Община земен tехническо задание


СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТАстраница8/21
Дата07.08.2018
Размер1.59 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

СЕЛИЩНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА 1. Селищна мрежа


При формиране на селищната структура на общината водеща роля имат географската характеристика и основните урбанистични оси. Селищната структура на община Земен се характеризира с равномерно/дисперсно/ разположение на населените места, които формират една пространствено балансирана и устойчива мрежа/структура.

Селищната структура е формирана от 18 населени места – град Земен /общински център/ и 17 села. По-голяма част от населените места са с нисък процент на обитаване. Разположени са предимно по долините на реките в планинските част на общината, за която са характерни планински релеф и дисперсно обособени фрактални структури, следващи специфичните теренни особености на местността.

Населените места са линеарно разположени по една от основните урбанистични оси /река Треклянска/път 605 и продължението му по път 623/ по направление северозапад–югоизток в близост, до които са формирани по-големите селищни структури.


Чрез ОУПО трябва да се oткрие потенциала на всяко едно населено място и възможностите му за развитие, според природните и социално-икономическите възможности на територията. Като тези процеси трябва да се случват запазвайки максимално предназначението на земеделските земи, особено на обработваемите и горския фонд.

Фигура 20. Пространствено разпределение на селищната мрежа в териториалните граници на община Земен. 1. Населени места


В националната категоризация на населените места град Земен попада в „четвърта“ категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория.

От „седма“ категория в селищната структура на общината са селата Дивля, Еловдол, Жабляно и Пещера, докато всички останали 13 населени места са от „осма“ категория.Таблица 10. Категоризация на община Земен и съставните и населените места.
Код

Наименование на общината

Категория

Площ/км2
PER19

Община Земен

4

253.942


Код

Наименование на населеното място

Категория

Площ/км2

1

30778

гр. Земен, общ. Земен, област Перник

4

21.250

2

03887

с. Беренде, общ. Земен, област Перник

8

10.217

3

04340

с. Блатешница, общ. Земен, област Перник

8

24.898

4

12228

с. Враня стена, общ. Земен, област Перник

8

14.217

5

14146

с. Габровдол, общ. Земен, област Перник

8

6.074

6

16167

с. Горна Врабча, общ. Земен, област Перник

8

12.631

7

16170

с. Горна Глоговица, общ. Земен, област Перник

8

13.878

8

20972

с. Дивля, общ. Земен, област Перник

7

25.656

9

22054

с. Долна Врабча, общ. Земен, област Перник

8

6.099

10

27320

с. Еловдол, общ. Земен, област Перник

7

12.221

11

29012

с. Жабляно, общ. Земен, област Перник

7

11.842

12

35482

с. Калотинци, общ. Земен, област Перник

8

8.917

13

49357

с. Мурено, общ. Земен, област Перник

8

14.611

14

53415

с. Одраница, общ. Земен, област Перник

8

23.553

15

55141

с. Падине, общ. Земен, област Перник

8

4.580

16

56280

с. Пещера, общ. Земен, област Перник

7

15.509

17

62356

с. Раянци, общ. Земен, област Перник

8

12.789

18

67595

с. Смиров дол, общ. Земен, област Перник

8

8.138

Таблица 11. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2012 г.
EKATTE

Статистически зони Статистически райони
Области
Общини


Площ - кв. км

Гъстота на населението на кв. км

Населени места - бр.

Градове - бр.

Села - бр.

Кметства - бр.

BG

Общо за страната

111001,9

65,6

5278

257

5021

2008

BG4

Югозападна и Южна централна България

42671,5

84,2

2252

102

2150

809

BG41

Югозападен

20306,4

104,8

950

48

902

253

PER

Перник

2394,2

54,4

171

6

165

20

PER08

Брезник

404,0

16,5

35

1

34

1

PER19

Земен

253,9

10,4

18

1

17

-

PER22

Ковачевци

138,1

11,4

10

-

10

-

PER32

Перник

484,2

196,3

24

2

22

13

PER36

Радомир

540,5

37,5

32

1

31

6

PER51

Трън

573,5

7,1

52

1

51

-
Жилищна осигуреност

Количество и възраст на жилищния фонд

По данни на НСИ за 2011г. броя жилища е 4799, докато броя сгради е 4551. Строителството е било най-активно в годините между 1960 и 1989 г., като голяма част от жилищния фонд е остатъчен от периода малко след Втората световна война.


Таблица 12. Жилищни сгради по период на построяване, Източник: НСИ

Общини

Общо

Период на построяване

НезаконноДо края на 1949 г.

1950 -1959

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 -2011
Земен
Сграда

4551

1997

547

517

413

800

226

51

-

Жилища

4799

2006

582

595

487

848

228

53

-


Конструкция на жилищен фонд

Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни строителни системи, което е обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а териториалното разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко на брой – 20, те се нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за енергийната ефективност и подмяна на инсталациите.

Жилищните сгради по вид на конструкцията общо са 4551бр. , от които:


 • Стоманобетонни – едропанелни – 20 бр.;

 • Стоманобетонни – скелетни – 93 бр.;

 • Масивни 3025 бр.

Таблица 13. Жилищни сгради по конструкция на сградата, Източник: НСИОбщини

Общо

В това числоСтоманобетонни - едропанелни

Стоманобетонни-скелетни

масивни

Земен

4551

20

93

3025


Етажност и стойност

По данни на НСИ броят на жилищата е 4801 и има 16 310 жилищни помещения с полезна площ 286 542 кв. м. Строителството в Община Земен е в устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, като кота корниз е до 10м.Устройството на територията и характерното застрояването е в унисон с природната среда, като градоустройствените решения предполагат адаптивност на селищната структура с характерния релеф.
Фигура 21. Основни характеристики на жилищата, Източник: НСИ

Община, Населени места

Жилища – бр.

Жилищни помещения – бр.

Полезна площ – кв. м.

общо

в т.ч. стаи

общо

в т.ч. жилища

ЗЕМЕН

4801

16310

14023

286542

210522

Земен

1327

5141

4229

97080

76145

Беренде

173

530

363

9505

6124

Блатешница

466

1143

1037

22575

16645

Враня стена

186

689

535

8594

2320

Габровдол

194

628

445

15013

11461

Горна Врабча

104

388

347

6268

5097

Горна Глоговица

179

374

360

8364

6582

Дивля

505

1741

1655

27886

23558

Долна Врабча

108

346

345

6824

5663

Еловдол

321

1118

935

14097

10517

Жабляно

221

824

657

16437

12002

Калотинци

151

553

519

8598

6862

Мурено

237

641

558

9288

6529

Одраница

163

353

348

8820

7129

Падне

44

125

112

1526

1117

Пещера

261

1131

997

15811

4661

Раянци

99

311

307

4741

3717

Смиров дол

82

274

274

5115

4393


Жилищна задоволеност

Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като количество и неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити в икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран. Тук за община Земен този показател е недостатъчен за да се прецени количеството наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани сгради.

От общо 4551 жилищни сгради, обитавани са 2709 сгради. 1841 са необитавани и 0 са сгради за временно обитаване. Прави впечатление високия брой на необитаваните сгради.
Таблица 14. Жилищни сгради по вид на сградата, Източник: НСИ
Общо

Жилищна обитавана

Жилищна необитавана

Жилищна за временно обитаване

Жилищна за колективно домакинство

незаконно

Земен

4551

2709

1841

-

1

-

Съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като се направи стратегия и необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нови функции и да се осигурят социални жилища за маргиналните групи.При устройството на населените места с общият устройствен план на общината трябва да се определят и обосноват потребностите за териториално развитие. Трябва да се предвиди териториално осигуряване и резерв за развитие според необходимостта на всяко едно отделно населено място. Това перспективно развитие трябва да се определи на база на капацитета на териториите, спазвайки изискванията на ЗУТ и Наредба 7 към него за оразмеряване на отделните устройствени зони.

Горската територия е широко представена и определя възможностите за териториално развитие на общината.

Чрез ОУПО да се определи потенциала на територията, възможностите за развитие, конкретното предназначение на имотите. Да се опази значимият горски фонд и обработваемите земи. Също трябва да се предвиди актуализация на плановата основа на населените места на ниво подробни устройствени планове, отчитайки инвестиционната активност и приложимостта на действащите такива.

 1. Каталог: files -> files
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
  files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
  files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
  files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
  files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница