Отчет 30 юни 2017 година Съвет на директорите Емилиян Абаджиевстраница1/16
Дата13.10.2018
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ИХБ Електрик АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2017 година


Съвет на директорите
Емилиян Абаджиев

Борислав Гаврилов

Димитър Бекриев

Красимир Костадинов

Венелин Петков
Одитен комитет
Максим Сираков

Снежана Христова

Боряна Димова
Седалище и адрес на управление

бул. Рожен 41

гр. София, 1271
Регистър и регистрационен номер

Търговски регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК:000620115


Одитор

„Ърнст и Янг Одит” ООД

Полиграфия офис център

бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет. 4София 1124

В хиляди лева

Бележка

30 юни 2017
30 юни

2016
Приходи от продажби

5

935
785

Други приходи от дейността

6

1,233
344

Общо приходи
2,168
1,129
Увеличение / (Намаление) на запасите от готова продукция и незавършено производство
(921)
421

Разходи за материали

7

(227)
(692)

Разходи за външни услуги

8

(273)
(231)

Разходи за амортизация

14.1,15

(129)
(249)

Разходи за персонала

9

(253)
(804)

Други разходи за дейността

10

(332)
(132)

Загуба от оперативна дейност
33
(558)
Финансови приходи

11

-
6

Финансови разходи

11

(60)
(65)

Финансови разходи, нетно
(60)
(59)
Загуба преди данъчно облагане
(27)
(617)

Разход за данък върху доходите

12

(102)
-

Загуба за годината
(129)
(617)
Загуба на акция (в лева)

21

(0.11)
(0.51)
Друг всеобхватен доход

Друг всеобхватен доход, подлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци
-
-

Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци
-
-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци
-
-
Общо всеобхватен доход за годината
(129)
(617)

Венелин Петков Гергана Кирова

Изпълнителен Директор Главен счетоводител и съставител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2017 г.Пояснителните бележки от страница 5 до страница 38 са неразделна част от финансовия отчет.

В хиляди лева
Бележка

30 юни 2017
2016

Активи
Имоти, машини, съоръжения
14.1

9,453
9,601

Нематериални активи
15

62
70

Общо дълготрайни активи9,515
9,671Материални запаси
17

164
1,323

Търговски и други вземания
18

406
342

Разходи за бъдещи периоди3
8

Парични средства и парични еквиваленти
19

16
39

Общо краткотрайни активи589
1,712Нетекущи активи, държани за продажба
14.2

6,808
6,895Общо активи16,912
18,278Капитал
Основен капитал
20.1

1,213
1,213

Резерви
20.2, 20.3,20.4

9,784
9,856

Неразпределена печалба1,748
1,805

Общо собствен капитал и резерви12,745
12,874Пасиви
Търговски и други задължения
27

344
334

Отсрочени данъчни пасиви
12

443
341

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране21
21

Правителствени дарения
24

693
728

Общо дългосрочни пасиви1,501
1,424Лихвоносни заеми
22

2,249
2,706

Търговски и други задължения
27

282
1,154

Провизии за гаранции
26

66
51

Правителствени дарения
24

69
69

Общо краткосрочни пасиви2,666
3,980

Общо пасиви4,167
5,404

Общо собствен капитал и пасиви16,912
18,278

Венелин Петков Гергана Кирова

Изпълнителен Директор Главен счетоводител и съставител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2017 г.Пояснителните бележки от страница 5 до страница 38 са неразделна част от финансовия отчет.

В хиляди лева
Бележка

30 юни 2017
30 юни 2016

Оперативна дейност
Постъпления от клиенти и други дебитори1,146
2,696

Плащания към доставчици и други кредитори(885)
(1,232)

Плащания за заплати, осигуровки и други(304)
(930)

Други парични потоци, нетно(140)
(164)

Паричен поток (използван в) оперативна дейност(183)
370Инвестиционна дейност
Плащания за придобиване на дълготрайни активи(29)
(83)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи693
36

Постъпления от правителствени дарения за дълготрайни активи-
-

Продажба на инвестиции-
7

Паричен поток от/ (използван в) инвестиционна дейност664
(40)Финансова дейност
Получени заеми160
259

Изплатени заеми(607)
(504)

Плащания по финансов лизинг-
(78)

Платени лихви по привлечени средства(49)
(52)

Платени комисионни, банкови такси и обезпечение за издаване на банкови гаранции(8)
-

Паричен поток от финансова дейност(504)
(375)Нетно изменение на парични средства и парични еквиваленти(23)
(45)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари39
60

Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни19


16
15

Венелин Петков Гергана Кирова

Изпълнителен Директор Главен счетоводител и съставител


Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2017 г.

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 38 са неразделна част от финансовия отчет.В хиляди лева
Основен капитал (Бележка 20.1)
Обратно из купени собствени акции (Бележка 20.4)
Допълни-телни и законови резерви (Бележка 20.2)
Преоце-нъчен резерв (Бележка 20.3)
Неразпре-делена печалба
Общо
Баланс към 1 януари 2016 г.
1,213
(19)
763
10,714
2,948
15,619

Всеобхватен доход за годината

Загуба за годината
-
-
-
-
(617)
(617)

Друг всеобхватен доход за годината
-
-
-
-
-
-

Общо всеобхватен доход за годината
-
-
-
-
(617)
(617)

Трансфер от резерви въз основа на решение на акционерите
-
-
(642)
-
(642)
-

Баланс към 30 юни 2016 г.
1,213
(19)
121
10,714
2,973
15,002
Баланс към 1 януари 2017 г.
1,213
(38)
121
9,773
1,805
12,874

Всеобхватен доход за годината

Загуба за годината
-
-
-
-
(129)
(129)

Друг всеобхватен доход за годината
-
-
-
-
-
-

Общо всеобхватен доход за годината
-
-
-
-
(129)
(129)

Резерв от преоценка на отписани дълготрайни материални активи
-
-
-
(72)
72
-

Баланс към 30 юни 2017 г.
1,213
(38)
121
9,701
1,748
12,745

Венелин Петков Гергана Кирова

Изпълнителен Директор Главен счетоводител и съставител

Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите от 26 юли 2017 г.

Пояснителните бележки от страница 5 до страница 38 са неразделна част от финансовия отчет.


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница