{pech}Комисия по рибно стопанствоДата24.06.2017
Размер326.85 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PECH}Комисия по рибно стопанство

2012/0158(COD)

{29/08/2012}29.8.2012

***I

ПРОЕКТОДОКЛАДtreType>

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7 0156/2012 – 2012/0158(COD))

{PECH}Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Pat the Cope GallagherPR_COD_1amCom


Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби.
Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 19ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009

(COM(2012)0298 – C7 0156/2012 – 2012/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0298),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7 0156/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7 0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(8a) В светлината на препоръката на НТИКР следва да се запази забраната за риболов в участък VIb на ICES, за да се защитят младите екземпляри на пикша.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

treJust>Обосновка

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 9, за да се следва редът на членовете.

Изменение 2

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) В светлината на препоръките на ICES и НТИКР следва да се запазят някои технически мерки за опазване в зоната на запад от Шотландия (участък VIa на ICES), Келтско море (участъци VIIf и VIIg на ICES) и Ирландско море (участък VIIa на ICES), за защита на запасите от пикша в Rockall, атлантическа треска, пикша и мерланг като принос към опазването на рибните запаси.

(9) В светлината на препоръките на ICES и НТИКР следва да се запазят някои технически мерки за опазване в зоната на запад от Шотландия (участък VIa на ICES), Келтско море (участъци VIIf и VIIg на ICES) и Ирландско море (участък VIIa на ICES), за защита на запасите от атлантическа треска, пикша и мерланг като принос към опазването на рибните запаси.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Пикша от Rockall неправилно се свързва с треската от Ирландско море (участък VIIa). Пикша от Rockall е обхваната от съображение 11.Изменение 3

ocAmend>Предложение за регламент

Съображение 11


Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В светлината на препоръката на НТИКР следва да се запази забраната за риболов в участък VIb на ICES, за да се защитят младите екземпляри на пикша.

заличава се

Or. {EN}en

Обосновка

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 9, за да се следва редът на членовете.Изменение 4mAm>

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2


Регламент № 850/98

Член 19 а – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всички видове, за които е въведена квота, уловени при риболовна дейност в региони 1 до 4, се вземат на борда на кораба и впоследствие се разтоварват на брега.

заличава се

Or. {EN}en

Обосновка

Настоящата разпоредба, която представлява задължение за разтоварване на целия улов, се обсъжда активно в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството и тъй като ясно заявеното намерение, посочено в обяснителния меморандум на Комисията, е да се преразгледа Регламент (ЕО) № 850/98 след провеждането и в съответствие с реформата на общата политика в областта на рибарството, която понастоящем е в процес на преговори, не е подходящо този член да се включва на настоящия етап. Предложените технически мерки са временни технически мерки, които трябва да дадат време за разработване на нова рамка за технически мерки.Изменение 5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2


Регламент № 850/98

Член 19 а – параграф 1 a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
1а. Маломерните морски организми се връщат незабавно в морето. Задържането на борда, прехвърлянето, разтоварването, превоза, съхранението на склад, продажбата, излагането или предлагането за продажба на маломерни морски организми се забранява.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Предложените технически мерки са временни технически мерки, които трябва да дадат време за разработване на нова рамка за технически мерки. В светлината на това е подходящо тези транснационални технически мерки да забраняват разтоварването на маломерни морски организми, както е предвидено в съществуващия Регламент (ЕО) № 850/98.Изменение 6

Amend>Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2


Регламент № 850/98

Член 19а – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разпоредбите, посочени в параграф 1, не засягат задълженията, изложени в настоящия регламент или в други разпоредби относно риболова.

заличава се

Or. {EN}en

Обосновка

Този член става излишен предвид на това, че член 19а, параграф 1 се заличава.Изменение 7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 1
Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забранява се всеки риболов на атлантическа треска, пикша и мерланг в рамките на тази част от участък VIa на ICES, която е разположена източно или южно от локсодромите, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:

Забранява се всеки риболов на атлантическа треска, пикша и мерланг в рамките на тази част от участък VIa на ICES, която е разположена в следната област, която се състои от следните статистически квадранти на ICES или коя да е част от тях:

54o30' с. ш., 10o35' з. д.

54o30' с. ш. 10o00', з. д.

55o20' с. ш., 09o50' з. д.

55o00' с. ш., 10o00' з. д.

55o30' с. ш., 09o20' з. д.

55o00' с. ш., 09o00' з. д.

56o40' с. ш., 08o55' з. д.

58o00' с. ш., 09o00' з. д.

57o00' с. ш., 09o00' з. д.

58o00' с. ш., 08o00' з. д.

57o20' с. ш., 09o20' з. д.

58o30' с. ш., 08o00' з. д.

57o50' с. ш., 09o20' з. д.

58o30' с. ш., 07o00' з. д.

58o10' с. ш., 09o00' з. д.

59o00' с. ш., 07o00' з. д.

58o40' с. ш., 07o40' з. д.

59o00' с. ш., 06o00' з. д.

59o00' с. ш., 07o30' з. д.

59o30' с. ш., 06o00' з. д.

59o20' с. ш., 06o30' з. д.

59o 30' с. ш., 06o00' з. д.

59o40' с. ш., 06o05' з. д.

59o30' с. ш., 05o00' з. д.

59o40' с. ш., 05o30' з. д.

60o00' с. ш., 05o00' з. д.

60o00' с. ш., 04o50' з. д.

6o00' с. ш., 04o00' з. д.

60o15' с. ш., 04o00' з. д.
Or. {EN}en

Обосновка

Определената област е неподходяща и следва или да бъде изменена, или да бъде премахната. Това се основава на последните коментари на НТИКР за оценката на плана за възстановяване на атлантическата треска и относно линията на управление на запад от Шотландия. Определената област също така става невалидна поради факта, че Комисията въведе спешни мерки за премахване на пикшата от разпоредбите за прилова в област VІа и а нула ОДУ, определени за атлантическата треска през 2012 г. в VІа. Освен това стана ясно, че тази линия няма желания ефект за намаляване на смъртността от риболов на атлантическата треска, макар че е налице значително намаляване на усилието.Изменение 8

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 6


Регламент № 850/98

Параграф 29г – параграф 3 – уводна частcle2>
Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности с използване на крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, кошове и винтери в посочените зони и периоди, при условие че:

3. Чрез дерогация от параграф 1 се разрешава да се извършват риболовни дейности с използване на крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, дънни хрилни и заплитащи мрежи, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, кошове и винтери в посочените зони и периоди, при условие че:

Or. {EN}en

Обосновка

Gill nets and tangle nets were used by the small inshore vessels to catch crustacea and the lesser spotted dogfish, saithe and haddock in the specified area in area VIa before the enactment of Annex III and the Appendices to Annex III to Regulation (EC) No 43/2009. These nets are not used to catch cod or whiting and will have almost zero impact on these stocks. Haddock is no longer a by- catch under the Commission emergency measures and should therefore be allowed to be caught by gill nets. The inshore fishermen involved are unnecessarily deprived of earning an income and have suffered severely over the last four years.Изменение 9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 3 – буква а)
Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) никакви други риболовни уреди, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове, не се носят на борда и не се използват; и

a) никакви други риболовни уреди, различни от крайбрежни статични мрежи, фиксирани върху подпори, драги за пектен и за миди, парагади с дръжка, механизирани кърмаци, дънни хрилни и заплитащи мрежи, теглени от кораб грибове, на които единият край е фиксиран върху брега, крайбрежни грибове, винтери и кошове, не се носят на борда и не се използват; и

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи.Изменение 10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 3 – буква б)
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сайда и сьомга, и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни не се задържат на борда, не се разтоварват и не се пренасят на брега.

б) никаква друга риба освен скумрия, сребриста сайда, сайда, пикша, дребнопетниста акула (Scyliorhinus Canicula) и сьомга, и никакви други черупчести животни освен мекотели и ракообразни не се задържат на борда, не се разтоварват и не се пренасят на брега.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи.Изменение 11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 5 – буква г)
Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) не повече от 10 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска, пикша и/или мерланг;

г) не повече от 3 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска и/или мерланг;

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията, а за атлантическата треска така бе определен нулев ОДУ за 2012 г. с 1,5 % прилов. Стойността от 3% има за цел покриването както на атлантическа треска, така и на мерланг.Изменение 12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6>

Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 7 – буква а)
Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) всички мрежи на борда на риболовния кораб имат минимален размер на окото от 120 mm за кораби с обща дължина повече от 15 метра и 110 mm за останалите кораби;

а) всички мрежи на борда на риболовния кораб имат минимален размер на окото от 110 mm за кораби с обща дължина повече от 15 метра и 110 mm за останалите кораби; За кораби с обща дължина под 15 метра, където провереният процент на улова на атлантическа треска е по-малко от 1,5%, размерът на окото е в съответствие с диапазона на размера на окото, посочени за целевите видове, определени в Приложение І към Регламент (ЕО) № 850/98;

Or. {EN}en

Обосновка

The use of existing mesh size of 120mm+120mm Square Mesh Panel causes major difficulties for fishermen operating in the mixed fisheries (megrim, monkfish and hake) off northwest Donegal. These vessels target megrim, monkfish and hake and there is a very low by-catch of, cod and whiting. Catch data from trials has shown that the 110mm+120 Square Mesh Panel will deliver equivalent conservation benefits for whiting, while observer data shows cod catches to be very low in this area less than 1.5% by-catch provision. For small vessels less than 15metres that have negligible catches of cod and whiting it is necessary to allow these vessels to use the existing mesh ranges provided for in Annex I of Council Regulation No 850/98. These vessels have extremely low catches of cod and whiting and in most instances have zero catches.Изменение 13

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 7 – буква б)
Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) не повече от 30 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска, пикша и/или мерланг;

б) не повече от 3 тегловни процента от задържания улов се състоят от смес от атлантическа треска и/или мерланг;

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията, а за атлантическата треска така бе определен нулев ОДУ за 2012 г. с 1,5 % прилов. Стойността от 3% има за цел покриването както на атлантическа треска, така и на мерланг.Изменение 14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 8 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
8а. От 1 януари до 31 март и от 1 октомври до 31 декември се забранява извършването на всякаква риболовна дейност при използването на кое да е от оборудването, посочено в приложение І към Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси1, в зоната, определена в квадрант 39Е3 на ICES, ограничена от локсодроми, последователно съединяващи следните координати, които се измерват съгласно системата WGS84:
- 7o00 з. д., 55o00 с. ш.,
- 6o00 з. д., 55o00 с. ш.,
- 6o00 з. д., 55o30 с. ш.,
- 7o00 з. д., 55o30 с. ш.,
Капитанът на риболовен кораб или друго лице на борда не разпорежда или не допуска лице, намиращо се на борда, да прави опит за риболов, разтоварване, прехвърляне или задържане на борда на риба, уловена в определената зона.
От 1 януари до 31 декември се забранява извършването на всякакво риболовно действие по отношение на атлантическа треска и мерланг в зоните, определени в квадрант на ICES (47Е3 и 46Е2) в северната част на участък VIa на ICES. Капитанът на риболовен кораб или друго лице на борда не разпорежда или не допуска лице, намиращо се на борда на плавателния съд, да прави опит за риболов, разтоварване, прехвърляне или задържане на борда на атлантическа треска и мерланг, уловена в определената зона.“
1 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

Or. {EN}en

Обосновка

Научните изследвания са определили тези квадранти на ICES като важни зони, в които има висока концентрация на млади и екземпляри и размножаваща се атлантическа треска. Затварянето на тези зони за всякакъв риболов ще има реално въздействие върху намаляването на улова на атлантическа треска и ще допринесе за намаляването на основния проблем с изхвърлянето, който съществува за атлантическата треска в зона VІа. Ирландия вече въведе затварянето, описано в параграф 1 по-горе.


Изменение 15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 6


Регламент № 850/98

Член 29г – параграф 10 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
10а. В светлината на ежегодните препоръки от ICES и НТИКР Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които да измени координатите на зоната, определена в параграф 1, за да отрази научните проучвания относно състоянието на запасите от атлантическа треска и мерланг в тази зона.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Съществуващата определена зона е неподходяща и неефективна, както вече бе подчертано в изменение шест. В зависимост от препоръките на ICES и НТИКР една нова зона може да се окаже или да не се окаже подходяща. Следващите изменения приемат, че в светлината на препоръките от ICES и НТИКР ще бъде определена нова определена зона. Ако ICES и НТИКР преценят, че вече не е валидна необходимостта от нова определена зона, член 29г ще бъде излишен.


Изменение 16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 9


Регламент № 850/98

Параграф 34а – параграф 2 – буква а) – тире 1 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
са само от единия диапазон разрешен размер на окото: и

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Това тире беше необходима част от оригиналния текст, която бе пропусната в предложението на Комисията.Изменение 17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 12


Регламент № 850/98

Приложение І
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 34еа

(12) В приложение I бележка под линия 6 към таблицата се заличава.

(12) В Приложение I:

а) добавят се нови редове в таблицата, както следва:Целеви вид

Диапазон на размера на окото на мрежата (милиметри)
<16

16 – 31

32 – 54

55 – 69

70 – 79

80 – 99

100
Минимален процент на целеви видове
95

90/60

60

30

90/60

90

35

30

70

Няма

Myctophiformes

x
Stomiatoidei

x

б) бележка под линия 6 към таблицата се заличава.

Or. <Original>{EN}enOriginal>

Обосновка

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от Регламент 850/98 е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от типа на Myctophiformes и Stomiatoidei.Изменение 18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 12 а (нов)


Регламент № 850/98

Приложение ІI
Текст, предложен от Комисията

Изменение
Член 34еа
(12а) в приложение ІІ добавят се нови редове в таблицата, както следва:Целеви вид

Диапазон на размера на окото на мрежата (милиметри)
16 – 31

32 – 54

55 – 59

60 – 69

70
Минимален процент на целеви видове
50%

90%

90%

90%

30%

70%

70%

Няма

Myctophiformes
x

Stomiatoidei
x

Or. {EN}en

Обосновка

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от Регламент 850/98 е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от типа на Myctophiformes и Stomiatoidei.
ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Технически мерки за опазване на рибните ресурси са сред ключовите елементи на регионализирания подход към управлението на риболовните дейности и е сред най-важните ежегодни/двугодишни решения за риболовните възможности. Техническите мерки определят правилата относно риболовните зони и използваното риболовно оборудване за разлика от разрешените количества (риболовното усилие) и/или улова (ОДУ и квоти).


Технически мерки за опазване представляват правила, които нашите рибари в целия Европейски съюз трябва да спазват ежедневно при предприемането на риболов с цел да се гарантира, че начинът и мястото на извършване на риболовната дейност гарантират нейната устойчивост. Тези мерки са свързани с минималните размери на разтоварваните екземпляри, минималния размер на окото на мрежата, зоните и сезоните на забрана за риболов, ограничаването на прилова, критериите за използване на по-селективно риболовно оборудване и мерките, имащи за цел опазването на морската среда, и поради това имат значително въздействие за постигането на целите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).
След влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Съветът може да определя само мерките за определяне и разпределяне на риболовните възможности. Съветът и Парламентът трябва да приемат в процедура на съвместно вземане на решение „свързани условия“ (технически мерки), които да управляват използването на риболовните възможности, без функционално да са свързани с тях.
Регламент 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми – основният регламент относно техническите мерки – трябваше да бъде изменен с цел да осигури постоянна рамка за технически мерки в съответствие с ДФЕС, но не бе постигнато политическо споразумение за целта.
За да се гарантира, че мерките, установени в Регламент 43/2009 на Съвета за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова, остава в сила от 1 януари 2010 г., а Съветът прие Регламент 1288/2009 за определяне на преходни технически мерки от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. (период от 18 месеца). Поредното преходно продължаване на срока на действие на мерките бе направено съгласно Регламент 579/2011 на Европейския парламент и на Съвета (за още един период от 18 месеца).
Настоящото предложение на Комисията има за цел да продължи срока на действие на техническите мерки за още един преходен период, докато бъде приета регионализирана рамка за техническите мерки в съответствие с ОПОР. Тъй като ОПОР няма да влезе в сила до 1 януари 2013 г., когато ще изтече срокът на действие на настоящите преходни технически мерки съгласно член 2, параграф 2 от Регламент 579/2011, Комисията предлага за пореден път временно решение чрез изменение на основния законодателен акт без определен краен срок. С приемането на предложението на Комисията регламентите от 2009 г. и 2011 г. ще бъдат отменени.. и
Освен продължаването на срока на действие на настоящите технически мерки предложения предложеният текст съдържа актуализиране на съществуващите мерки съгласно съветите на НТИКР и препоръките на NEAFC, както и мерки за намаляване на изхвърлянията в североизточната част на Атлантическия океан съгласно договореностите с Норвегия и Фарьорските острови през 2010 г., които още не са транспонирани в правото на ЕС.
За съжаление на Парламента се представя поредното предложение за преходни технически мерки вместо навременно да бъде намерено постоянно решение. Европейските рибари се нуждаят от правна яснота и думата „временно“ не следва да води до абсурди.
Въпреки това докладчикът признава изцяло необходимостта от тези мерки, които имат за цел да гарантират, че рибните запаси се ловуват по един устойчив начин и екосистемата, в която те живеят, се поддържа. Въпреки това тези мерки трябва да бъдат формулирани и предвидени в съответствие с динамичното естество на управлението на рибните запаси и резултатите от научните изследвания. Поради това докладчикът предлага няколко допълнителни промени, за да се допълни актуализацията, като се вземат предвид допълнителните препоръки на НТИКР и ICES в областта на определянето на зоните и анализа на управлението, както и по отношение на спешните мерки на Комисията. Докладчикът отбелязва, че недобре формулираните или неподходящи технически мерки могат да доведат до неустойчиви риболовни практики и при определени обстоятелства да застрашат живота и безопасността на рибарите, което е напълно неприемливо. Такъв по-специално е случаят с някои от съществуващите мерки относно ограниченията на риболова на атлантическа треска, пикша и мерланг в подзона VI на ICES, за която научните изследвания сочат, че определената зона не е подходяща. Измененията, предложени от докладчика, са подкрепени от ясни научни резултати и са насочени към конкретни членове, които са остарели и/или в противоречие с устойчивото управление на риболова и изискван незабавно внимание.
Докладчикът изразява убеждението си, че настоящото предложение за технически мерки не следва да възпрепятства решенията относно задълженията за разтоварване, които трябва да се вземат в рамките на основната уредба на ОПОР и че временният характер на законодателния акт следва да бъде ясно свързан с предвидената регионализирана рамка за технически мерки за опазване, след като бъде приета новата ОПОР. Техническите мерки трябва да бъдат разработени внимателно за конкретните случаи и зони и не могат да се разглеждат като общи правила, приложими във всички държави членки по еднакъв начин, поради което регионализираният подход е належащ.
Временните технически мерки се прилагат от 1 януари 2010 г. и срокът им на действие изтича на 31 декември 2012 г. Докладчикът разбира добре, че това оставя малко време на Европейския парламент и Съвета да постигнат политическо споразумение по най-сложните и важни аспекти на ОПОР. Въпреки това докладчикът е решен да работи с всички заинтересовани лица, за да гарантира възможността за въвеждане на подходящи и ефективни преходни мерки преди края на настоящата година.

1 OВ C 0, 0.0.0000, стр. 0.

PR\911088BG.doc


PE494.655v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> projet rapport -> 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
pech -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
projet rapport -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
2012 -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница