Програма за работата на Народното събрание за 19-28 юли 2006 гстраница1/4
Дата02.01.2018
Размер1.08 Mb.
#39926
ТипПрограма
  1   2   3   4

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 19 юли 2006 г.

Открито в 9,01 ч.

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателят Камелия Касабова

Секретари: Митхат Метин и Ясен Попвасилев
ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (звъни): Разполагаме с необходимия кворум, откривам заседанието.

Уважаеми колеги народни представители, днес с материалите сте получили една справка за това докъде стигна работата на Народното събрание в края на пленарния ден миналата седмица. Такава справка ще получавате всеки ден с материалите, за да може да се следи какво е било развитието на предходния пленарен ден, какво ни предстои в изпълнение на програмата, която сме приели.

Сега предстои да приемем програмата за тази, а ви правя предложение от името на Председателския съвет да приемем програмата и за следващата седмица във вида, в който тя се очертава към днешна дата.

Аз ще ви прочета този проект и ще ви дам някои пояснения във връзка с това как виждаме изпълнението на тази програма.


“Проект!
ПРОГРАМА

за работата на Народното събрание за 19-28 юли 2006 г.


1. Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

2. Законопроект за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над р. Дунав между Видин и Калафат.

3. Законопроект за ратифициране на Протокола за допълнение на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. във връзка с приемането на Допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ).

4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

5. Проект за Решение за откриване на Архитектурен факултет в структурата на Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София.

6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

8. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

10. Второ четене на Законопроекта за данък върху добавената стойност.

11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за патентите.

12. Доклад на Временната комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в Четиридесетото Народно събрание, и проект за Решение.

13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата.

15. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

16. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.

17. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

18. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление при кризи.

19. Първо четене на Законопроекта за защита при бедствия.

20. Първо четене на Законопроекта за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община.

21. Второ четете на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

22. Първо четете на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

23. Първо четете на Законопроекта за безмитната търговия.

24. Парламентарен контрол.”

Няколко пояснения във връзка с този проект за програма. Ориентацията, която имаме, е през първата седмица да успеем да приемем точките от 1 до 12, като на практика това означава, че трябва да завършим с приемането на т. 10 -  второ четене на Законопроекта за данък върху добавената стойност, което, както знаете, е една доста тежка материя, с много текстове и с очакване за спорове. Трябва да се постараем да приемем и Закона за патентите на второ четене. Както беше изтъкнато, той също е от тази най-приоритетна категория. И не е ясно дали ще успеем да разгледаме и точка 12.

Във връзка с това внасям, съгласувано с колегите от Председателския съвет, следните две предложения.

Едното е този петък, който идва сега, 21 юли, да няма парламентарен контрол, а целият пленарен ден да бъде зает с приемането на законопроекти. За сметка на това да се постараем следващия петък, 28 юли, целия ден да бъде парламентарен контрол, ако успеем да изпълним тази програма дотогава. За целта да имаме готовност за извънредно пленарно заседание в другия вторник, за да освободим време за петъчния парламентарен контрол. За заседанието във вторник ще вземем отделно решение в петък, когато видим точно докъде сме стигнали към петъчния ден и какво можем реалистично да заложим в дневния ред за следващия вторник, като в решението фиксираме и дневния ред за заседанието във вторник.

Освен това във връзка с така изготвения проект за двуседмична програма възникна и въпросът за правото на внасяне на допълнителни предложения по ал. 3 на чл. 40. В правилника е казано, че когато се приема двуседмична програма, народните представители имат право да правят не по едно, а по две предложения по ал. 3. Доколкото за тази двуседмична програма нямаше предварително съобщение до парламентарните групи и народните представители не са знаели, че могат да упражнят това си право, предлагаме в този случай да има възможност и за следващия вторник до 18,00 ч. да се внесат допълнителни предложения за дневния ред за следващата седмица, като по този начин уважим правото за ползване на режима по ал. 3.


Пак повтарям, законопроектите са подредени по начин, така че да могат да минат максимално бързо на първо четене или на второ четене, където има малко текстове, като например точка шеста – второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование, за да могат комисиите да работят, да имаме достатъчно време за два тежки законопроекта на второ четене. Това са Законопроектът за данък добавена стойност – точка десета, и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите – точка шестнадесета, които трябва да се стремим да приемем в работата през следващата седмица.

Едно последно уточнение. В краен случай да имаме готовност за удължаване времето за пленарни заседания в сряда и в четвъртък следващата седмица, за да можем да изпълним програмата, като в такъв случай комисиите имат готовност да адаптират малко своето време за работа. Аз се надявам, че няма да има нужда от такива промени в работата на комисиите, за да могат спокойно да работят в дните сряда и четвъртък следващата седмица, затова да проведем извънредно пленарно заседание другия вторник. Така няма да има нужда комисиите да работят под напрежение.

Това са предложенията, свързани с тази двуседмична програма, която ви предлагаме. Не виждам въпроси и уточнения.

Моля, гласувайте тази двуседмична програма.

Гласували 171 народни представители: за 161, против 7, въздържали се 3.

Програмата е приета.

Има няколко предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред по реда на чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Първото предложение е от народния представител Владимир Кузов за включване на проекторешение за организиране и финансиране на проучвания и укрепителни действия на свлачището Източен склон – гр. Своге.

Заповядайте, господин Кузов.

ВЛАДИМИР КУЗОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми дами и господа, на няколко километра след гр. Своге има едно огромно свлачище – то е около 25 млн. кубика, което застрашава да тръгне надолу към р. Искър, да я тампонира и всичко по поречието на реката и Искърското дефиле да стане езеро.

Затова моето предложение е да възложим на Министерския съвет да финансира геоложките проучвания и да извърши трайно укрепителни действия, с които да бъде предотвратено евентуално такова бедствие. Сега е лято и смятам, че е минимална вероятността да има проблеми от гледна точка на метеорологията, за да се извършат тези действия, поради което предлагам да бъде включено предложението в дневния ред, още повече то отлежава вече втори или трети месец в комисията.

Молбата ми към вас е да възложим на Министерския съвет да финансира геоложките проучвания и да извърши тези трайни укрепителни действия, за да предпазим населението по поречието на р. Искър от евентуално такова бедствие. Считам, че Народното събрание този път ще гласува в полза на това да предотвратим евентуално такова бедствие. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Моля, гласувайте направеното предложение.

Гласували 148 народни представители: за 33, против 56, въздържали се 59.

Предложението не се приема.

Предложение на народния представител Атанас Атанасов за включване на Законопроект за достъп до документите на Държавна сигурност.

Заповядайте, господин Атанасов.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.

Уважаеми дами и господа, за поредна седмица предлагам на вашето внимание включване на точка в дневния ред – Законопроекта за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и службите на Българската народна армия. Много ви моля да подкрепите включването в дневния ред на тази точка, защото считам, че тя е изключително важна.

От няколко месеца в българското общество се водят дебати по този проблем - много се говори, а нищо не се прави в тази посока!

Законопроектът, който сме внесли, за пореден път ви казвам, че е един много добър проект за нормативен акт, който е съгласуван с практиката, която беше използвана в останалите бивши комунистически страни. Затова моля ви, подкрепете включването на тази точка в дневния ред. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 147 народни представители: за 32, против 72, въздържали се 43.

Предложението не се приема.

Предложение на народните представители Любен Дилов и Тодор Батилов за статута на земите по Черноморското крайбрежие.

Заповядайте, господин Дилов.

ЛЮБЕН ДИЛОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господа управляващи! Изцяло към вас е насочено моето обръщение днес – ако не сте съгласни да се приеме този мораториум, поне вкарайте на второ четене Законопроекта за устройството на Черноморското крайбрежие. Просто в момента всички заедно вършим нещо, за което след време няма да можем да си простим!

Само искам да ви кажа, че от м. февруари има настояване, примерно, на Общинския съвет на община Царево, който иска да се извади от състава на парк “Странджа” 85% от земеделската земя, за да може да се градоустройва.

Разберете, ние в момента наистина вършим огромни безобразия, неприемайки на второ четене Законопроекта за устройство на Черноморското крайбрежие.

Този мораториум, който ви предлагаме с колегата Батилов, е временен. Той е до влизане в сила на този закон. Но ако не го възприемате като политика, поне вкарайте на второ четене законопроекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 138 народни представители: за 44, против 28, въздържали се 66.

Не се приема предложението.

Предложение на народния представител Стела Банкова за нищожност на актовете за имуществото на господин Симеон Сакскобургготски.

СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание в седмичната програма за влезе Законопроект за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество от господин Сакскобургготски. Любезно ви обръщам внимание, че в законопроекта, който предлагам, моето предложение не касае палеативно решение; не касае предложения за комисии за мораториум, а е закон, който настоява по справедлив начин да се върне на българската държава това, което й беше отнето чрез така наречената царска реституция.

Междупрочем този законопроект беше внесен и в предишното Народно събрание, и в първия работен ден на това Народно събрание. Бих искала да подчертая, че търпеливо изчакахме да бъде създадена комисия по този проблем, която да обследва много внимателно и обстойно всички документи, свързани с връщането на имотите. Оказа се единодушно мнение на комисията за незаконно връщане на тези имоти. Мисля, че едва ли има човек в тази зала, който да продължава да настоява, че тези имоти са върнати законно с изключение само на един имот. Междупрочем в хода на разследването се оказа, че редица имоти са върнати наистина фрапиращо незаконно или с незаконни документи - и от това, което прави впечатление, моля ви да не го забравяме – те са върнати в ситуация на злоупотреба със служебното положение, тъй като са върнати от лица, които са назначени от господин премиера тогава Симеон Сакскобургготски.


Също така е тревожна тенденцията и информацията в пресата, че се правят опити част от тези имоти да бъдат ипотекирани и продадени. Още по-голяма тревога трябва да ни обхване от информациите за поголовната и безпощадна сеч в рилските гори.

Така че отново моля за вашето съгласие този закон да влезе в пленарната зала, да има дебат по него и да вземем справедливо решение. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 119 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 43.

Предложението не се приема.

Последното предложение е от народния представител Минчо Христов за проект за решение за критерии за участие в ръководствата на държавни фирми.

Заповядайте, господин Христов.

МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.

Уважаеми колеги, моето предложение е в седмичната програма да влезе Проект за Решение относно възлагане на правителството на Република България да изработи ясни професионални критерии за участие на политически лица в ръководството на държавните фирми. Накратко, предложението има следните насоки:

1. до 15 дни от приемането на решението да бъдат изработени ясни професионални критерии за участието на политически лица;

2. заместник-министрите и политическите лица да имат минимум 10-годишен професионален опит, за да участват в съответните фирми;

3. за участие в управителните тела на тези фирми висшите държавни чиновници да не получават заплащане.

Тук няма да коментирам мотивите. Предполагам, те са ясни на всички вас. Всички знаем какво излиза в момента около софийската “Топлофикация” – този огромен грабеж, на който сме свидетели. Подобна е ситуацията и в останалите държавни фирми.

Затова призовавам: колеги, да подкрепим това предложение и то да влезе в седмичната програма. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.

Моля, гласувайте направеното предложение.

Гласували 108 народни представители: за 11, против 53, въздържали се 44.

Предложението не се приема.

С това се изчерпват предложенията по чл. 40, ал. 3. Ще ви съобщя постъпилите законопроекти и проекторешения от 12 до 18 юли 2006 г.:

Законопроект срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроектът е разпределен на Комисията по икономическата политика и на Комисията по европейска интеграция.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроектът е разпределен и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г. Вносител е Националният осигурителен институт. Отчетът е разпределен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по труда и социалната политика.

Законопроект за ратифициране на Протокола за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по енергетиката. Законопроектът е разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители са Васил Калинов и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Законопроектът е разпределен и на Комисията по правни въпроси, Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносител е народният представител Владимир Кузов. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Проект за Решение за въвеждане на задължително публично изслушване на предложените от Министерския съвет ръководители на дипломатически мисии на Република България. Вносител е народният представител Минчо Христов. Проектът за решение е разпределен на Комисията по външна политика и на Комисията по правни въпроси.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител е народният представител Борислав Китов. Водеща е Комисията по здравеопазване. Законопроектът е разпределен и на Комисията по европейска интеграция.

Уважаеми колеги, с това предварителните уточнения и съобщения се изчерпват.


Преминаваме към точка първа от нашата програма:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНИЯ ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ, № 602-02-22, внесен от Министерския съвет на 29 май 2006 г.

Заповядайте, господин Юсеин, да представите доклада на Комисията по правата на човека и вероизповеданията.

ДОКЛАДЧИК АХМЕД ЮСЕИН: Благодаря, господин председател.

“На свое заседание, проведено на 29 юни 2006 г., Комисията по правата на човека и вероизповеданията разгледа Законопроекта за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, внесен от Министерския съвет.

Факултативният протокол има за цел да създаде контролен механизъм за спазване на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Създава се Комитет за премахване на дискриминацията по отношение на жените, който ще приема и разглежда индивидуални и колективни молби от лица, които твърдят, че са нарушени правата им, прогласени от Конвенцията.

Съгласно разпоредбите на протокола, комитетът ще прилага две контролни процедури, а именно:

- Процедура за разглеждане на молби от отделни лица или групи от лица; и

- Процедура за разследване, която дава възможност при наличие на данни за сериозни систематични нарушения на правата на жените в дадена държава членка международен екип от експерти да направи разследване, което включва и посещение на място, ако засегнатата страна е съгласна.

И в двата случая, след направените разследвания, Комитетът излиза със заключение и евентуални препоръки. С ратифицирането на протокола, българската държава се задължава да сътрудничи на Комитета и да представя писмени обяснения в хода на проверките, както и да предприема мерки за предотвратяване или отстраняване на нарушенията на Конвенцията.

С ратифицирането на протокола Република България за пореден път ще потвърди международните си ангажименти за постигане на високи стандарти в областта на защитата на правата на човека, включително равенството на половете.

По време на дебатите всички народни представители се обединиха около изказването на народния представител Маруся Любчева, която изрази удовлетворение от намерението на държавата да ратифицира протокола. Тя подчерта, че с приемането на законопроекта се намалява броят на онези международноправни документи на ООН, които са подписани от България, но все още не са ратифицирани.

След проведеното гласуване Комисията по правата на човека и вероизповеданията единодушно с 9 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.” Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря, господин Юсеин.

Заповядайте, господин Ранчев, за да представите становището на Комисията по външната политика.

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!


“СТАНОВИЩЕ

на Комисията по външна политика

относно Законопроект № 602-02-22 за ратифициране на

факултативния протокол към Конвенцията за премахване на

всички форми на дискриминация по отношение на жените, внесен

от Министерския съвет на 29 май 2006 г.


На редовно заседание, проведено на 7 юни 2006 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и прие следното становище:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон факултативния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, подписан на 6 юни 2000 г. в Ню Йорк.

Становището беше прието единодушно.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Ранчев.

Има ли желаещи да вземат думата по този законопроект?

Става дума за допълнителен протокол, който дава право на една международна комисия да дойде да провери има ли дискриминация по отношение на жените, ако някоя жена се оплаче на комисията. Не знам дали си даваме сметка какво се предвижда. Наистина има едно условие – да е съгласна самата страна, но как да се противопостави страната, ако има такова оплакване?

Не виждам желаещи да се изкажат. Допускам, че сме единни във волята да изкореним всяка форма на дискриминация, затова ще обявя дискусията за приключена. Гласуването ще стане след почивката, за да могат и парламентарни групи, които ан блок отсъстват сега, да гласуват ан блок след почивката.

Преминаваме към следващата точка:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ № 1 КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 9 АПРИЛ 2002 г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СТРОЕЖА И ПРОУЧВАНИЯТА НА МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ВИДИН И КАЛАФАТ.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 30 юни 2006 г.

Има доклад на Комисията по бюджет и финанси.

Заповядайте, господин Имамов.

ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми господин председател, във връзка с обсъждането на втора точка от нашия дневен ред правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати госпожа Даниела Никифорова – заместник-министър на транспорта, и госпожа Албена Жекова – директор на Дирекция “Координация, програми и проекти”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Моля, гласувайте предложението за допускане в залата на госпожа Никифорова и госпожа Жекова от Министерството на транспорта.

Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.

Предложението се приема.

Поканете представителките на Министерството на транспорта.

Заповядайте, господин Имамов.

ДОКЛАДЧИК АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще ви представя доклада на Комисията по бюджет и финанси.


“ДОКЛАД

по Законопроект за ратифициране на Допълнение № 1

към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на

строежа и проучванията на мост над река Дунав между

Видин и  Калафат, № 602-02-29, внесен от Министерския съвет на 30.06.2006 г.
На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 13.07.2006 г., беше разгледан Законопроектът за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше представен от госпожа Весела Господинова, заместник-министър на транспорта.

През 2002 г. Народното събрание ратифицира със закон Финансовото споразумение между правителството на Република България и френската Агенция за развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 млн. евро на правителството на Република България за съфинансиране и изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над река Дунав между Видин и Калафат и на прилежащата към него пътна и железопътна инфраструктура на българска територия. Съгласно чл. 5 от Споразумението определеният краен срок за изплащане на средствата е 31 декември 2005 г., като е предвидено частта от отпуснатата парична помощ, която е останала неизползвана към тази дата, да бъде анулирана.

С предложеното Допълнение № 1 към Финансовото споразумение се предлага удължаване на срока за получаване на средствата от субсидията до 31 декември 2008 г., като се запазва клаузата последното искане за отпускане на средства да е отправено към Френската агенция за развитие най-малко 30 дни преди крайния срок.

В съответствие със сключените след 9 април 2002 г. финансови споразумения се актуализират и стойностите в Анекс І към Споразумението на предоставените за проекта за строителни работи и проучвания средства за съфинансиране от Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия, Кредитната институция за възстановяване, френската Агенция за развитие и Република България. По този начин общата предвиждана стойност на проекта нараства от 190 млн. евро на 226 млн. евро. Крайният ползвател на средствата е Министерството на транспорта. Всички останали разпоредби на Споразумението остават непроменени.

Планирано е договорите за строителство и строителен надзор на моста и прилежащата инфраструктура да бъдат подписани през второто полугодие на настоящата година, а финансовите средства, предоставени от френската Агенция за развитие, да се използват през периода 2007-2008 г.

След приключване на представянето и обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 13 “за”, без “против” и 1 “въздържал се”.

Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над река Дунав между Видин и Калафат № 602-02-29, внесен от Министерския съвет.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Господин Мирчев, заповядайте да представите доклада на Комисията по транспорт и съобщения.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.

Ще бъда кратък, защото многократно ратифицирахме най-различни заеми по общото финансиране на “Дунав мост-2”.

“Комисията по транспорт и съобщения разгледа Законопроекта за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над р. Дунав между Видин и Калафат.

Законопроектът беше представен от заместник-министъра на транспорта госпожа Весела Господинова.

Допълнение № 1 към Финансовото споразумение между френската Агенция за развитие и правителството на Република България е подписано на 12 януари 2006 г. – уточнявам тази дата, защото във френския текст има грешка, това трябва да бъде датата – 12 януари 2006 г.

Финансовото споразумение от 9 април 2002 г. между правителството на Република България и френската Агенция за развитие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 млн. евро на правителството на Република България за съфинансиране изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин и Калафат и на прилежащата към него пътна и железопътна инфраструктура на българска територия е подписано в съответствие с Решение на Народното събрание и със Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на новия мост над р. Дунав. Допълнението към Финансовото споразумение удължава срока за получаване на средствата от субсидията до 31 декември 2008 г., тъй като съгласно чл. 5 от Финансовия договор се предвижда частта от паричната помощ, която е останала неизползвана към 31 декември 2005 г., да бъде анулирана.

Това е и смисълът на тази повторна ратификация за удължаване на срока основно, другите параметри не се променят.

Актуализирани са дадените в Анекс 1 стойности на предоставените за проекта средства в съответствие със сключените след 9 април 2002 г. финансови споразумения, без това да води до промени на финансовите ангажименти на Република България и без да се изискват допълнителни средства от държавния бюджет. След проведената дискусия членовете на комисията се обединиха около становището и с 13 гласа “за” предлагат на Народното събрание да приеме Законопроекта за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над р. Дунав между Видин и Калафат.”

Предстои предварително още една малка ратификация с Германия. По този начин изцяло финансовата рамка на “Дунав мост-2” е решена. Оттук нататък няма никакви пречки да се ускори и самата процедура по стартиране на изграждането на “Дунав мост-2”. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Действително, както казва господин Мирчев, във френския текст е сбъркана годината - 2005 г. вместо 2006 г.

Заповядайте, господин Ранчев.

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!


“СТАНОВИЩЕ

на Комисията по външна политика относно Законопроект за

ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от

9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на

мост над р. Дунав между Видин и Калафат, внесен от

Министерския съвет на 30 юни 2006 г.


На редовно заседание, проведено на 12 юли 2006 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над р. Дунав между Видин и Калафат.

С предлаганото допълнение към Финансовото споразумение се удължава срокът за получаване на средствата от субсидията до 31 декември 2008 г., актуализират се дадените в Анекс № 1 стойности на предоставените за проекта средства в съответствие със сключените след 9 април 2002 г. финансови споразумения, без това да води до промени във финансовите ангажименти на Република България и без да се изискват допълнителни средства от държавния бюджет. Краен ползвател на средствата е Министерството на транспорта. Всички останали клаузи остават непроменени.

Въз основа на приетото обсъждане Комисията по външна политика прие следното становище:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 4, 5 и 8 от Конституцията да ратифицира със закон Допълнение № 1 към Споразумението от 9 април 2002 г. за финансиране на строежа и проучванията на мост над р. Дунав между Видин и Калафат, подписано на 12 януари 2006 г.

Становището беше прието единодушно.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви, господин Ранчев.

Можем да преминем към обсъжданията.

Заповядайте, господин Димитров.

МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Благодаря.

Господин председател, уважаеми дами и господа, СДС винаги е подкрепяло проекта “Дунав мост-2”, ще го подкрепим и този път.

Искам да използвам повода да обърна вашето внимание върху един сериозен проблем. По този проект има класирани пет консорциума в така наречената “къса листа”. Първият консорциум, воден от “Билфингер”, която е най-голямата фирма, участваща в тази процедура, вече се отказа. Четвъртият консорциум почти 100% се отказа. Третият консорциум има голяма вероятност да се откаже.

Нека да споделя с вас какви са причините за това. Няма ясни критерии как ще бъдат оценявани офертите по този проект. Има описани различни технологични решения като вид мост, но не е ясно кое технологично решение с каква тежест е при офертата. За изготвяне на един такъв детайлен проект са необходими над 1 млн. евро. При положение, че има такава голяма неяснота, много фирми неслучайно се отказват и не желаят да участват. Използвам възможността, че има представители на съответното министерство – необходимо е да има много ясни критерии, защото в противен случай от пет консорциума ще останат два, може и толкова да не останат.

Един проект, уважаеми колеги, е ефективен тогава, когато е ясно какви са условията при кандидатстването – трябва да има ясни критерии, да има сравнимост на офертата, за да няма необходимост даденият консорциум да има отношение и връзки с даденото министерство. Трябва да има прозрачност и отчетност.

В този случай това е проблематично.

Използвам случая и въпреки че СДС ще подкрепи този законопроект, да ви обърна внимание, както и на представителите на съответните министерства, че има проблем, че не трябва да се подхожда по този начин. Необходимо е да има ясни критерии за оценка.

Как ще сравните офертите за два различни видове мост – единият например въжен, другият стоманен? Как ще стане това? Няма я тази яснота, която отблъсква големи корпорации от участие. Най-големият участник – “Билфингер”, каза, че няма да участва и това вече е сигурно.

Благодаря за вашето внимание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Заповядайте за реплика, господин Мирчев.

ЙОРДАН МИРЧЕВ (НДСВ): Благодаря, господин председател.

Ще си позволя една реплика към господин Мартин Димитров.

Днес обсъждаме ратифицикацията, а не тръжната документация, по която е обявен търгът. Не би следвало Народното събрание да се занимава с това кой ще се откаже предварително – няма отказали се, има един, който е…

Но аз мога да потвърдя, че има огромен интерес от участници в този търг. Нека тези въпроси по процедурата оттук нататък – утвърждаването на листата, стартирането на процедурата по проектиране и така нататък – следващите компоненти на цялостния проект, да ги оставим на Управителния комитет. Той е българо-румънски.

Мисля, че този въпрос е в интерес не само на България, а и на Европейската комисия. Ако има все пак някакви съмнения при Вас, господин Димитров, готов съм в Комисията по транспорт и съобщения да извикаме министъра на транспорта и да дискутираме вече конкретния линеен график за изпълнението на проекта по време. Но това, което Вие поставяте, не е елемент на ратификация. На нас ни предстои още една ратификация заради закъснението, което беше допуснато с KFW с Германия. Мисля, че оттук нататък няма никакви финансови, правни и други пречки Управителният комитет и специализираното звено, което е създадено за управление на инфраструктурния проект, да си свърши нещата. И делегацията участва със свои експерти при оценката на участниците и ще участва в оценката на офертите. Нека все пак да не даваме тон в тази посока, да свършим нашата си работа и да контролираме как те си изпълняват своите задължения на етапа, когато започне реализацията на самата процедура. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря Ви.

Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (ОДС): Уважаеми господин Мирчев, когато човек ратифицира нещо, трябва да знае какво ратифицира. И колкото повече информация притежава, прави по-добър избор. Така че информацията в живота е нещо много важно. Нейното количество определя качеството на избора, който човек взима.

А вие и въобще целият български парламент е един контролен орган. Той трябва да е наясно с всяко развитие. Така че ратификацията е един много удобен момент да си кажем какви проблеми виждаме, за да може парламентът при тяхното задълбочаване да вземе отношение. Благодаря за вашето внимание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Благодаря.

Желаещи за изказване по този законопроект, колеги? Няма желаещи.

В такъв случай обявявам за приключени разискванията. Гласуването ще бъде веднага след почивката.

Благодаря на представителките на Министерството на транспорта за участието им.


Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОТ 12 АВГУСТ 1949 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТЛИЧИТЕЛНА ЕМБЛЕМА (ПРОТОКОЛ ІІІ), внесен от Министерския съвет на 10 юли 2006 г.

Господин Ранчев, заповядайте да прочетете становището на Комисията по външна политика.

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

Представям на вашето внимание становището на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Протокола за допълнение на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. във връзка с приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ), внесен от Министерския съвет на 10 юли 2006 г.

“На редовно заседание, проведено на 12 юли 2006 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта за ратифициране на Протокола за допълнение на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. във връзка с приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ).

Протоколът предвижда въвеждането на нова емблема на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Двете официално признати и използващи се до този момент емблеми са червеният кръст и червеният полумесец. Новият неутрален символ е червена рамка на бял фон във формата на квадрат, изправен на единия си връх, в която може да бъде инкорпорирана допълнителна емблема (обозначителен знак), една от вече установените или комбинация от тях. Това ще даде възможност на национални дружества като Червения Давидов Щит на Израел и други, които не използват двете емблеми, пълноправно да се присъединят към Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Документът се подкрепя от всички страни – членки на Европейския съюз.

От протокола не произтичат финансови задължения за Република България.

Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по външна политика с единодушие прие следното становище:

1. Приема за основателни мотивите на Министерския съвет и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Протокол ІІІ.

2. Като се обедини около мнението за необходимост от прецизиране на превода на документа, предлага на Народното събрание да приеме следната редакция на наименованието и член единствен на законопроекта:

“ЗАКОН

за ратифициране на Допълнителния протокол къмЖеневските конвенции от 12 август 1949 относно приемането

на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ)


Член единствен. Ратифицира допълнителния протокол към Женевските конвенции от 12 август 1949 г. относно приемането на допълнителна отличителна емблема (Протокол ІІІ), приет на 8 декември 2005 г. в Женева.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Господин Ранчев, дали тази промяна – предложение на комисията, е приета от вносителя? Имаше ли представител на Министерството на външните работи?

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Да, нямаше възражения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Да, “Допълнителен протокол” вместо “Протокол за допълнение”.

Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по този законопроект. Няма желаещи.

Ще гласуваме предложението на комисията след почивката. Ще подложим на гласуване тази окончателна редакция на заглавието на закона, така както е предложена и на член единствен от закона в предложението на комисията. Гласуването ще е след почивката.

Ще моля и господин Ранчев да е тук, както и колегите по предходните ратификации, тъй като навярно ще има нужда след първото гласуване след почивката да се прави процедурно предложение за преминаване към второ гласуване, за да може да изгласуваме законопроектите.

Опасявам се, че ратификациите малко притъпиха бдителността на колегите народни представители.


Преминаваме към следващата точка от нашата програма, а именно към точка четвърта:

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ, № 654-01-95, внесен от народните представители Йордан Цонев, Татяна Дончева и Камелия Касабова на 7 юли 2006 г.

Становищата на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по правни въпроси вече са били представени. Вносителите също са представили мотивите на предходно заседание, тук има приложен именно този материал– справка от 14 юли, където действително е записано, че на 14 юли са представени докладите на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по правни въпроси, на Комисията по въпросите на държавната администрация и на Комисията по европейска интеграция, както и че народният представител Йордан Цонев е представил законопроекта.

Следва да преминем към разисквания. Имате думата.

Има ли желаещи, колеги? При предходното, така да се каже, гледане, не е имало желаещи да вземат думата. Появило ли се е такова желание у някои колеги в това заседание? Не виждам желаещи да се изкажат.

Обявявам разискванията за приключени. Гласуването ще бъде след почивката.


Каталог: Stenogrami -> stenogrami Beron
stenogrami Beron -> Четиридесето народно събрание триста деветдесет и шесто заседание
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 7 април 2006 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 1 февруари 2008 г. Открито в 9,03 ч
stenogrami Beron -> Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет
stenogrami Beron -> Заседание софия, петък, 16 май 2008 г. Открито в 9,07 ч
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Доклада за прилагане на закона и за дейността на административните съдилища през 2007 г
stenogrami Beron -> Решение за приемане на Обобщен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет през 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница