Списък на научните трудове на проф. Н. МаргаритовДата17.01.2017
Размер109.21 Kb.


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ПРОФ. Н. МАРГАРИТОВ

Маргаритов, Н. 1959. Паразити по някои наши сладководни риби. Варна, НИИРП, 21 с.


Маргаритов, Н. М. 1960. Паразити по някои наши морски риби. - Тр. науч.-изсл. Инст. по рибарство и рибна промишленост, Варна, 2, 195-213.
Маргаритов, Н. 1963. Случай на дактилогироза по нулевогодишни шаранчета.- Изв. опитна станция по сладководно рибарство - Пловдив, 2, 25-27.
Маргаритов, Н. 1963. Случаи на ихтиофтириазис в рибовъдни стопанства.- Изв. опитна станция по сладководно рибарство - Пловдив, 2, 35-38.
Маргаритов, Н. 1963. Случай на лентоспороза в ДРС - Самоков (съобщение).- Изв. опитна станция по сладководно рибарство - Пловдив, 2, 39-41; Риб.стоп., 1960, №2, 16-17.
Маргаритов, Н. М. 1963. Червенката по шарана в държавните рибовъдни стопанства.- Изв. опитна станция по сладководно рибарство - Пловдив, 2, 29-34.
Маргаритов, Н. 1964. Бележки върху хелминтофауната на сладководните риби.- Изв. зоол. инст. с музей БАН, 15, 199-202.
Маргаритов, Н. М. 1964. Ихтиопаразитофауна на язовир "Батак".- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 56, 1, 105-123.
Маргаритов, Н. М. 1965. Нов паразитен нематод за Черно море.- Изв. зоол. инст. с музей БАН, 19, 173-174.
Маргаритов, Н. 1965. Новое местообитание Pseudoacolpenteron pavlovski Bychowskii et Gussev, 1955 (Monogenoidea, Dactylogyridae).- Тр. зоол. ин-та АН СССР, 35, 137- 139.
Маргаритов, Н. М. 1965. Чревни хелминти на рибите от средното течение на р. Марица и притоците й.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 58, 1, 129-150.
Маргаритов, Н., Б. Маринов, Н. Николов. 1965. Опити за повишаване на рибопродуктивността в шарановите рибовъдни басейни чрез многократно торене с минерални торове през целия вегетационен период.- Риб. стоп., № 4, 9-11.
Маргаритов, Н. 1966. Хелминти на храносмилателната система и телесната празнина на рибите от българския участък на р. Дунав.- Изв. зоол. инст. с музей БАН, 20, 157-173.
Маргаритов, Н. 1968. Върху разпространението на Rhabdochona anguillae Spaul, 1927 (Nematoda, Spirurata).- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 60, 1, 103-106.
Маргаритов, Н. 1968. Изследвания върху токсичността на негувона върху шарана.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 61, 1, 128-138; Риб. стоп., 1968, №1, 11-13.
Маргаритов, Н., И. Димов. 1968. Бележки върху развитието на Contracoecum aduncum Rudolphi, 1802.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 60, 1, 85-102.
Margaritov, N. 1968. Uber die Fischparasiten aus dem bulgarischen Donauabschnitt.- In: Limnologie Berichte der X Jublaumstagung Donauforschung, Varna, Bulgaria, 429-433
Маргаритов, Н. 1969. Борбата с вирусната хеморагична септицемия по пъстървите.- Риб. стоп., № 2, 4-5.
Маргаритов, Н. 1969. Изследвания върху вирусната хеморагична септицемия по пъстървите. I. Клинична, патолого-анатомична характеристика и епизоотологични бележки.-Год. Соф. Унив., Биол. фак., 62, 1, 127-140; Риб. стоп., 1968, №2, 13-17.
Маргаритов, Н., Б. Маринов, Ц. Динков, Й. Караниколов. 1969. Предварителни данни за влиянието на цинка, мангана, медта и кобалта върху рибопродуктивността на шарановите басейни у нас.- Риб. стоп., №5, 9-12
Маргаритов, Н. 1970. Газовомехурчеста болест по рибите (Случай на заболяване на малки шаранчета в рибовъдно стопанство).- Риб. стоп., №3, 8-10.
Маргаритов, Н. 1970. Случай на кожномехурчеста червенка по малки шаранчета у нас.- Риб. стоп., № 5, 15-16.
Маргаритов, Н., Б. Маринов. 1970. Отговор на една критика.-Риб. стоп., № 6, 19-20.
Маринов, Б, Н. Маргаритов. 1970. Опити за влияние на някои смески от микроелементи върху нарастването на шарана.-Риб. стоп., №1, 4-6.
Маринов, Б., Н. Маргаритов, Г. Василевски. 1970. Изследване на влиянието на молибдена върху растежа на шарана.- Риб. стоп., №7, 8-9.
Маргаритов, Н. 1971. Бранхионекрозата (заболяване на хрилете) - нова болест по шарана у нас.- Риб. стоп., № 2, 4-5.
Маргаритов, Н. 1971. Възпаление на плавателния мехур - нова болест по шарана у нас.- Риб. стоп., №1, 5-6.
Маргаритов, Н., Т. Божанов. 1971. Производствени опити за борба с ихтиофтириазиса по шарана в зимни басейни.- Риб. стоп., №7, 5-6.
Маргаритов, Н., Б. Маринов, Н. Николов. 1971. Опити за влиянието на порционното варуване върху рибопродуктивността на отрастни шаранови басейни.- Риб. стоп., № 4, 6-9.
Маргаритов, Н., Б. Маринов, Г. Топалов, Е. Симеонова. 1971. Борба със сапролегниозата по хайвера на дъговата пъстърва.- Риб. стоп., №8, 9-11.
Маргаритов, Н. 1972. Изследвания върху ефикасността на негувона срещу някои външни паразити по шарана.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 64, 1, 10-21; Риб. стоп., 1969, № 6, 15-19.
Маргаритов, Н. 1973. Епизоотическо състояние, профилактика и практически мерки за борба с болестите по рибите в държавните рибовъдни стопанства.- Риб. стоп., №4, 13-15.
Маргаритов, Н. 1974. Ботриоцефалозата в държавните рибовъдни стопанства.- Риб. стоп., № 2, 14-16.
Маргаритов, Н. 1974. Върху болестите на рибите, обекти на изкуствено отглеждане, с които се зарибяват водите за спортен риболов в България.- В: Симпозиум с междунар. участие "Проблеми на ловното и рибно стопанство в Народна Република България", Варна, 11-14 ноември, 323-332.
Маргаритов, Н. 1974. Епизоотологическото състояние на ДРС-Самоков и мерки за подобряването му.- Риб. стоп., №8, 11-13.

Маргаритов, Н. 1974. Изследвания на някои хематологични показатели на двулетен шаран болен от бранхионекроза.-Год. Соф. Унив., Биол. фак., 66, 1, 137-146; Риб. стоп., 1973, №2, 5-8.


Маргаритов, Н. 1974. Инвазираност на шарана със Sanguinicola inermis Plehn, 1905 в държавните рибовъдни стопанства.- Риб.стоп., №3, 1-3.
Маргаритов, Н. 1974. Рибовъдни, санитарни, профилактични и лечебни мерки за подобряване на здравословното състояние и намаляване на загубите в шарановите рибовъдни стопанства.- Риб. стоп., №4, 1-6.
Маргаритов, Н., В. Найденов. 1974. Масово развитие на фитопланктон и измиране на риби в язовир "Г. Димитров".- Риб. стоп., №7, 5-7.
Маргаритов, Н. 1975. Дисперсионният анализ - метод за обективна оценка на инвазираността на рибите.- Риб. стоп., №8, 1-3.
Маргаритов, Н. 1975. Индекс на видово опаразитяване на шарана в държавните рибовъдни стопанства.- Риб. стоп., №4, 8-10.
Маргаритов, Н. 1975. Инструкцията за борба с заболяванията по рибите и ветеринарно-санитарния надзор върху рибата и рибните продукти в Сборника от законоположения по ветеринарно дело - в съответствие с нарастналите изисквания на рибовъдството и рибното ни стопанство.-Риб. стоп., №7, 5-7.
Маргаритов, Н. 1975. Инфекциозната панкреатична некроза - нова болест по пъстървите у нас.- Риб. стоп., №1, 4-5.
Маргаритов, Н. 1975. Паразити и инвазионни болести на шарана в държавните рибовъдни стопанства и мерки за борба с тях. Автореф. дисерт. к.б.н., С., СУ, 27 с.
Маргаритов, Н. 1975. Паразитологичен статус на шарана в държавните рибовъдни стопанства.- Риб. стоп., № 5, 1-3.
Маргаритов, Н. 1976. Изследвания върху заразеността на шарана с Eimeria carpelli в държавните рибовъдни стопанства в периода на монокултурното му отглеждане.-Риб. стоп., № 4, 1-3.
Маргаритов, Н. 1976. Изследвания върху заразеноста на шарана с миксоспоридии в държавните рибовъдни стопанства през периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., №2, 1-4.
Маргаритов, Н. 1976. Относно заразеността на шарана с Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) в държавните рибовъдни стопанства в периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., №3, 1-4.
Маргаритов, Н. 1976. Паразиты и болезни карпа в государственных рыбоводных хозяйствах Болгарии. - Изв. ГосНИОРХ, 105, 40-44.
Маргаритов, Н. 1977. Влияние на паразитите и болестите върху рибопродуктивността на вътрешните водоеми в НР България.- Риб. стоп., №2, 4-6.
Маргаритов, Н. 1977. Изследвания върху заразеността на шарана с Dactylogyrus extensus в държавните рибовъдни стопанства през периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., № 6, 4-6.
Маргаритов, Н. 1977. Изследвания върху заразеността на шарана с Dactylogyrus vastator в държавните рибовъдни стопанства през периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., №4, 8-10.
Маргаритов, Н. 1977. Нов метод в еритроцитометрията на рибите.- Риб. стоп., №3, с.20.
Маргаритов, Н. 1977. Хилодонелозата по шарана в рибовъдните ни стопанства.- Риб. стоп., № 1, 9-10.
Маргаритов, Н. 1978. Епизоотологично състояние на рибовъдните стопанства и мерки за подобряването им.-Риб. стоп., №8, 10-12.
Маргаритов, Н. 1978 Изследвания върху заразеността на шарана с Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845) в държавните рибовъдни стопанства през периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., №4, 7-8.
Маргаритов, Н. 1978 Изследвания върху заразеността на шарана с Dactylogyrus minutus в държавните рибовъдни стопанства през периода на монокултурното му отглеждане.- Риб. стоп., № 2, 5-7.
Какачева-Аврамова, Д., Н. Маргаритов, Г. Групчева. 1978. Паразити в риби от българския участък на р. Дунав.- В: Лимнология на българския сектор на р. Дунав. С., БАН, 250-271.
Маргаритов, Н. 1979. Влияние на студения и топлия шок върху размерновъзрастовия състав на еритроцитите от периферната кръв на едногодишния шаран.- Год. Соф. унив., Биол. фак., 69, 1, 27-33.
Маргаритов, Н. 1979. Използване на показателя за количеството на цитоплазмата на отделния еритроцит за оценяване на размерновъзрастовия състав на еритроцитите от периферната кръв на рибите.- Риб. стоп., №2, 19-20.
Маргаритов, Н. 1979. Миксобактериозата - нова болест по рибите у нас.- Риб. стоп., №7, 13-15.
Маргаритов, Н. 1979. Хематологични изследвания на кръстоските на "дивия" люспест с огледалния шаран.- Год. Соф. унив. Биол. фак., 69 , 1, 17-26.
Маргаритов, Н., Й. Янков, Ц. Диков. 1979. Опити за установяване на допустими концентрации на йод и калиев йодид за малките рибки на дъговата пъстърва с оглед използуването им срещу инфекциозната панкреатична некроза.- Риб. стоп., №6 , 16-18.
Маргаритов, Н. 1980. Размерно - възрастов състав на еритроцитите от периферната кръв на едногодишен шаран при затруднено дишане.- Хидробиология (БАН), 11, 75 - 79; Риб. стоп., 1978, № 6, 8-9.
Маргаритов, Н. 1981. Болести на изкуствено отглежданите у нас риби и средства за борба с тях.- Риб. стоп., №2, 7-9.
Margaritov, N. 1981. Parasiten und Krankheiten der kunstlich aufgezogen Fische in Bulgarien. - In: IV Wissenschaftliche Konferenz zu Fragen der Physiologie, Biologie und Parasitologie von Nutzfischen, 3-6 September, 1980, Rostok, 103-106.
Маргаритов, Н. 1982. Болести на рибите обекти на изкуствено отглеждане у нас и средства за борба с тях.- В: Първа науч. нац. практ. конф. рибовъдство, Пловдив, 1982. С., 1983, 131-139.
Маргаритов, Н. 1982. Влияние на рязката смяна на активната реакция на водата върху размерно-възрастовия състав на еритроцитите от периферната кръв на едногодишен шаран.-Год. Соф. унив., Биол. фак., 70 , 1, 95 -99.
Маргаритов, Н., Г. Шакалис. 1982. Определяне срока на спорообразуване на Myxosoma cerebralis (Hofer, 1903) при условията на ДРС Самоков.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 71, 1, 53-57.

Маргаритов, Н. 1983. Влияние на хипероксията и хиперкапнията върху размерно-възрастовия състав на еритроцитите от периферната кръв на шарана.- Год Соф. унив., Биол. фак., 72 , 1, 46-52.


Маргаритов, Н. 1983. Язвената кожна некроза - нова болест по пъстървите у нас.- Риб. стоп., №10, 13-17.
Маргаритов, Н. 1984. Влияние на анестетика трикаинметансулфонат MS-222 върху размерно-възрастовия състав на еритроцитите в периферната кръв на шарана (Cyprinus carpio L.).- Год. Соф. унив., Биол. фак., 75 ,1, 71-81.
Маргаритов, Н. 1984. Влияние на някои0 антипаразитни бани върху размерно-възрастовия състав на еритроцитите в периферната кръв на шарана.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 75, 1, 82-91.
Маргаритов, Н., Нгуен Ван Тхан. 1984. Видов състав на паразитите на зарибителния материал на растителноядните риби.- Риб. стоп., №3, 19-21.
Маргаритов, Н., Нгуен Ван Тхан. 1984. Изследвания на заразеността на зарибителния материал на растителноядните риби с масово срещащите се паразити.- Риб. стоп., №4, 12-15
Маргаритов, Н. 1985. Изследвания върху заразеността на на черноморските риби от българското крайбрежие с Contracoecum sp. larvae.- Год. Соф. унив., Биол. фак., 76 ,1, 66-71.
Маргаритов, Н., Нгуен Ван Тхан. 1985. Изследвания върху паразитния статус и морфометрията на моногенеите по зарибителния материал на растителноядните риби в България.- Хелминтология (БАН), 20, 50-59.
Маргаритов, Н. 1986. Изследване на Gyrodactylidae (Monogenea) на зарибителния материал на шарана при интензивното му отглеждане в България.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 77, 1, 64-71.
Нгуен Ван Тхан, Н. Маргаритов. 1986. Статус и морфометрични данни на видовете от семейство Urceolariidae, паразитиращи по зарибителния материал на растителноядните риби в България.- Acta Zool. Bulg., 30, 25-35 .
Маргаритов, Н. 1987. Паразити на буфаловите риби: голямоустото буфало (Ictiobus cyprinellus Val.), черното буфало (I. niger Raf.) и техния хибрид (I. cyprinellus x I. niger) в рибовъдни басейни в България.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 78, 1, 95-102.
Маргаритов, Н. 1987. Паразити на шарана при садковото му отглеждане във водоем с повишен температурен режим.- В: Съвременни постижения на българската зоология. Материали от четвъртата юбил. науч. конф. зоолог., С., 34-37.
Маргаритов, Н. 1987. Dactylogyrus achmerowi Gussew, 1955 - нов паразит за паразитофауната на България.- Год. Соф. Унив., Биол. фак., 78, 1, 90-94.
Margaritov, N. 1987. Parasites on buffalofish in fish ponds in Bulgaria.- In: Biologie und Parasitologie von Nutzfischen VI Wissenschaftliche Konferenz, 29 September - 1 October 1986, Gustrow, 1987, 123-125.
Маргаритов, Н. 1988. Паразити на интензивно и промишлено отглежданите сладководни риби в България. Автореферат на докторска дисертация, С., СУ, 84 с.
Маргаритов, Н., Нгуен Ван Тхан. 1988. Паразиты молоди растительноядных рыб в Болгарии.- В: Болезни и паразиты в тепловодном рыбном хозяйстве. Душанбе, Дониш, 66-76.
Маргаритов, Н. 1992. Паразитен статус на шарана, отглеждан в рибовъдни басейни и садки в България.- Год. Соф. унив. Биол. фак., 81 ,1, 60-73.
Маргаритов, Н. 1992. Паразити на зарибителния материал на каналния сом при интензивното му отглеждане в България.- Год. Соф. унив. Биол. фак. 81, 1, 54-59.
Маргаритов, Н. 1994. Промени на инвазираността на шарана при поликултурното в сравнение с монокултурното му интензивно отглеждане в рибовъдни басейни в България.- Год. Соф. унив. Биол. фак., 84 , 1, 87-99.
ПУБЛИКУВАНИ АБСТРАКТИ НА ИЗНЕСЕНИ ДОКЛАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ
Margaritov, N. 1983. Parasites and parasitic diseases of common carp and rainbow trout in Bulgaria.- In: Ist Internat. Symp. of Ichthyoparasitol., Parasites and Parasitic Diseases of Fish, 8-13 August, Ceske Budejovice. Abstracts, 61-62.
Nguen Van Than, N. Margaritov. 1983. Investigation of the parasitic status of herbivorous fish of the year under the conditions of intensive rearing in Bulgaria.- In: Fourth National Conference of Parasitology, 3-5.X.1983, Varna, Bulgaria, р.22.
Margaritov, N. 1986. Parasites on common carp under the conditions of its cage-rearing in reservoirs with natural temperature rate.- In: Internat. Simp. Ichthyopathol. in Aquaculture, Dubrovnik, October 21-24, Abstracts. Zagreb, 11-12.
Margaritov, N. M. 1987. Changes in the infection of common carp bred in polyculture as compared to its intensive breeding in monoculture in fish ponds in Bulgaria.- In: 5th Nat. Conf. of Parasitol. with Internat. Participation, October 1-3, Varna, Bulgaria, р. 50.
Margaritov, N. M. 1987. A comparison of the parasite species composition and the infection of the common carp bred in cages with naturale and increased temperature rate.-In: 5th Nat. Conf. of Parasitol. with Internat. Participation, October 1-3, Varna, Bulgaria, 50-51.
Margaritov, N. M. 1987. A comparison of the parasite species composition and the infection of the common carp, herbivorus fish, buffalofish, channel catfish and rainbow trout under condition of intensive breeding in Bulgaria.- In: 5th Nat. Conf. of Parasitol. with Internat. Participation, October 1-3. Varna, Bulgaria, р.46.
Margaritov, N. 1987. Parasites on channel catfish Ictalurus punctatus (Raf.) in fish ponds of Bulgaria.- In: 2nd Internat. Symp. of Ichthyoparasitol., Actual Problems in Fish Parasitology, September 27-October 3, Tihany, Hungary. Abstracts, р.58.
Margaritov, N. 1987. Species composition of the parasites on the carp bred intensively in Bulgaria.- In: 5th Nat. Conf. of Parasitol. with Internat. Participation, October 1-3. Varna, Bulgaria, р.47.
Margaritov, N. M. 1988. A comparison between the parasite species composition and the infection of carps bred in fish ponds and carps bred in cages.- В: Юбил. науч. сесия 100 год. СУ "Кл. Охридски" и 25 год. Биол. фак. 19-21 май. Резюмета, р. 62.
Margaritov, N. 1988. Monogenea on intensively bred freshwater fish in Bulgaria.- In: Internat. Simp. on Monogenea, 7-13 August. Ceske Budejovice. Abstracts, р.38.
Маргаритов, Н., С. Кирицис. 1995. Паразити на лина в рибовъдни стопанства в България.- В: VI Научна сесия на Биол. фак., СУ, 17-19 май, 157-158.
Kiritsis, S., N. Margaritov. 1995. Parasites on trash fish in carp fish-farms in Bulgaria.- In: Aquaculture in Eastern European Countries. July 26-28, Stara Zagora, Bulgaria, р.43.
Маргаритов, Н., С. Кирицис. 1997. Паразити на Pseudorasbora parva (Schlegel) в рибовъдни стопанства в България. -В: Седма научна сесия на Биолог. фак., СУ, 29-30 май , 36-37.
Margaritov, N., S. Kiritsis. 1997. Parasites on sunfish - Leрomis gibbosus (Linne) in fish-farms in Bulgaria. -In: Bodiversity and Ecological Problems of Balkan Fauna., Sofia, 26-29 May , p.92
УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, РЪКОВОДСТВА И МОНОГРАФИИ
Зашев, Г., Н. Маргаритов. 1966. Болести по рибите. С., Наука и изкуство, 275 с.
Гаевская, А. В.....Н. Маргаритов и др. 1975.- В: Определитель паразитов позвоночных Черного и Азовского морей. Киев, Наукова думка, 551 с. (386-394, 395-398, 443-449, 449-451).
Маргаритов, Н. 1983. Профилактика и лечение на болестите на сладководните риби (обзор). С., НАПС, Център за научна и техническа информация. 51 с.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ

Маргаритов, Н. 1978. Инструкция за отглеждане на зарибителния материал от дъгова пъстърва и профилактика за опазването му от болести. 18с.


Караниколов, Й., Н. Маргаритов, И. Попов. 1983. Инструкция за борба с болестите по рибите в рибовъдните стопанства. 19с.
Лалов, Н.,....Н. Маргаритов и др. 1984. Отраслова нормала за премикси витаминни за пъстървови и шаранови риби. С. НАПС, ОН № 1877189-84.
Лалов, Н.,....Н. Маргаритов и др. 1984. Отраслова нормала за смески от микроелементи за пъстървови риби. С. НАПС, ОН № 1877363-84.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Маргаритов Н., 1983. Болести на рибите, обекти на изкуствено отглеждане у нас и средства за борба с тях.- В: Първа национална научно-техническа конференция по рибовъдство, 1982, Пловдив, 129-139.


Маргаритов Н., 1989. Паразити на интензивно и промишлено отглежданите сладководни риби в България.- В: Проблеми на интензификацията в топловодното рибовъдсдтво (материали от симпозиум, октомври 1988 г, Пловдив), 81-85.
Маргаритов Н., 1992. Сравнение на паразитният статус и инвазираността на шарана при интензивно отглеждане в рибовъдни басейни и индустриално в садки.- Год.Соф.Унив., Биол.фак., кн.1, зоол., т.83, 107-115.
Grupcheva G., V.Golemansky, N.Margaritov. 2006 Protozoan parasites of fishes. Catalogus faunae bulgaricae, 6. Sofia, Publishing House prof.M.Drinov, 81 p.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница