Одобрявам, вяра анкова /П/ генерален директор


У К А З А Н И Я ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕстраница2/5
Дата09.08.2018
Размер391.5 Kb.
1   2   3   4   5

У К А З А Н И Я

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА.
1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец), както и обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, освен ако е реабилитиран;

б) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

в) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

г) е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

ж) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з) при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

й) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник.* Изискванията по точки а), б), в), д), е), ж), з), и и) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП

3. Посочeните в т. 2 изисквания се отнасят за всички участници.

4. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изброените по-горе изисквания се прилагат и за подизпълнителите.

6. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

7. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

10. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят документ за учредяване на обединението. Документът за учредяване на обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът за учредяване на обединението трябва да бъде представено от участника в оригинал или заверено копие.

Документът за учредяване на обединението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

11. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 1);

6.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

6.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

6.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

6.5 За участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя условия.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

7.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

7.2. Постъпила е след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра на постъпилите оферти.


Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, и представени лично от участника или от негов упълномощен представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, в Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 23.10.2013 г., включително.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://bnt.bg/bg/about/45/article/395

4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, офертата може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към Офертата за участие.

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на оптична свързаност между Франкфурт и БНТ – София в периода на Зимните олимпийски игри, Сочи 2014 г.”

● Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, а именно:

8.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно раздел V от настоящата документация;

Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик изрично пълномощно, подписано от лицето (лицата), което по закон представлява/т участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български език.

8.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно Техническото задание; Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

8.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки.

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП)1, а именно: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

15.Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При необходимост възложителите могат да изискат чрез писмо или по факс от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

17. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
В големия запечатан непрозрачен плик се поставят трите отделни запечатани плика, всеки от които следва да съдържа следните документи:

Плик № 1 „Документи за подбор”

1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

1.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в официален превод, съгласно т.16а на Параграф1, ДР от ЗОП.

Документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

Документът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.3. Копие от регистрация по ЗДДС - при наличието на такава;

1.4. Гаранцията за участие се представя като парична сума или банкова гаранция и е в размер на 750 лв. (оригинал).

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.

1.5. Декларация за приемане условията на договора;

1.6. Декларация за неразгласяване на информация.

1.7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП.

1.8. Декларация за съгласие от подизпълнител.

1.9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Справка за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

За договори сходни с предмета на поръчката ще се считат договори за услуги за предоставяне на оптична комуникационна свързаност по протокол STM – 1.

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точка 2.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Участниците следва да имат оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./, в размер не по-малко от 75 000 лева.

Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем от доставки в областта на предмета на поръчката на всички участници в обединението.

3. За доказване на техническите си възможности и квалификация участникът трябва да представи следните документи:

3.1. Списък на основните договори за услуги със сходен предмет, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от копие на договори и препоръки за добро изпълнение за посочените договори, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, стойност без ДДС и контактна информация (име, позиция и телефон за връзка) на подписалия референцията;

3.2. Декларация от участника, че в периода на Зимните олимпийски игри ще има на разположение необходимият капацитет за изпълнение на услугата.

3.3. Деклрация от участника за вида на наличните устройства в точките на предаване и приемане на сигнала, посочени в Техническото задание, с които разполага участникът, включително собствени и ресурсите на други физически или юридически лица, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси;

3.4. Презентация на дейността на участника.

3.5. Писмени гаранции за качеството и отговорност при неизпълнение на договореното ниво на обслужване – проект на споразумение за ниво на обслужване /SLA/.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по горните точки:

- Участникът следва да е изпълнил минимум един договор със сходен предмет през последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, като това обстоятелство се доказва с копия на сключени договори и референции към тях.

Когато Участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените договори от всички членове в обединението.

- Участникът да разполага с техническо оборудване за изпълнение на поръчката, включително собствени и ресурсите на други физически или юридически лица, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

- Участникът да следва осигури гарантираност на услугата в размер на 99,8 %

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т.3, т. 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

8. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, по чл. 47, ал.2, т.2 и т.5 и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП, се подават, както следва:

8.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

8.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

8.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

8.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

8.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

8.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

8.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8.8. в случаите по т. 8.1 – 8.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1.1 - 1.3., 1.5, 1.6., 1.9., 4, 5, 6 и 7 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2 и 3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.9. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, или да декларира писмено, че няма да ползва подизпълнители. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация.

10. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основния участник и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП.

11. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

12. Оферта по образец.

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

14. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.
Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката"

В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническото задание и посочените в документацията изисквания.1. Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от възложителя в настоящата документация за участие.

2. Към техническото предложение участникът следва да представи следните документи:

- Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;3. В случай, че участник не представи някой от посочените документи, ще бъде предложен за отстраняване от процедурата от комисията, назначена за провеждането й.

4. Техническото предложение и приложенията към него трябва да се представят в оригинал, подписан от законния представител на съответния участник, без да се посочва цена.
Плик № 3 :“Предлагана цена”

1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, и наименованието/името на участника.

2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец и Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта;

6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % ДДС.
Каталог: public -> files -> about texts
about texts -> Българска национална телевизия 16 – 21 октомври 2011 г
about texts -> Р а з я с н е н и е уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №3 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Р а з я с н е н и е №2 уважаеми госпожи и господа
about texts -> Технически изисквания към респиратор за новородени деца Общи изисквания
about texts -> Част първа предмет и субекти
about texts -> Конкурс за детска песен на евровизия І. Общи положения
about texts -> Първо място по позиция „игрален пълнометражен филм“ на проекта „Бартер“
about texts -> Правила за отразяване на евро 2012 от не-лицензирани тв оператори на територията на България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница