Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница1/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.” юли 2007г.


Европейски фонд за регионално развитие 2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.

Цел „Европейско териториално сътрудничество”


Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България”
- 2007-2013 г.

ОФИЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

юли 2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 5

Глава 1. Въведение ...........................................................................................6

1.1. Трансгранично сътрудничество във връзка с промените 6

1.2. Официално наименование 6

1.3. Свързани документи 7

1.4. Резюме на програмата и описание на процеса на разработване на програмата 7

1.4.1. Обща информация 7

1.4.2. Описание на процеса на разработване на програмата 8

Глава 2. Обобщено описание на румънско-българския трансграничен регион 10

2.1. Избираема област по програмата 10

2.2. Географски особености 13

2.3. Население 14

2.4. Икономика 16

2.5. Инфраструктура 19

2.5.1. Транспортна инфраструктура 19

2.5.2. Телекомуникации 24

2.6. Околна среда 27

2.7. Пазар на труда 34

2.8. Туризъм 35

2.9. Образование, научно-развойна дейност 37

2.10. Опит от предишни трансгранични дейности до 2006 г. Придобит опит 40

2.11. Заключителни коментари за областта на сътрудничество като цяло. SWOT Анализ 43

Глава 3. Съвместна стратегия за трансгранично развитие и връзка с други програми 56

3.1. Стратегия 56

3.1.1. Цели 57

3.1.2. Индикатори на ниво програма 60

3.1.3. Определяне на приоритетните оси 62

3.1.4. Съгласуваност на Програмата с целите на ЕС и други програми и политики на ЕС 66

3.1.5. Връзка с хоризонталните приоритети 76

3.1.6. Основни резултати от предварителната оценка 80

3.1.7. Съответствие със СОВОС 85

Глава 4. Приоритетни оси на програмата 86

4.1. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион 88

4.2. Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и на околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в трасграничния регион 94

4.3. Приоритетна ос 3: Икономическото развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на региона ..101

4.4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ……………………………………….........111

Глава 5. Финансови разпоредби 115

Глава 6. Изпълнение 120

6.1. Органи за управление на програмата 120

6.1.1. Определяне на органите 120

6.1.2. Управляващ орган 123

6.1.3. Български Национален партниращ орган 124

6.1.4. Съвместен комитет за наблюдение 124

6.1.5. Сертифициращ орган 126

6.1.6. Отдел за плащания 128

6.1.7. Одитен орган 129

6.1.8. Съвместен технически секретариат 130

6.2. Създаване на проект, кандидатстване, подбор ........................................................132


6.2.1. Принцип на водещия партньор 132

6.2.2.Създаване на проект 133

6.2.3. Система за кандидатстване и подбор на проект 133

6.2.4. Процедури за сключване на договори 136

6.2.5. Управление на техническата помощ 136

6.3. Финансово управление и контрол 137

6.3.1. Финансов поток на ЕФРР и сертифициране 137

6.3.2. Национално съфинансиране 139

6.3.3. Техническа помощ 140

6.4. Наблюдение и оценка 141

6.4.1. Наблюдение 141

6.4.2. Оценка 147

6.5. Информираност и публичност 152

6.5.1. Отговорности 152

6.5.2. Цел 153

6.5.3. Общи цели 153

6.5.4. Специфични цели 153

6.5.5. Целеви групи 153

6.5.6. Наблюдение и оценка на комуникационния план 154

АНЕКСИ 155

РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТАAA

Одитен орган

ОО

BG

България

БГ

CA

Сертифициращ орган

СО

CBC

Трансгранично сътрудничество

ТГС

CBC ROC

Регионален офис за трансгранично сътрудничество „Кълъраш”

РО ТГС К

CBA

Анализ на съотношението „разход-полза”

АСРП

CIS

Общност на независимите държави

ОНД

EAFRD

Европейски фонд за развитие на селските райони

ЕФРСР

EC

Европейска комисия

ЕК

EFF

Европейски фонд за рибарство

ЕФР

EDIS

Разширена децентрализирана система за изпълнение

РДСИ

ERDF

Европейски фонд за регионално развитие

ЕФРР

ESF

Европейски социален фонд

ЕСФ

EU

Европейски съюз

ЕС

FID

Рамков документ за изпълнение

РДИ

GD

Правителствено решение

ПР

GDP

Брутен вътрешен продукт

БВП

IA

Изпълнителна агенция

ИА

ICT

Информационни и комуникационни технологии

ИКТ

IRR

Вътрешната норма на възвръщаемост

ВНВ

IT

Информационни технологии

ИТ

ISPA

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

ИСПА

JCC

Съвместен комитет за сътрудничество

СКС

JMC

Съвместен комитет за наблюдение

СКН

JPD

Съвместен програмен документ

СПД

JSPF

Съвместен фонд за малки проекти

СФМП

JTF

Съвместно координиращо звено

СКЗ

JWG

Съвместна работна група

СРГ

JTS

Съвместен технически секретариат

СТС

MA

Управляващ орган

УО

MC

Комитет за наблюдение

КН

MDPWH

Министерство на развитието, благоустройството и жилищата

МРБЖ

MF

Министерство на финансите (България)

МФ

MEF

Министерство на икономиката и финансите (Румъния)

МИФ

MIS

Информационна система за наблюдение

ИСН

MoU

Меморандум за разбирателство

МР

MS

Държави-членки

ДЧ

ACSI

Орган за координация на структурни инструменти

ОКСИ

NAPPRM

Национален орган за регулиране и наблюдение на обществени поръчки

НОРНОП

NDP

Национален план за развитие

НПР

NGO

Неправителствена организация

НПО

NIS

Национален статистически институт

НСИ

NMS

Нови държави-членки

НДЧ

NSRF

Национална стратегическа референтна рамка

НСРР
NPRD

Национална програма за развитие на селските райони

НПРСР

NUTS

Номенклатура на териториалните единици за статистически цели

НТЕСЦ

OP

Оперативна програма

ОП

OPF

Оперативна програма „Рибарство”

ОПР

OPTA

Оперативна програма „Техническа помощ”

ОПТП

PC

Персонален компютър

ПК

Phare CBC

Програма ФАР (Програма за преструктуриране на икономиката на Полша и Унгария) за трансгранично сътрудничество

ФАР ТГС

Programme

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

Програма

RDA

Агенция за регионално развитие

АРР

R&D

Научно-развойна дейност

НРД

RTD

Научни изследвания и технологично развитие

НИТР

RO

Румъния

РУ

ROC

Регионален офис за ТГС „Кълъраш”

РО ТГС К

ROP

Регионална оперативна програма

РОП

ЕSC

Направляващ комитет за оценка

НКО

SEA

Стратегическа оценка за въздействието върху околната среда

СОВОС

SMEs

Малки и средни предприятия

МСП

SMIS

Единна информационна система за наблюдение (национална)

ЕИСН

SOP

Секторна оперативна програма

СОП

SOPACD

Секторна оперативна програма „Развитие на административния капацитет”

СОПРАК

SOPE

Секторна оперативна програма „Околна среда”

СОПОС

SOPHRD

Секторна оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

СОПРЧР

SOPIEC

Секторна оперативна програма „Увеличаване на икономическата конкурентоспособност”

СОПУИК

SOPT

Секторна оперативна програма “Транспорт”

СОПТ

SWOT

Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи

SWOT

TA

Техническа помощ

ТП

VAT

Данък добавена стойност

ДДС

WFD

Рамкова директива за водите

РДВ


Глава 1. ВъведениеНастоящата програма постановява рамката за Европейско териториално трансгранично сътрудничество между румънските и българските гранични рейони, съгласно Политиката за сближаване 2007-2013 г. Програмата ще направи възможно трансграничното сътрудничество, като сближава различните участници - хора, икономически участници и общности, за да се оползотворят по-добре възможностите, които предлага съвместното развитие на трансграничния регион.

Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.” ще се финансира от обществени (държавни и местни бюджети) и частни източници и ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Датата, от която разходите ще се приемат за допустими за финансиране съгласно Регламентите е 1 януари 2007 г.
  1. Трансграничното сътрудничество във връзка с промените

Политиката на сближаване на Европейския съюз за 2007-2013 г. предвижда да засили икономическото и социално сближаване на общността, във връзка с хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на Общността като намалява икономическите и социални териториални неравенства, възникнали в изоставащите държави и региони и ускорява тяхното икономическо и социално преструктуриране.

Новата политика на сближаване за 2007-2013 г. определя важността на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество като една от главните цели в разширена Европа. Целта - Европейско териториално сътрудничество, финансирана от ЕФРР се стреми към засилване на трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни и регионални инициативи и укрепване на транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Тя ще подкрепя дейности, водещи до интегрирано териториално развитие свързано с приоритетите на Общността, засилвайки междурегионалното сътрудничество и насърчавайки обмяната на опит на подходящото териториално ниво. Крайната цел на трансграничното сътрудничество в Европа е да се интегрират регионите, разделени от националните граници, които са изправени пред общи проблеми изискващи общи решения.

Целта на Европейското териториално сътрудничество е да осигури помощ в граничните региони основно за развитието на трансгранични икономически, социални и екологични дейности чрез съвместни стратегии за устойчиво териториално развитие.

Европейското териториално трансгранично сътрудничество значително допринася към обновената Лисабонска стратегия. Помощта ще се съсредоточи върху главните приоритети в подкрепа на устойчив растеж и откриване на работни места.Правилата за програмите, които трябва да се изпълнят в рамките на Цел-Европейско териториално сътрудничество, са изложени в новите регламенти, които имат пряко въздействие и приложение за Румъния и България след тяхното присъединяване към ЕС т.е. от 1 януари 2007.


  1. Официално наименование

Настоящата програма се състои от редица предложения за интервенции, предвидени съгласно изискванията на трансграничното сътрудничество по Цел 3-Европейско териториално сътрудничество. Тя е представена съвместно от Румъния и Република България под наименованието “Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”, като за краткост по-долу ще се нарича “Програмата”.


   1.3. Свързани документи

Програмата е разработена в съответствие с правилата на ЕС относно управлението на фондовете на Общността за периода 2007–2013 г., както е предвидено в следните регламенти:

 • РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EC) No 1083/2006 постановяващ общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменящ Регламент (EC) No 1260/1999 (наричан за краткост “Общ регламент”),

 • РЕГЛАМЕНТ (EC) No 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕС относно Европейския фонд за регионално развитие, който отменя Регламент (EC) No 1783/1999 (наричан за краткост “Регламент за ЕФРР”)

 • РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА (EC) No 1828/2006, който постановява правилата за изпълнение на Регламент на Съвета (EC) N 1083/2006 излагащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (EC) N 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно Европейския фонд за регионално развитие (наричан за краткост “Регламент за изпълнение ”)

Програмата е разработена в съответствие с принципите и политиките, представени в следните документи:

 • Общи действия за растеж и заетост – Лисабонска стратегия.

 • Стратегически насоки за сближаване на Общността 2007-2013 г. (Решение на Съвета No 2006/702/EC)

 • Интегрирани насоки за растеж и работни места на Общността за 2007-2013 г.,

Също така Програмата е разработена като са взети предвид следните национални политики и съвместните документи между Румъния и България:

 • Национални стратегически референтни рамки на Румъния и България;

 • Регионални оперативни програми на Румъния и България;

 • Секторни оперативни програми по цел „Сближаване” на Румъния и България

 • Национални програми за развитие на селските райони на Румъния и България

 • Национални програми за рибарство на Румъния и България

 • Планове за регионално развитие на българските региони, граничещи с Румъния

 • Планове за регионално развитие на румънските региони, граничещи с България

 • Съвместен програмен документ на България и Румъния за 2003-2006 г. по програма ФАР за трансгранично сътрудничество.
   1.4. Резюме на програмата и описание на процеса на разработването й

    1.4.1. Обща информация

От 1998 г. Румъния и България вече спечелиха от проекти, съфинансирани от Програма ФАР за трансгранично сътрудничество. Между 1999-2006 г. ЕС предостави 8 милиона евро на година (с изключение на 1999 г. – 5 милиона евро) на всяка от страните-партньори за финансиране на проекти с трансгранично въздействие, главно в областта на транспорта, околната среда и проекти от типа “хора за хора”. Финансираната от ЕС програма за 2007-2013 г. ще се изгражда върху съществуващата рамка на Програма ФАР за трансгранично сътрудничество, за да даде тласък към засилване на съществуващите официални и неофициални връзки и ще създаде нови такива, основаващи се на взаимното уважение, разбиране и сътрудничество.

Тази програма за Европейско териториално трансгранично сътрудничество е първата, която разглежда румънско-българския граничен регион като вътрешна граница на ЕС в резултат на присъединяването на двете държави към него през януари 2007 г. Това е първата програма, която е разработена съгласно принципите и изискванията на Структурните фондове, тъй като трансграничния регион придобива правото да получава редовна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Цел „Европейско териториално сътрудничество”. Също така това е първата програма, която разглежда трансграничния регион като общ регион, а не разделен между съседни държави. Предлаганата стратегия за сътрудничество е съгласуван и ефективен отговор на установените потребности, препятствия и слабости на региона и възнамерява да бъде средството за неговото трансгранично социално и икономическо развитие.

Програмата ще насърчи устойчивото интегрирано сътрудничество из целия трансграничен регион като набляга върху стратегическите измерения на европейското териториално трансгранично сътрудничество, което включва и облагодетелства местните общности. Това ще бъде постигнато чрез сближаване на хората от съответния регион в редица икономически, социални и екологични дейности.

През м. януари 2006 г. двете държави партньори заявиха готовността си да си сътрудничат съгласно настоящата Програма чрез писма, които изразяваха тяхното двустранно съгласие. Преди одобрението на Програмата от Европейската комисия ще бъде подписан Меморандум за разбирателство, в който ще залегнат методите за изпълнение на програмата. Меморандумът за разбирателство ще постанови правата и отговорностите на държавите-членки (Румъния и България) и на всички органи участващи в управлението на програмата. Също така той ще включва описание на финансовите договорености (особено отговорностите на всички страни), както и на системите за контрол и одит.

Резюме на Програмата е представено в Анекс 1.


    1.4.2. Описание на процеса на разработване на програмата

Органи изготвящи програмата

Настоящата програма е първата програма, в която граничните райони на двете страни участват като партньори по време на целия цикъл на разработване на програмата. Резултатът е дело на дискусии и консултации в течение на няколко месеца от представители на националните министерства и съответните гранични институции на двете страни, участващи в политиката на Европейското териториално сътрудничество. Процесът се координира от Министерството на развитието, благоустройството и жилищата в Румъния, което е предложено за Управляващ орган на програмата.

Подготовката на програмата се базира до голяма степен на основните заключения от процеса на консултации, описан по-горе, включващ следните институции- партньори от двете страни:


 • Министерства пряко участващи в управлението на помощта от Структурните фондове;

 • Други правителствени институции;

 • Агенции за регионално развитие и Регионален офис за трансгранично сътрудничество „Кълъраш”;

 • Местни публични администрации;

 • Регионални/местни екологични организации и организации за опазване на околната среда;

 • Гранични социални и икономически партньори;

 • Неправителствени организации;

 • Регионални/местни университети и образователни институции;

Партньорските институции разработваха планирането, стратегическия замисъл и идеи за оперативните проекти и те бяха консултирани по време на всеки етап от разработването, за да се гарантира, че гледните им точки са отразени в програмата.

В съответствие с нормативните изисквания на ЕС тези партньори ще бъдат основна част от бъдещите мрежи, необходими за управлението и стабилното представяне на програмата. Някои от тях ще бъдат членове на Съвместния комитет за наблюдение или на Съвместния направляващ комитет.

През м. февруари 2006 г. беше създадено Съвместно координиращо звено (СКЗ) за оценка и координиране на входящите данни, за подпомагане формулирането на програмата и за управление на целия програмен процес. То се състоеше от представители на различни министерства, отговорни за създаването на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България (Министерство на развитието, благоустройството и жилищата и Министерство на икономиката и финансите в Румъния и Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерство на Финансите в България) и Регионалния ръководител на граничните представители 1. СКЗ координира процеса на разработване на програмата като създаде работните процедури за изготвянето на програмата. СКЗ се събираше редовно, за да анализира напредъка на разработването, като осигуряваше допълнително участие когато бе необходимо, разрешаваше и постигаше съгласие по въпросите свързани с изпълнението.

СКЗ бе подкрепено от екип за техническа помощ (Проект за техническа помощ от 2003 г. по Програмата ФАР ТГС) консултантско дружество „Луи Берже”, и по един представител от съответното отговорно министерство във всяка страна. Екипът за техническа помощ имаше конкретната задача да подготви и разработи стратегическата част на програмата.

През м. март 2006 г. бе създадена Съвместна работна група (СРГ) за разработване на Програмата Румъния – България по Цел „Европейско териториално сътрудничество”, която включваше всички участници в съвместното определяне на стратегията и приоритетните оси и в разработването на структурите и процесите необходими за изпълнението на програмата. В тази работна група участваха съответните органи на национално, регионално и гранично ниво. Бе създадено широко партньорство, което включваше както двата “институционални партньори”, така и икономически, социални и други заинтересовани гранични партньори. СРГ работеше на няколко подгрупи, които обхващаха специализираните области.

Процес на разработване на програмтаа

Действителната работа по разработването на програмата се основаваше върху резултатите на няколко работни семинара, подкрепени от съвместни консултативни срещи между съответните национални органи, граничните заинтересовани страни и експерти по програми.

Подготовката на стратегията за разработването следваше обстоен анализ на настоящите регионални и местни условия, като бяха използвани статистически данни и информация за годините 2004-2005 г. SWOT анализът на трансграничния регион се основаваше върху потребностите и намеренията установени чрез поредица интервюта и семинари проведени във всяка участваща страна/район и чрез попълнени въпросници от местните заинтересовани страни, както и представени предложения за проектни идеи. Тези анализи не са представени подробно в настоящия документ, но се използваха, за да посочат конкретни проблеми на развитието в този регион като основа на предложената стратегия, приоритетните оси и ключовите области на интервенция по програмата.

Всеки завършен вариант на програмата бе предоставян на заинтересованите страни за обществено обсъждане за усъвършенстване на документа. Беше проведен задълбочен трансграничен диалог със заинтересованите страни на национално, регионално и гранично ниво чрез комбинация от работни семинари и консултации в писмена форма. Специално ударение бе поставено върху нивото на местната общност, в което се създаде взаимно уважение и разбиране.

Тези обществени консултации осигуриха широко, активно и ефективно участие на всички заинтересовани органи, но също така гарантираха разпространението на информация на всички партньори като показаха зачитане на принципите на прозрачност и достъп до информацията на всички заинтересовани страни. Първоначалните контакти, създадени по време на процеса на разработване на програмата, ще се развият допълнително в хода на изпълнението на програмата. Принципът на партньорство ще бъде насърчен по време на изпълнението, наблюдението и оценката на програмата.

Предприети бяха консултации с органите за управление по Цел „Оперативни програми за сближаване”, Националните стратегически референтни рамки, Националните програми за развитие на селските райони и Националните програми за рибарство на Румъния и България. Срещи и писмени консултации бяха проведени, за да се осигури последователността и взаимното допълване на потоците на финансиране (Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за рибарство). Също така бяха предприети дейности, за да се гарантира, че няма да има припокриване с планираните дейности на Оперативните програми и, че разделението на дейностите е разумно, практично и отговаря на потребностите за икономическо развитие в двете страни.

След като проектопрограмата бе изготвена, допълнителни дейности по консултиране бяха предприети за подобряването и уведомяването на заинтересованите страни за документа преди одобрението му от СКЗ.

На 3 април 2007 г. Програмата бе одобрена от Съвместния програмен комитет, а през м. май тя получи политическото одобрение на правителствата на Румъния и България.

Кратко изложение на последователността в процеса на разработване на програмата е представено в Таблица 1 на Анекс 1.

Език на програмата

Официалният език на програмата е английски, който ще се използва в цялата официална кореспонденция между държавите-партньори и между тях и органите на Европейския съюз.

Езикът на другите документи, свързани с изпълнението на програмата (включително ръководства, приложения и др.) ще бъде определен от Съвместния комитет за наблюдение с оглед улесняване на работата и разбирането на потенциалните бенефициенти и органите за управление на програмата.
Официална кореспонденция

Цялата официална кореспонденция между Управляващия орган и Европейската комисия или между Националния партниращ орган и ЕК ще бъде копирана/препратена на съответните органи на държавата–партньор.Рамков документ за изпълнение

Тази програма обхваща цялата необходима информация в съответствие с Регламентите за Структурните фондове. За да се предостави допълнителна информация на партньорите по програмата и на потенциалните партньори по проекти, Управляващият орган и българският Национален партниращ орган ще създадат Рамков документ за изпълнение, който ще бъде представен за одобрение на Съвместния комитет за наблюдение.

Рамковият документ за изпълнение (съответстващ на Допълнение към програмата в предишни програмни документи) основно ще включва подробно описание на всяка приоритетна ос и ключова област на интервенция, както и друга информация относно системата за изпълнение, съвместно договорена от държавите – партньори.

Рамковият документ за изпълнение ще бъде от особено значение за бъдещите кандидати. Неговата цел е да подпомогне както лицата без опит в трансграничните инициативи, така и лицата придобили определен опит по време на изпълнението на проектите по ФАР ТГС.Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница