И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата25.07.2016
Размер397.48 Kb.
  1   2   3   4   5   6И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.613.355.1.11, ОТ " ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ" В "КАБИНЕТ ЗА РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ“възложители: МАЯ ПЕТРОВА ЯНЕВА И ВАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

гр.Благоевград, 2013 г.

І. Информация за контакт с възложителя
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, местожителство


МАЯ ПЕТРОВА ЯНЕВА И ВАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

гр.Благоевград

ул.”Пере Тошев”№ 7


2. Пълен пощенски адрес


гр.Благоевград

ул.”Пере Тошев” №7

област Благоевград

3. Телефон, факс и Е-mail


GSM 0899923638


4. Лице за контакти


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11, от "помещение за търговска дейност" в "кабинет за рентгенови снимки“, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Инвестиционното предложение за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11, от "помещение за търговска дейност" в "кабинет за рентгенови снимки“ попада в обхвата на т.10, буква „б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.  1. Резюме на предложението


Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11, находящ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в кабинет за рентгенови снимки. С промяната на предназначението се цели помещение за търговска дейност да се преустрои в кабинет за рентгенови снимки. Помещението което се предвижда да се преустрои в самостоятелен обект се намира на партерен етаж на жилищна сграда с пряк достъп от улица. Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура, освен вътрешно оформяне на обекта. За нуждите на инвестиционното предложение търговския обект се предвижда да бъде преустроен като се направи следното преустройство на площта и се предвидят следните обособени зони: чакалня, регистратура, санитарен възел, работно помещение, командно помещение и процедурно помещение. В процедурното помещение ще бъде монтиран рентгенов апарат за дигитални зъбни снимки. Площта, коато се предвижда да се преустрои е 68,40 кв.м.

Подовите настилки в помещенията ще са от водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, без цепнатини и фуги (ламинат). Подът на процедурното помещение ще бъде и електрически изолационен.

Стените на санитарния възел ще са облицовани от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция. Стените на помещенията и чакалнята се изпълняват с миеща се висококачествена акрилна боя в пастелни тонове, за да няма лъщене и отблясъци позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Сградата е въведена в експлоатация, същата е водоснабдена, електроснабдена.

На етажа за нуждите на търговския обект има изграден санитарен възел, който с настоящето инвестиционно намерение няма да се променя, ще изпълнява предназначението си и не се налага да се реконструира.

Предвидената за направа мифка в кабинета, ще се захрани с вода с отклонение от съществуваща вътрешна водопроводна инсталация на сградата с водопровод от полипропиленови тръби. Топла вода ще се осигурява от бойлер.

Водопроводната инсталация за топла и студена вода ще се изпълни скрита в мазилката на стените .

С исканата промяна оразмерителните водни количества се променят незначително и не се налага промяна на диаметрите на съществуващият водопроводен или канализационен клонове в жилищната сграда.

Сградата е захранена с ел.енергия.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от кабинета ще се извършва на определени места.


2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11, от "помещение за търговска дейност" в "кабинет за рентгенови снимки“. Намерението на Възложителя е да създаде кабинет в който да бъдат извършвани рентгенови снимки. Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на възложителите.

Не се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имота обект на инвестиционното намерение е самостоятелен обект е идентификатор 04279. 613.355.1.11, находящ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279. 613.355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград и към момента представлява търговски обект, т.е.няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за рентгенов кабинет.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен здравно-социален ефект върху местното население.Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница