Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 гстраница1/9
Дата06.02.2018
Размер1.77 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА АНТОНОВОПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА ОБЩИНА АНТОНОВО
2009- 2013 г.

АНОТАЦИЯ...............................................................................................

ВЪВЕДЕНИЕ.............................................................................................

І. Обща характеристика на община антоново.... ……………….

ІІ. Анализ на средата........................................................................


  1. Анализ и прогноза за финансовото състояние на община Антоново за периода 2001 – 2013г................................................................. .

1.1. Сравнителен анализ на бюджетните приходи и разходи на община Антоново ............................................................... ……………

1.1.1. Структура на бюджетните приходи ........................ .

1.1.2. Структура на бюджетните разходи .........................

1.2. Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблеми1.2.1. Отраслова структура на икономиката.................... .

1.2.2. Структура на стопанските единици.........................

1.2.3. Иновационна активност................................................

1.2.4. Развитие на селското стопанство ..............................

1.2.4.1. Растениевъдство.............................................

2.2.4.2. Животновъдство.......... ………….....…………

1.2.5. Развитие на индустрията.............. .............................

2. Данни и информация, отнасящи се до околната среда ........ ……..

2.1. Атмосферен въздух ............................................................... .

2.2. Води ...................................................................................... .2.2.1.Законодателство.........................................................

2.2.2. Повърхностни води......................... .............................

2.2.3.Подземни води..............................................................

2.2.3.1.Порови подземни води............................................ .

2.2.3.2. Карстови подземни води…………….....………………. .

2.2.3.3. Минерални води……......................…………………….2.2.4.Водоснабдяване............................................................ .

2.2.5.Канализация................................................................ .

2.2.6.Хидромелиорации..........................................................

2.2.7. Градска пречиствателна станция за отпадни води.... .

2.3. Отпадъци .............................................................................. .

2.4. Шум ....................................................................................... .

2.5. Почви .................................................................................... ..

2.6. Защитени територии и био-разнообразие ............................. ..

2.7. Лечебни растения ................................................................. ..

2.8. Зелени площи ......................................................................... .

2.9. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения........................................................................................ ..

ІІІ. SWOT анализ ..........................................................................

ІV. Визия на община антоново .....................................

V. Цели на програмата .........................................................

VІ. План за действие ............................................................

VІІ. Система за мониторинг и контрол ................... .

VІІІ. ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА................................................... ….


АНОТАЦИЯ
Настоящата програма е разработена в съответствие с чл.79 от Закона за опазване на околната среда.
Програмата си поставя няколко основни цели:


  • Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал.

  • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;

  • Да открои приоритетите в разглежданата област;

  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

  • Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;

  • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Избраният подход за разработването на програмата съответства на одобрените от Висшия експертен съвет на МОСВ методични указания. Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ.

Логиката на изготвяне на програмата съответства на методологическия апарат и предопределя съдържанието, което е:

I. Обща характеристика на община Антоново

II. Анализ на средата

III. SWOT анализ

IV. Визия на община Антоново

V. Цели на програмата

VI. План за действие

VII. Система за мониторинг и контрол

VIII.Възможности за финансиране на екологични проекти

IX. Приложения


. Използвани са общо 31 литературни източника и нормативни документа.

При разработването й ценна помощ с консултации, мнения и методични указания оказаха специалисти от РИОСВ, РИОКОЗ, "ВиК-ООД", ДЛ "Омуртаг" и други институции, имащи отношение по проблемите на околната среда.

Програмата е разработена от екип общински специалисти работещи в Община Антоново.

Особено ценен принос за изработка на програмата допринесоха със съдействие и компетентна помощ на кмета на Община Антоново и бивши специалисти от Община Антоново.

Искрена благодарност и към участниците в Консултативния съвет за тяхната активност, съпричастност и за споделените полезни съвети и идеи.
Каталог: raw -> uploads -> Antonovo -> Programi
Programi -> Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
Programi -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Antonovo -> У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Programi -> Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
Antonovo -> Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Programi -> Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново
Programi -> Н а р е д б а за реда за придобиване, управление и


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница