Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакстраница4/4
Дата18.09.2016
Размер0.63 Mb.
#10029
ТипАвтореферат
1   2   3   4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Търговската верига е комплексна организационна търговска единица, възникнала в средата на 19-ти век и импулсивно развила се в резултат на интернационализация и глобализация на пазарна на потребителски и индустриални стоки особено през втората половина на 20-ти век, като локализирана бизнес мрежа (магазини, филиали и други обекти не по-малко от 3) с обща собственост и търговска марка, централизирано управление и единна маркетингова политика, предлагаща сходни продукти или услуги като част от логистична верига и създаваща условия за постигане на висока конкурентна алокативна ефективност чрез прилагане на идентични управленски практики (в т.ч. и предприемачески) за постоянна модернизация на търговския процес.

Многообразието на търговски вериги в световен мащаб и в България бе едно от предизвикателствата в докторския труд. В България търговски вериги съществуваха и преди 1989 г. След Промените търговията на дребно у нас придоби нов облик. Най-важният фактор за навлизане на чуждестранни търговски вериги в България е икономическият растеж на страната. Стабилната политико-икономическа система и ръста в потребителската кошница допринесоха до създаване на благоприятен имидж на страната ни пред чуждестранните вериги, експанзиращи у нас, работещи главно с мрежа от магазини за продажба на бързооборотни стоки. Това постави фокуса на настоящето изследване.

Веригите магазини у нас прилагат стратегии за навлизане в нови региони; увеличаване на обема на продажбите; развитие на инфраструктурата на компанията. Някои вериги за продажба на бързооборотни стоки използват мулти-формат стратегия. Пример за това е у нас е ТВ„Фантастико”, а в световен мащаб са Wal-Mart (САЩ) и Tesco (Вликобритания).

Супермаркетът е все още водещ формат у нас, което наложи по-задълбоченото му разглеждане посредством диференциране с други формати за търговия на дребно и изтъкване на конкурентните му предимства. Предстоящото навлизане на търговец от висок ранг, какъвто е лидерът в Централна Европа – Carrefour, ще постави началото на конкуренция в друг формат – хипермаркет, който все още е неразвит у нас (единствено ХИТ, но със слаби позиции).

Значението на веригите магазини е не само икономическо - купуване при по-изгодни условия; ползване на персонал по закупуване; намаляване на експлоатационните разходи посредством интегриране на търговия на едро и функциите по търговия на дребно; поддържат оптимални стокови запаси; провеждат специални ценови намаления на избрани артикули; обединяват рекламата си за обекти в дадена област; но и социално - с многобройните си обекти търговските вериги привличат работна ръка; облагородяват района около своите обекти; допринасят за по-пълно задоволяване на потребностите на клиентите си чрез възможността за опериране с по-големи обекти – супер- и хипермаркети.

Присъединяването на България към ЕС постави сериозни изисквания пред управлението на веригите за бързооборотни стоки. За да отговорят на тези изисквания, веригите за бързооборотни стоки внедриха системата HACCP, като предоставиха обучение на своите служители, касаещо нейното изпълнение. Големите вериги се преориентираха към производители, носители на съответните стандарти за качество. Веригите за бързооборотни стоки се насочиха към изграждане на логистични центрове. Това е предпоставка за игнориране проблема с качеството на предлаганите хранителни стоки, идентифициран в следствие направено анкетно проучване.

Все повече вериги отчитат, че загубите на клиенти, респективно на приходи от продажби са породени от недобро обслужване. Вследствие на това, голяма част от веригите пристъпиха към различни форми на мотивиране на персонала, част от което е и обучението. Възприеха също така и концепцията на обучаващи се организации, както и клиенто-ориентирания подход при управление на човешките ресурси. Резултатите от обучението най-точно могат да се изследват посредством програма “Mistery shopping”, ефектът от която бе представен в конкретен пример при ТВ „Фантастико”.

Изследването на удовлетвореността спомага за вземане на управленски решения, свързани с намаляване текучеството на клиенти. Ползваните за целта качествени методи, като дискусия във фокусни групи е скъп метод, поради което бе предложено усъвършенстването му посредством използване на форум с модератор.

Веригата „Фантастико” бе избрана за анализ поради това, че е българска и е градила своето ноу-хау на българския пазар. Въпреки отчетените проблеми на веригата, тя е финансово мощна, с преизпълнение на планирания обем продажби за 2007 г. и разширява мрежата си от магазини, както в София, така и в страната.

Доказа се изследователската хипотеза, че прилагането от ТВ”Фантастико” на съвременни подходи за управление са довели до неговото усъвършенстване, изразяващо се чрез нейния положителен финансов резултат.

Отправените към веригата препоръки биха допринесли за по-добро обслужване на клиентите и по-големи бъдещи приходи. 1. Справка за приносните моменти

В дисертационния труд могат да се откроят следните приноси за теорията и практика в управлението на търговските вериги:


 1. Обобщена комплексна дефиниция на търговска верига. Характеризирани търговските вериги в световен мащаб и в България. Доказана приоритетна роля и значение на веригите магазини в търговията на дребно у нас. Определен водещ формат на верига магазини в България, чиято асортиментна структура е за бързооборотни стоки.

 2. Систематизирани предложения за усъвършенстване на традиционни методи и модели за управление, посредством използване на нови информационни технологии (Метод Делфи чрез електронна конференция, подпомогната от Groupware системи; електронна анкета към сайт на Българска асоциация на потребителите; електронна дискусия във фокусни групи посредством модератор във форум).

 3. Идентифицирани съвременни управленски подходи: клиенто-центричен при управление на маркетинга и създаване на лоялни клиенти; логистичен при управление на веригата на снабдяване и изграждане на логистични центрове; клиенто-ориентиран при управление на човешките ресурси. Създадени модели за: транспониране на мотивация и лоялност; усъвършенстване управлението на верига магазини посредством въвеждане на съвременните подходи.

 4. Разпозната (въз основа авторово изследване) ТВ „Фантастико” като водеща българска верига магазини за бързооборотни стоки. Формулирани проблеми с обслужването на клиенти и очертани насоки за тяхното решаване: обучение на персонала в Център за обучение на „Пикадили” (до регистрацията на собствен такъв); намаляване на текучеството на кадри чрез повишаване тяхната мотивация посредством комбинирано използване на финансови и нефинансови стимули; оценка на работата на персонала на оперативно равнище чрез атестация и въвеждане на програма „таен клиент”. Посочени икономически резултати от въвеждане на програмата, както и от цялостното управление на веригата. 1. Списък на публикациите по темата


статии:

 1. Фантастико – магазини за енергия”, сп. “Алтернативи”, бр. 1-3/2000, стр. 41-43

 2. Предизвикателства пред търговските вериги в процеса на интеграция към Европейския съюз”, сп. “Наука”, бр.6/2003, стр. 59-64

 3. Историческо развитие на търговските вериги”, приета за печат в сп. „Progressive magazine”, бр.9/2008доклади:

 1. Търговските вериги в процеса на глобализация на търговията на дребно”, Сборник с доклади от научна конференция “Предизвикателства пред търговията в условията на присъединяване към ЕС”, с. Равда, 8-10 Септември, 2006, издание на УНСС, 2007, стр. 82-87

 2. Обслужване на клиентите във верига от магазини”, Сборник с доклади от трета международна конференция “Логистиката в променящия се свят”, С., 2003, стр. 72-79

 3. Развитие на търговията на дребно в световен мащаб”, Сборник с доклади от юбилейна международна конференция “Търговията на XXI век”, С., 2002, стр 175-181
1 http://www.babylon.com/definition/Handelskette/German

2http://www.answers.com/main/ntquery;jsessionid=83cm3k9jdjn8b?dsid=2222&dekey=Business+chain&sbid=lc08a&linktext=Business%20chain

3 www.articleworld.org/index.php/Business_chain

4 Lewison, Dale M., M. Wayne DeLozier, Retailing, Third edition, 1989, p.256

5 Котлър, Ф. Управление на маркетинга Анализ, планиране, реализация и контрол, том 2, 1996, с. 171

6 The world book Encyclopedia, 2004, Chicago, V.16

7 Сълова Н., Димитрова, В. Организация и технология на търговията, В., 1999, с.86

*ползват общо име, продават много артикули под обща търговска марка и следват редица еднакви управленски практики. Този тип стопанска инициатива придобива изключителна важност в сектора с хранителни стоки [Encyclopedia Amerikana, V.18, p.2999d]

** примери са Independent Grocers Alliance в търговията с хранителни стоки.

*** примери за това са Associated Grocers в областта на хранителните стоки.

8 Котлър, Ф. Управление на маркетинга, с.171

9 Decker, Karl Heinz Freiwillige Ketten im Handel, Dissertation, Wien, 1997, S.48/9

10 Priess, Friedrich: Kooperation im Handel, Frankfurt/Mein, 1999, s.177.

11 Retailing, Third edition, Lewison, D., M. Wayne DeLozier, 1989, p.70 (от източник Т.N.Beckman, W.R.Davidson, and W.W.Talarzyk, Marketing, 9th ed., New York, 1973, p.239)

12 Сълова, Н. Организация и технология на търговията

13 Цветков, Цветнен „Стопанска логистика”, с.90

14 Тончев, Цв., Поля Гочева, сборник „Търговията в XXI век”, Глобализация на икономиката на хотелиерството”

* Според изследване, проведено от консултантската компания Colliers International, предпочитанията и навиците за пазаруване на българите в последно време се насочват все повече към големи търговски обекти. А според годишното потребителско проучване на ACNielsen|Shopper Trends за януари 2006 спрямо юли 2005 г. показва, че една от най-важните причини за ориентирането на потребителите към големите магазини е, че те намират всичко, от което имат нужда на едно място.

Според изследването Shopping Monitor, което GfK прави ежегодно, кварталните магазини се изместват от супермаркетите и хипермаркетите. Бурното развитие на супермаркетите в България, повечето от които в рамките на големи търговски вериги, бе предизвикано от навлизането в страната ни през 2006 г. на „Кауфланд” и „Т-маркет” – две големи международни вериги. Конкурентите им, които вече са на нашия пазар, продължиха да инвестират в нови магазини.** Съществено преимущество на търговските центрове е, че те предлагат добър шанс за икономически възход и на неинтегрирани обекти, които не са в състояние да разчитат на голям покупателен поток и от там - на дос­татъчна икономическа ефективност.

* Hazard Analysis and Critical Control Points – за анализ на опасностите и критичните контролни точки. Системата успешно може да се разработва съвместно със системите за управление по изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14000 и OHSAS 18001. Преминава през 5 етапа на подготовка:

1. Внедряване на добри хигиенни практики, съобразени с общите принципи за хигиена и с националните здравни и хигиенни норми. 2. Разработва се програма за безопасност на продуктите, разяснява се на целия персонал, определят се отговорностите и пълномощията на всички равнища в предприятието, и се осигурява обучение на работниците и служителите, влияещи пряко върху качеството. 3. Определя се работна група, отговаряща за разработване на НАССР, както и външен независим консултант по внедряването. 4. Определя се предмета на прилагане на системата – за кой продукт се отнася. 5. Изготвя се схема на производствения процес за определения продукт, като в нея се посочват критичните контролни точки, възможните опасности и методите за контрол.

15„представлява творчески акт на субекта на управление (индивид или група), определящ програмата на действие на колектива за ефективното разрешаване на назрелите проблеми на основата на познаването и обективните условия на функциониране на управлявания обект и на анализа на информацията за неговото състояние.” Харизанова, М., М. Мирчев, Н. Миронова Мениджмънт, С. 2006, с.224

16 Билла България работи като ЕООД, Кауфланд като командитно дружесто, ЦБА е обединение на търговци с различна правна форма – ЕТ, ООД/ЕООД, АД, а от 2007 г. като част от нея работи и акционерното дружество ЦБА Асет Мениджмънт, което участва и на фондовата борса. Друга верига, Фантастико, заработи като първата българска верига с правната си форма ЕТ. Не само развитието в правната форма на тази верига, но и цялостното ú управление е обект на анализ в следващата глава)

17 Инвестиционният фонд "Екуест" закупи през 2008 варненската търговска верига "Бурлекс", за да я направи част от веригата "Фамилия", като последната стана негова собственост 2007 година. Фондът има 26 магазина, като 17 от тях предоставил на франчайзинг на "Ена маркет". Отдавайки по-малките си магазини за управление на подизпълнител, "Фамилия" ще се концентрира в отварянето на нови по-големи обекти. Стратегията е през следващите две-три години да развие мрежата си до 50-100 обекта не само в София, но и в страната.

* Пример за такива стратегия са CBA, Пикадили, Фантастико, Билла


18Йончев, Цв., сборник „Съвременни предизвикателства пред търговията” „Търговията – индикатор на стопански предизвикателства”, с. 40

19 Котлър, Ф., Котлър за маркетинга: как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. С., „Класика и стил”, 2000г., предговор

20 Александров, К., Маркетинг УИ”Стопанство”, 2007г., с.11

* мостри, купони, талони за намаление, томболи, отстъпки от цената, премии, награди, безплатно опитване или изпитване, гаранции, демонстрации, състезания.

21 Хальцбаур, У., Э. Йеттингер и кол., Event-менеджмент, Москва, 2007г., с. 121 – като комуникационен инструмент за привличане на клиенти в общата комуникационна политика на предприятието

22 Пак там, с. 19 – представлява достижението на такива образи, които му придават изключителност и които клиентът възприема зрително. Целта му е непосредствен ефект. Отличава се с позитивно възприемане у преживяване от участниците.

23 Гълъбова, В. Методологически аспекти на изследването на потребителската удовлетвореност в търговията на дребно //Алтернативи

* например картите на някои регионални СВА, картите на веригите "Абсолют +" в Левски, "Славекс" в Ямбол и др.

** Тази практика се прилага от "Техномаркет Европа" и някои регионални ЦБА. Максималната отстъпка при този вид програми достига до 5%. Това създава проблем с продажбата на цигари, тъй като при тях търговската надценка е 5% при българските и 6% при вносните марки.

*** В това отношение най-известна е "Била" с програмата си от типа "събери 25 точки и купи "Тефал" с 50% отстъпка".

24 Hugos, M., Ch. Thomas Supply chain management in the Retail Industry, New Jersey, 2006, p.5.

* Така например Wal-Mart, достигащ през 1979 г. оборот в размер на 1/10 от най-големия ритейлър в САЩ, концентрирайки се върху оптимизиране веригата си на снабдяване с цел подобряване печалбата чрез създаване няколко метода за поддръжка на складовите си наличности, за 10 години той подобри позициите си дотолкова, че стана номер едно в страната си. Днес световният лидер в търговията на дребно има четири пъти повече оборот от следващия по размер негов конкурент. Една от най-големите търговски вериги за електроника в САЩ – Best Buy, след като оптимизира веригата си на снабдяване, компанията се фокусира върху обслужването. Разработи маркетингова стратегия, според която клиентите ú бяха разделени на седем различни категории. Към всяка от групите веригата има отделен подход.

25 Виж Спивак, В.А., Развивающее управление персоналом, Изд. дом „Нева”, 2004г., с.14-17

26 Цит. изт., с.62

27 Норка, Д. И. Управление на отдел продажби, 2007, с.234

* Разработен от докторантката

28 Към известните в литературата форми на възнаграждение (повременна, сделна и акордна) К. Палешутски добавя: заплащане според резултатите; премиална система; стимулиращи схеми за обем продажби; динамичен модел на работна заплата; многофакторно заплащане и др. [Палешутски, К. Мениджмънт, ИК Форчън, С., 1992, с. 182 и следващи]

29 Вериги като „Пикадили” имат обучение със сертификат. Специални учебни центрове освен “Пикадили” имат още “Коме” и “Фамилия”. Курсовете там са насочени най-вече към персонала на по-ниските нива и в магазинната мрежа. Компаниите обучават новопостъпилите служители в спецификата на работата. Други вериги изпращат кадрите си на външни обучения или ползват услугите на външни консултанти. За разлика от тях, по-големите западни вериги рядко използват модела на самостоятелните образователни центрове. Те имат разработени стандарти и инструктират по тях новите служители. Благодарение на факта, че могат да ползват чуждо ноу-хау, западните вериги в България предлагат на служителите си от по-високите етажи възможност да се обучават в чужбина.

Веригата магазини "Фамилия" откри първия в България университет за професионално обучение в областта на търговията с хранителни стоки. В него ще учат служителите на компанията от всички нива. Дисциплините, които изучават, са продуктовото предлагане, обслужването и консултирането на клиента, справянето с трудни ситуации, ефективната комуникация, изграждането на екип и др. Кандидатите за работа във веригата задължително ще преминават двудневен курс на обучение в университета. След това в продължение на 5 дни те ще продължат обучението си в някой от магазините.30 Вж Шопов, Д., и М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, част I, Тракия-М, Стара Загора, 2003, с. 231 и следващи

* изследването е на авторката по данни на Информационна система за българските предприятия
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница