Списък на публикациите на доц д-р Мариус Алипиев Димитров Павлов, Д., Димитров, МДата11.02.2017
Размер59.69 Kb.
Списъкна публикациите
на доц. д-р Мариус Алипиев Димитров
 1. Павлов, Д., Димитров, М. 1995. Синтаксономичен анализ на смърчови типове гора във водосбора на Владайска река. В: Брезин, В. и др. (ред.) Юбилейна научна сесия “70 години Лесотехническо образование в България”. ИК при ВЛТИ, т. 1: 61-75

 2. Димитров, М., Тинчев, Г., Милчев, И. 1996. Еколого-фитоценотична характеристика на резерват “Ибър”. Проучвания в НП “Рила”, 1: 63

 3. Павлов, Д., Ташев, А., Китин, П., Димитров, М. 1996. Вторична сукцесия на растителността след ветровал на дървостоя в асоциацията Piceetum calamagrostoso-myrtillosum. Лесовъдска мисъл, 1: 3-17

 4. Димитров, М. 1999. Сукцесионни процеси на растителността във ветровална площ в асоциацията Piceeto-Abietum luzulosum. Лесовъдска мисъл, 1: 13-27.

 5. Павлов, Д., Ташев, Ал., Димитров, М. 1999. Ординация на растителните съобщества в смърчовите гори на биосферен резерват “Бистришко бранище”. Научни трудове на ЛТУ, сек. Горско стопанство, 38: 29-33

 6. Павлов, Д., Димитров, М. 2001. Фитогеографски елементи и биологичен спектър на флората в поддържания резерват “Долна Топчия”. Лесовъдска мисъл, 1-4: 27-42

 7. Павлов, Д., Ташев, Ал., Димитров, М. 2001. Ръководство за упражнения по Ботаника. София, ИК при ЛТУ: 184

 8. Димитров, М. 2002. Синтаксономичен анализ на тревната растителност на територията на УОГС “Юндола”. 2001. В: Темнискова, Д. (ред.) Трудове на шестата национална конференция по ботаника, София, 18-20 юни 2001, УИ “Св. Кл. Охридски”: 263-276

 9. Павлов, Д., Димитров, М. 2002. Систематичен анализ на флората на поддържания резерват “Острица” в планината Голо бърдо. Лесовъдска мисъл, 1-2: 3-24

 10. Pavlov, D., Dimitrov, M. 2002. A syntaxonomic analysis of the flood-plain forests in the maintained reserves “dolna topchiya” and “balabana”. Forest science, 1: 3-19

 11. Белев, Т., Димова, Д., Желев, П., Димитров, М., Цавков, Е., Цонев, Р. 2003. Горски местообитания в България с висока консервационна стойност. В: Сборник доклади на Научно-практическа конференция “60 години природен парк “Златни пясъци”, Варна, Изд. Скала: 81-91

 12. Димитров, М. 2003. Флористична класификация на горската растителност в УОГС”Г. Ст. Аврамов” – Юндола. Лесовъдска мисъл, 1-4: 23-46

 13. Димитров, М., Глогов, П. 2003. Характерни синтаксони на горски фитоценози в Лозенска планина. В: Костов, Г. и др. /ред./ Сборник научни доклади на международна научна конференция “50 год. Лесотехнически Университет”. Секция Горско стопанство и Ландшафтна архитектура, София: 15-20

 14. Павлов, Д., Димитров, М., 2003. Синтаксономичен анализ на букови гори в Петроханския Балкан (Западна Стара планина). В: Костов, Г. и др. /ред./ Сборник научни доклади на международна научна конференция “50 год. Лесотехнически Университет”. Секция Горско стопанство и Ландшафтна архитектура, София: 9-14

 15. Димитров, М. 2004. Флористична класификация на растителността в УОГС”Г. Ст. Аврамов” – Юндола. Автореферат на дисерт. за пол. на науч. и обр. ст. доктор: 40

 16. Димитров, М. 2004. Флористични и фитоценотични проучвания на вторична тревна растителност в иглолистни горски екосистеми. Лесовъдска мисъл, 1: 32-42

 17. Димитров, М., Павлов, Д., Цветкова, Е. 2004. Синтаксономична оценка на растителни съобщества от избрани екосистеми в УОГС”Г. Ст. Аврамов” – Юндола. Наука за гората, 3: 23-36

 18. Димитров, М., Павлов, Д., Глогов, П., Йорданова, Д. 2004. Проучване на измененията на растителността на ПП “Витоша” в територии с интензивно антропогенно въздействие. Наука за гората, 3: 57-75

 19. Павлов, Д., Димитров, М., 2004. Проучване на синтаксономичното разнообразие на растителността в поддържан резерват “Острица”. Лесовъдска мисъл, 1: 50-57

 20. Апостолова-Стоянова, Н., Павлов, Д., Димитров, М. 2005. Проучване на синтаксономичното разнообразие на растителността в северозападните части на планината Голо бърдо. В: Брезин, В. и др. (ред.) Научни трудове от Национална научна конференция Млади учени` 2005. София: 26-31

 21. Димитров, М., Димова, Д., Цавков, Е., Белев, Т. 2005. Флористично, растително и хабитатно разнообразие на ПР “Балтата”. В: Чипев, Н., Богоев, В. (ред.) Биоразнообразие, Екосистеми, Глобални промени. Първа Нац. Науч. Конф. по Екология. Петекстон, София: 83-88

 22. Димитров, М., Савев, С. 2005. Продуктивност и фитоценотични особености на европейския копитник (Asarum europaeum L.) в УОГС “Петрохан” – с. Бързия. Лесовъдска мисъл, 1: 3-16

 23. Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т. (ред.) 2005. Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България. София, ГЕОСОФТ: 128

 24. Dimitrov, M., Georgieva, S., Jelev, P. 2005 A study on the vegetation development on the landfill site near Sofia. Forest science, 4: 27-40

 25. Tzonev, R., Dimitrov, M., Roussakova, V. 2005. Dune vegetation of Bulgarian Black Sea coast. Hacquetia, 4(1): 7-32

 26. Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т. (ред.) 2005. Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България. София, ГЕОСОФТ: 128

 27. Roussakova, R., Dimitrov, M. 2005. Caractéristiques phytosociologiques des forêts à Picea abies et Abies alba de la montagne de Rila (Bulgarie). Acta Bot. Gallica, 152(4): 563-571

 28. Roussakova, V., Dimitrov, M., Tzonev, R. 2006. Vegetation mapping in Bulgaria. Braun-Blanquetia, Camerino. /под печат/

 29. Tzonev, R., Dimitrov, M., Chytry, M., Roussakova, V., Dimova, D., Gussev, C., Pavlov, D., Vulchev, V., Vitkova, A., Gogushev, G., Nikolov, I., Borisova, D., Ganeva, A. 2006. Beech forests communities in Bulgaria. Phytocoenologia, Stuttgard, 36 (2): 247-279

 30. Tzonev, R., Dimitrov, M., Roussakova, V. 2006. The Western - Pontic Steppe Vegetation in Bulgaria. Hacquetia, 5(1): 5-23

 31. Павлов, Д., Димитров, М., Малинова, Д. 2006. Синтаксономичен анализ на растителността на основни типове ландшафти в природен парк “Българка”. Наука за гората, 1: 3-29

 32. Димитров, М. 2006. Флористичната класификация на растителността като основа за горска типология. Наука&Практика, 3: 3-23

 33. Белев, Т. (ред.), Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т., Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров, Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова, Д. 2007. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 Защитени зони. София, РГО 2004: 70

 34. Tzonev, R., Dimitrov, M., Roussakova, V. 2009. Syntaxa according tо the Braun-Blanquet approach in Bulgaria. Phytol. Balc., 15 (2): 209 –233

 35. Димитров, М. 2009. Типове букови гори в България от екологичната мрежа НАТУРА 2000. В: Рафаилов, Г. (ред.) Сборник доклади от Нац. Научно-практ. Конфер. по стоп. на буковите гори. - УОГС “Петрохан”, с. Бързия, 16-17.06. 2009 г. РУТА-ХБ.

 36. Димитров, М., Димова, Д. 2009. 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion). 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum. 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове. 91D0 *Мочурни гори. 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris). 91W0 Мизийски букови гори. 91AA *Източни гори от космат дъб. 91BA Мизийски гори от обикновена ела. 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори. 9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis. 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 92С0 Гори от Platanus orientalis. 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea). 9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. -В: Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София: 309-335, 355-356, 359-364, 368-377 http://www.natura2000.biodiversity.bg/documents.htm

 37. Димитров, М., Димова, Д., Гусев, Ч. 2009. 91S0 *Западнопонтийски букови гори. -В: Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София: 353-354 http://www.natura2000.biodiversity.bg/documents.htm

 38. Димитров, М., Димова, Д., Николов, М. 2009. Лечебните растения в Природен парк “Шуменско плато”. ДПП “Шуменско плато: 96

 39. Димитров, М., Дяков, Н. 2009. Сукцесионни процеси след ветровал на дървостоя на територията на УОГС “Г. Аврамов” – Юндола. Лесовъдска мисъл, 15(1): 16-26

 40. Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. (ред.) 2009. Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”: 131

 41. Русакова, В., Димитров, М. 2009. 6520 Планински сенокосни ливади. -В: Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София: 265-269 http://www.natura2000.biodiversity.bg/documents.htm

 42. Цонев, Р., Гусев, Ч., Димитров, М., Димова, Д. 2009. 9560 *Ендемични гори от Juniperus spp. -В: Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София: 378-380 http://www.natura2000.biodiversity.bg/documents.htm

 43. Цонев, Р., Димитров, М., Димова, Д. 2009. 91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. 91Н0 *Панонски гори с Quercus pubescens. 91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. -В: Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София: 336-352, 357-358 http://www.natura2000.biodiversity.bg/documents.htm

 44. Tonchev, T., Dimitrova, V., Dimitrov, M., Mihov, I. Investigation of the aboveground phytomass and annual growth of beech forest in Bulgaria. Forestry idaeas. /под печат/

 45. Павлов, Д., Димитров, М. 2010. Ботаника. Изд. ЛТУ: 484Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница