Списък на научните публикации на доц д-р жоржета назърска публикации по темата на дисертационния трудДата18.02.2017
Размер132.24 Kb.
#15215
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р ЖОРЖЕТА НАЗЪРСКА

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

 1. Назърска, Ж. Санитарното дело в Източна Румелия, 1879-1885. // Асклепий. Международен годишник по история и обща теория на медицината, 1994, т. 8, 80 - 91.

 2. Назърска, Ж. Гаврил Кръстевич – главен управител на Източна Румелия, 1884-1885. // Годишник на СУ, Исторически факултет, 1994, т. 87, 85 -137.

 3. Назърска, Ж. Административно-териториално деление и погранични проблеми в Източна Румелия, 1879 -1885. // Исторически преглед, 1994 -1995, № 5, 74 – 93.

 4. Назърска, Ж. Гаврил Кръстевич. Живот между старото и новото. // Минало, 1995, № 1, 49 – 62.

 5. Назърска, Ж. Източнорумелийска полиция, 1879 -1885. // История, 1995, № 2, 53 - 64.

 6. Назърска, Ж. Исторически бележки за административното правосъдие в Източна Румелия, 1879 -1885. // Съвременно право, 1995, № 5, 60 – 77.

 7. Назърска, Ж. Гаврил Кръстевич и Дирекция на вътрешните дела в Източна Румелия, 1879 - 1884. // Известия на държавните архиви, 1995, т. 69, 3 - 30.

 8. Назърска, Ж. Разбойничеството и Дирекция на вътрешните дела в Източна Румелия, 1879 - 1885. // Военноисторически сборник, 1997, № 2, 7 – 15.


МОНОГРАФИИ И ЧАСТИ ОТ КОЛЕКТИВНИ ИЗДАНИЯ

 1. Назърска, Ж. Българската държава и нейните малцинства, 1879-1885. София: ЛИК, 1999. 271 с. ISBN 954-607-275-3

 2. Назърска, Ж. Университетското образование и българските жени, 1879-1944. София: IMIR, 2003. 307 с. ISBN 954-8872-46-3

 3. Назърска, Ж. Малцинствено-религиозна политика в Източна Румелия 1879-1885. – В: Желязкова, А., Б. Алексиев, Ж. Назърска. Мюсюлманските общности на Балканите и в България. София: МЦПМКВ, 1997, 113 - 235. ISBN 954-8872-10-2

 4. Назърска, Ж. Развитие на отраслите строителство, текстил и тютюнева промишленост и синдикалното движение. Дискриминационни практики и нагласи на работното място и в обществото. - В: (съст. Даскалова, Н.) Синдикатите срещу расизма и дискриминацията. Наръчник. София: IMIR, 2005, 60 - 90. ISBN 954-8872-59-5

 5. Даскалова, Кр. Ж. Назърска / Daskalova, Kr., G. Nazarska. Женско движение и феминизми в България (средата на XIX- средата на XX век) / Women’s Movement and Feminisms in Modern Bulgaria (1850s-1940s). София: Полис, 2006. 47 с., ISBN-10:954-796-018-0, ISBN-13: 978-954-796-018-3.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 1. Назърска, Ж., М. Калфова, Ал. Николов, Цв. Степанов. История и цивилизация за 5. клас. Учебно помагало с компакт-диск. София: Сиела, 2007. 86 с. ISBN 9546499978

 2. Назърска, Ж. С. Василева, С. Симеонов. Примерни въпроси за тестове за приемни изпити по история на България. // Примерни въпроси за кандидатстудентски тестове. София: За буквите- О писменех, 2007. ІІ изд. 2008.

 3. Назърска, Ж., М. Калфова, Ал. Николов, Цв. Степанов, Г. Якимов. История на България. Мултимедиен DVD. София: Сиела, 2008. ISBN 9789542803775.

 4. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. История на религиозните деноминации в България. Учебник с компакт-диск. София: За буквите - О писменехь, 2009 225 с. ISBN 9789548887526

СЪСТАВИТЕЛСТВО НА СБОРНИЦИ

 1. Явашчев, С., Кр. Върбанова-Денчева, Ж. Назърска, М. Николова, П. Попова, съст. Информационен пакет за български и чуждестранни студенти. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии. София: За буквите-О писменехь, 2006, 647 с. ISBN 954-8887-16-9

СТАТИИ В НАУЧНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Назърска, Ж. Етническите и религиозните малцинства в българския парламент, 1879-1885. // Исторически преглед, 1999, № 1-2, 3 - 22.

 2. Назърска, Ж. Клубът на българските писателки и професионалното утвърждаване на женския книжовен труд, 1930-1946. // Издател, 2004, № 3, 48 - 52.

 3. Назърска, Ж. “Да ви дадем исканото от вас и времето образование...”: Женският интелектуален елит в България и ролята на семейството. // Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ), 2004, т. 3, 247 - 258.

 4. Назърска, Ж. Интелектуалка от “подранило поколение” – Екатерина Златоустова, 1881-1952. // Минало, 2005, № 1, 84 - 94.

 5. Назърска, Ж. Историята като професия на българските жени, 1879-50-те год. на XX в. // История, 2005, № 2-3, 42-64.

 6. Назърска, Ж. Достъпът на жените до българската университетска наука, 1918-1944. // Исторически преглед, 2005, № 5-6, 116 - 147.

 7. Nazarska, G. L’Association des Femmes Bulgares à l’Instruction Superieure (L’AFBIS) 1924-1950. – Bulgarian Historical Review, 2005, № 1-2, 120 - 147.

 8. Назърска, Ж. Културни контакти между женските интелектуални елити на България и Югославия, 1919-1944. // Трудове на СВУБИТ, 2005, т. 4, 317 - 327.

 9. Назърска, Ж. Списание „Гражданка” в българската социална и културна модернизация. // Издател, 2005, № 2-3, 88 - 93.

 10. Назърска, Ж. Пионерките в българското библиотечно дело. // Библиотека, 2005, № 6, 29 - 36.

 11. Nazarska, G. Bulgarian Association of University Women, 1924-1950. // Aspasia. International Yearbook for Women’s and Gender History of Central, Eastern and South Eastern Europe, 2007, vol. 1, 153-175.

 12. Назърска, Ж. Музеят като сцена, музеят като арена. Биографични щрихи към преустройството на българските музеи (средата на 40-те – средата на 50-те години). // Трудове на СВУБИТ, 2006, т. 5, 453-463.

 13. Назърска, Ж. Непознатата Живка Драгнева. // Издател, 2006, № 1-2, 58-63.

 14. Lozanova, G., B. Alexiev, G. Nazarska, E. Troeva-Grigorova and I. Kyurkchieva, Regions, Minorities and European Integration. A Case Study on Muslim Minorities (Turks and Muslim Bulgarians). In the SCR of Bulgaria. // Romanian Journal of Political Science, Bucharest: Romanian Academic Society, vol. 6, No 1, Spring 2006 (2007), 24-58.

 15. Назърска, Ж. Формиране на интелектуален елит на етническите и религиозните малцинства в България (1879-1944). // Педагогика, 2007, № 9, 100-109 .

 16. Назърска, Ж. Лекарките в българската социална модернизация (1878-1944). // Трудове на СВУБИТ, 2007, т. 6, 395-411.

 17. Назърска, Ж. Културната рецепция на женския периодичен печат в България (30-60-те години на ХХ в.): Опит за реконструкция по данни от частен архив. // Издател, 2007, №3-4, 11-20.

 18. Nazarska, G. Bulgarian Women Medical Doctors in the Social Modernization of the Bulgarian Nation State (1878-1944). // Historical Social Research/Historische Sozialforschung (Köln), 2008, vol.33, ser. 2, 232-248.

 19. Назърска, Ж. Жизнеописанието на Соня Краева-Кикименова и женската автобиографична традиция на Балканите. // Балканистичен форум, 2008, № 1-2, 73-87.

 20. Назърска, Ж. Жените в дигиталния (уеб) архив на Цюрихския университет: (не)видимост. // Трудове на СВУБИТ, 2008, т. 7. (под печат)

 21. Назърска, Ж. „Да обича родината си и да работи за нея”: Публицистката и преводачката Стефания Икономова-Мирска (1858-1937). // Издател, 2008, № 3-4, 14-17.

 22. Назърска, Ж. Олга Чавова, тъй наречена Скитница (1893-1973). // Издател, 2009, № 3-4, 18-25.

 23. Назърска, Ж. Анастасия Ганчева-Зографова: биографични деконструкции. // Трудове на СВУБИТ, 2009, т.8. (под печат)

 24. Назърска, Ж. Жените и академичната власт: по примера на българските висши училища (20-50-те год. на ХХ в.). // Исторически преглед, 2010 (под печат)

 25. Назърска, Ж. Мара Кинкел – един своеобразен „социолог-литератор” // Издател, 2010

 26. Назърска, Ж. Достъпът на жените до български научни дружества, 1918-1944. // История, 2010 (под печат).

 27. Назърска, Ж. Програмата на професор Пенчо Райков за реформиране на Софийския университет през 1932 г. // Известия на държавните архиви, 2010 (под печат)СТАТИИ В СБОРНИЦИ И ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Назърска, Ж. Жените преводачки в културната модернизация на България, 1878-1944. // Книгата и националната идентичност. сб. С. 2005, 197 - 212.

 2. Назърска, Ж. Нежелани, неудобни, неприспособими: пионерките в българската наука, 20-50-те год. на XX в. // (съст. Кирова, М., К. Славова) Род и ред в българската култура, сб. С. 2005, 10 - 26.

 3. Назърска, Ж. Женският интелектуален елит и феминизмът в България (края на XIX – средата на XX в.). // Balkan Conference of Young Scientists 16-18.06.2005 . Scientific Researches of the Union of Scientists-Plovdiv, Plovdiv, 2006, series B, vol.6, 242 - 247.

 4. Назърска, Ж. Образът на българската жена в културно-историческото наследство на София. – В: София и нейното културно-историческо наследство. С. 2008, 127-130.

 5. Назърска, Ж. „Четене” на българската социална история в Интернет. Информационни източници за българската социална история в уебпространството. // Книгата и „безкнижната” цивилизация. С. 2006, 180-187 .

 6. Назърска, Ж. Мемоарните книги на Вера Мутафчиева като източник за социалната история на България в модерната и съвременната епоха. // Библиотеки, четене, комуникации. Съвременни аспекти на историческата тема в българската книга. В.Търново. 2006, 142-151.

 7. Nazarska, G. Ekaterina Zlatoustova. // (eds. De Haan, Fr., Kr. Daskalova, A.Loutfi) A Biographical Dictionary of Womens Movements and Feminisms. Central, Eastern, and Southeastern Europe: 19th – 20th Centuries. Budapest, New York: CEU Press. 2006, 624 - 627.

 8. Nazarska, G. Elissaveta Karamichailova. // (eds. De Haan, Fr., Kr. Daskalova, A.Loutfi) A Biographical Dictionary of Womens Movements and Feminisms. Central, Eastern, and Southeastern Europe: 19th – 20th Centuries. Budapest, New York: CEU Press. 2006, 222 - 225.

 9. Nazarska, G. Ljuben Karavelov. // (eds. De Haan, Fr., Kr. Daskalova, A.Loutfi) A Biographical Dictionary of Womens Movements and Feminisms. Central, Eastern, and Southeastern Europe: 19th – 20th Centuries. Budapest, New York: CEU Press. 2006, 226 - 229.

 10. Nazarska, G. Women, Gender and Women's Education. Early through Late Modern: South Eastern Europe. // Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Leiden: Brill Academic Publishers, 2007, vol. 6, 200-204.

 11. Nazarska, G. Women, Gender and Post-Secondary Education: South Eastern Europe. // Encyclopedia of Women and Islamic Cultures. Leiden-Boston: Brill Academic Publishers, 2007, vol. 4., 326-330.

 12. Назърска, Ж. „Държавата на духа” в паметта на града: „места на памет” за български културни дейци в София. // Държавата на духа. С. 2007, 411-422.

 13. Назърска, Ж. Готварските книги като стимул за културна модернизация: от Славейков до Чолчева (1870-1944). // Библиотеки, четене, комуникации. В.Търново. 2008, 61-73.

 14. Назърска, Ж. Мара Лещова-Трънка – в „търсене на родното” между Париж и София. // Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация. С. 2008, 738-751.

 15. Назърска, Ж. Младежта, социалният пол и социалната промяна в България (началото на ХХ в.): два опита за портрет. // (съст. Костов, А., Д. Парушева, Р. Прешленова) И настъпи време за промяна. Образование и възпитание в България, XIX-XX в. сб. С. 2008, 87-105.

 16. Nazarska, G. Kadin ve Azinliklara Ait Dokumanlarin Dijital Sunumu icin Yeni Bir Balkan Projesi / A New Balkan Project on Digital Presentation of Women and Minorities’ Documentation. // Information/Documentation Management and Co-operation among the Libraries in the Balkan Countries. Symposium Papers, Edirne. 2008, 64-66.

 17. Назърска, Ж. Политики на помнене, политики на забрава: Юбилеите на културни дейци (20-40-те год. на XX век). // Памет и забрава. сб. Благоевград, 2008. (под печат)

 18. Nazarska, G. Muslim Women and Women’s Movement in Bulgaria (1940-1960s). // Kristina Popova, Marijana Piskova, Margareth Lanzinger, Nikola Langreiter, Petar Vodenicharov (eds.) Women and Minorities Archives: Ways of Archiving, vol.1, Sofia-Vienna. 2009, 123-132.

 19. Назърска, Ж. Лисабон и създаването на „европейското културно пространство”: две гледни точки. // Съвременни измерения на европейското културно пространство. История и настояще на книжовните културни институции в Италия. сб. (Италия, 28.04-6.05.2008) (под печат)

 20. Nazarska, G., Sv. Shapkalova. The Veneration of Miraculous Icons and Relics of Saints in Contemporary Bulgaria: the New Social Life of Ancient Religious Objects. // (eds. Svetieva, Ashtalkovska) Социјални и духовни аспекти на материјалната култура/ Social and Spiritual Aspects of Material Culture, Скопје/Skopje: Институт за етнологија и антропологија, 2009, 449-463.

 21. Назърска, Ж. Представителки на неуниверситетската педагогическа мисъл: Кръгът около сп. „Училищен преглед” (20-40-те години на ХХ в.). // 120 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. С. 2008, 398-403.

 22. Назърска, Ж. Д., С.А. Шапкалова. Методы изучения культурного наследия как средства воспитания в межрелигиозном диалоге. // Социально-культурная деятельность: инновационные подходы к развитию. Челябинск. 2009, 204-207.

 23. Назърска, Ж. Политическа независимост и(ли) социална модернизация: какво чете българинът през 1908 г. // Библиотеки – четене - комуникации. VII Национална научна конференция. В.Търново 2009, 17-26.

 24. Назърска, Ж. Културното наследство на религиозните малцинства в София: наследство в риск?. // Сердика – Средец – София, т.5. Културно-историческото наследство на София: проблеми и перспективи. С. 2010, 181-186.

 25. Назърска, Ж. Културното многообразие на България: социодемографско проучване на арменската колония в Стара Загора (20-60-те години на ХХ в.). // България в културното многообразие на Европа. С. 2009, 666-676.

 26. Nazarska, G. The Vienna School of Medicine and Bulgarian Medicine and Health Care (the 1840s-1910s): Transfer of Knowledge. // (Sechel, T. D., ed.) Medicine Within and Between the Habsburg and Ottoman Empires. 18th -19th centuries. Bochum: Dr. Dieter Winkler Verlag, 2010, 38-54.

 27. Назърска, Ж. Време на академична несвобода: Катедрата по немска филология в Софийския университет (1946-1956). // Свобода и надзор на Балканите. Благоевград. 2009. (под печат)

 28. Nazarska, G. Globalization, Religious Pluralism and Policy: the Majority versus the New Religious Movements in Present Bulgaria. // Globalization and Security. Sofia: Za bukvite. 2009, 125-134.

 29. Назърска, Ж. Виенската медицинска школа и българската медицина и здравеопазване (40-те год. на ХІХ в. - 1918): трансфер на знание. // Съвременни измерения на европейското научно и културно пространство. Българско-австрийски културни общувания. С. 2009. (под печат)

 30. Назърска, Ж. Жените в българската наука: традиции и съвременни проблеми. // Национален форум за науката „Български дебати”. С. 2009, 212-222.

 31. Назърска, Ж. Печатът като средство за интеркултурна комуникация: изданията на двустранните културни дружества в България (20-40-те год. на ХХ в.). // VIIІ Национална научна конференция „Библиотеки – четене - комуникации”. В.Търново 2010. (под печат)

 32. Назърска, Ж. Европейски културни коридори: Испанският път на пилигримите и Сантяго де Компостела. // България – кръстопът на цивилизации и култури. С. 2010 (под печат).

 33. Назърска, Ж. Централните софийски гробища: кръстопът на култури. // България – кръстопът на цивилизации и култури. С. 2010 (под печат).

 34. Назърска, Ж. Улицата като място на памет: една балканска перспектива. // Световете на балканската улица. Благоевград. 2010. (под печат)

 35. Назърска, Ж. Преименуване на населени места и местности в Шуменския регион (1878-1944). // Оттука започва България. Шумен (14-16 май 2010), сб., 2010.

 36. Назърска, Ж. Четири рода, четири поколения, пет жени: предаване на културната традиция в родовете Шилеви, Чардафонови, Акрабови и Жандови. // Личността в историята. Ст. Загора (април 2010). 2010.

 37. Nazarska, G. Gender, Family and Migration: Oral Histories of Mixed and Transnational Marriages in Bulgaria (1990s-2010s). // 2010 IOHA Prague, XVI International Oral history Conference, Conference Papers, 2010, CD-rom.

 38. Nazarska, G. Gender, Migration and Religion: Religious Identity and Experience of the Immigrants in Present Bulgaria. // Globalization and Religious Pluralism. Papers. Nanjing& Shanghai, 2010, 168-189.

 39. Назърска, Ж. Съвременни българо-испански интеркултурни общувания: миграции и транснационални семейства. // Съвременни измерения на европейското научно и културно пространство. Българско-испански културни общувания. С. 2010. (под печат)

 40. Назърска, Ж. Проекции на храненето и религиозността във времето на комунизма: устните разкази при изучаване на дисциплината „Социална история”. // Нови информационни технологии в образователния процес. Кюстендил С. 2011 (под печат)

 41. Назърска, Ж. Улицата като място на памет: една балканска перспектива. // Балканистичен форум, 2011 (под печат)

 42. Назърска, Ж. Интеграция на малцинствата в гражданското общество: Естонският модел за социално включване. // Осма национална научна конференция “Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, 2010 (под печат)

 43. Назърска, Ж. Формиране на женски интелектуални елити в България, 1879-1944: case study на Първа софийска девическа гимназия. // Български модеризации, ХІХ-ХХ в. С. 2010 (под печат)

 44. Назърска, Ж. Женският труд в Народната библиотека (1878-1944). // ІХ Национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации”. В. Търново, 2010 (под печат)

 45. Назърска, Ж., М. Хайдиняк. Смесени и транснационални семейства в България // Джендър, миграции и междукултурни взаимодействия в България С. 2010 (под печат)


ДОКЛАДИ И СТАТИИ В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ:

1. Antonina Zhelyazkova, Nadezhda Daskalova, Georgeta Nazarska, Orlin Avramov, Violeta Angelova. Racial and ethnic minorities, immigration and the role of trade unions in combating discrimination and xenophobia, in encouraging participation and in securing social inclusion and

Citizenship. September 2003. //http://www.imir-bg.org/imir/reports/RITU%20Bulgarian%20Report.pdf

2. Galina Lozanova, Bozhidar Alexiev, Georgeta Nazarska, Evgenia Troeva-Grigorova and Iva Kyurkchieva. Regions, minorities and European policies: A state of the art report on Muslim Minorities (Turks and Pomaks) In Central South Planning Region (Bulgaria). //http://www.imir-bg.org/imir/reports/Bul-state%20of%20the%20art%20report-final.pdf

3. Galina Lozanova, Bozhidar Alexiev, Georgeta Nazarska, EvgeniaTroeva-Grigorova and Iva Kyurkchieva. Regions, minorities and European integration: A case study on Muslim minorities (Turks and Muslim Bulgarians) in the SCR of Bulgaria. // http://www.imir-bg.org/imir/reports/Bulgaria_Muslims_case_study_FINAL-ed.pdf

 1. Georgeta Nazarska (with contributions from Marko Hajdinjak). Policy Analysis Report (WP3). //

http://www.imir-bg.org/imir/reports/GeMIC_Report_WP3_Bulgaria.pdf

 1. Nazarska, G. The academic migrations of bulgarian women scientists (end of 19th century – second world war). //

http://barthes.enssib.fr/clio/dos/genre/com/nazarska.pdf
ОТЗИВИ ЗА КНИГИ, ФОРУМИ И ИЗЛОЖБИ

 1. Назърска, Ж. Рут Тюдор. Преподаване на историята на жените през XX в.: един подход, подходящ за класната стая. // Диалогът в историята, 2003, № 6, 84 - 85.

 2. Назърска, Ж. Документална изложба „Женското движение в България (1901-1950). // Паметници, реставрация, музеи, 2006, № 3, 68-70.

 3. Назърска, Ж. Европейски семинар „Религиозно разнообразие и интеркултурно образование”. // Педагогика, 2007, № 7, 101- 106.

 4. Nazarska, G. Book Review: Tzvetana Boncheva (edited by Ana Luleva). Brak I semejstvo pri balgarite katolitsi ot Plovdivsko prez parvata polovina na XX vek. // Aspasia. International Yearbook for Women’s and Gender History of Central, Eastern and South Eastern Europe, 2010, vol. 4, 207-209.

 5. Nazarska, G. Bulgaria. News. // Newsletter of the International Federation for Research in Women’s History, fall 2007, issue 43, 13.

 6. Nazarska, G. Bulgaria. News. // Newsletter of the International Federation for Research in Women’s History, spring 2008, issue 44.


СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА БИБЛИОГРАФИИ

 1. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XX/1, fall 2005, 211 - 217.

 2. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XX/2, 2005, 192 - 194.

 3. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXI/2, 2006, 263-268.

 4. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXII/1, 2007, 289-290.

 5. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXII/2, 2007, 155-165.

 6. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXIIІ/1, 2008, 256-257.

 7. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXIIІ/2, 2008, 221-223.

 8. Nazarska, G. (contributor) Bulgaria. // Nelissen, M. (ed.) Bibliography. Publications on University History since 1977: A Continuing Bibliography. Oxford University Press, vol. XXIV/1, 2009, (in the press).

ПУБЛИКАЦИИ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Стойкова, Д., Кр. Денчева, Ж. Назърска. Международният виртуален проект “Collaboration Across Borders” и българското участие в него. // Трудове на СВУБИТ, 2005, т. 4, 43 - 54.

 2. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. Интердисциплинарно обучение в специалността „Информационни фондове на културно-историческото наследство” на СВУБИТ, София. // Осигуряване и оценяване качеството на обучение. сб. С. 2005, 436 - 437.

 3. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. Тестът като възможен метод за оценка на знанията, уменията и компетенциите на студентите във висшето училище. // Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. сб. С. 2006, 497-500.

 4. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. „Кого да поканим на вечеря?”: Ролева игра по история на религиозните деноминации. // Нови информационни технологии в образователния процес. С. 2007, 222-237.

 5. Назърска, Ж. , Св. Шапкалова. Работа на терен – алтернативен метод в обучението на студентите от специалността „Информационни фондове на културно-историческото наследство”. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. С. 2007, 772-778.

 6. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. Ново учебно пособие в интеррелигиозното образование („История на религиозните деноминации в България – учебно пособие с компакт-диск”). // Социални изследвания. Лозенец. 2007, 180-187.

 7. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. Еврейското културно наследство в интеркултурното образование – българският пример и европейските практики. // Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация. С. 2008, 816-827.

 8. Назърска, Ж., Св. Шапкалова. Интердисциплинарност и мултикултурност в обучението по културно-историческо наследство: теренната работа в Кюстендил (2008). // Нови информационни технологии в образователния процес. С. 2009, 337-345.

 9. Назърска, Ж. Социална история и културно наследство: създаване на студентски дигитален архив в СВУБИТ. // Нови информационни технологии в образователния процес. С. 2009, 331-337.

 10. Назърска, Ж. Академично писане, социална история и уебресурси: „1968 – Пражка пролет, софийско лято”. // Нови информационни технологии в образователния процес. С. 2010, 251-260.

 11. Назърска, Ж. Международните пътуващи семинари. // Библиотека, 2010, № 4, 49-51.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница