Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 гстраница1/22
Дата25.07.2016
Размер2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ОДИТЕН ДОКЛАД

0300000812


за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2012 г.

Ноември 2013 г.
Настоящият одитен доклад е окончателен и е издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 280 от 21.11.2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 4

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 6

Част първа 7

РЕЗЮМЕ 7

Част втора 10

ВЪВЕДЕНИЕ 10

1. Основание за извършване на одита 10

2. Информация за одитирания обект 10

3. Цели на одита 11

4. Одитни въпроси 11

6. Одитен подход 12

7. Критерии за оценка 12

8. Методология 13

Част трета 14

КОНСТАТАЦИИ 14

I. Стратегическите цели на електронното управление са обвързани с актуалните приоритети и съвременни тенденции, като са необходими допълнителни мерки за адекватна защита на личните данни 14

1. Потенциал за реформиране на публичното управление с активно участие на гражданите 14

1.2. Проблемна реализация на стратегията за електронно правителство от 2002 г. 15

1.3. Новата стратегия за електронно управление е синхронизирана с основните приоритети и тенденции в Европа, но не и по отношение на защитата на личните данни в електронен формат. 16

2. Заложените показатели не позволяват измерването на ефектите от развитието на електронното управление 18

3. Няма адекватен механизъм за изпълнение на стратегията за електронно управление 20

3.1. Не са дефинирани междинни цели със срокове и показатели 20

II. Организация и ресурсно обезпечаване на електронното управление на национално ниво 26

1.Не е изградена подходяща институционална рамка за управление и контрол и липсва ефективна координация на дейностите по изграждане и развитие на електронното управление 26

2.Дейностите от националната пътна карта за електронно управление не са финансово обезпечени 35

2.1.Не е създадена адекватна организация за изготвяне на бюджетната рамка за финансиране на дейностите от националната пътна карта за електронно управление 35

2.2. Не е осигурен финансов ресурс за реализиране на дейностите от националната пътна карта за електронно управление 36

3.Административният капацитет за координиране и мониторинг на дейностите по развитие на електронното управление е в процес на изграждане и е недостатъчен 40

3.1. Липсват анализи на административния капацитет, включително на необходимата численост от гледна точка на изпълняваните функции 40

3.2. Нивата на текучество и заетост не осигуряват необходимите предпоставки за ефективна и ефикасна реализация на нормативно вменените функции за изграждане на електронното управление 43

3.3. Качествените обучения на служителите от държавната администрация са ключов инструмент за осигуряване на необходимите предпоставки за ефективната реализация на стратегическите приоритети на Република България 44

3.4. Независимата компетентност е гаранция срещу субективност при управление на проекти и възлагане на обществени поръчки 46

III. Изпълнение на дейностите по изграждане на електронното управление на национално ниво 46

1. Изпълняваните проекти и дейности от МТИТС са подходящи за въвеждане на електронното управление в Република България. 46

1.1.Проблеми с ключови елементи за технологичния и информационния модел на електронното управление 48

Draft Regulation for a Regulation "on electronic identification and trusted services for electronic transactions in the internal market" was adopted by the Commission on 4th June 2012. http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm 57

1.2.Целите и дейностите на проектите съответстват на националните цели и приоритети в областта на електронното управление. 58

2.Процесът по избор на изпълнители в областта на електронното управление не се управлява успешно 63

2.1. Неспазването на сроковете за провеждане на тръжните процедури и сключването на договори, заложени в плана за изпълнение на проекта, създава рискове пред изпълнението на проектите 63

2.2. Не са създадени условия за обхващане на оптимално широк кръг подходящи кандидати при провеждане на обществените поръчки 65

2.3. Критериите за оценка не осигуряват качествено изпълнение на съответната дейност на разумна цена 66

2.4. Липсват доказателства, подкрепящи връзката на прогнозните стойности на обществените поръчки и реалната им пазарна цена. 68

3. Отчитане и докладване на напредъка на електронното управление 69

3.1. Не е въведена система за мониторинг на изпълняваните проекти и дейността за електронното управление 69

3.2. Приета е Стратегия на риска на МТИТС, но не са проведени дейности за изпълнението на Плана за действие към нея 70

Част четвърта 71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71

Част пета 73

ПРЕПОРЪКИ 73

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД 79

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 80ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД 87

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АИС

Административни информационни системи

АМС

Администрация на Министерски съвет

АОП

Агенция за обществените поръчки

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ДДС

Данък добавена стойност

ДЕУ

Дирекция „Електронно управление” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИА ЕСМИС

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

ИКТ

информационни и комуникационни технологии

ИПА

Институт по публична администрация

ЕЕСМ

Единна електронна съобщителна мрежа

ЕК

Европейска комисия

ЕКС

Единна комуникационна среда

ЕС

Европейски съюз

ЕСИ

Единен системен интегратор

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ЕПДЕАУ

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

ЗЕУ

Закон за електронното управление

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

КЕУ

Концепция за електронно управление

КТЦЕП

Контролно-технически център на електронното правителство

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МК

Министерство на културата

МФ

Министерство на финансите

МФВС

Министерство на физическото възпитание и спорта

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НМДА

Национална мрежа на държавната администрация

НОИОСИС

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност

НСРШД

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп

НПЦБ

Национална програма „Цифрова България 2015”

ПРГЕУ

Постоянна работна група за електронно управление

ОСЕУ

Обща стратегия за електронно управление на Република България 2011-2015

САР

Съвет за административна реформа

СЕУ

Съвет за електронно управление

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ССАО

Система за самооценка на административното обслужване

СУНАУ

Списък на унифицираните наименования на административните услуги

УО

Управляващ орган

УП

Устройствен правилник

CERT

Център за реагиране при компютърни инциденти (Computer emergency response team)

ENISA

Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност

PKI

Система от ключови показатели
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница