Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиранестраница4/7
Дата25.07.2016
Размер489.05 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.


Реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци.

При строителството на обекта ще се генерират някои видове отпадъци, макар и в не големи количества.Строителни отпадъци – тези отпадъци ще се получат в резултат от осъществяване на строителството. Това са материали, които не могат да бъдат използвани по нататък в процеса на строителството. Същите ще трябва да се събират на определено място и третират съгласно изискванията на ЗУО. Отпадъци, които могат да се получат при строителствота са:

17 01 01

Бетон

17 01 02

Тухли

17 01 03

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 07

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

Количествата на строителните отпадъци ще бъдат около 5 м3.
Земни маси – ще се получат в резултат от изкопа за изграждане на спортната площадка – с код 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – количество – около 5 м3. Количествата на земните маси ще могат да се определят по-точно с изготвянето на работния проект.
Метални и дървени отпадъци – от арматурата и изрезки от тръби и ламарина, от кофража – отпадъци в много малки количества: дървесен материал – с код 17 02 01 и смеси от метали с код 17 04 07.
Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 – отпадъци от работещите на територията на площадката по време на строителния процес. Количеството на тези отпадъци ще бъде малко.

Строителните отпадъци и земните маси ще се събират и ще се извозват своевременно от площадката, от фирма, имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с отпадъци и депонират на депо за строителни отпадъци в с. Изгрев. Металните и дървени отпадъци ще се събират отделно и предават за вторична обработка.

По време на експлоатация на обекта ще се генерират :


 • код 20 03 01 – количество около 1 тон на година. Битовите отпадъци ще се събират на определена площадка на територията на обекта в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за сметосъбиране и сметоизвозване за района.

 • код 15 01 01 – количество около 0,5 тона на година. Хартиените и картонени опаковки ще се събират разделно в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за събиране на отпадъци от опаковки от организация по оползотворяване.

 • код 15 01 02 – количество около 0,5 тон на година. Пластмасовите опаковки и отпадъци ще се събират разделно в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за събиране на отпадъци от опаковки от организация по оползотворяване.

 • код 15 01 04 – количество около 0,5 тон на година. Стъклените опаковки ще се събират разделно в контейнери, непозволяващи разпиляването им. Същите ще се извозват съгласно графика за събиране на отпадъци от опаковки от организация по оползотворяване.

 • Луминисцентни лампи - формирани в резултат от дейността на обекта – с код 20 03 01 количество около 10-12 броя на година. Същите представляват масово разпространен опасен отпадък и ще се събират и правилно ще се съхраняват в обекта до предаването им на фирма, имаща разрешително за дейност с този вид отпадък.

На практика нито един вид от генерираните отпадъци не подлежи на предварително третиране преди да бъде предаден за депониране по съществуваща схема на община Благоевград.

Не се очаква генерирането на производствени и опасни отпадъци при нормалната експлоатация на обекта. Ако се генерират такива, свързани с осветлението на сградите (луминесцентни и живачни лампи), то те ще се предават на лицензирани за такава дейност фирми. До предаването им ще се съхраняват в отделно и пригодено за тази цел помещение (общо за всички сгради). Ще се предвидят мерки, недопускащи счупването им и смесването им и изпълнение на изискванията на специализираната нормативна уредба.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.


При извършване на строителните работи не се предвижда засягане или унищожаване на растителни и животински видове. Не се предвижда да се засегне и ихтиофауна, тъй като не се засягат водни обекти. Относно останалата фауна следва да се отбележи, че при реализацията на инвестиционното предложение част от бавно движещите се животни (подземни безгръбначни) ще бъде унищожена. А други ще емигрират временно до трайно, най- вероятно към съседните терени. Във връзка с това са и предвидените мерки, които ще способстват за намаляване на тези отрицателни въздействия върху тях:

 • съхраняване на повърхностния почвен слой при изкопните работи и подобряване на почвеното плодородие на предвидените терени за озеленяване и залесяване

 • осигуряване на необходими площи по време на строителството за временно разтоварване и складиране на строителни материали, армировка, тръби и др., с цел да не се засягат съседни площи;

 • използването на машини и техника за строителството, които са в изправност с цел намаляване отделянето на вредни вещества в атмосферата;

 • придвижване на техниката в определени работни коридори;

 • на площадката не се предвижда смяна на масла и горива;

 • озеленяването на обекта, което ще бъде минимум 50 % от терена, предвиден за реализация на ИП, ще се извърши приоритетно с местни видове растения

Самият характер на обекта, а именно спортни площадки с естествено тревна настилка допринася за драстично намяляване на каквито и да е отрицатели въздействия върху бавно движещите се животни (подземни безгръбначни) .

При експлоатацията на обекта не се предвижда да се окаже негативно въздействие върху околната среда. Като мерки за намаляване на отрицателно въдействие предвидени от инвеститора са: • Събиране на отпадъците и недопускане на разпиляването им с цел опазване на съседните терени от замърсяване;

 • Събиране на рециклируемите отпадъци на определени места и недопускане на смесването им;
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница