1. контекст на предложениетостраница1/11
Дата11.06.2018
Размер1.19 Mb.
#73554
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО


Общ контекст

Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел1 е приета през 1994 г. с цел уреждане пускането на европейския пазар на плавателни съдове за отдих. В нея са определени съществените изисквания за безопасност, които производителите трябва да спазват при проектирането на плавателни съдове, за да могат да пуснат тези безопасни плавателни съдове на пазара на ЕС. За да докажат, че продуктът им съответства на разпоредбите на директивата, производителите трябва да изпълнят няколко задължения, включително да декларират съответствието на плавателния съд със съществените изисквания на директивата, да нанесат маркировката „CE“ върху продукта и да осигурят на потребителите информация за използването и поддръжката му.

Директива 94/25/ЕО е изменена с Директива 2003/44/ЕО, която въвежда пределно допустими стойности за емисиите на отработили газове за двигателите и за нивата на шума за плавателните съдове с двигатели, били те със самозапалване или с искрово запалване. Основните замърсители на въздуха, обхванати от Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел са: азотните окиси (NOx), въглеводородите (HC) и твърдите частици (PT). Освен това Директива 2003/44/ЕО разширява приложното поле на Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел и към плавателните съдове за индивидуално използване.

В същата изменяща директива е предвидена клауза за преразглеждане (член 2) с цел приемане на по-строги пределно допустими стойности на емисиите, така че да бъде отчетен технологичният напредък при двигателите за плавателни съдове за отдих, както и нуждата от хармонизация на пределно допустимите стойности в световен мащаб и по-специално с тези в САЩ. Същевременно трябва да бъде отчитано уязвимото положение, в което се намират малките и средните предприятия (МСП), тъй като секторът се състои предимно от тях (над 95 % от предприятията са МСП).

Работещите в сектора МСП се занимават предимно с корабостроене или маринизиране на двигатели (модифициране на двигател за пътна или извънпътна техника и неговото монтиране на плавателен съд). Освен това почти няма производители на двигатели с малък обем, които да работят само на пазара на ЕС и да снабдяват изключително него.

Клаузата за преразглеждане (член 2) предвижда също така Комисията да докладва за възможностите за по-нататъшно подобряване на екологичните характеристики на двигателите и — ако с оглед на този доклад бъде счетено за уместно — да излезе със съответните предложения пред Европейския парламент и Съвета. През 2007 г. Комисията оповести доклад (COM(2007/313), в който обяви, че ще направи оценка на вариантите за по-нататъшно намаляване на пределно допустимите стойности за емисиите на отработили газове от двигатели на плавателни съдове за отдих.Съгласуваност с други политики и цели на Съюза

Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел принадлежи към част на европейското законодателство, съчетаваща морската безопасност с екологични аспекти.

Една от водещите политики, дефинирани в стратегията „Европа 2020“2, е насочена към изграждане на ресурсно ефективна Европа, която да постигне целите в областта на климата и енергията. Интегрираната морска политика3 въвежда опазването на околната среда във всяка една от политиките на Съюза, особено онези, които засягат морската среда. Това е общият контекст, в който се провежда преразглеждането на Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел. То има принос и към целта, която си поставя Международната година на биоразнообразието (2010 г.).

Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел съответства на целите на инициативата „Чист въздух за Европа“4, която дава интегрирана и дългосрочна стратегия за намаляване на неблагоприятния ефект, който замърсяването на въздуха има върху здравето на човека и околната среда, както се посочва в Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа5.

Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел обхваща само замърсители от отработилите газове на двигателите, които имат отношение към здравето, като твърди частици (PT), азотни окиси (NOx) и въглеводороди (HC). Въглеродният двуокис (CO2) не е обхванат. Към днешна дата няма данни, нито по-подробно проучване, на емисиите на CO2 от двигателите на плавателните съдове за отдих. Независимо от това емисиите на CO2 от двигателите в сектора могат да бъдат обхванати в бъдеще било то от доброволни мерки или от такива от регулаторно естество аналогично на процесите, които в последно време настъпват в пътния сектор.

2.консултации със заинтересованите страни и оценка на въздействието


Консултации със заинтересованите страни

Преразглеждането на Директивата се подготвя от 2008 г. и беше обект на консултации на широка основа с органите на държавите-членки и с други заинтересовани страни, като производители, асоциации на потребителите, организации за стандартизация и органи за оценяване на съответствието в рамките на Постоянния комитет за плавателните съдове за отдих.

През май—юли 2009 г. беше организирана публична консултация по интернет. Службите на Комисията получиха 32 отговора на въпросника, който беше публикуван само на английски език. Резултатите от публичната консултация са оповестени на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3088&tpa_id=160&lang=en.

Отговорите показват наличието на подкрепа за въвеждането на по-рестриктивни пределно допустими стойности за емисиите на отработили газове, като същевременно бъде отчетено положението на МСП. Отговорилите на въпросника посочват, че пределно допустимите стойности следва да бъдат едни и същи не само за държавите от ЕС/ЕИП, но и за други части на света, и по-специално за САЩ. В проучването се потвърди също така, че едно допълнително намаляване на пределно допустимите нива на шум от моторните плавателни съдове няма трайно да разреши проблема с прекомерния шум в засегнатите райони.

В консултацията беше откроено, че спецификата на морския сектор за отдих следва да намери по-добро отражение в законодателството на ЕС. Бяха изразени притеснения във връзка с много активния пазар на употребявани плавателни съдове, както и във връзка със самоделните лодки. От отговорите става ясно, че има необходимост да бъдат изяснени задълженията на икономическите оператори, включително задълженията на вносителите, както и правомощията на националните органи, прилагащи законодателството в областта.

Събиране и използване на експертни познания

С цел да бъдат проучени по-задълбочено подобренията в екологичните характеристики на двигателите за плавателни съдове за отдих и ефекта от тях, бяха поръчани няколко външни изследвания.  • TNO6„Обзорно проучване на положението и развитието на технологията и правната уредба в сферата на екологичните характеристики на двигателите за плавателни съдове за отдих (окончателен доклад)“, януари 2005 г. (наричано по-долу „обзорно проучване“). Комисията възложи провеждането на това проучване след въвеждането на екологични изисквания в Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел, за да се направи оценка на въздействието върху околната среда, което има използването на двигатели при плавателните съдове за отдих.

  • Европейска конфедерация на морската промишленост — „Проучване на осъществимостта и въздействието на различни възможни сценарии за мерки за допълнително намаляване на емисиите при двигателите за плавателни съдове за отдих в контекста на Директива 94/25/ЕО, изменена с Директива 2003/44/ЕО. Доклад за оценка на въздействието — окончателен доклад“, 26 октомври 2006 г.“ В проучването са посочени и измерени подробно въздействието и разпределителния ефект на четирите възможни сценария за мерки за допълнително намаляване на емисиите, очертани в проучването на TNO.

  • ARCADIS7Допълваща оценка на въздействието на възможните мерки за намаляване на емисиите при двигателите за плавателни съдове за отдих“, юни 2008 г. След получаване на резултатите от предишното проучване Комисията започна ново проучване, което да набележи и оцени нови сценарии, които вземат предвид особеното положение на МСП в сектора на плавателните съдове за отдих.

  • Проучванията са достъпни на: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/documents/index_en.htm.

Оценка на въздействието

Комисията направи подробна оценка на въздействието, описана в работната ѝ програма.

Оценката на въздействието се концентрира върху следните три области от преразглеждането, ефектът от които е значителен:

А. Емисии на отработили газове,

Б. Емисии на шум,

В. Хармонизиране с Новата законодателна рамка.

За трите области бяха подробно анализирани следните възможности.

А. Пределно допустими стойности на емисиите на отработили газове от двигателите

Вариант 1 – Без промени

Съществуващите в директивата пределно допустими стойности за емисиите от отработили газове се запазват, както са определени в изменящата Директива 2003/44/ЕО.Вариант 2 — По-строги пределно допустими стойности за емисиите от отработили газове (етап ІІ)

Беше направена оценка на възможността за въвеждане на етап ІІ за пределно допустимите стойности за емисиите от отработили газове. Бяха предложени общо пет възможни сценария за допълнително ограничаване на пределно допустимите стойности (за повече подробности вж. стр. 21 от оценката на въздействието).

Като най-подходящ сценарий, на който да се направи по-нататъшна оценка, беше избран сценарий 5. В сценарий 5 пределно допустимите стойности са хармонизирани с тези в САЩ както за двигателите със самозапалване, така и за тези с искрово запалване. При двигателите със самозапалване пределно допустимите стойности са като определените в американския стандарт EPA 40 CFR, част 1042 за морски дизелови двигатели за съдове за отдих. При двигателите с искрово запалване пределно допустимите стойности са като определените в американския стандарт EPA 40 CFR, част 1045 за нови двигатели със самозапалване за извънпътна техника, оборудване и съдове.

Вариант 3 — По-строги пределно допустими стойности за емисиите от отработили газове (етап ІІ) в съчетание с мерки за облекчаване на положението, които да ограничат отрицателния икономически/социален ефект

При този вариант се разглеждат различни възможности за затягане на правилата за емисиите от отработили газове, като същевременно се включат смекчаващи мерки, които да ограничат отрицателния икономически и социален ефект, който може да има въвеждането на по-строги пределно допустими стойности на емисиите от отработили газове.Подвариант 3.1 —Използване на гъвкав подход

Един от вариантите за смекчаване на ефекта от по-строгите пределни стойности на емисиите от отработили газове може да бъде въвеждането на гъвкав подход. Замисълът е да се позволи на производителите на двигатели да пускат на пазара ограничен брой двигатели за плавателни съдове за отдих, които са в съответствие с предишния етап по отношение на емисиите, дори и след влизането в сила на новите пределно допустими стойности.Подвариант 3.2 — Използване на преходен период за всички производители на двигатели (3години)

Предложението е да се предостави тригодишен преходен период след влизането в сила на директивата, за да се даде възможност на производителите на двигатели да адаптират произвежданите двигатели към новите технологии.Подвариант 3.3 — Използване на преходен период за всички производители на двигатели + специален преходен период за малките и средните производители, които пускат на пазара на ЕС извънбордови двигатели с искрово запалване < 15 kW (3+3 години)

Тригодишният преходен период за сектора остава. Освен него се въвежда допълнителен 3-годишен период (6 год. от влизането в сила) за МСП, които произвеждат и пускат на пазара двигатели с искрово запалване под 15 kW.

В оценката на въздействието като предпочитан вариант е избран последният подвариант.

Б. Пределно допустими стойности за емисиите на шум за плавателни съдове с двигатели

Вариант 1 – Без промени

Съществуващите в Директивата пределно допустими стойности за емисиите на шум се запазват, както са определени в изменящата Директива 2003/44/ЕО.

Вариант 2 — По-строги пределно допустими стойности за емисиите на шум

За емисиите на шум от плавателните съдове ще бъдат въведени по-строги пределно допустими стойности от сега действащите в ЕС.

Беше предпочетен вариант 1 (запазване на действащите пределно допустими стойности), тъй като:


  • не предполага разходи за постигане на съответствие (дружествата няма да бъдат принудени да инвестират в нови технологии, за да постигнат изискваните пределно допустими стойности на емисиите);

  • дава възможност за постигане на по-големи ползи за околната среда чрез адаптирани, национални мерки, специално разработени за районите, в които в различните държави се използват плавателни съдове.

Държавите-членки ще имат повече свобода да разработят специални мерки, които биха им позволили трайно да ограничат шума, тъй като шумът от плавателните съдове не се дължи само на двигателя, а зависи също от фактори като експлоатация, метеорологични условия и др.

В. Хармонизиране на Директивата за плавателните съдове с развлекателна цел с Новата законодателна рамка

Като следствие от приемането на Регламент (ЕО) № 765/2008 и Решение № 768/2008/ЕО ДПСРЦ трябва да бъде приведена в съответствие с принципите на Новата законодателна рамка (НЗР). Като цяло това означава въвеждане на глави, в които се описват задълженията на икономическите оператори, правомощията на органите за оценяване на съответствието и на органите за надзор на пазара, новите модули за оценяване на съответствието и статута на маркировката „CE“.

Тъй като Комисията е поела ангажимент да хармонизира секторното законодателство с НЗР, оценката на въздействието се съсредоточи само върху анализа на ефекта от хармонизацията. Той следва да бъде като цяло положителен, тъй като хоризонталните разпоредби изясняват някои въпроси, които в момента пораждат несигурност. Правната сигурност ще бъде от полза за всички страни — икономически оператори, национални администрации и администрация на ЕС, потребители. Някои нови задължения, възложени на икономическите оператори, могат да имат икономическо въздействие под формата на нови разходи за тях8.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница