Мотивационните възможности за стимулиране на държавния служител в община Благоевградстраница1/4
Дата11.01.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4У В О Д

"Мотивационните възможности за стимулиране на държавния служител в община Благоевград" е тема, която поставя редица въпроси за разрешаване. Особено актуален е проблемът днес – в навечерието на Местни избори ' 99 г.

Всяка една политическа партия, преди да се състоят изборите, излага своята стратегия за управление на местно равнище. Ключов момент в това управление се явява изграждането на ефективна система за стимулиране на държавните служители в община Благоевград, която ще съответства на изискванията и потребностите на тези служители.

Една от основните задачи на съвременното управление на човешките ресурси е създаването на такава работна среда, която да съдейства за постигане на целите на организацията. В тази насока съществено значение има мотивацията. Правилната мотивация на работещите е един от основните проблеми, стоящи за решаване пред мениджърите.

Мотивацията като феномен е обект на изключителен теоретичен интерес. Редица учени са изследвали това явление, но заради съществуващото разнообразие от потребности и интереси у хората не може да се намери универсален мотивационен модел, който да действа еднакво на всички работници. Това разнообразие прави проблема още по-привлекателен за анализ.

Мотивът е интензивна потребност, която човек се опитва да удовлетвори. Мотивите и мотивационните сили на хората са сложни и е трудно да бъдат изцяло разбрани. Специалистите по мотивационни процеси твърдят, че мотивите само се подразбират чрез поведението. Мотивацията може да се получи само когато съществува ясно разбрана и използваема връзка между изпълнението и резултата и на резултата се гледа като на задоволяващ нуждите. Това обяснява защо една стимулираща схема работи само когато има връзка между усилието и наградата и стойността на наградата си струва усилието.

Целта на тази работа е да се потърсят и изследват най-добрите начини за стимулиране на държавния служител. Какво ги мотивира за по-добра работа? Парите ли са главният стимул за ефективно изпълнение на служебните задължения? Кой е главният фактор, който формира поведението на индивида?

Тези и много други въпроси ще намерят отговор в настоящата работа.

В първа глава са изяснени основните понятия мотивация и стимулиране. Разгледани са три от най-разпространените мотивационни модели: на Ф.Лютанс, на Е.Маслоу и на Дж.Голбрайт. Всеки един от тези модели има практическо приложение в мениджмънта на човешките ресурси. На основата на тези модели могат да се предприемат мерки за създаване на работна среда, в която причинителите на чувства на неудовлетворение, разочарование, незадоволство, ще са отстранени и преобладаващо ще е чувството за удовлетворение от работата.

Вниманието по-нататък е насочено към изясняване на факторите, които влияят върху мотивацията на работещите. След това са разгледани стимулите за работа, като е отделено по-голямо внимание на действието на парите като стимул.

Във втора глава е направен анализ на мотивацията и стимулите, които действат на държавните служители, работещи в Община Благоевград. По-нататък е разгледана структурата на заетите лица в общинската администрация. За по-обстоен анализ на конкретната ситуация е изяснена спецификата на местната власт. На базата на Закона за държавния служител е направена характеристика на държавния служител и мотивите и стимулите, които го карат да работи ефективно.

За целите на анализа на мотивацията и стимулите, които действат на държавните служители, е направено анкетно проучване в Общината. Посочени са целите, които са поставени при разработване на анкетата и е извършен анализ на резултатите от това проучване.

В трета глава е направена оценка на Закона за държавния служител и са посочени възможностите за прилагане на този закон в Община Благоевград. Дадени са препоръки за изграждане на по-добра система за стимулиране на държавните служители в Община Благоевград.

Това, което мечтае всеки мениджър е да привлича, да поддържа и мотивира хората около себе си. Това е една наистина трудна задача. Но, когато мениджърът е наясно със спецификата на потребностите и интересите на своите подчинени и ги съпостави с познанията си за мотивацията и стимулирането, той наистина ще постигне желания успех!

ПЪРВА ГЛАВА
Мотивацията и стимулирането"Когато става въпрос да бъдете високо продуктивен в своята работа, да изпитвате чувство на задоволство от постиженията и успехите, да давате реален принос от себе си, какво всъщност си мислите за себе си и за другите? Парите ли са на първо място – желанието да получите по-тлъст фиш? Или това е инстинктът за съперничество – стремежа да победиш другите? Страхът ли е главният фактор, или мотивацията идва от обещаната награда? Дали е просто егото – желанието да получиш признание, одобрение и статус? Или е чистото удоволствие от това да бъдеш част от горящ в работата си, високопрофесионален колектив?"
Дженеръл Електрик


1. МОТИВАЦИЯТА – ИМПУЛСЪТ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА
Основна управленска задача в организацията е тази да се мотивират, т.е. да се подбудят хората към ефективна работа и използване на собствения потенциал. Ето защо познаването на различните виждания за механизмите и начините на мотивация, характера на протичане на процесите на подбудата и т.н., е важен елемент в подготовката на ръководители и специалисти по управление на човешките ресурси.

Наличието на многообразни концепции и възгледи по този въпрос е свидетелство за голямата сложност на проблемите за мотивацията на личността. От друга страна, това говори за огромното значение на този проблем, както за отделния индивид и организацията, така и до обществото като цяло. Днес у нас въпросите за мотивацията са от изключително актуално естество. Затова следва на основата на съответните идеи да се изградят умения и интуиция за действие при конкретни обстоятелства на реалната практика в организацията.


1.1.Същност на мотивацията

Терминът "мотивация" произлиза от латинската дума "movere", означаваща "движа се". Мотивацията се отнася до това, което кара хората да се движат; да мотивираш, означава да накараш хората да се движат в посока, която ти искаш – но това, какво искаш ти от тях да правят, и това, какво искат те да направят, не винаги съвпада. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел чрез това, доколко е възможно да се осигури желанията и нуждите на организацията и желанията и нуждите на нейните членове да бъдат в хармония.


Съществуват много и различни дефиниции за това, какво представлява мотивацията. Някои от тях третират този въпрос от позицията на отделния човек, а други от тази на организацията и нейните цели. Така например според някои виждания "мотивацията е процес на подбуждане на себе си и другите към достигане на личните цели или целите на организацията". Други разглеждат мотивацията като "степен на желание и избор, която е необходима на дадена личност за да се ангажира да прояви едно или друго поведение". Трети обединяват двете горни виждания и определят мотивацията като "желание да се достигнат високи равнища на усилия по отношение на организационните цели, които са обусловени от възможностите на усилията да удовлетворят някои индивидуални нужди".

Важен момент в разбирането на мотивацията е осъзнаването на факта за наличието на външна и вътрешна мотивация:

Под вътрешна мотивация се разбират тези вътрешноприсъщи фактори, плод преди всичко на възпитание, но също така и на нагласа, генетично наследяване, интуиция и други, които влияят на хората да се държат по определен начин или да следват определена цел. Тези фактори включват чувството на отговорност, възможността на хората да се развиват и ползват умения и способности, свободата на действие, възможностите за развитие, интересната работа и т.н. Несъмнено една организация, каквато и мотивационна система да създаде, трудно би могла да преодолее липсата на съответната нагласа – резултат например от т.нар. първи седем години в живота на един човек. Поради тази причина системата за подбор трябва да служи като организационен механизъм, който да умее да "пресява" хората, при които отсъства или не е достатъчна вътрешната мотивация по осъществяване на организационните цели.

Когато говорим за външна мотивация, разбираме системата от управленски действия, средства и подходи за мотивиране на сътрудниците към постигане на целите на организацията. Тя включва фактори, с които се влияе върху индивидуалното поведение. Важен за отбелязване е фактът, че често външните стимули могат да имат бърз и силен ефект, но рядко продължителен за разлика от вътрешните, които имат дълбок и траен ефект поради това, че са присъщи на индивида, а не са му наложени отвън. От друга страна, не бива да се забравя, че двете форми на мотивация – вътрешна и външна, са взаимно свързани и си въздействат една на друга.


1.2. Основен модел на мотивацията
Основният модел на мотивацията включва понятията потребности, насоченост, награди.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница