Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона


Анотация на инвестиционното предложениестраница2/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1. Анотация на инвестиционното предложение


Проектираният пътен участък „Царево –Ахтопол” от Път – ІІІ-9901 е част от Републиканската пътна мрежа - трети клас и е с голямо стопанско и социално значение. Обслужва най-югоизточната част на Бургаска област. Явява се основна пътна артерия, успоредна на морската брегова ивица, на бързо развиващите се курортни селища – Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово.

Проектът предвижда привеждане на елементите на пътя в план и профил извън населените места за проектна скорост 60 км/час и рехабилитация на участъците през населените места. С предвижданата реконструкция и рехабилитация на пътният участък се постига възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя.

Началото на разглежданият участък при км. 2+997.06 съвпада с края на проекта за рехабилитация от км 0+000 до км 2+997.06 на Път ІІІ -9901 до гр. Царево за проектна скорост 80 км/час. Краят на участъка, подлежащ на реконструкция и рехабилитация е след последната застройка на гр. Ахтопол и съвпада с началото на освежаван пътен участък по направление за с. Синеморец (Приложение № 1).

Участъкът от км 2+997.06 до км 13+670 е с обща дължина 10.673 км. Тази дължина съпоставена с тази по съществуващия път, показва скъсяване на проектното трасе с 341 м. От общата дължина на трасето, 3.228 км са през населени места, както следва:

- с. Варвара – от км 7+425 до км 8+203 с дължина 0.778 км;

- гр. Ахтопол – от км 11+220 до км 13+670, с дължина 2.450 км.


2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона


В обхвата на предлаганото инвестиционно предложение няма информация за други програми и проекти (инвестиционни предложения), които да доведат до кумулативни ефекти в съчетание с предлагания проект, и които да окажат неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на защитената зона.

3. Описание на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи


Съществуващо положение

Техническите елементи на участъка от пътя от км 2+997.06 до км 13+670 в по-голямата си част са за проектна скорост 30 – 40 км/час. Съществуващи са хоризонтални криви с радиуси по-малки от 80 м. Вследствие природни бедствия пътят от км 6+090 до км 6+310 е компроментиран и е изградена временна варианта. Особено лоша е ситуацията при км 9+630 (Папийско дере), където съществуващия радиус е около 26 м. Съществуващите габарити в открит път са променливи, като пътната настилка варира от 4.20 до 4.50 м с банкети от 1.00 м.

Общо, ситуацията не отговаря на сегашното и бъдещо развитие на движението.
Отводняване. Повърхностно и се извършва посредством необлицовани пътни окопи и водостоци. Изпълнени са малки съоръжения:


 • тръбни водостоци с отвор 0.80 м – 3 броя;

 • плочести водостоци с отвор 1.0, 1.5 и 2.0 м – 6 броя;

 • плочести водостоци с отвори 4.0 и 5.0 м – 2 броя;

 • правоъгълни водостоци с отвори 2.0 и 3.0 м – 4броя;

 • сводови водостоци с отвор – 3.0 м – 2 броя;

 • сводов водосток с отвор 5.0 м – 1 брой.


Големи съоръжения

 • мост при км 8+370 с отвор 10 м;

 • мост при км 9+610 с отвор 10 м (Папийско дере);

 • сводов водосток при км 9+901 с отвор 5 м;

 • мост при км 11+206 с отвор 5.5 м;

 • мост при км 12+122 с отвор 6 м.


Пътни кръстовища и възли

В разглежданият участък попадат две пътни кръстовища: при км 3+120 за бетонов възел и при км 3+263 за завод „Пасат”


Състояние на настилката

Като цяло участъкът е с настилка в лошо състояние с множество пропадания и неравности. Периодично са извършвани незначителни ремонти, както и опресняване на настилката в цялата си ширина.


Проектно решение

Общата дължина на трасето от км 2+997.06 до км 13+670 е 10 672.94 м, като от тях: • в права – 6 078.46 м

 • в крива – 4 594.48 м

Тази дължина съпоставена с тази по съществуващия път показва скъсяване на проектното трасе с 341 м. Напусната част от съществуващия път от км 3+580 до км 4+640 (километраж по съществуващия път) с дължина 1 060 м остава за осигуряване на местно движение (не се рекултивира), като са предвидени нови пътни кръстовища от първи тип.

Съгласно приет предварителен доклад (Протокол от 21.10.2004 г) разглежданите участъци според проектна скорост, габарит и предвиждано строителство по нов терен, реконструкция и рехабилитация на настилката са както следва:
 • Участък на открит път от км 2+997.06 до км 7.425. Обща дължина 4427.94 км.

- проектна скорост – 60 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 60.50/9.00 м

» ленти за движение: 2 х 3.25 м;

» банкети – 2 х 1.25 м.

Разглеждат се следните подучастъци: • от км 2+997.06 до км 4+340 (1342.94 м). Трасе по нов терен. Оптимизирано е трасето по технически проект от 1989 г. за V= 80 км/час. Новото трасе е на запад от съществуващия път, преминава през земеделски земи, като в началото и края на участъка засяга територия на Природен парк „Странджа”.

 • от км 4+340 до км 6+090 (1750 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно от съществуващия път и в частност настилка. Проектната ос осигурява лява лента (3.30-3.40 м). Предвиден е локален ремонт – цялостна реконструкчия на настилката.

 • от км 6+090 до км 6+310 (220 м). Трасе по нов терен в близост до съществуващото насипно тяло с разрушени съоръжения и настилка.

 • от км 6+310 до км 7+425 (1115 м). Реконструкция чрез едностранно уширение в дясно на съществуващия път и в частност настилка. Проекта осигурява лява лента (3.30-3.40 м).
 • Участък в населено място с. Варвара от км 7+425 до км 8+203. Обща дължина на участъка 778.00 м.

- проектна скорост – 40 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 6.50/9.00 м

» ленти за движение: 2 х 3.75 м и 2 х 4.00 м

» тротоари – 2 х 1.25 до 2 х 3.00 м.
Разглеждат се следните подучастъци:


 • от км 7+525 до км 7+660 (235 м). Реконструкция чрез двустранно уширение на съществуващата настилка в населеното място.

 • от км 7+660 до км 7+780 (120 м). Рехабилитация на съществуващия габарит 7.50 м в населеното място.

 • от км 7+780 до км 8+192.77 (412.77 м). Реконструкция на съществуващата настилка, налагаща двустранно уширение в някои участъци.

 • от км 8+192.77 до км 8+203 (10.23 м). Реконструкция, чрез двустранно уширение на съществуващата настилка към габарит 6.5/9.0 м в населеното място.
  • Участък на открит път от км 8+203 до км 11+220. Обща дължина 3017.00 м.

- проектна скорост – 60 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарит 6.50/9.00 м

° ленти за движение: 2 х 3.25 м (от км 8+203 до км 10+750)

2 х 3.50 (от км 10+750 до км 11+040)

2 х 3.75 (от км 11+040 до км 11+190)

2 х 4.00 (от км 11+190 до км 11+220)
° банкети – 2 х 1.25 м.
Разглеждат се следните подучастъци:


 • от км 8+203 до км 9+480 (1277 м). Реконструкция към габарит 6.5/9.0 м чрез едностранно уширение в дясно на съществуващия път и в частност настилка. Проекта осигурява лява лента (3.30-3.40 м).

 • от км 9+480 до км 9+850 (370 м). Трасе по нов терен. Оста е разположена в ляво от съществуващия мост над Папийско дере без да го засяга. Минава се странично от нестабилен от геоложка гледна точка терен (в участъка при км 9+640 – 9+680).

 • от км 9+850 до км 10+900 (1050 м). Реконструкция към габарит 6.5/9.0 м чрез едностранно уширение в дясно от съществуващия път. Проекта осигурява лява лента (3.30-3.40 м). От км 10+280 до км 10+380 и от км 10+750 до км 10+900 се предвижда цялостна реконструкция на пътната настилка.

 • от км 10+900 до км 11+190 (290 м). Участък на рехабилитация на пътната настилка на габарит 7.0 и 7.50 м.
  • Участък в населено място гр. Ахтопол от км 11+220 до км 13+670. Обща дължина на участъка 2450.00 м

- проектна скорост – 40 км/час;

- минимален радиус на хоризонталната крива – 120 м;

- габарити в различните участъци:

• Участък км 11+220 д км 12+010

» ленти за движение: 2 х 4.5 м, 2 х 3.25 м

» тротоари – 1 х 1.50, 2 х 1.25

» банкети – 1 х 1.25 м, 2х 1.25 м

• Участък от км 12+010 до км 13+200

» ленти за движение: 2 х 4.0 м (км 12+010 до км 12+150)

2 х 4.50 м (км 12+150 до км 12+650)

2 х 4.00 м (км 12+650 до км 13+120)

2 х 3.25 м (км 13+1200 до км 13+200)

» тротоари – 2 х 2.00, до 2 х 4.00

• Участък км 13+200 д км 13+670

» ленти за движение: 2 х 3.25 м

» банкети – 2 х 1.25 м


Разглеждат се следните подучастъци:

 • от км 11+190 до км 12+300 (1110 м). Реконструкция на съществуващата настилка с ширина 8.0 м от км 11+190 до км 12+150 и с ширина 9.0 м от км 12+150 до км 12+300, изпълнение на нови бетонови бордюри. Привеждане на габарит 8.0 и 9.0 м.

 • от км 12+300 до км 12+540 (240 м). Реконструкция, уширение на настилката в ляво до съществуващата бордюрна линия, осигурявящо габарит 9.0 м.

 • от км 12+540 до км 12+700 (160 м). Рехабилитация на съществуващата настилка в населеното място с габарит 9.0 м до км 12+660 и габарит 8.0 м до км 12+720.

 • от км 12+700 до км 13+150 (430 м). Реконструкция на съществуващата настилка в населеното място габарит 8.0 м.

 • от км 13+150 до км 13+670 (520 м). Рехабилитация на габарит 6.50 м и реконструкция към габарит 6.5/9.0 м в зависимост от конкретните условия.


Ситуационно решение

Дължината на трасето от км 2+997.06 до км 13+670 е 10 672,94 м, като от тях: • в права – 6 078,46 м

 • в крива – 4 594,48 м

 • извън населено място – 7 444,94 м

 • в населено място – 3 228 м

Проектирани са 28 броя хоризонтални криви и 8 броя чупки.

Участъкът по нов терен е от км 3+100 до км 4+300.


Нивилетно решение

» За участъка по нов терен – проектна скорост 60 км/час, максимален надлъжен наклон 7 %;

» За участъците на уширение (или цялостна реконструкция) – проектна скорост 60 км/час, максимален надлъжен наклон 7 %;

» За участъците на рехабилитация извън населено място – проектна скорост 60 км/час, максимален надлъжен наклон 7 %;

» За участъците в населено място – проектна скорост 40 км/час, максимален надлъжен наклон 8 %;
Отводняване

Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани пътни окопи и водостоци. В с. Варвара и гр. Ахтопол в определени участъци има съществуващи дъждоприемни и ревизионни шахти.

Проекта предвижда изграждане на:

- нови правоъгълни водостоци с отвори 1, 2, 3 и 4 м – 5 броя;

- нови тръбни водостоци с отвори 0.50, 0.80 и 1.00 м – 3 броя

- удължаване на съществуващи водостоци с правоъгълни отвори 1,1.5, 2 и 3 м – 6 броя;

- нова подпорна стена при км 6+270 с дължина 10 м за предпазване на оптичен кабел.

Повърхностното отводняване ще се осъществява чрез облицовани, облицовани покрити (при преминаване под отклонения) и необлицовани окопи.

В изкопните участъци от страната на новата пътна конструкция под облицования окоп се предвижда дренаж от бетонови тръби Ф 100 мм. Отвеждането (заустването) на дренажите ще бъде в казанчетата на водостоците.

Отводняването на високите над 3 м насипи е предвидено чрез видими бетонови бордюри и улеи.

Отводняването на участъците през населените места е чрез система от видими бетонови бордюри, дъждоприемници и ревизионни шахти.
Пътни кръстовища, зауствания, аварийни площадки

Предвиждат се следните нови кръстовища:

• При км 3+120 – ляво от І-ви тип за бетонов център Царево;

• При км 3+263 – ляво за завод „Пасат”

• При км 3+580 – ляво от І-ви тип за връзка на изоставения участък от съществуващия път

• При км 4+275 – ляво от І-ви тип също за връзка на изоставения участък от съществуващия път

За съществуващите и възможни отклонения извън населените места с Г 3.5/6.0 м (8броя) и улици (37 броя) е предвидено заустване на 20 м.

Предвидени са 8 броя аварийни площадки (за принудително спиране) през около 1.00 км предимно в дясно. Те са с дължина 57 м и ширина 3 м.


Сигнализация с пътни знаци и маркировка

Проектът за организация на движението (сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка) е неразделна част от проекта и има за цел да обезпечи безопастността на движението, давайки на водачите навременна и пълна информация за ситуацията на пътя. Предвидена е:

- сигнализация с пътни знаци;

- сигнализация с пътна маркировкаСтроителството на този пътен участък ще се извърши без отбиване на движението. С проект за временна организация на движението по време на строителството ще се обезпечи безопастността на движението.
Големи съоръжения

Обхващат:

Нов мост с отвор 8.0 м при км 6+160;

• Рехабилитация на мост с отвор 10.0 м при км 8+370.80;

Нов мост с отвор 10.0 м при км 9+610;

• Рехабилитация на сводов водосток с отвор 5.0 м при км 9+901.45;

• Рехабилитация на мост с отвор 5.5 м при км 11+205.95;

• Рехабилитация на мост с отвор 6.0 м при км 12+121.50Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница