“ Хелт енд уелнес” адсиц счетоводен балансДата13.02.2017
Размер96.27 Kb.

“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Към 31 март 2008
Приложение

31.03.2008

хил.лв.

31.12.2007

хил.лв.

Tекущи активи


Парични средства

1

2496

2661

Вземания от клиенти и доставчици

3

4673

1433

Данъци за възстановяване

Други вземания
3239

36


442

3


Нетекущи активи


Земи

2

48593

48593

Сгради

Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА

Инвестиции – дъщерни
4830

5766
44832

4717
4Общо активи
66637

62685

Пасиви


Нетекущи пасиви

5

58111

58206

Текущи пасиви

4

6420

1061

Собствен капитал

Основен капитал

Резерви

Резерв от последваща оценка на активи
975
6560

975
6560
Непокрита загуба
(4117)

(24)

Загуба от текущата година
(1312)

(4093)
Общо Пасиви и Собствен капитал
66637

62685

Съставил: …………………. Ръководител:…………………

15.04.2008г.

“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ


за период 01.01. – 31.03.2008 г.

01.01-31.03.

2008


хил.лв.

01.0131.03

2007

Общо приходи от дейността

Приходи от дейността
27

1


Финансови приходи

Приходи от лихви


27


1

Общи административни разходи и оперативни разходи(221)

(51)
Разходи за работна заплата и осигуровки
8

7

Разходи за външни услуги

208

35

Разходи за амортизация

Други оперативни разходи2

3

9


Финансови разходи
(1118)

(311)

Разходи за лихви

1102

188

Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове
2

Други финансови разходи

16

121

Нетна печалба /загуба/ за периода

(1312)

(361)

Съставил:…………………… Ръководител:………………..15.04.2008г.

“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


Към 31.03.2008 г.

Бележки


Основен капитал

Резерви

Финансов резултат

Резерв от посл.оценки

Всичко

Салдо в началото на отчетния период


975

-

(4117)

6560

3418Нетна печалба/ загуба / за периода
(1312)
(1312)Други измененияПоследващи оценки на ДМА
Салдо на 31.03.2008 г


975
(5429)

6560

2106


Собствен капитал към края на отчетния период


975
(5429)

6560

2106Съставил:…………………… Ръководител:…………………..


15.04.2008г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Хелт енд уелнес АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

175130852
Вид на отчета: междинен

Отчетен период: 31.03.2008
(в хил. лв.)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Текущ период

Предходен период
а

1

2
А. Парични потоци от оперативна дейност

 

 
1. Постъпления от клиенти

6080

 20
2. Плащания на доставчици

-5413

-9313
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
 
4. Плащания, свързани с възнаграждения

-8

-26
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)

75

7192
7. Получени лихви

27

92
8. Курсови разлики
 -3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност

-24

-25
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):

737

-2063

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
 
1. Покупка на дълготрайни активи
-51809
8. Получени дивиденти от инвестиции
 
9. Курсови разлики


10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност


Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):
-51809
В. Парични потоци от финансова дейност
 
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
 
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
 
3. Постъпления от заеми
58954
5. Платени заеми

-95

 -748
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение

-807

-2605
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):

-902

55601
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-165

1729
Д. Парични средства в началото на периода

2661

932
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2496

2661
Наличност в касата и по банкови сметки

96

41
Блокирани парични средства

2400

 2620
Съставил:…………………… Ръководител:…………………..15.04.2008г.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница