На урочната единицастраница1/3
Дата02.06.2018
Размер483.05 Kb.
  1   2   3


……………………………………………………………………………………………………...............................................………………………………...……………..........

пълно наименование на училището
УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:……………….....................…...............

(име, фамилия, подпис, печат)
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет история и цивилизации за 9. клас


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК − 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа

по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Вид урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Начален преговор

преговор

Съгласно ДОС за ОП по история и цивилизации, включени в очакваните резултати в края на 8. клас
Процеси и явления от края на XIX и началото на XX век.

Исторически личности и основни понятия от учебната програма за 8. клас.

Упражняване на умения за работа с карта, с таблица, с диаграма, с изображение, с линия на времето.

Извличане на информация от различни исторически източници.

Обсъждане по зададени проблеми.

Припомняне и упражняване на основните правила при дейности за овладяване на умения.

2

1

Начален преговор

преговор

практически дейностиСъгласно ДОС за ОП по история и цивилизации, включени в очакваните резултати в края на 8. клас


1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2

Тест: Входно ниво

преговор

практически дейностиСъгласно ДОС за ОП по история и цивилизации, включени в очакваните резултати в края на 8. класТест – диагностично оценяване (входно ниво)
РАЗДЕЛ I. РАЗДЕЛ II. ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОСТТА. СВЕТЪТ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО 1945 Г.

4

2

1. Въведение в епохата на Съвременността

нови знания

Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на съдържанието на Съвременната епоха.

Съвременност

диктатура

Работа с различни исторически източници.

Дискусия.Устно.
5

3

2. Международни отношения в навечерието на Първата световна война

нови знания

Представя по зададени показатели двата военнополитически блока в началото на XX в.

изолационизъм

Отворени вратиРабота с карти.

Попълване на таблица.Практическо.
6

3

Работилница 1. Работа с диаграма

практически дейности

Открива връзката между политически, стопански и социални промени.

Извлича и интерпретира информация от

диаграми.


Овладяване и прилагане на уменията за работа с основните видове диаграми.

Изпълняване на задача по дадения пример.Практическо.

Задачата по примера може да се даде за домашно.


7

4

3. Първа световна война 1914 – 1918 – окопната война

нови знания

Открива причини и последици от Първата световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

ултиматум

болшевизъм/ болшевик

контрибуции

реванш

реваншизъм


Работа с линия на времето, схема и таблица.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Дискусия.


Устно.
8

4

3. Първа световна война 1914 – 1918 – победа на Антантата

нови знания

Работа с пропагандни плакати, с карта и със статистически данни.

Устно.

Писмено.

9

5

4. България в Първата световна война 1915 – 1918

нови знания

Открива причини и последици от Първата световна война.

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

Проследява с помощта на карта промените в границите на България след Първата световна война.
Работа с различни исторически източници.

Работа по групи.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Подготовка на презентации.

Обсъждане на стихотворение на Иван Вазов.


Практическо.
10

5

5. Версайско-Вашингтонска система

нови знания

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Първата световна война.

Познава Версайско-Вашингтонската система от мирни договори.

Представя промени в политическата карта на Европа след Първата световна война.

диктат

ревизионизъм

Работа с различни исторически източници.

Преобразуване на информация от един вид в друг.Устно.

Писмено.


11

6

Урок-упражнение 1. Обществото на народите и България

упражнение

Открива причини и последици от Първата световна война.

Познава Версайско-Вашингтонската система от мирни договори.

Представя промени в политическата карта на Европа след Първата световна война.
Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи и изображения.

Прилагане на хронологични и пространствени ориентири.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Проучване и подготовка на презентация.Практическо.
12

6

6. Международни отношения след Първата световна война до началото на 30-те години

нови знания

Открива причини и последици от Първата световна война.

Познава Версайско-Вашингтонската система от мирни договори.

Представя промени в политическата карта на Европа след Първата световна война.

Проследява с помощта на карта промените в границите на България след Първата световна война.
Работа с различни исторически източници.

Оценяване на идеи и действия на личности в историята.

Дискусия.


Устно.

Писмено.

13

7

7. Съединените американски щати между двете световни войни

нови знания

Разбира особеностите на демократичния политически модел чрез примера на САЩ.

Оценява идеи и действия на държавници на демократична държава.

Обяснява понятието „средна класа“ чрез примера на САЩ.

Открива причини за Световната икономическа криза (1929 – 1933).

Дава примери за мерки на „Новия курс“ в САЩ.

Представя различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

Голямата депресия“

Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, изображения, схеми, диаграми.

Обсъждане.Устно.

Писмено.

14

7

Работилница 2. Работа със снимки

практически дейности

Открива причини за Световната икономическа криза (1929 – 1933).
Овладяване и прилагане на уменията за работа със снимки като исторически източници.

Задачата по примера може да се изпълни с творческа дейност – учениците сами да изработят играчки и да направят изложба.Практическо.
15

8

8. Франция – континенталната сила

нови знания

Разбира особеностите на демократичния политически модел чрез примера на Франция.

Оценява идеи и действия на държавници на демократична държава.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

национализация

амнистия

Работа с различни исторически източници.

Обсъждане.

Разбиране на връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.Устно.
16

8

9. Великобритания между двете световни войни

нови знания

Разбира особеностите на демократичния политически модел чрез примера на Великобритания.

Оценява идеи и действия на държавници на демократична държава.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

Представя с помощта на ИКТ постижения на личности за граждански и социални права (Ганди).
Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, снимки, карта, плакат.

Обсъждане.

Проучване.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.Устно.
17

9

10. От Русия към Съветски съюз

нови знания

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Попълва в таблица по зададени показатели основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.

Описва стопанските преобразувания в СССР (НЕП).

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

съвети

гражданска война

Нова икономическа политика НЕП индустриализация

колективизация

тоталитаризъм

Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, снимки, карта, плакати.

Разбиране на връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обсъждане.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.Устно.

Писмено.

18

9

11. Фашистка Италия

нови знания

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Попълва в таблица по зададени показатели основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.

Представя новата роля на държавата в икономиката чрез примера на фашистка Италия.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

фашизъм

автаркия

ембарго


Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, снимки, пропагандни материали.

Разбиране на връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обсъждане.


Устно.

Писмено – линия на времето.


19

10

12. Германия „се събужда“ с пречупен кръст

нови знания

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Попълва в таблица по зададени показатели основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.

Представя новата роля на държавата в икономиката чрез примера на нацистка Германия.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

националсоциализъм

антисемитизъм

расизъм

арийска расаИзвличане и интерпретиране на информация от писмени документи, снимки, плакати.

Разбиране на връзката между политически, стопански, идейни и социални промени.

Обсъждане.


Устно.

Писмено.

20

10

Урок-упражнение 2. Тоталитаризмите – характеристика

упражнение

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Попълва в таблица по зададени показатели основни характеристики на болшевизма, фашизма, националсоциализма.

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.

Представя новата роля на държавата в икономиката чрез примера на фашистка Италия и нацистка Германия.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.
Извличане и интерпретиране информация от различни исторически източници по обща тема.

Практическо.
21

11

Урок-упражнение 2. Тоталитаризмитепопълване на таблица

упражнение
Систематизиране на информацията и попълване на таблицата.

Учениците може да работят по групи.Практическо – попълване на таблицата.
22

11

13. Испания в гражданска война

нови знания

Разбира особеностите на авторитарния политически модел, чрез примера на франкизма.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарна държава.

Открива причини и последици, свързани с Гражданската война в Испания.

анархисти

интербригадистиавторитаризъм

франкизъм

Работа с различни исторически източници.

Работа с карта.

Оценяване на идеи и действия на личности в историята.


Устно.
23

12

14. Авторитарни режими на Балканите

нови знания

Разбира особеностите на авторитарния политически модел, чрез примера на режимите в балканските държави между двете световни войни.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарна държава.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.

халифат

Работа с различни исторически източници.

Дискусия.

Проучване.

Попълване на таблица. Начертаване на схема.

Оценяване на идеи и действия на личности в историята.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.Устно.

Писмено – начертаване на схема; попълване на таблица.


24

12

15. България през реформи и преврати

нови знания

Проследява с помощта на карта промените в границите на България след Първата световна война.

Описва основни тенденции на българския политически живот между двете световни войни.

Дава примери за политически и социални конфликти и противопоставяния в България.

Дава примери за влияния на модерните художествени стилове върху българското изкуство и архитектура.

Представя с помощта на ИКТ различия във всекидневието на хората в града и селото по зададени показатели.
Работа с различни исторически източници.

Дискусия.

Сравнение със сходни режими.

Оценяване на идеи и действия на личности в историята.
Устно.

Писмено.

25

13

Тоталитарни и авторитарни режими в Европа

обобщение

Обяснява причини за появата на тоталитарни режими.

Разбира особеностите на авторитарния политически модел, чрез примера на режимите в балканските държави между двете световни войни.

Описва основни тенденции на българския политически живот между двете световни войни.

Оценява идеи и действия на държавници на тоталитарна държава.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарна държава.
Проучване и систематизиране на допълнителна информация за характеристика на тоталитарните и авторитарните режими в Европа между двете войни.

Изработване на критерии за сравнение между тях.

Представяне на сравнението (по избор като презентация, обсъждане, таблица, постер и др.).

Работа по групи.Практическо.
26

13

16. Пътят към Втората световна война


нови знания

Посочва причините за неуспеха на опитите на западните демокрации за запазване на мира.

Представя политиката на сближение между Германия и СССР.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

аншлус

Извличане и интерпретиране на информация от писмени документи, снимки, карикатури, плакати.

Работа с карта, съставяне на линия на времето.

Проследяване на процеси.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.Устно.

Писмено – линия на времето, работа с карта.


27

14

17. От европейска към световна война


нови знания

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Представя принципи на Атлантическата харта.

харта

сепаративенРабота с различни исторически източници.

Проследяване на етапи по карта.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.


Устно. Работа с карта.

28

14

18. Антихитлеристката коалиция пречупва Оста

нови знания

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Характеризира като геноцид политиката на Холокост, провеждана от нацистка Германия.

Представя принципи на Атлантическата харта.

Попълва в таблица основни решения от срещите на лидерите на Антихитлеристката коалиция (Техеран, Москва, Ялта, Потсдам).

Характеризира Нюрнбергския процес като първи международен съд за престъпления срещу човечеството.
Работа с различни исторически източници.

Проследяване на процеси.

Попълване на таблица.


Устно.

Писмено – попълване на таблица.


29

15

Урок-упражнение 3. Холокостът

упражнение

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Характеризира като геноцид политиката на Холокост, провеждана от нацистка Германия.

Холокост

геноцид

Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници по обща тема.

Практическо.
30

15

Урок-упражнение 3. Съдбата на Ане Франк

упражнение

Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници.

Обсъждане.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.


Практическо.
31

16

19. България в Тристранния пакт

нови знания

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Обяснява избора и действията на България във войната.

Оценява като проява на гражданско поведение спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Дава примери за легална и нелегална съпротива срещу прогерманската политика на режима в България.

Представя с помощта на ИКТ участието на България в победата над хитлеристка Германия.
Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници.

Обсъждане.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Работа по групи.Устно.

Писмено.

32

16

Работилница 3. Извличане на информация от различни източници по зададена тема Пример: България

практически дейности

Проследява с помощта на карта промените в границите на България след Първата световна война.

Представя политиката на сближение между Германия и СССР.

Прилага пространствени ориентири при проследяване основни етапи на военни действия по време на Втората световна война.

Обяснява избора и действията на България във войната.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарна, държава.
Овладяване и прилагане на уменията за извличане и обобщаване на информация по предварително зададена тема.

Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници.

Създаване на писмен текст.


Практическо.
33

17

Работилница 3. Извличане на информация от различни източници по зададена тема Задача по примера: Испания

практически дейности

Разбира особеностите на авторитарния политически модел, чрез примера на франкизма.

Оценява идеи и действия на държавници на авторитарна държава.

Открива причини и последици, свързани с Гражданската война в Испания.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.

Свързва произведения на изкуството със съответните им направления: кубизъм (Герника).
Овладяване и прилагане на уменията за извличане и обобщаване на информация по предварително зададена тема.

Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници.

Създаване на писмен текст.

Може работата с източниците да се започне в клас, а създаването на текста да се постави като домашно.Практическо.
34

17

20. Култура, наука и технологии след Първата световна война


нови знания

Свързва произведения на изкуството със съответните им направления: абстракционизъм, сюрреализъм, кубизъм.

Дава примери за влияния на модерните художествени стилове върху българската литература, изкуство и архитектура.

Посочва примери за използване на изкуството за пропагандни цели.
Извличане и интерпретиране на информация от различни исторически източници.

Обсъждане.

Търсене и обработване на информация с помощта на ИКТ по зададени показатели.

Учениците могат да работят по групи.Устно.

Практическо – презентации.


35

18

Светът от Първата световна война до 1945 г.

обобщение

Очакваните резултати от І и ІІ тема от учебната програма.Устно.

Писмено.


36

18

Контрол и оценка – оформяне на срочни оценки
Очакваните резултати от І и ІІ тема от учебната програма.Устно.

Писмено.

Каталог: uploads -> files -> PGR 2017-2018 -> PGR 9kl
PGR 2017-2018 -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 2017-2018 -> Утвърдил директор
PGR 2017-2018 -> Примерно годишно тематично разпределение по география и икономика за клас
PGR 9kl -> Утвърдил директор
PGR 9kl -> Програма по изобразително изкуство за VІІІ клас
PGR 9kl -> Годишно тематично разпределение по учебния предмет музика за клас 18 седмици Х 1 часа седмично = 18 часа
PGR 9kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение
PGR 9kl -> Учебен комплект prima deutsch für Jugendliche Годишен хорариум 72 часа
PGR 9kl -> Утвърдил директор: (Име, фамилия, подпис) годишно тематично разпределение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница