Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакстраница3/3
Дата26.07.2017
Размер0.66 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3

Изводи и препоръки

Последната част на дисертационния труд е посветена на четвъртата задача, поставена в научното изследване, а именно формулирането на изводи и предложения за повишаване на ефективността на изследваните земеделски стопанства. Основните изводи от тях са: • Ниската осигуреност и производителност на основните производствени фактори – земя, труд и капитал, резултират в постигнатите негативни икономически резултати от дейността на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство. Сериозни загуби отчитат производителите на грозде и зеленчуци, което неминуемо ще доведе до напускане на голяма част от тях от тези сектори.

 • Получените максимално правдоподобни оценки с помощта на стохастичния граничен анализ, определят изследваните земеделски стопанства в трите подотрасъла като неефективни – вложените ресурси в изследваните производства не постигат максимално възможния производствен резултат. С най-висока средна ефективност през разглеждания период са земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство - 77%, следвани от зеленчукопроизводителите – 67% и гроздопроизводителите – 50%.

 • Размерите на стопанствата, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци, трябва да са съобразени с прилаганите технологични варианти, заетостта на постоянната работна сила и възможностите за наемане на допълнителна такава. Получените резултати сочат, че ефективни в зърнопроизводството са стопанствата с над 28 000дка ИЗП, в лозарството – между 700 и 2200 дка, а в зеленчукопроизводството – между 50 и 434 дка.

 • Влагането на допълнителна работна сила в производството оказва положително влияние върху ефективността на земеделските стопанства в изследваните производства, като увеличаването на броя ГРЕ, вложени в лозарството и зеленчукопроизводството е от ключово значение.

 • Инвестициите в съвременна земеделска техника и оборудване са задължително условие за повишаването на икономическата ефективност на изследваните земеделски стопанства, особено в зърнопроизводството, характеризиращо се с висока степен на механизация.

 • Спазването на агротехническите мероприятия и влагането на необходимите производствени средства е ключов фактор за по-високите средни добиви на изследваните земеделски стопанства, особено в лозарството и зеленчукопроизводството. Използването на нови сортове, препарати за растителна защита, торове и задължителни обработки, съобразени с агротехническите условия, са необходимо условие за по-високите средни добиви, производителност и ефективност.

 • Отчитането на влиянието на неефективните фактори значително намалява риска от въздействие на “статистическия шум” в изследваните производства, като най-голямо е значението им за стопанствата, специализирани в лозарство, а най-малко – за стопанствата със зърнена специализация.

Въз основа на направения анализ на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство са формулирани препоръки за повишаване на тяхната икономическа ефективност, по-важните, от които са:

 • Окрупняване на земята в зърнените стопанства - закупуване или ползване под наем и аренда;

 • Сключване на срочни и безсрочни трудови договори, осигуряване на благоприятни условия на труд, повишаване на заплащането на труда в земеделските стопанства, както и спазване на трудовото законодателство;

 • Професионално обучение на мениджърите на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство, насочено към управлението на земеделския бизнес, изготвянето на проекти, планирането на производството, внедряването на ефективни селскостопански практики, екологични стандарти, адекватни технологии, маркетинг, системи за счетоводно отчитане, управление и други;

 • Обновяване на производственото оборудване и подобряване на адаптивността на изследваните производства към строгите изисквания на европейското законодателство с цел повишаване конкурентоспособността на стопанствата на общия европейски пазар;

 • Участие в организации на производителите, като способ за решаване на основните проблеми в голяма част от изследваните земеделски стопанства, свързани с: повишаване на изкупните цени на продукцията; достъп до актуална информация; управление на продукцията и дейностите; планиране на производството; намаляване на производствените разходи; подобряване качеството на произвежданата продукцията и по-голяма пазарна подкрепа за извършване на производствените дейности;

 • Държавна подкрепа за развитие на икономически ефективен растениевъден сектор в рамките на ЕС.


Заключение:
За постигането на целта на дисертационния труд, а именно определяне на икономическата ефективност на българските земеделски стопанства, бяха решени задачите, свързани с определянето на теоретичните основи на ефективността, методите и моделите за нейното измерване; съставянето на методичен подход за оценка и анализ на икономическата ефективност на изследваните земеделски стопанства и предлагането на конкретни мерки и предложения за повишаването и.

Обектът на научно изследване - земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство, бе изследван от гледна точка на фирмената теория и по-специално теорията за Х ефективността чрез концепцията за стохастичната производствена граница, която изучава в най-пълна степен икономическите явления в селскостопанското производство, включвайки детайлен анализ на основните производствени фактори и факторите на “неефективност”.

За установяване на съвкупното им въздействие върху ефективността на изследваните земеделски стопанства, бе построен модел, включващ голяма част от факторите, влияещи върху производствения процес. Използвайки методите на статистиката, бяха анализирани тенденциите и състоянието на земеделските стопанства, а чрез софтуерния продукт FRONTIER 4.1 и максимално правдоподобните оценки, се установи кои “ефективни” и “неефективни” фактори, са съществени за повишаването на икономическата им ефективност. Получените резултати доказват формулираната в увода теза, че отчитането на качествените фактори при производството ще повиши икономическата ефективност на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство.

Най-голямо значение за повишаване на ефективността в зърнопроизводството имат инвестициите в производствен капитал, в лозарството – употребата на текущи производствени средства – семена, торове, препарати, а в зеленчукопроизводството – увеличения брой ГРЕ.

От изследваните фактори на “неефективност”, за зърнопроизводителите съществен е професионалния стаж, за зеленчукопроизводителите - делът на жените, а за гроздопроизводителите – намаления възрастов праг на мениджърите и по-високото ниво на технология. Високото ниво на специализация оказва положителен ефект върху ефективността и в трите производства.

Причините за ниската икономическа ефективност на изследваните земеделски стопанства могат да се обобщят: несъобразени размери на стопанствата със спецификата на изследваните производства, остаряла материално-техническа база и технологии, ниска производителност на труда и капитала, неспазване на агротехническите изисквания, недостатъчна работна ръка, липса на професионална подготовка у земеделските мениджъри.Извършеното изследване доказва, че изследваните проблеми са актуални и осезаемо пречат на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство да се приближат към границата на ефективност, което ни позволява да препоръчаме, да се имат предвид от мениджърите на земеделските стопанства в изследваните производства, както и при разработването и провеждането на националната аграрна политика в сектор Растениевъдство.
ІІІ. СПРАВКА ЗА научните приноси на ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД


 1. На основата на задълбочен теоретико-методологичен анализ са обобщени теориите, изясняващи същността на категорията икономическа ефективност, а именно теорията за общото пазарно равновесие, икономикса на благосъстоянието и теорията на фирмата. Анализирани са методите за определяне и измерване на ефективността и производителността, като е направен сравнителен анализ на предимствата и недостатъците от използването им.

 2. Разработена е методологическа рамка за определяне и оценка на икономическата ефективност на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство, която е адаптирана към спецификите на земеделското производство. Използван е комплексен подход, включващ икономически, финансов и стохастичен анализ, който позволява отчитането на особеностите в трите изследвани производства.

 3. Определени са количествени и качествени показатели, които се явяват съществени за ниската ефективност на различните стопанства. Определена е сравнителната ефективност на трите производства на основата на статистически значимите фактори за ефективност на земеделските стопанства с различна специализация.

 4. Детайлно е изследвано и анализирано влиянието както на основните производствени фактори – земя, труд и капитал върху икономическата ефективност на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводствo, така и на случайните такива чрез моделирането им с помощта на стохастичната гранична производствена функция.

 5. На основата на направените в анализа изводи са разработени предложения и мерки за повишаването на ефективността на земеделските стопанства, в шест направления: определяне на оптимален размер на изследваните земеделски стопанства, привличане на постоянна и сезонна работна ръка, професионално обучение по управление на земеделските стопанства, превръщане на земеделието в атрактивен сектор за младите мениджъри, модернизация на земеделските стопанства, участие в организации на производителите и засилване ролята на държавното подпомагане на земеделските стопанства, които биха могли да бъдат полезни на земеделските производители в изследваните подотрасли.

ІV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 1. Иванова Н., “Икономическа ефективност на животновъдните стопанства в област Монтана”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 1/2009г.

 2. Иванова Н., “Икономическа ефективност на българските земеделски стопанства, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци” сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, бр. 2/2009г..

 3. Научноизследователски проект: НИД 21.03-3/2006 “Ефективност и конкурентоспособност на производствените структури в земеделието”. ( втори етап). Научен колектив: доц. д-р Диана Копева - ръководител, проф. д-р Георги Михнев, доц. д-р Светла Маджарова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Красимира Кънева, Нина Иванова, н.с. І ст. д-р Пламена Йовчевска. Самостоятелно разработени т.1.3.2. с. 10-17; глава 3 с.76-102.
1 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс, 1993г

2 Edgeworth, Francis Ysidro. Mathematical psychics: an essay on the application of mathematics to the moral sciences - Reprinted from 1881 ed . - New York, NY : Kelley, 1967. - VIII, 150 p,

3 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М. Прогресс, 1985

4 Walras, Léon 1969. Elements of pure economics; : or, The theory of social wealth. New York, A. M. Kelley.

5 Medema S, ‘Mill, Sidgwick and the evolution of the theory of market failure’, 2004, University of Colorado at Denver

6 Bentham J. An introduction to the principles of morals and legislation. Oxford Clarendon, 2005

7 Джевонс В. “Политическая экономия”. -СПб.: Народная польза, 1905

8 Pareto V.,(1953), On the Economic Phenomenon. International Economic Papers. N3.

9 Bergson A.(1938), Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics. Quarterly Journal of Economics, P.310

10 Samuelson, P.(1947), Welfare Economics, Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, Cambridge, MA, Enlarged ed. 1983, P203-53.

11 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс, 1993г

12 Coase, R. (1960), The problem of Social Costs, The Journal of Law and Economics, v.3, P1-44

13 Ульямсон О. Экономические институты капитализма, СПб.,1996г Coase, R. (1960), The problem of Social Costs, The Journal of Law and Economics, v.3, P1-44

14 Lebenstein H. (1966) Allocative efficiency vs. “X- efficiency”. American Economic Review. P.392-415

15Farrell M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A. General. N120. Part 3. Р. 253–281

16 Aigner D.J., Lovell C.A.K., Schmidt P. (1977), ‘Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models’, Journal of Econometrics.. Vol. 6, N1, Р. 21–37

17 Meeusen W., van den Broeck, J. (1977), Efficiency Estimation from Cobb- Douglas Production Functions With Composed Error, International Economic Review, N18, P435-444

18 Pitt, M., L.F. Lee (1981), The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, Journal of Development Economics, N9, P43–64, Battese, G. E., Coelli, T. J.(1995), A Model For Technical Inefficiency Effects In A Stochastic Frontier Production Function For Panel Data, Empirical Economics, N20, P. 325-33219 Farrell M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A. General. N120. Part 3. Р. 253–281


20 Mathijs, E., Dries, L., Doucha, T. and Swinnen, J. (1999). Production efficiency and organization of Czech agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 5: 312-324

21 Curtiss, J. (2000). ‘Technical Efficiency and Competitiveness of the Czech Agricultural Sector in Late Transition’ KATO Symposium, Berlin, Germany, November, 2000

22 Lund, P. and Price, R. (1998). ‘The measurement of average farm size’. Journal of Agricultural Economics, 49(1): 100-110.

23 Morrison, J. (2000). ‘Resource Use Efficiency in an Economy in Transition: An Investigation into the Persistence of the Co-operative in Slovakian Agriculture’. PhD Thesis, Wye College, University of London.

24 Mathijs, E. and L. Vranken, (2001), ‘Human Capital, Gender and Organization in Transition Agriculture: Measuring and Explaining the Technical Efficiency of Bulgarian and Hungarian Farms’, Post-Communist Economies, Vol. 13, N.2, P. 171-187

25 Kopeva, D. and N. Noev, (2002), Efficiency and Competitiveness of Farms in Transition: Lessons from Bulgaria, forthcoming in the IAMO Series Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, IAMO, Halle/Saale, Germany

26 Brümmer, B. (2001) ‘Estimating confidence intervals for technical efficiency: The case of private farms in Slovenia’. European Review of Agricultural Economics, 28(3): 285-306.

27 Станков В. “Методически проблеми на икономическия анализ на ефективността в животновъдството”, Икономическа мисъл, кн.2, стр. 56-55, 1978г.

28 Стойкова М. “Ефективност на производството в млечното овцевъдство”, дисертация, 2004г

29 Благоева Ю. “Ефективност на производството на краве мляко в Старозагорска област” – дисертация, 2001

30 Башев Х., К. Кънева, Н. Котева, М. Младенова, Д. Терзиев “Ефективност на стопанските организации в земеделието”, публикация, част от НИП, Институт за аграрна икономика


31 под отрасъл се разбира обособена част от производството, която се характеризира с вида на получаваната продукция, оръдията на труда, организацията и технологията на производство (Кънчев, И. “Аграрен мениджмънт”,1996г.)


32 Използвана земеделска площ (ИЗП) е площта, използвана от стопанството, независимо от нейната собственост – собствена или под наем, аренда или други форми. В ИЗП се включват обработваемата земя (вкл. площите с угари (площи, които са оставени да почиват в годината на наблюдението), оранжерийни цветя и зеленчуци, ягоди, хмел, изкуствени ливади, лавандула и маслодайна роза), трайните насаждения, семейните градини и постоянно затревените площи

33 1 ГРЕ е равна на отработените часове от един работник при пълно работно време в рамките на една година

34 Center for Efficiency and Productive Analysis – FRONTIER http://www.uq.edu.au/economics/cepa/frontier.htm


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница