Съобщение за членовете на епДата25.10.2018
Размер75.38 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петиции


{25/11/2008}25.11.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0129/2008 внесена от C.E., с испанско гражданство, относно прекалено усърдното прилагане на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици в Галисия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява съжаление за прекалено усърдното и според неговото мнение вредно прилагане на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици в Галисия. Той предупреждава за погрешно тълкуване на езиковото разнообразие, което в крайна сметка може да доведе до балканизация. Позовава се на статия във вестник за посещението на комисия от експерти от Съвета на Европа в Галисия през септември 2007 г. Съгласно тази статия експертите са ограничили контактите си до срещи с автономното правителство на Галисия и с асоциация, свързана с националистическата партия Галисийски национален блок (BNG), и са стигнали до заключението, че образователната система в Галисия трябва да бъде основно ориентирана към галисийския език. Вносителят на петицията се позовава във връзка с това на самата харта, в която се заявява, че защитата на регионалните езици не трябва да става за сметка на официалните езици. Въпреки това, твърди вносителят, нормите за образованието на деца до 5-годишна възраст в Галисия предписват обучението на четене и писане да става на галисийски език. Така децата, чийто роден език е испанският (кастилският) език, са принудени да четат и пишат на език, различен от майчиния им език. Той призовава за свобода при избора на език. Вносителят на петицията изброява няколко граждански групи за натиск срещу тази „езикова диктатура“ и призовава за консултации с тях в рамките на програмата „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.), която цели да приобщи по-активно гражданите към европейския интеграционен процес.2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията изразява съжаление за прекалено усърдното и според неговото мнение вредно прилагане на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици в Галисия. Той предупреждава за погрешно тълкуване на езиковото разнообразие, което в крайна сметка може да доведе до балканизация. Позовава се на статия във вестник за посещението на комисия от експерти от Съвета на Европа в Галисия през септември 2007 г. Съгласно тази статия експертите са ограничили контактите си до срещи с автономното правителство на Галисия и с асоциация, свързана с националистическата партия Галисийски национален блок (BNG), и са стигнали до заключението, че образователната система в Галисия трябва да бъде основно ориентирана към галисийския език. Вносителят на петицията се позовава във връзка с това на самата харта, в която се заявява, че защитата на регионалните езици не трябва да става за сметка на официалните езици. Въпреки това, твърди вносителят, нормите за образованието на деца до 5-годишна възраст в Галисия предписват обучението на четене и писане да става на галисийски език. Така децата, чийто роден език е испанският (кастилският) език, са принудени да четат и пишат на език, различен от майчиния им език. Той призовава за свобода при избора на език. Вносителят на петицията изброява няколко граждански групи за натиск срещу тази „езикова диктатура“ и призовава за консултации с тях в рамките на програмата „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.), която цели да приобщи по-активно гражданите към европейския интеграционен процес.


Комисия от експерти и Хартата
Европейската харта за регионалните или малцинствените езици е международна конвенция, приета на 25 юни 1992 г. от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Хартата беше открита за подписване на 5 ноември 1992 г. в Страсбург. Тя влезе в сила на 1 март 1998 г.

Понастоящем Хартата е ратифицирана от двадесет и пет държави, включително Испания:http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp
Хартата не е правен инструмент на Европейския съюз.
В своята петиция, вносителят цитира статия във вестник за „посещението на комисия от експерти от Европейския съюз във връзка с прилагането на гореспоменатата Харта“. Но откъсът от статията, цитирана от вносителя споменава единствено „комисия от експерти“.
Гореспоменатата „комисия от експерти“ не е назначена от Европейския съюз и това не се споменава в цитираната статия.
Всъщност, член 17 от Хартата на Съвета на Европа споменава създаването на Комитет от независими експерти, съставен от един член от всяка държава-участничка. Членовете се назначават от Комитета на министрите към Съвета на Европа от „предложен от съответната Страна списък на личности, притежаващи най-висока честност, и призната компетентност по въпросите, третирани в Хартата“.
Изглежда ясно, че въпросния комитет от експерти е създаденият съгласно гореспоменатия член 17 от Хартата.
На 30 април 2007 г. Кралство Испания представи на Генералния секретар на Съвета на Европа втори периодичен доклад относно прилагането на Хартата в Испания. С този доклад, който засяга и езиковата ситуация в Галисия, може да се направи справка на следната интернет страница:

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf
Политика за многоезичие на Европейската комисия
Групата на високо равнище в областта на многоезичието, спомената в цитираната статия, действително е създадена от Европейската комисия с Решение от 20 септември 2006 г. Създаването й е официално обявено в съобщението на Комисията от 2005 г. „Нова рамкова стратегия за многоезичие“1.
Групата е създадена от независими експерти, които да помагат на Комисията при анализирането на напредъка на държавите-членки в дейностите за постигане на целите на плана за действие на Комисията „Насърчаване на чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие“.
Основната цел на групата е предоставяне на независими, неполитически препоръки на Комисията относно развиването на инициативи за насърчаване и подпомагане на многоезичието.
В своя доклад групата разглежда „двуезични общности, които се състоят от хора, говорещи регионални и малцинствени езици и официалните езици като лаборатории за добри практики по отношение на целта на ЕС за насърчаване на многоезичието в съюза. В този контекст се споменават знанията, натрупани в двуезичните училища в Страната на Баските, Галисия, Каталония и Валенсия, където от десетилетия са въведени сложни методи за потапяне в езика и специални програми за обучение на учители“.
Докладът на групата може да бъде прочетен на следната интернет страница на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm
Европейската комисия разработва политика за насърчаване на многоезичието в Европейския съюз. Тази политика включва всички езици, които съществуват в ЕС: официални, национални, регионални, малцинствени езици и езици на мигранти.

В съобщението си от 2005 г. „Нова рамкова стратегия за многоезичие“, Комисията ясно заявява, че насърчава създаването на климат, който допринася за пълното изразяване на всички езици и спомага за развитието на преподаването и изучаването на различни езици.

Комисията прилага стратегията си за многоезичие в тясно сътрудничество с държавите-членки. Съгласно член 149 от Договора за ЕО, единствено държавите-членки носят отговорност за съдържанието на обучението и организацията на образователните системи и за тяхното културно и езиково разнообразие. Както се споменава в този член, Общността трябва да допринесе за развитието на качествено образование, като насърчава сътрудничеството между държавите-членки и, ако е необходимо, като подкрепя действията им.

В съобщението си от 2008 г. „Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност“ Европейската комисия потвърждава отново ангажираността си с работата на държавите-членки и заинтересованите лица за превръщането на езиковото многообразие в предимство за Европа. Съобщението гласи следното: „Хармоничното съвместно съществуване на много езици в Европа е могъщ символ на въжделението на Европейския съюз да бъде единен в многообразието — един от основополагащите принципи на европейския проект. Езиците са определящ фактор за личностна идентичност, но също така са и елемент на общо наследство. Те могат да служат като мост към други хора и да отварят врати към други страни и култури, като насърчават взаимното разбиране. Една успешна политика в областта на многоезичието може да увеличи шансовете в живота на гражданите: такава политика може да увеличи възможностите за намиране на работа, да улесни достъпа до услуги и упражняването на права и да допринесе за чувството за солидарност чрез насърчаване на междукултурния диалог и социалното сближаване. Разглеждано в такава светлина, езиковото многообразие може да се превърне в ценно преимущество, особено в днешния глобализиращ се свят. (...) Основната роля при вземането на решения в областта на езиковата политика се пада на държавите-членки, включително що се отнася до регионалните и малцинствените езици, които са обхванати от комплексната рамка на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици на Съвета на Европа. Много други организации вземат по места решения по езикови въпроси: образователни структури, регионални и местни органи, социални партньори, медии и различни служби. Като спазва принципа на субсидиарност, Комисията работи с държавите-членки и заинтересованите страни в посока към общо разбиране за целите и ще подпомага техните усилия, особено чрез улесняването на обмена на добри практики. “


Прилагане на Хартата
Хартата е международна конвенция, приета и прилагана от Съвета на Европа. Тя не е правен инструмент на Европейския съюз.
Европейската комисия няма компетенции що се отнася до прилагането на Хартата.
Политика за многоезичие
Европейската комисия разработва политика за насърчаване на езиковото обучение и на езиковото разнообразие в Европейския съюз.
Отговорността за прилагане на езиковата политика на национално, регионално или местно ниво пада основно върху държавите-членки. В рамките на своите компетенции, Комисията насърчава, от една страна, отделните хора да учат езици като необходимо умение в живота за всички европейски граждани, от друга страна, държавите-членки за създаване на национални планове за насърчаване на чуждоезиковото обучение на различните етапи от образованието и за увеличаване на информираността относно важността на езиковото разнообразие.
Политиката на Европейската комисия за многоезичие уважава езиковото разнообразие като основна ценност в Европейския съюз. Тя взема предвид член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз като заявява, че съюзът ще спазва културното, религиозното и езиковото разнообразие и член 21, който забравяна дискриминацията, основана на различни фактори, един от които езика.

1 COM(2005) 596 окончателен от 22.11.2005 г.


CM\756500BG.doc
PE416.470v01-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница