Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вакстраница1/4
Дата13.09.2016
Размер0.54 Mb.
#9513
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Финанси и кредит"


Катерина Войческа


АДАПТИРАНЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА
КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСОВО ПРОСТРАНСТВОАВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд за присъждане

на образователна и научна степен "доктор"

София, 2010

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ВАК

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Катедра "Финанси и кредит"


Катерина Войческа


АДАПТИРАНЕ НА МАКЕДОНСКАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА
КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСОВО ПРОСТРАНСТВОАВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд за присъждане на образователна
и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховкаНаучен ръководител

проф. д.ик.н. Николай Неновски


Рецензенти

проф. д.ик.н. Иван Стойков

доц. д-р Силвия Трифонова

София, 2010

Дисертационният труд е обсъден от катедра "Финанси" при Университета за национално и световно стопанство - София, и е насочен за защита в Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК.

Авторът на дисертацията е докторант към катедра "Финанси" при УНСС и работи като научен сътрудник III степен в Икономическия институт на БАН.

Дисертационният труд се състои от списък на използваните съкращения, списък на фигурите, списък на таблиците, списък на графиките, въведение, четири глави, заключение, библиография и приложения. Общият обем е 190 страници, от които 160 страници основен текст, съдържащ 25 таблици, 5 фигури, 16 графики. Списъкът на цитираната литература съдържа 110 източника.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15.04.2010 г. от 13 часа в зала 2032А на УНСС - София, на открито заседание на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел "Научни съвети и конкурси" на УНСС - София.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на изследваните проблеми


Историята на съвременната цивилизация показва трайна тенденция на културна, обществено-политическа и (особено през последните десетилетия) икономическа интеграция на държавите. Прилагайки пазарните принципи на взаимоизгодата и изхождайки от факта за ограничеността на ресурсите, националните стопанства се отварят за света. Този процес има своите както положителни, така и рискови страни и изисква от икономическата наука да разработи адекватни теоретични модели, отчитащи влиянието на чуждите икономики върху основните вътрешни макроикономически показатели с цел тяхното оптимизиране.

Оптимумът може да се дефинира и като поведенческа цел в производствения процес и в този случай ефективността се явява икономическа категория, която се измерва посредством сравнение между наблюдаваните и оптималните разходи, приходи, печалба или някакъв друг измерител за поставената цел, като се имат предвид съответните ограничения по отношение на количества и цени.

Резките и съществени изменения в резултат на структурните промени и ускорената приватизация преобразиха облика на банковата система и другите финансови институции в Р Македония, но не доведоха до успешното им интегриране в икономиката. Това състояние в значителна степен е предизвикано от базови деформации на стопанската система, но и от самия финансов сектор. Във връзка с това, за да се използва потенциалът на финансовата система за реализиране на стратегическите цели, са необходими взаимнообвързани политики и мерки и в двете насоки. Това предполага провеждане на целенасочена политика за развитие на банковата система и другите финансови институции и политика за подобряване на средата за тяхното функциониране. За постигане на синхрон и по-пълна координация между отделните политики и техните инструменти е целесъобразно да се разработи нова стратегия за развитие на финансовия сектор, която да се "вписва" в националната стратегия за развитие на страната.

За да се стигне до тези разсъждения, е необходимо измерването на ефективността на търговските банки за осигуряването на финансова стабилност и икономически растеж, а нейното изследване чрез параметрични и непараметрични методи е в начален стадий в страните от западните региони на Балканите и почти отсъства по отношение на македонската банкова система.

През последните години бързо нараства броят на изследванията на банковата ефективност в ЦИЕ както по отношение на отделни страни, така и на международни сравнения (пример: измерване на ефективността на българската банкова система).

Дисертационният труд е първи опит да се анализират самостоятелно тенденциите в развитието на ефективността на търговските банки в Р Македония чрез граничните методи. По отношение на международни сравнителни анализи в дисертационния труд се прави иновативен анализ и опит за обяснение на връзката икономически растеж - оптимизация на банковата система като част от финансовата система и развитие.

Това позволява тестването на допълнителен набор от хипотези по отношение на финансовата интеграция и създаване на оптимална банкова система между асоциираните страни, новите и досегашните членки на ЕС, както и разглеждане на банките като финансови посредници, максимизиращи дохода си.

2. Предмет и обект на изследването


Обект на изследване в дисертационния труд са банковата система и приложението на граничните и финансово-счетоводните методи за измерване на банковата ефективност. Предмет на изследване е ефективността на търговските банки в Р Македония, както и преструктурирането на банковия сектор през различните периоди. Изследването и анализът на банковата система са ограничени във времевия период от 2000 до 2008 г. поради липсата на подробни статистически данни, които да бъдат използвани като първоизточници за предоставянето на емпиричните резултати в изследването. Липсата на стандартизирани счетоводни баланси и данни на банките за периода преди 2005 г. наложи използване и адаптиране на традиционните методи и подходи за измерване на банковата ефективност.

3. Цел и задачи на дисертационния труд


Основополагаща задача на изследването е да обобщи и анализира финансовата практика в Р Македония с цел получаване на адекватна оценка и осмисляне на трудностите, сътресенията и предизвикателствата в процеса на изграждане на съвременна финансова система. Искам да уточня, че съгласно институционалната структура финансовата система на Р Македония се класифицира като система, основаваща се на банки (банкоцентрична), с доминираща роля на банките в поддържането на стабилността на цялата финансова система, за да се придобие теоретичен облик и конкретика на дисертацията с оглед същността на изследването, и затова:

Основна цел на дисертационния труд е да се изследват и анализират методите за измерване на технологичната и финансовата ефективност на търговските банки и да се илюстрира тяхното приложение за оптимизация и приближаване на македонската банкова система към европейското финансово пространство.

Така поставената цел в дисертационния труд определя следните по-конкретни задачи:

1. Проследяване и осмисляне на зависимостта финансово развитие - икономически растеж и разкриване на влиянието им върху банковата система.

2. Очертаване на основните проблеми при изследване на възможностите за комплексен анализ на самите банки и неговото решаване чрез икономе-
трични методи и модели.

3. Сравнение на методите за анализ на банковата ефективност чрез финансово-счетоводните коефициенти (традиционните измерители) и граничните методи, като се извърши критичен преглед на резултатите, техните предимства, недостатъци и фактори, които биха могли да им въздействат, и подходите за отчитане на влиянието им.

4. Изследване на динамиката и детерминантите на ефективността на търговските банки в Р Македония, измерена чрез приложение на непараметричен граничен метод (анализ чрез обвиване на данните, DEA) за периода 2005 - 2008 г.

5. Определяне на факторите, от които зависи продуктивната работа на търговските банки за постигане на оптималност и приближаване на банковите системи от Балканския регион към европейското финансово пространство.


4. Изследователски хипотези (изследователска теза)


Дисертационният труд има за цел да се провери изследователската теза, че използването на традиционните финансови измерители и коефициенти са недостатъчни за оценка и ранжиране на търговските банки. Приложените към анализа на ефективността на финансовите институции гранични методи за анализ представляват състоятелно допълнение или алтернатива за конвенционален анализ на финансовите коефициенти, преодолявайки някои от проблемите, свързани с отчитането на влиянието на различията в капиталовата структура, структурата на обхвата на предлаганите услуги, инфлацията, лихвата, счетоводното третиране, регулативните изисквания и макроикономическата среда при съпоставяне на дейността на банките в рамките на една страна или при международни сравнения.

5. Методология на изследването


Основна методологична база на изследването е системният подход. В методологичен план изследването се основава на емпиричните резултати, получени от съпоставените методологии за граничен DЕА анализ, и традиционните финансови измерители и коефициенти въз основа само на официално публикувани статистически източници.

Във връзка с целта на изследването са използвани съответни техники на теоретичен и емпиричен анализ. Системният подход е съчетан с използването на широк набор от по-общи и частни методи: сравнителен анализ, дедуктивен и индуктивен метод на анализ, индекс Herfindahl-Herischman за измерване на банковата концентрация, Дюпонт методология за анализ на финансовите резултати, двустепенен емпиричен анализ чрез прилагането на непараметричен метод (DЕА), за измерване на банковата ефективност. Използваният инструментариум включва следните изследователски средства: литературен обзор, теоретично и емпирично моделиране на икономически процеси и явления, множество графични и схематично представени тенденции, процеси и характеристики. Източници на информация са официaлните отчети и бюлетини на НБРМ (Народна банка на Република Македония), друга статистическа информация, събрана от Народна банка на Република Македония и Министерството на финансите на Р Македония, официaлните отчети на други държавни институции и търговски банки и др.


6. Апробация (приложение) на изследването


Части от дисертационния труд са обсъждани на редица научни семинари, международни конференции и работни срещи с международни консултанти и експерти от Министерство на финансите, Народна банка на Република Македония, Българска народна банка.

Резултатите от изследването могат да се използват от ръководствата на държавните институции, също така имат приложение и в практиката на търговските банки, особено в областта на банковото регулиране и надзор, и позиционирането и конкуренцията на самите банки.ІI. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


Дисертационният труд се състои от списък на използваните съкращения, списък на фигурите, списък на таблиците, списък на графиките, въведение, четири глави, заключение, библиография и приложения.

Той е структуриран в съдържателно отношение по следния начин:


Съдържание
Увод

ЧАСТ ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Глава първа: Оптимизация на финансовата система.
Теория и практика


1. Финансово развитие и икономически растеж

2. Функции на финансовата система

3. Развитието на финансовите пазари и икономическият растеж

4. Финансовото посредничество и банковите институции като основна част от финансовата система

5. Модели за организация на финансовите системи - сравнителни финансови системи
Глава втора. Представяне на македонската финансова система

1. Историческо развитие на македонската банкова система

2. Готовността на македонската банкова система за въвеждане на новото Базелско споразумение

ЧАСТ ВТОРА: АДАПТАЦИЯ И ИЗМЕРВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА: МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ


Глава трета. Възможности за комплексен анализ
на банковата дейност


1. Анализ на банковата дейност

2. Предпоставки за оптималност в растежа на банките

3. Иконометричните анализи като основа за анализ на банковата дейност

4. Модел на математическо програмиране

5. Иконометрични методи за сравнение и класификация на банките, основани на множество критерииЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕРВАНЕ НА БАНКОВАТА
ЕФЕКТИВНОСТ В Р МАКЕДОНИЯ: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЯ


Глава четвърта: Ефективност на банковата система
на Република Македония. Измерване чрез традиционните финансови коефициенти и приложение на гранични непараметрични методи (DEA)

1. Оценяване (анализ) на банковата концентрация2. Анализ на финансовите резултати

* Дюпонт методология за анализ на финансовите резултати3. Измерване на банковата ефективност чрез непараметричните
ДЕА методи

* Теоретични основи и емпирични проблеми

* Обхват на данните за банките и резултати от изследването

* Емпирични резултати4. Обобщение на резултатите

Заключение

Библиография

Приложения

ІІI. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Въведение


В увода се подчертават необходимостта и актуалността на темата, насоките на изследване, формулират се обектът и предметът, целите и задачите на изследването. Извежда се приложението на системен теоретико-ем­пи­ричен подход и на конкретните научноизследователски методи за неговото реализиране. Накратко е представено съдържанието, като е обоснована логиката на изложението и се формулира научноизследователската теза.

Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница