Филология Специалност(и) 1 Приложна лингвистика, Френска филология



Дата06.05.2017
Размер52.1 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: ZNedeltchevalingvnateksta.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика, Френска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Лингвистика на текста

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл.ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще имат основни познания за структурата и организацията на текста като обект на лингвистичен анализ.

ще могат ...


Ще могат да прилагат теорията за анализ на особеностите на различни видове текст (дескриптивен, аргументативен, литературен), да откриват и обясняват различните текстуални особености и техния ефект.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


начални познания по общо езикознание, теория на литературата, морфология

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Общо езикознание, Теория на литературата

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да запознае студентите с особеностите на текста като комуникативна единица и специфичните особености на текстуалността – знаков характер, комуникативност, ситуативност, деиктичност и т.н. Засягат се и някои други характеристики на текста като полисемия, полифоничност, интертекстуалност.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Adam, Jean-Michel. Linguistique textuelle, Paris, Nathan Université, 1999

Maingueneau, Dominique, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1999

Maingueneau, Dominique, Manuel de linguistique pour les textes littéraires, Paris, Armand Colin, 2010

Sarfati, Georges-Elia, Eléments d’analyse du discours, Paris, Nathan, 1997

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, самостоятелна работа

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


75 % изпит, 25% предварително подготвена самостоятелна работа

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Френски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително



19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


L’objet de la linguistique textuelle. Langue et communication. Fonctions du langage.

L’énonciation en langue française. Embrayeurs et connecteurs. Référence et énonciation.

Déictiques et anaphoriques. Déictiques spatiaux et déictiques temporels. Repérage temporel dans les textes de fictions.

Discours et récit – deux systèmes d’organisation textuelle.

Grammaire de l’énonciation. Marques indicielles et modalités.

Polysémie, connotation et polyphonie.

Les registres de langue.

Du discours au texte. Narration et présence du narrateur.

Narrateur anonyme, caractéristiques.

Narrateur autobiographique. Point de vue.

L’intertextualité, typologie.

Modalités de l’intertextualité et effets de sens.

La construction du récit de fiction.

Le texte poétique et le texte dramatique, caractéristiques.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)



в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)



г) практикуми (списък от теми или текстов файл)



д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)



13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)




1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 05 май 2017 г. :: :: Стр. от .



Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница