Област варна стратегия за развитие 2005-2015 Варна, Май, 2005 гстраница10/23
Дата25.06.2017
Размер3.89 Mb.
#24314
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Деривация “Китка-Варна” с основен водоизточник - язовир “Камчия” и капацитет-2000л/сек- обслужва над 40 бр. населени места и основно гр.Варна

Девня-Варна” ІІ-ри и ІІІ-ти етап с водоизточници -“Девненски извори” с общ капацитет –3000л/сек. Водоснабдяват главно гр.Варна и селищата от гр. Девня до гр.Варна.

Златина-Провадия-Ветрино” – включва 10бр. шахтови кладенци черпещи води от терасата на р.Провадийска и 4бр. дълбоки сондажи експлоатиращи водите на малм-валанжинския водоносен хоризонт с максимален дебит 170л/сек. Системата водоснабдява селища от община Провадия, община Ветрино и община Вълчи дол.

Батова” – изградени са 47 бр. каптажи и 5.бр. шахтови кладенци и дренажи към тях, с максимален дебит до 120 л/сек. Водоснабдява високата зона на КК”Златни пясъци”, част от кв.”Виница” – гр.Варна, вилната зона в тази част - селата Каменар и Куманово, а така също и част от вилната зона между “Вятърната мелница”- гр.Варна и с.Каменар.

За аварийно водоснабдяване на гр. Варна и селищата от Варненска област, през 2003 год. е построена ПС “Цонево”, която се захранва от язовир “Цонево” и включва водите в дюкер №15 на деривация “Китка - Варна”. Водите от язовир “Цонево” могат да се използват за питейно-битово водоснабдяване само при аварийна ситуация, обявена от компетентни органи.Количествата на подадената вода и доставената вода до абонатите са отразени в таблица №1.


таблица№1

подадена вода в х.м. куб

доставената вода за абонатите
Година

от подземни водоизточници

от язовири

общо

население

промишленост

други

общо

Загуби

1998

33263

53835

87098

15852

14014

3540

33406

0.62

1999

35155

53039

88194

16444

11930

3085

31459

0.64

2000

35692

51064

86576

16419

9017

2805

28242

0.67

2001

53116

31198

84314

15792

8061

2263

26116

0.69

2002

50171

31991

82162

15189

7725

2153

25067

0.69

2003

37020

45463

82483

15495

7367

2163

25025

0.70


От таблицата се вижда, че през последните години подаваната вода на населените места непрекъснато намалява. Намалява и делът на полезноизползваната вода от водоснабдителните системи, като се увеличава размера на загубите на вода.

На територията на Варненска област няма селища с целогодишен режим на водоснабдяване. Селищата със сезонен режим на водоснабдяване през последните години варират в твърде голям диапазон и това е в пряка зависимост от минималния и максималния дебит на водоизточниците. Режимът на водоподаване е предимно през летния период и засяга в по-голямата си част населените места, които се водоснабдяват от местни водоизточници и населени места с потенциал за развитие на туризъм. Освен това разрастването на населените места с включване в регулация на нови територии и промяна статута на земеделските земи, без те да са придружени със съответната обезпеченост за осигуряване на водоснабдяването през последните години започва да нарушава нормалното водоснабдяване. Въвеждането на режим на водоснабдяване се дължи на факта, че освен местните водоизточници друга възможност на този етап, за допълнително водоснабдяване на тези селища от други водоснабдителни системи не съществува или е необходимо изграждането на магистрални водопроводи с големи дължини. В това отношение най-тревожен е факта в Община Аврен – с Близнаци, с. Приселци, с. Аврен, с. Китка, с. Здравец, с. Китка, с. Бенковски и др.

Техническото състояние на около 80% от изградените водовземни съоръжение е добро, а на останалите 20% е задоволително.

В общините Вълчи дол, Ветрино, Провадия и Суворово основно се разчита на подземни води, които се експлоатират с изградени сондажни, тръбни и шахтови кладенци. Повечето от тях са построени преди повече от 20 години и е необходимо да бъдат дублирани поетапно.

В таблицата са отразени водоснабдителните системи и населените места с проблемно водоснабдяване и възможностите за подобряването му.

Мониторинг на питейните води се извършва на базата на годишни съвместни програми между “В и К”ООД гр.Варна и ХЕИ-Варна за контрол на качеството на водите от централното водоснабдяване на всички населени места на територията на областта, съгласно разрешителните издадени от МОСВ. Особено прецизен е контролът на населените места, които са критични по някои регламентирани в наредбите показатели- с.Бенковски, Здравец, Китка, Аврен Круша, Садово за нитрати и манган и още около 14 населени места с отклонения в микробиологичните показатели.


Община

Водосн.с-ма

Налични водоизточници

Нас. място

ж.

Алтернатива

Аксаково

Долище

”Хайдар кулак – 2,3,4 и 5“, ”Събева чешма”, ”Черкез чешма”, ”Кабамал”, ”Дренажа”

Долище

172

Изграждане на довеждащ водопровод с дължина 4000м. и изграждане на Помпена станция
“Засмяново
Засмяново

145

няма
“Зорница”

“Късова ч-ма”, ”Стоянова ч-ма”

Зорница

99

Възстановяване на бивша Помпена станция на ТКЗС
“Климентово

“Карита-1,2 и3”

Климентов

147

Няма
“Осеново”

“Белия бряг”, ”Шейтана”, ”Камарата”,”Пиперковите”

Осеново

263

Няма

Вълчи дол

Николаевка

“Сърбинова ч-ма”, ”Томова ч-ма”

“Аязмата”,”Бялата вада” “Харлата”, ”Капаклията-1,2,3”Бояна Оборище

289 327

Изграждане дълбоки сонда- жи в малмваланжинския водоносен хоризонт
“ Г.Киселово

4бр. шахтови кладенци

Звънец

109“Вълчи дол”
Брестак

1192“Златина-Ветрино”

Виж текста

Р. войвода

409Г.Киселово”
Страхил

139
Аврен

“Аврен”

”Прадла”,”Вълчанка-1,2”, ”Ветриола”, “Плочата-1,2”, ”Балците”

Аврен

738

Изграждане на водопроводна връзка с водоснабдителна система “Разделна”“Зъминяка”

Садово

354

състояща се от 8бр.
“Бенковски”
Бенковски

366

дълбоки сондажа,
“Здравец”

Сондажни кладенци-1,2,3; каптажи:“Селския” и “Новия”

Здравец Бенковски Аврен

210 366 738

експлоатиращи водите на малм-валанжинския водоносен хоризонт
“Камчия-Близнаци”

Шахтов кладенец – 1

тръбен кладенец –1, 6 и 8Приселци КК

“Камчия”


636 -

Изграждане на участъка от Магистраленводопровод “Камчийски пясъци”

между РШ ”Пчелник”и РШ ”Шкорпиловци” с

дължина от 19.00км и Ф900мм


Долни

“Булаир”

“Хаджиева чешма”

Булаир

234

Изграждане на

Чифлик

“Солник”

2бр.шахтови кладенци

Бърдарево

135

Водопроводна


Голица

738

връзка с деривация


Солник

407

“Китка-Варна”


Кривини

151
Провадия

Добрина

“Гиноулу-1и2”

Добрина

353

Изграждане на
Манастир

”Чифлик чешма”, “Лозанско дере”, ”Аязмата”, ”Дядо Илиева чешма”

Манастир

628

водопроводна връзка с деривация “Китка-Варна”

На територията на Варненска област няма изградена Пречиствателна станция за питейни води. Необходимостта от такава ще възникне, ако се реши водоснабдяването от язовир “Цонево” да се използва постоянно.
Водоснабдителна мрежа

Дължината на водопроводната мрежа на територията на Варненска област общо към 31.12.2003 г. без отклоненията е 4 163 741 м., като външните водопроводи са 1 468 468 м, а вътрешната мрежа е 2 695 273 м.
 

 

 

СВЕДЕНИЕ ЗА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА КЪМ 31.12.2003 г.

ОБЩИНИ

 
С НАТРУПВАНЕ
 

 Водоснабдителна

мрежа, м


Външни

водопроводи, мОбщо

м


Частни отклонения

ОБЩО

 

 

 

Бр.

м

м

Варна
709 196

205 588

914 784

22 258

158 727

1 073 511

Аксаково
224 118

133 921

358 039

6 717

49 382

407 421

Д.Чифлик

195 499

165 144

360 643

5 599

45 325

405 968

Бяла
54 188

46 716

100 904

1 502

13 196

114 100

Аврен
211 883

130 576

342 459

4 750

37 453

379 912

Девня
120 108

79 456

199 564

2 156

21 229

220 793

Белослав
75 853

33 498

109 351

2 169

14 277

123 628

Суворово
122 788

67 870

190 658

3 014

27 761

218 419

Провадия
346 130

134 690

480 820

8 593

69 002

549 822

Вълчи дол
297 675

165 294

462 969

5 687

51 108

514 077

Дългопол
169 717

106 706

276 423

5 488

46 748

323 171

Ветрино
168 118

92 787

260 905

3 799

37 612

298 517

Деривация

"Китка - Варна"0

106 222

106 222

0

0

106 222

ВСИЧКО

2 695 273

1 468 468

4 163 741

71 732

571 820

4 735 561

Общият брой на водоснабдителните помпени станции е 132.Водопроводната мрежа е изградена от тръби от различни видове материали.по-голямата част от нея е изградена в периода 1960-1980 год. Най-голям е делът на етернитовите тръби – 3 194 421 м. и стоманените тръби - 395 663 м, Това прави тези мрежи морално и физически амортизирани, с висока аварийност, ниска ефективност при експлоатацията им и води до високи загуби.
Сведение за водопроводната мрежа към 31.12.2003 г.


Община

Етернит

стомана

чугун

бетон

Стбет.

ПЕВП

PVC

поцинков.

камени

Грънч.

общо

Варна

530 935

124 213

174 674

12 413

31 691

23 219

1 118

16 903

 

 

915 166

Аксаково

292 173

19 039

26 529

2 516

 

4 465

826

6 497

949

5 045

358 039

Девня

132 176

35 935

3 438

2 276

14 252

300

1 798

9 389

 

 

199 564

Провадия

395 547

45 974

6 073

1 519

 

14 135

2 795

9 257

1 570

3 950

480 820

Белослав

91 119

13 465

 

334

 

810

440

3 183

 

 

109 351

Ветрино

233 727

11 418

 

336

 

1 143

3 670

1 620

270

8 721

260 905

Д.Чифлик

286 090

65 863

 

165

 

700

1 393

5 582

 

850

360 643

Аврен

306 954

22 188

 

1 510

 

514

730

4 469

820

5 274

342 459

Дългопол

251 073

13 821

 

1 087

 

300

 

3 492

 

6 650

276 423

Бяла

87 843

9 805

 

220

 

150

1 085

1 671

30

100

100 904

Суворово

157 789

24 908

583

4 300

 

144

885

909

1 140

 

190 658

В.дол

428 995

9 034

1259

350

 

6 209

380

3 012

2 447

11 283

462 969

ВСИЧКО

3 194 421

395 663

212 556

27 026

45 943

52 089

15 120

65 984

7 226

41 873

4057901

На територията на областта има изградени общо около 292 водоема с обща вместимост около 180 875 куб.м. На територията на общините разпределението им е както следва: Девня – 12бр., общ обем 6 350куб.м., Белослав – 14бр., общ обем 2 535куб.м, Аврен – 35бр., общ обем 8617куб.м, Долни чифлик – 28бр., общ обем 9 126куб.м, Бяла – 5бр., 1 070куб.м, Дългопол – 22бр., 2 940куб.м, Ветрино-18бр., 3 490куб.м, Провадия-38бр., 4 900куб.м., Вълчи дол-25бр., 4 910куб.м., Суводоро-15бр., 3 035куб.м., Аксаково-29бр., 3 282куб.м, Варна-51бр.,130 620куб.м.
Състоянието на мрежата оказва пряко влияние върху загубите на питейна вода и създава предпоставки за нарушаване на водоподаването.

Липсата на средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна, недостатъчния тръбен материал и тръбни части са довели до голямо влошаване на водопроводните системи . По-голямата част от тях трябва да бъдат по-скоро подменени отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството на загубите и броя на необходимите поправки. Намаляването на количествата неотчетена вода (н.в.) е продължителна и сложна задача .

За да се реши проблема е необходимо изготвянето на цялостна програма базирана на Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България на МРРБ и Националната стратегия за управление на водния сектор в Република България на МОСВ.

Основна цел на програмата е да се намали показателят загуби (неотчетена вода/, като се приеме че основните кампоненти на неотчетената вода са основно два:


 • загуби произтичащи от управлението: неточност на водомери, повредени водомери, неработещи водомери, преоразмерени водомери, неизмервани връзки, незаконни връзки, неизмерена вода от хидранти.

 • Загуби произтичащи от водопроводната мрежа: видими течове, погрешно зониране, високи налягания, стари водопроводи все още под налягане, малки течове, големи скрити течове.

Рационално използване на водите

Условията, които следва да се спазват, с цел рационално използване на водите са залегнали в Стратегията на МРРБ за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България: • строго спазване принципите и правилата за използване на водните ресурси

 • строг контрол при използването на подземните води

 • предпазване от замърсяване и подобряване качеството на водните ресурси

 • разработване на технологии за икономично потребление на водни ресурси и значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи

 • При експлоатацията на водоснабдителните системи на територията на област Варна, в изпълнение на условията за рационално използване на водите, са предприети и продължава да се работи по изпълнение на следните действия:

 • изграждане на автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на водоснабдителната система в гр.Варна по зони.

 • включване на нови обекти към системата за диспечеризация, усъвършенстване и изграждане на локални диспечерски системи и в другите водоснабдителни системи на дружеството.

 • подобряване и усъвършенстване на автоматиката на водоснабдителните помпени станции и водоеми.

 • измерване на подадената вода по водоснабдителни системи и зони и представяне на обективна информация за баланса на водните количества.

 • поддръжка и подмяна на помпени агрегати, сигнални линии, поплавок-вентили и др.

 • подмяна на амортизирана магистрална и разпределителна водопроводна мрежа и краново стопанство.

Канализационните системи

Канализационните системи в населените места осигуряват отвеждането и пречистването на отпадъчните води и заустването им в съответния водоприемник. Те имат важно значение за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесиеК
анализационна мрежа

По степен на изграденост канализационната мрежа в населените места има значително изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи.

Изградената канална мрежа на територията на област Варна е 693 км в 9 града и 7села.


 ОБЩИНА

Канализационна мрежа към 31.12.2003 год. -с натрупване

 

 


Канал.

мрежа

Колек-

тор

Общо

Канал.отклонение

Всичко

бр.

м.

мрежа

Община Аксаково

8 169

8 300

16 469

104

745

17 214

Община Белослав

11 914

2 892

14 806

497

2 770

17 576

Община Варна

475 632

90 112

565 744

13 856

86 885

652 629

Община Бяла

2 248

1 298

3 546

129

948

4 494

Община Долни Чифлик

3 141

1 704

4 845

112

1 120

5 965

Община Девня

10 284

10 379

20 663

583

4 299

24 962

Община Дългопол

11 655

1 141

12 796

47

349

13 145

Община Провадия

32 662

3 947

36 609

824

5 300

41 909

Община Вълчи дол

10 26110 261

3

24

10 285

Община Суворово

3 182

1 471

4 653

93

874

5 527

Община Аврен-к.к.Камчия

2 735

 

2 735 

2 735

Общо ВиК

571 883

121 244

693 127

16 248

103 314

796 441Материалите, от които са изградени канализационните системи, са тръби от бетон, стоманобетон, етернит, каменин и др.
ОБЩИНА

Канална мрежа по вид на материала

към 31.12.2003 г.Канална

 

 

Етернит

Бетон

Каменин

Стомана

Стom.бетон

Рvс

Мрежа

Аксаково
550

15 868

 

 

 

51

16469

Белослав

 

4 032

10 151

 

 

623

 

14806

Аврен-к.к.Камчия

1 720

1 015

 

 

 

 

2735

Бяла

 

1 446

2 100

 

 

 

3546

Варна

27 610

508 582

119

1 106

28 172

155

565744

Девня

 

 

14 270

 

110

6 283

 

20663

Провадия

13 443

16 729

5315

254

609

259

36609

Суворово

293

4 360

 

 

 

 

4653

Вълчи дол

 

 

10 261

 

 

 

 

10261

Долни Чифлик

 

1247

3598

 

 

 

 

4845

Дългопол

 

6519

6277

 

 

 

 

12796

ОБЩО

"В и К"ООД-Варна

55414

592557

7534

1470

35687

465

693127

Каталог: stranici -> strategii -> oblast
strategii -> Съдържание увод 4 резюме 8 анализ на социално -икономическото развитие 10
strategii -> 2007 – 2013 г. Април, 2005 г. Съдържание I. Увод обща характеристика на общината
strategii -> Г. Общински план за развитие
strategii -> Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
oblast -> Актуализиран документ за изпълнение на областна стратегия за развитие на област варна 2011-2013
strategii -> Общинският план за развити
oblast -> Закон за регионалното развитие мимооср методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие
oblast -> Доклад софия, 20 Декември, 2010 съдържание въведение 2


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница