Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложениестраница1/6
Дата06.02.2017
Размер441.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ
НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:Изграждане на младежки център-Благоевград” в част от поземлен имот идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград. във връзка с участие на Община Благоевград в проектно предложение по програма „Деца и младежи в риск“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

.
Възложител: Община Благоевград

Май, 2013 г.

І. Информация за контакт с инвеститора
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.


Община Благоевград,

Булстат: 000024695

Седалище: гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

2. Пълен пощенски адрес.


“Г. Измирлиев” №1,

гр.Благоевград, п.к.2700

община Благоевград

област Благоевград


3. Телефон, факс и Е-mail.


Телефон 073/ 88 44 16

Факс 073/ 88 44 51Е-mail blg@blgmun.com

Атанас Камбитов-Кмет на Община Благоевград


4. Лице за контакти.


Калинка Спасова-Главен еколог в Община Благоевград

град Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1,

тел.073/884416, вътр.280


ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение.


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение на проект:

Изграждане на младежки център-Благоевград” в част от поземлен имот с идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград. във връзка с участие на Община Благоевград в проектно предложение по програма „Деца и младежи в риск“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014


Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно писмо с изх.№1610/1/26.04.2013г. на Директора на РИОСВ – Благоевград.

1.Резюме на предложението.


Целта на инвестиционното предложение е подобряване на благосъстоянието на младежи в риск. Дейността на обекта ще бъде насочена към реинтеграция на младежи в риск, свързана със създаване на условия за общуване, образование и спорт. В Младежкия център се предвижда да се провеждат образователни и спортни дейности. Изграждането на обекта ще бъде съобразено с изискванията за тази дейност – достъпност и функционалност..

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две свързани сгради:

Сграда за хотел, с един приземен и пет надземни етажа. На приземния етаж се предвижда мястото за хранене и рецепция а на останалите четири нива хотелската част. Във всяка хотелска стая се предвижда собствена баня.
Сграда за спортни дейности: зала, двуетажно тяло на съблекални и едноетажно тяло на техническото обслужване.

Имотът е с начин на трайно ползване „За обект комплекс за образование”, с площ 4637 кв.м. Предвижда се застроената площ на сградата за хотел да бъде 101.15 кв.м., сградата за спортни дейности да бъде със ЗП=1026,89кв.м , или общо застроена площ-1128.04 м2

Имотът е собственост на възложителя община Благоевград, съгласно акт за публична общинска собственост № 2019/08.04.2010 г. – същия е публична общинска собственост и е отреден за „ за обект комплекс за образование, ведно с учебна база МУЦТПО”при граници и съседи:


 • ПИ 04279.614.203,

 • ПИ 04279.614.93,

 • ПИ 04279.614.3,

 • ПИ 04279.614.358,

 • ПИ 04279.614.116,

 • ПИ 04279.614.120,

Имотът се намира в регулационните граници на гр.Благоевград. Съгласно скица на Служба по геодезия,картография и кадастър – Благоевград с площ 4637кв.м по КК и КР одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

Инвеститорът предвижда в поземлен имот с идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград да се изгради:

.

1.Сграда с един подземен етаж и пет надземни. На първият етаж се предвижда място за хранене и рецепцията а на останалите четири нива се предвижда хотелската част. Всяка хотелска стая е със собствена баня. Като: • В сутерена се предвижда битовото за персонала, котелно и хранителни складове с отделен вход.

 • На първия етаж се предвиждат: главен вход, рецепция, място за хранене с кухня за готвене и общ санитарен възел.

 • На останалите четири етажа се предвиждат 20 хотелски стаи със самостоятелна баня/по пет на всеки етаж/

2.Спортна зала е предвидена за едновременно пребиваване до 70 човека. В нея се предвижда да се обособят следните помещения:

  • Съблекални с WC и душове;;

  • Склад;

  • Помещение за учитали с WC и душове;

  • Зала за спорт и други дейности

Сградата и санитарните възли да са достъпни за хора с увреждания

Предвижда се общата застроената площ да е . 1128.04 м2

Застрояването ще бъде свободно, а характера – ниско.

За изграждането на предвидените в инвестиционното намерение сгради и съоръжения ще са необходими следните традиционни за строителството материали: бетон, армировъчно желязо, тухли, варови разтвори, дървен материал, изолационни материали и др. Земните работи ще се извършват ръчно и механизирано.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за Изграждане на център за младежи в риск - Община Благоевград” в част от поземлен имот с идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград„. Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът – публична общинска собственост е и е отреден за „ за обект комплекс за образование, ведно с учебна база МУЦТПО”.Към настоящият момент имотът е застроен. В него е разположена сградата на МУЦ – Благоевград. Имотът позволява застрояване на предвидените сгради и съоръжения в него. Необходимо е да се изготви Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, който съобразно изискванията на Закона за устройствона теритоията да бъде процедиран.

Имотът предмет на инвестиционното предложение е разположен в Централна градска част с изградена инфраструктура. Транспротната връзка ще се осъществява от ул.”Александър Стамболийски.”и няма да е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура.

Освен това не на последно място е необходимо да се спомене, че осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен социално-икономически ефект върху местното население – осигуряване на нови работни места.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Инвестиционното предложение е в съответствие с Общия устройствен план. Обектът ще се изгради на терен-публична общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград. Към настоящият момент имотът се ползва, като дворно място на изградената в него сграда на МУЦ-Благоевград.

Инвестиционното предложение не предвижда да засяга и не въздейства върху земи от ДГФ и съществуващата инфраструктура.

Захранването на обекта с необходимите водни количества ще става от съществуващ водопровод. С изготвяне на проектите ще бъда преценено най-удачното захранване на обекта. Водопроводното отклонение за обекта ще бъде изпълнено от ПЕ тръби;

Отпадъчните води от обекста ще се заустват в съществуващата ревизионна шахта от площадковата канализация на МУЦ, т.е. няма да се изгражда ново канализационно отклонение (ново присъединяване към уличната канализационна мрежа).

За ел.захранването на обекта се предвижда същият да се електрозахрани от мрежа НН на населеното място. Кабелът ще бъде положен подземно в РVС тръби, в изкоп 0,9/0,4 м.;

Дейността, която се предвижда да се осъществява на площадката не влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им. В съседство са изградени жилищни и обществени обекти./търговски обекти и офиси/.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействие на други дейности.
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Закон за управление на отпадъците (зуо) от 13. 07. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница