Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница1/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
#877
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

rectangle 2rectangle 2Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на

Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие

на Югозападен район (2011-2013 г.)

за 2012 година

София, май 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Списък на използвани съкращения…….................................................................................3

Въведение..................................................................................................................................6


I. Общи условия за изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на югозападния район (2011-2013 г.) и промени в социално-икономическите условия………………..………………………………………...9

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….9

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..9

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..17

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........25
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................36

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...37

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...60

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………99

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”………………………………..………………..139
III. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие………………………………………………………………………………..........159
IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на югозападен район (2011-2013 г.)…………………………………………………….……164
V. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана............................................................................................................172

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на министъра на околната среда и водите...............................................................................1722. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на министъра на околната среда и водите..................191
Списък на използваните съкращения


NUTS

Nomenclature of territorial units for statistics

АД

Акционерно дружество

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АИС

Автоматизирани информационни системи

АМ

Автомагистрала

АУЕР

Агенцията за устойчиво енергийно развитие

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водно електрическа централа

ВИК

Водоснабдяване и канализация

ВУЗ

Висше учебно заведение

ГД

Главна дирекция

ГИС

Географската информационна система

ГКПП

Граничен контролно пропускателен пункт

ГПСОВ

Главна пречиствателна станция на отпадните води

ДЗЗД

Дружество по закона за задълженията и договорите

ДКЕВР

Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕАД

Еднолично акционерно дружество

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕИСПП

Единна информационна система за
противодействие на престъпността

ЕО

Екологична оценка

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕК

Европейска комисия

ЕКПЧ

Европейската конвенция за защита правата на човека

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗТ

Закон за защитени територии

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗТ

Закон за туризма

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИПА

Институт по публична администрация

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИПП

Инструмент за предприсъединителна помощ

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

КФ

Кохезионен фонд

МБТ

Механично-биологично третиране

МВР

Министерство на вътрешните работи

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТБ

Материално – техническа база

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НП

Национален парк

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

НПУДО

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка за въздействие върху околната среда

ОДЗ

Обединено детско заведение

ООН

Организацията на Обединените Нации

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма Административен капацитет

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПРКБИ

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ОПРР

Оперативна програма Регионално развитие

ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ОПТ

Оперативна програма Транспорт

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ПАВ

Полиароматни въглеводороди

ПАВЕЦ

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПНПДЕЕ

Първи национален план за действие по енергийна ефективностПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУРБ

Планове за управление на речните басейни

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частни партньорства

РИКС

Регионален индекс за климатична сигурност

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РКОНИК

Рамковата конвенция на Обединените
Нации по изменение на климата

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средногодищните норми

СДН

Средноденонощните норми

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СИР

Североизточен район от ниво 2

СМР

Строителни материални разходи

СОП

Секторна оперативна програма

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води

СЦР

Северен централен район от ниво 2

ТБО

Такса битови отпадъци

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

УПИ

Урегулиран поземлен имот

УУЗ

Устойчивото управление на земята

ФПЧ

Фини прахови частици

ЦГЧ

Централни градски части

ЦДГ

Целодневна детска градинаЮЗР

Югозападен район от ниво 2

ЮИР

Югоизточен район от ниво 2

ЮЦР

Южен централен район от ниво 2ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие - на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.1 Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2012 г.

С решение на МС №115 от 10.02.2012 г. е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) Документът е актуализиран съгласно чл.19 от ППЗРР и е одобрен на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с Решение от Протокол №5 от 30.09.2010 г. При актуализирането са отчетени и препоръките и предложенията от Доклада за резултатите от Междинната оценка на Регионалния план за развитие на ЮЗР (одобрен с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г. на Министерски съвет). Следва да се отбележи, че Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на Югозападен район, а акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Извършено е преструктуриране и прецизиране, с оглед постигане на по-голямо съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.), като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Югозападен район през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели на Годишния доклад са: дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2011 г., са взети предвид при разработването на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. Информацията от Годишния доклад, изготвен през 2012 г., е използвана при разработването на проекта на Регионален план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г, както и на Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., а изводите от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) след края на периода им на действие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт до 31.12.2012 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2010-2012 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2011 г. и 2012 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2010 г. Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, данни, предоставени от областните и общинските администрации в ЮЗР, РИОСВ към МОСВ в ЮЗР, както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след 2009 г.

В приложение е представен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2012 г.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница