Ects макет на учебен курсДата17.09.2016
Размер61.47 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


„Английска филология”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Педагогика на обучението по английски език и литература

Специалност(и)

<наименование>1


Английски език и методикаОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Британска литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘магистър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1.

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


2.

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Гл. ас. д-р Витана Костадинова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса ще познават периодизацията и жанровете, характерни за английската (британската) литература и ключовите имена и произведения.

ще могат ...


Успешно завършилите курса ще могат да анализират изучаваните литературни текстове, да пренасят знанията си върху непознати произведения и да преподават английска (британска) литература в средното училище.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно преподаване, лекционен тип.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Ниво на владеене на английски език – Advanced. Успешно завършен курс по Теория на литературата.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


курсът не предвижда избираеми компоненти. Акцентът е върху художествените произведения. Литературната история и теория идват на второ място.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да запознае студентите с широк диапазон от различни по жанр, каноничен статус и авторски подход литературни произведения, като ги съотнесе към историческите, културните и философски проявления на англо-саксонската, средновековната, ренесансовата, просвещенската, романтическата, викторианската и модернистичната литература в Англия (Великобритания). Специфичните особености на разглежданите текстове се представят в контекста на западноевропейската литературна традиция. Акцентът е върху ключовите творби на канонизираните автори.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


BIBLIOGRAPHY:

General sources of e-texts:

http://books.google.com/ http://www.bartleby.com/ http://rpo.library.utoronto.ca/display/menusearch.cfm http://www.dundee.ac.uk/english/wics/wics.htm http://www.gutenberg.org/catalog/ http://books.google.com/ http://etext.library.adelaide.edu.au/ http://www.wwnorton.com/college/english/nael/romantic/welcome.htm

Alexander. Michael. A History of English Literature. London: Palgrave Macmillan, 2000, 2007.

Carter, Ronald and John McRae. The Routledge History of Literature in English. London: Routledge, 1997, 2001, 2005.

Ford, Boris (ed.) The New Pelican Guide to English Literature. Vols 1-8. London: Penguin books, 1990-1991.

Mee, Jon and Thomas Keymer. The Cambridge Companion to English Literature, 1740-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Mincoff, Marco. A History of English Literature. Sofia: 1998.

Rawson, Claude. The Cambridge Companion to English Poets. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Richetti, John (ed.) The Cambridge History of English Literature, 1660–1780. Cambridge University Press, 2005.

Rogers, Pat (ed.) An Outline of English Literature. Oxford and New York: Oxford University Press, 1987, 1992.

Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: OUP, 1996. Shattock, Joanne (ed.) The Cambridge Companion to English Literature, 1830- 1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.The Norton Anthology of English Literature, Vols. 1 and 2. Ed.Stephen J Greenblatt. New York: W.W.Norton,

The Penguin History of Literature. Ed. David Pirie. London: Penguin Books, 1994.

Watt, Ian. The Rise of the English Novel. The Hogarth Press Ltd, 1987.Zwicker, Steven (ed.) The Cambridge Companion to English Literature, 1650-1740. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции и самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит. Оценяването на знанията става на базата на тест. Оценява се познаването на литературната периодизация, литературния материал и на основни критически постановки за него.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


--

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Витана Костадинова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


British literature – periods and genres @ Part 1 – Old English and Renaissance Literature @An introduction into Old English Literature @The Middle Ages @ Chaucer, Canterbury Tales @The Renaissance and Shakespeare @ Shakespeare’s Hamlet @John Donne (the Metaphysical poets) @Milton, Paradise Lost @Part 2 – Enlightenment and Romanticism @The novel and Defoe, Robinson Crusoe @Aphra Behn and Oroonoko (the first novel in English?) @Richardson and the epistolary novel @Fielding – a shift away from sentimentalism @ Swift and satire, Gulliver’s Travels @Alexander Pope – poetic diction vs. the mock heroic epic @Samuel Johnson and his dictionary of the English language @Romanticism – an outline of the period @Blake, the visionary @Byron and the Byronic hero @Jane Austen and Mary Shelley – the female contribution @Part 3 – Victorian Literature and expressions of Modernism @Dickens – a Romantic Victorian @Emily Bronte, Wuthering Heights @Lord Tennyson – a Poet Laureate @George Eliot (Mary Anne Evans) @Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray @Bernard Shaw, Arms and the Man @Joseph Conrad, Heart of Darkness @Woolf and stream of consciousness @T. S. Elliot – introduction @George Orwell, Animal Farm @Samuel Beckett, Waiting for Godot @Seamus Heaney – from Death of a Naturalist to Beowulf

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 17 септември 2016 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница