Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г


Развитие на трансгранични връзки и обмен между центрове за образование/обучениестраница12/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Развитие на трансгранични връзки и обмен между центрове за образование/обучение

 • Създаване на специални мрежи за предаване на знания, най-добри практики между образователните институции за развиване на уменията необходими за бъдещо намиране на работа;

 • Подкрепа за трансгранично сътрудничество на висшите учебни заведения в областта, за съвместно разработване на учебни планове, обмен на курсове, програми за обучение във връзка с бъдещи възможности за заетост;

 • Сътрудничество между университети/центрове за обучение, като обмен на учители, разработване на съвместни курсове

Ключова област на интервенция 3 - Сътрудничество от типа „хора за хора”
Обосновка

Физическото разделение на общностите от всяка страна на река Дунав, бариерите свързани с езика и азбуката и историческо намаленото взаимно сътрудничество са били характерни за тези съседни общности в продължение на дълго време. Преодоляването на недоверието и развиването на взаимно доверие и връзки сред хората са основните елементи във всяко трансгранично сътрудничество. Познаването на целия трансграничен регион и неговите географски, структурни, икономически, социално-културни и исторически условия е предпоставка за активното включване на гражданите и на всички други партньори. То е свързано също така със социалните и културни срещи през границата.

Тази ключова област на интервенция ще служи като продължение на съвместния фонд за малки проекти, който функционира по програма ФАР за ТГС. Действията от типа „хора за хора” ще изпълняват съществена роля за установяването и насърчаването на мрежи за сътрудничество, които допринасят за по-добро разбиране на общите проблеми и за намирането на съвместни отговори/решения на общите предизвикателства. Това е положителен тласък към социалното развитие на региона като цяло и той ще послужи, за да допълни изискваната стратегия за конкуренция на останалите региони в ЕС след присъединяването. Инициативите от типа „хора за хора” ще спомогнат за създаването и поддържането на икономически, социални и културни трансгранични отношения и за популяризирането на понятието за интеграция пред по-широка публика. Финансирането на малки местни инициативи може да послужи като основа за по-големи съвместни трансгранични проекти. Ще бъде възможно да се осъществят малки инвестиции в инфраструктурата, свързани с „меките” мерки.Действия за развиването на трансграничен обмен и взаимодействие между местните общности ще бъдат съгласувани с Националните програми за развитие на селските райони на Румъния и България във връзка с оста „Leader” (водач). Затова по смисъла на настоящия документ, в избираемата област по програмата, само проекти, представени и изпълнени от обществени, еквивалентни на обществените органи и НПО ще бъдат избираеми по програмата, докато Националните програми за развитие на селските райони ще финансират единствено частни инвестиции.

Индикативни дейности (микро проекти):

Подкрепа за развитието на гражданско общество и местни общности

 • Проекти за сътрудничество и пилотни дейности с малък мащаб между местни организации по социални теми и теми за местната демокрация от трансграничен интерес;

 • Организиране на съвместни конференции, семинари и работни срещи в различни области на местното икономическо и социално развитие;

 • Действия за насърчаване на разпространението на добри практики от най-добре развитите до по-малко развитите райони в граничния регион.

 • Подкрепа за междусекторни и регионални инициативи, които разглеждат потребностите на маргиналните/социално изолираните групи.

Подобрение на местното управление

 • Сътрудничество между органи на публичната власт по теми от общ интерес, включително хармонизация на местните услуги, програми за обмен на административния персонал;

 • Действия предназначени за изграждане на трансгранични компетенции в обществените институции, особено в предоставянето на комплексни услуги за общността;

 • Подкрепа за научното изследване и развитие на дейности, които могат да помогнат за предаването на добри практики в развитието и предоставянето на обществени местни услуги и разработване на политики

Увеличаване на образователния, културния, здравния, младежкия и спортния обмен

 • Организиране на съвместни иновационни и устойчиви прояви в областта на образованието, спорта, младежта и дейностите за отдих, като особено се набляга върху извънучилищното сътрудничество на училищата

 • Дейности за насърчаване на сътрудничеството в здравеопазването, по-точно в поделянето на ресурси и средства на трансгранична основа

 • Подкрепа за дейности подкрепящи идентичността и традициите на местните общности: трансгранично сътрудничество на културни институции (музеи и театри, библиотеки, културни центрове в общността) сътрудничество между местни културни и образователни институции за популяризиране на културното наследство и подновяване и подкрепа на местните културни традиции, опазване на културните, художествени и етнически ценности

 • Подкрепа на създаването на общи продукти в културата, изкуствата (фестивали, изпълнения, изложби, работни семинари по изкуство) и традиционните занаяти

 • Развитие на общи трансгранични инициативи в областта на образованието, младежта и спорта.

Индикатори за Приоритетна ос 3

Индикатори

Тип


Мяка

Базова линия

2007

Целева стойност

2015

Източник на информация

 • Приоритетна ос - Цел 1. Да развие трансгранична бизнес инфраструктура и услуги
Брой проекти развиващи трансграничната бизнес инфраструктура и услуги

Краен продукт

Брой


0

10

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой МСП, които имат полза от бизнес базата

Резултат

Брой


0

500

Приоритетна ос - Цел 2. Да популяризира образа на трансграничния регион в и извън границите му

Брой проекти популяризиращи образа на трансграничния регион в и извън границите му

Краен продукт

Брой


0

10

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой разработени рекламни материали/прояви

Резултат

Брой


0

30

Приоритетна ос - Цел 3. Да подкрепи разработването на съвместни комплексни туристически продукти, основаващи се върху сравнителните предимства на трансграничния регион

Брой проекти подкрепящи развитието на интегрирани туристически продукти въз основа на сравнителните предимства на трансграничния регион

Краен продукт

Брой


0

10

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой създадени съвместни интегрирани туристически продукти

Резултат

Брой


0

10

Приоритетна ос - Цел 4. Да насърчи трансграничното сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и бизнеса

Брой проекти насърчаващи трансграничното сътрудничество между университети, научноизследователски институти и бизнеса

Краен продукт

Брой


0

15

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой партньорства между университети, научноизследователски институти и бизнеса

Резултат

Брой


0

15

Приоритетна ос - Цел 5. Да подкрепи трансграничния обмен на информация относно възможности за заетост

Брой проекти поддържащи трансграничния обмен на информация относно възможности за работа

Краен продукт

Брой


0

30

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой лица информирани относно възможности за заетост

Резултат

Брой


0

360,000, от които: 180,000 мъже и 180, 00 жени

Приоритетна ос - Цел 6. Да развие трансгранични образователни услуги за работа, свързани с комплексните пазарни потребности

Брой проекти разработващи трансгранични обучителни услуги за заетост във връзка с комплексните пазарни потребности

Краен продукт

Брой


0

17

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой хора завършили трансгранични курсове за обучение

Резултат

Брой

0

3,500, от които 1,750 мъже и 1,750 жени

Приоритетна ос - Цел 7. Да развие трансгранични връзки и обмен между центрове за образование/обучение.

Брой проекти развиващи трансгранични връзки и обмен между центрове за образование/обучение

Краен продукт

Брой


0

15

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой партньорства създадени между центровете за образование/обучение

Резултат

Брой

0

30

Приоритетна ос - Цел 8. Да засили социалното и културно сближаване и сътрудничество между местните хора и общности в избираемата област по програмата

Брой проекти засилващи културното сближаване и сътрудничество между местни хора и общности в избираемата област по програмата

Краен продукт

Брой


0

90

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой лица, участващи в дейностите от типа „хора за хора”

Резултат

Брой

0

4500, от които 2,250 мъже и 2,250 жени

Целевите стойности определени за горепосочените индикатори ще отразят единствено приноса на интервенцията по програмата (ЕФРР и национален принос на Румъния и България). Източниците на информация са същите за всички индикатори (система за наблюдение на програмата).

   4.4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Главна цел:

 • Да предостави подкрепа за прозрачното и ефективно изпълнение на програмата

Ключови области на интервенция:

 1. Подкрепа за изпълнението и общото управление на програмата

 2. Подкрепа за популяризирането и информирането за програмата


Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница