26 октомври 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница2/6
Дата27.09.2016
Размер0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6

25.10.2009 г., с. 4
Заменят барака за декар до язовир
ДИАНА ВАРНИКОВА

Заменка на 1,2 дка зе­мя край язовир "Батак" срещу сглобяема къ­щичка в"Атлиман"край Китен спря областният управител на Пазар­джик д-р Дончо Баксанов.

Сделката е одобрена от съветниците в Раки­тово на 18 септември. Купувач на терена в зем­лището на с. Дорково е пазарджишката фирма "Заводски строежи", собственост на д-р Ми­хаил Тиков.

В имота има сгради на "Български пощи", кои­то не са били уведомени и не са дали съгласие, каза д-р Баксанов. Въп­реки това общинарите прегласували решение­то в сряда. В документи­те им няма справка за стойността на земята от лицензиран оценител.
25.10.2009 г., с. 5
ПРИ ВНЕЗАПНА ПРОВЕРКА

Спояха строежи гробници
Два строежа в столич­ния квартал "Манастирс­ки ливади" бяха спрени след внезапна проверка на Инспекцията по труда вчера сутринта.

При пристигането си на единия от строежите инс­пекторите завариха десе­тина работници, които бачкаха без каски и работ­ни облекла.

Обектът не е обезопа­сен, по високите етажи липсват парапети, които да предпазват работещи­те от падане, строителна­та площадка е разхвърле­на, а елтаблото не е изолирано - констатира гла­вен инспектор Екатерина Асенова.

Освен това строителите работят в отсъствието на техническия си ръководи­тел, което също е забра­нено, обясни Асенова.

Бачкаторите, които твър­дяха, че имат сключени трудови договори за по 230 лв., обаче обясниха, че ръководителят им е из­лязъл за малко и всеки момент ще дойде. При появата си той получи акт за прекратяване на строи­телната дейност. Обектът е спрян до отстраняване на нарушенията. Ако въп­реки забраната продъл­жат да работят и се случи някакъв инцидент, отиват на прокурор, предупреди инспектор Асенова.

Бегом


Не по-розово се оказа положението и в съседния строителен обект, който също беше внезапно навестен от инспекторите. Заварените там четирима работници твърдяха, че са дошли преди 4 дни от Си­листренско и не знаят дали имат трудови договори. След като се свързаха по телефона с шефовете си, за да ги информират за проверката, те ги инструк­тираха да офейкват, обяс­ниха инспектори. 15 000 лева е санкцията, която отнася работодателят за всеки служител, който бъ­де хванат, че бачка без трудов договор, обясниха от трудовата инспекция.

Акцията беше нарочно насрочена за ранните съ­ботни часове, тъй като строителите обикновено не очакват инспектори през почивните дни.

Инциденти

Именно строителството е сред браншовете, къде­то се констатират най-много нарушения на трудовото законодателство. Всяка трета смъртна трудова злополука е станала на строителна площадка, обясниха от трудовата ин­спекция. Инспекторите са спрели 111 строежа от на­чалото на годината зара­ди опасни условия за рабо­та. Въпреки това обаче продължават масово да се нарушават изискванията за безопасност.


Снимка на три колони - На обектите липсваха па­рапети, кои­то да пред­пазват работниците отпадане.25.10.2009 г., с. 5
ЖИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА ПОСПИШ ОТ СОФИЯ
Цените на жилищата във Варна изпреварват тези в София, сочи статистиката на Националния оси­гурителен институт за третото три­месечие.

В морския град средната цена за квадрат е 1770 евро, докато в столи­цата тя е 1640 евро. И в двата града има понижение на цената, но докато във Варна то е едва 4% за месеците юли - октомври, то в София цената е паднала с почти 6%. Средно за стра­ната пък жилищата са поевтинели с 5%, сочи индексът на НСИ. Институ­цията обаче отчита забавяне на спа­да на цените при жилищата. За вто­рото тримесечие беше регистриран спад от 9,7%, а за първото - от 12,4%.

Най-много за тримесечието поевти­няват цените в Монтана - с 16,3%, Ви­дин -10,1%, и Шумен -10%. Леко по­вишение се наблюдава в Силистра (1,2%), Кюстендил (0,9), както и в Хасково (по 0,6%). Средната пазар­на цена на жилищата за страната през третото тримесечие е 1021,45 лв./кв.м. Най-ниски са средните цени в Кюстендил - 545,94 лв./кв. м.


25.10.2009 г., с. 5
300 доброволци оправят страната
300 българи запретнаха вчера ръкави и обновиха сгради из цялата страна по случай Деня на доброволчеството.

Акцията обхвана Приро­ден парк Витоша, Зоологи­ческата градина, болници и детски градини. Освен в столицата, прояви се орга­низираха и в Пловдив, Вар­на, Бургас и др.

Целта на инициативата е служители на фирми да помогнат с доброволния си труд например на социални домове, а компаниите им да се включат със спон­сорство и материали. В об­новяването на центъра за деца с увреждания в со­фийския квартал "Младост" се включи и репор­тер на "Телеграф". Групата доброволци пребоядиса оградата, съоръженията за игра, пейките. Младе­жите почистиха боклуците от двора и оправиха места­та за почивка на децата. Интериорът на центъра съ­що бе обновен, а всичко то­ва отне на ентусиастите 4 часа.
Снимка на две колони - Доброволците направиха детския център неузнаваем.


25.10.2009 г., с. 6
Приказна стена строят в Бургас
Проектът за възстановя­ване на култовата „Стена на приказките" в Морската градина на Бургас вече е готов.

Той предвижда тя да бъде изградена с нов дизайн, съ­общиха от общината.

Вместо предишните апли­кации в стената ще има отво­ри с различна форма, през които децата ще могат да преминават. Край нея ще бъ­де оформен кът за най-мал­ките и декоративно водно езеро с миниатюрен пристан, от който ще може да се пус­кат корабчета с радиоуправление.

Предвидени са тематични участъци, където малчуганите ще се учат да броят, да познават часовете върху ци­ферблата и да тренират въ­ображението си.

Преди 20 години детският кът бил любимо място за иг­ра на децата, но през 90-те той започнал да се руши прогресивно.

По този начин ще изглежда обновената "Стена на приказ­ките" в Бургас.
25.10.2009 г., с. 10
Защо само 300?
300 БЪЛГАРИ запретнаха вчера ръкави и обновиха сгради из цялата страна по случай Деня на доброволчеството
Хубава инициатива малко доброволци. Така може да се опише посрещането на Деня на доброволчест­вото у нас. Вместо хората с общи усилия да направят живота си по -цветен, красив и лесен, те предпочитат да си седят вкъщи и да гледат телевизия, да обика­лят магазините в мола или да пият кафета и да пу­шат цигари по заведенията. Доникъде няма да стиг­нем при това положение. Човек трябва да осъзнае какво означават смислените инициативи, да не очак­ва друг да свърши работата, а самият той да запрет­не ръкави и може би нещата ще се получат. Станахме европейци на хартия, нека станем и на практика. И да мислим като граждани на света, не като Вуте и Нане, които гледат само как да се прецакат взаимно.

И дано следващия път да излязат не само 300. а поне ня­колко пъти по толкова.
26.10.2009 г., с. 2
Hики Василев прахосвал бюджета
ПОЛИ АСЕНОВА

Пестеливият, но само на думи бивш министър на администрацията прахос­вал с шмекерии бюджета на ведомството си.

Това става ясно от доклад на Сметната палата за 2008 г. Василев залагал по-ниски приходи, а после отчел преизпълнение. След това раз­дал парите "отгоре" на служителите си. "Изплатени са средства за възнагражде­ния по извънтрудови правоотношения, чието отчитане не съответства на изисква­нията", констатират хората на Валери Димитров и до­пълват, че преизпълнение­то на собствените приходи е

в резултат именно на неточ­ното им планиране.

Сред нарушенията е и липса на въведени лимити за горивото на служебните коли. Администрацията ра­ботела без етичен кодекс, а част от гражданските дого­вори били сключвани, без да става ясно какво ще ра­боти наетият служител. Чиновниците на Василев се от­пуснали и в телефонните разговори и надскочили ли­митите си.

Проверката показала и, че ексминистърът обявявал об­ществени поръчки в противоречие със закона, като ис­кал участниците да доказ­ват минимален оборот. Одиторите проверили няколко търга - за изпра­щане на чинов­ници на обучение в ЕС, за купуване на компютърна техника, за ремонти над сградата на ведомството и др.

26.10.2009 г., с. 4
СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ
ИВА ДИМИТРОВА

Сделките с недвижи­ми имоти бележат ръст от 45 на сто за второто тримесечие спрямо първото на тази година, заяви управителят на националната агенция "Форос" Добромир Га­нев.

Причината според него е в намаляване на цените от продавачи и наемода­тели. "Въпреки това в края на годината се очер­тава да има спад от около 30 на сто спрямо 2008 г", каза още Ганев. Според данните на агенцията най-слабо засегнати от кризата са сделките с жи­лищни имоти. В момента на пазара има много предлагане и малко търсене. Спад има в цените и на земеделските земи и в момента декар се търгува за 350-400 лв. Търсенето не е толкова голямо и ку­пувачите предпочитат по-сериозни големи комасирани парцели, коменти­ра Добромир Ганев.

Чужденците постепен­но се отдръпват от бъл­гарския пазар. Британци­те продават придобити у нас имоти на по-ниски це­ни, отколкото е била па­зарната сделка. В момента купувачите на имоти в България са руснаци и ру­мънци.
26.10.2009 г., с. 6
ДВЕ ДЕЦА УБИТИ ОТ БЕТОН

Бункерът погреба малчуган в Стара Загора

Две деца загинаха по нелеп начин край Стара Загора и Велико Търно­во.

13-годишно момче беше затиснато от бетонна пло­ча, докато си играеше в изоставен бункер. Година по-малкият Стефан Пет­ров пък падна от подпорен зид във Велико Търново и почина на място.

Полет


Трагедията със Стефан станала в петък вечерта на улица "Зеленка" в старопрестолния град. Мом­чето заедно с още трима приятели решили да ми­нат на пряко по полуразрушената подпорна стена вместо по улицата. Вне­запно обаче 12-годишното момче загубило равно­весие и паднало на земя­та. Според патолога д-р Стоян Петров момчето се е приземило по корем и в резултат от това е настъ­пила руптура на сърцето, довела до мигновена смърт. Виждайки падналия си приятел,останали­те деца започнали да ви­кат за помощ. Хора от съ­седната кооперация се обадили в Спешна по­мощ. Пристигналият ме­дицински екип обаче само могъл да констатира смъртта на момчето. Ра­ботещият в съседната автомивка Младен Миланов разказа, че когато изля­зъл от мивката, видял падналото тяло на дете­то, което вече било без­жизнено. На мястото на

инцидента дошли и три противопожарни автомо­била, които с прожектори­те си осветили района, за да могат полицаите да направят огледа.

Игра

Друго момче пък намери смъртта си в изоставен бункер в местността Казлера. Хлапето, родом от старозагорското село Богомилово, заедно с други две приятелчета, на 9 и 12години, решили да си по­играят във военния обект. Те влезли в него, но вне­запно бетонна плоча се откъснала от тавана и рух­нала върху най-голямото момче. Другите деца из­тичали до селото, на око­ло 100 метра от мястото на трагедията, и потърси­ли помощ. Оказало се обаче, че детето е почи­нало на място в резултат на инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство.


Снимка на три колони - Бункерът убил 13-годишния Петьо Кирев.


26.10.2009 г., с. 6
Модерно предградие" се сдобива с канал
"Софийска вода" за­почна изграждането на канализация и водоп­ровод за квартал "Модерно предградие". На официалното открива­не на строежа на нова­та инсталация присъс­тва и и.д. кмет на Со­фия Минко Герджиков.

Идеята е по време на строежа да бъде подме­нена водопроводната мрежа в квартала, а улиците "Ростов", „Дружба" и „Вълчо Георгиев" да бъ­дат свързани с канали­зацията.

През юни „Софийска вода" започна изграж­дането на канализация­та в северната част на „Модерно предградие". Проектът включваше монтаж на дубльор на канализационен колек­тор и беше на стойност 2,5 млн. лв. По план ремонтните дейности трябва да приключат до средата на ноември. С това ще се разреши и най-големият проблем на квартала, който зара­ди липсата на канализа­ция си беше спечелил името "Мизерно предг­радие". Според офици­алните данни през тази година в столицата са построени 40 км водоп­роводна мрежа.
Снимка на три колони - След дългогодишно чакане жителите на "Модерно предградие" ще се сдобият с во­допровод,


26.10.2009 г., с. 8

КУШЛЕВ ЗАПОРИРА И ЗАМЪК
Комисията "Кушлев" е наложила запор върху легендарния замък в Равадиново, собственост на известния созополски бизнесмен Георги Тумпалов.

Атрактивния и скъп имот е бил запориран преди дни по дело за из­нудване, заведено срещу бизнесмена. Разследва­нето е в районната проку­ратура в Несебър. От прокуратурата обаче от­казаха да съобщят кой е изнудваният и за какво. Възбраната ще остане в сила до приключване на делото, съобщиха запоз­нати. Ако Тумпалов бъде осъден, то българският "средновековен" замък ще бъде конфискуван в полза на държавата.

Размах

Огромната сграда е с разгъната площ от 5000 кв.м и е разположена навхода на село Равадиново, което се намира само на 3 километра от Созо­пол. Стойността му се из­числява поне на 3-4 милио­на евро, пресметнаха бро­кери. По всяка вероятност в хода на разследването ще се наложи собственикът да доказва и какъв е произходът на средствата му.

Чудото на архитектура­та пресъздава среднове­ковен замък с типичните островърхи кули и откро­вено граничи с кича. Гра­дината пък е аранжирана

с огромни статуи, водоско­ци и езерца. Проектирана е и ферма за щрауси. На входа на цялото това чудо стои масивен скален над­пис с текст: "Грешнико, какво направи? Как живя? Направих замък с езеро и две добри деца!"
Снимка на две колони - Черноморският замък е копие на средновековни­те крепости.


26.10.2009 г., с. 6
Махат платени паркинги заради ИСПА
Премахват платени­те паркинги в Кюстен­дил след решение на местния общински съ­вет. Предвижда се това да стане от 1 но­ември т.г. "Паркира­нето ще е безплатно, но не и в нарушение на Закона за движе­ние по пътищата. Па­якът ще продължи да работи", категорични са общинските екс­перти. Премахването на платените паркин­ги е наложително, тъй като вече старти­ра подмяната на ця­лата канализационна схема на града по проект на ИСПА. Фир­мите работят нався­къде, всеки ден се на­лага затварянето на определени улици и няма как да продъл­жи събирането на такси от шофьорите, казват от общинско предприятие "Пар­кинги и гаражи".


26.10.2009 г., с. 9
Руше си църквата "Св. Димитър"
Старата сграда на църквата „Свети Ди­митър" в село Сарая е на път да се срути.

Това съобщи кметът на селото Димитрия Цокинова ден преди празника на светеца. Стените на храма и стенописите са почти разрушени, каза тя пред радио "Фокус". Сградата е построена през 1881 г., като е би­ла предназначена за кметство. Няколко години след това част от нея е престроена и та­ка е създадена църк­вата „Свети Димитър". Заради лошото състо­яние на вековния храм е започнал строеж на нов. Мястото за това е осветено и се намира на 100 - 150 метра от сградата на старата църква. Там вече са поставени основите, но дейностите по строителството са замразени заради липсата на необходи­мите средства. Само за първоначалния груб строеж на новия храм са необходими около 100 000 лева.

Днес се отбелязва празникът на село Са­рая. Осигурен е курбан за жителите, предви­дена е музикална и танцова програма.


26.10.2009 г., с. 10
Обновяват паркове в Родопите за 7,5 млн. лв.
Парковите зони, мес­тата за отдих и зелени­те площи във Велинг­рад ще бъдат благоуст­роени по проект "Осигу­ряване на устойчива и екологична среда и по­вишаване привлекател­ността на община Ве­линград", спечелен от местната община по оперативна програма "Регионално развитие".

Стойността на проект­ното предложение е 7 530 427 лв., които ще бъдат отпуснати на ку­рортната община безвъз­мездно по схема "Подкре­па за подобряване на градската среда", обяви кметът на СПА столицата на Балканите и България Иван Пебанов, след като подписа в София догово­ра за финансирането. Параф от страна на прави­телството сложи зам. -ми­нистърът на регионално­то развитие и благоуст­ройството и ръководител на ОП "Регионално раз­витие" Лиляна Павлова. С парите ще бъде осигу­рен достъп на хора с ув­реждания, ще бъдат реновирани пешеходни пъ­теки и изградени и реконструирани съществува­щи детски площадки.
26.10.2009 г., с. 10
Еколози скачат срещу вецове
14 минивеца ще бъдат построени по Земенския пролом след наличие­то на утвърдени планове за изграж­дане, алармира природозащитникът от Кюстендил Севделин Атанасов.

По неговите думи това ще доведе до унищожаване на животинските видове в река Струма. „В България има утвър­дени проекти за добиване на 3300 мега­вата производствена енергия именно от такива възобновяеми енергийни източ­ници. Това се равнява на енергията, ко­ято дават двата работещи блока на АЕЦ "Козлодуй", което означава, че ня­ма да има нужда нито от тецове, нито от строежа в Белене.

Положението с финансирането на толкова много алтернативни централи и преференциалното изкупуване на та­зи енергия от държавата, определено ще "бръкне" в нашите джобове", катего­ричен е Атанасов.


26.10.2009 г., с. 14
ДОГОДИНА СТРОИМ ОТСЕЧКИТЕ
ТЪРГОВЕ ЗА "TРАКИЯ” ПРЕЗ НОЕМВРИ
300 млн. от Европа за селските шосета
В средата на ноемв­ри се очаква да бъдат обявени тръжните процедури за участъка от Стара Загора до Но­ва Загора от магистра­ла "Тракия", а за учас­тъците 3 и 4 - в начало­то на декември.

Това каза вчера минис­търът на регионалното развитие и благоуст­ройството Росен Плевнелиев пред БТА.

Проекти

Дотогава страната трябва да получи от ев­ропейското звено за тех­ническа помощ ДЖАС-ПЪРС оценка по доку­ментите за търговете. В периода декември -март пък трябва да прик­лючи повторната екооценка на проекта, съоб­разена с НАТУРА 2000, както и отчуждителните процедури, каза още ми­нистърът. По думите му строителството на ма­гистралата най-вероят­но ще започне през про­летта на 2010 г. Плевне-лиев припомни още, че се осъществяват проек­ти по европрограма "Ре­гионално развитие" за 200 млн. лв. Договори за други 300 млн. лв. по нея за второкласни и треток­ласни пътища ще бъдат подписани до декември.Работата по тях ще поч­не от март 2010 г. Допъл­нителен ресурс от 150 млн. лв. ще бъде привле­чен и чрез проектите на министерството, одобре­ни на последното засе­дание на правителство­то, които ще бъдат фи­нансирани през 2010 г. с държавни заеми и гаран­ции.

Строителство

Следващата година ще бъде тежка за строи­телната индустрия, като очакваният спад на при­ходите на строителните компании ще е около 30 -35%, изтъкна още регио­налният министър Росен Плевнелиев. По думите му около 1500 строителни компании ще откажат да се впишат в строителния регистър, което означава, че ще прекратят или замразят дейността си. Веро­ятно в дългосрочен ас­пект чуждестранните ин­вестиции в сектора ще продължават да намаля­ват, прогнозира Плевне­лиев. Според него около 30 - 35 хиляди души от строителния бранш през 2009 - 2010 г. ще бъдат ос­вободени. Дългосрочните перспективи пред строителния бранш за високо строителс­тво не са толкова доб­ри и затова държавата ще направи всичко въз­можно да подпомогне сектора чрез проекти от областта на така наречено ниско или инфраструктурно строителство, категоричен е министърът.
Снимка на две колони – Росен Плевнелиев.


26.10.2009 г., с. 15
През погледа на чужденеца
със Сонди МакДоналд
СТИГА робска психика
И българи и шотландци от столетия търсят изгубеното си самочуствие
He знам дали знаете, но 2009 г. бе обявена от шотландското прави­телство за Годината на голямото завръщане у дома.

Това бе нещо като международен призив към всички шотландци по света да се обърнат с лице към корените си и да се гордеят с тях.От една добра идея концепцията бързо се превърна в разточена по дебати тема, която накрая дори се сдоби с определен бюджет. Кулминацията бе един конкурс за облечени в шотландски полички американци, които маршируваха по главната улица на Единбург в един изненадващо слънчев за нашите ширини летен ден. После те бяха приети в сградата на парламента, където бяха посрещнати с овации от депутатие.

Бърнс

Събитието бе намисле­но да съвпадне с 250- гoдишнината от рождение­то на шотландския поет и философ Робърт Бърнс. Това е онзи човек, който първи предложи хората по света да заб­равят всякакви религи­озни, национални, соци­ални и икономически дрязги, да седнат на ед­на маса и да се забавля­ват. Той бил толкова отдаден на своите идеи, че прекарал целия си жи­вот в писане на песни и стихове, които днес са преведени на почти всички земни езици. Ме­лодиите, които компози­рал, пък и до днес са поз­нати от Абърдийн до Азербайджан. Интерес­ното е, че не някой друг, а именно Русия е първа­та страна, която отдава чест на Бърнс, като го от­печатва на пощенска марка през 1956 г. Него­вите поеми и до днес се преподават в руските школа редом с руската национална поезия. Ко­мунистите го приемали като много прогресивен талант. Посланията му се слушат и до днес, но... вече 250 години не изглежда някой да ги чу­ва.Ирония

Та ето я иронията на тазгодишното Голямо завръщане. Докато американците с полички се забавляваха за сметка на шотландския данъкоплатец , аз отчаяно си търсих работа. Сега май щеми дойде късметът, след като френската полиция най-сетне атакува лагера на нелегалните имигранти край Кале. Стотици полицаи обградиха лагерарано сутринта и арестуваха десетки в района на пристанището. Около 150 души, предимно афганци, бяха хванати на място, докато размахваха лозунгите: "Искаме шанс за добър живот. Искаме мир!" Има­ше леки сблъсъци, но ни­що сериозно. Друга гру­па пък скандираше: "Без граници, без нации, без депортация!". Повечето от тези хора са били в Ка­ле, изчаквайки идеалния момент да стигнат Вели­кобритания. Но защо? Ако целта им е просто убежище, можело е да поискат такова във Фран­ция, Германия или която и да е европейска страна, през която са минали-на път за Кале. Причината е, че те знаят, че на Остро­ва те не само ще имат ра­вен шанс с останалите, а либералните ни закони е възможно дори да бъдат допълнително толерирани. И си е вярно. И тук трябва да добавим безплатната медицинска помощ, (а в Шотлан­дия това се отнася и за университетите), безплатни жилище...Не звучи никак зле нали?

Безработни

В същото време нашето правителство дава по 62 паунда на седмица на всеки безработен. Според тях това е достатъчно, за да оцелее един човек. С това трябва да си

осигуриш храна и отоп­ление. Но храната е скъ­па, както и отоплението и токът. Но ако пък си имигрант, правителство­то ти дава допълнителни средства, за да се пребо­риш по-лесно с травмата на аклиматизацията. Ако си имигрант, който се е промъкнал нелегално в страната, и си намериш работа, от ясно по ясно е, че няма да си плащаш данък общ доход. В съ­щото време нашите вой­ници се бият в Афганис­тан за някаква американ­ска кауза, която също непрекъснато смуче бю­джета ни. И това, за да се контролира страната топпроизводител на опиумен мак, оттам хероин.

Дрога


Наскоро британското правителство оповести доклад, според който 80% от всички престъпления на Острова са пряко или косвено са свързани с наркотиците. Направен бил тест, в който на определен брой хероинозависими се давал хероин – не метадонов заместител, а истински чист хероин безплатно от дър­жавата (с парите на бри­танските данъкоплатци, естествено). Интересното е, че равнището на престъпност сред участвалите в изследването рязко паднало. Не само че не се занимавали по­вече с кражби и побоища, ами дори общото им здравословно състояние се подобрило. Накрая се оказало, че този метод всъщност дори спестил пари. Това било изчисле­но, като се пресметнат всички онези стоки, кои­то един наркоман би отк­раднал, за да си купи дрога, както и разходите на полицията за неговото озаптяване.

Радикално

И така - трябва ли тази програма, да стане оби­чайна практика? Питам

вас, защото знам, че и в България проблемът с наркоманията е сериозен. Наскоро един доклад показа, че в България има 30 000 официално регистрирани зависими, от които 3000 посещават лечебни терапии. България е на пето място в Европа по смъртност сред наркоманите. 98% от наркоманите в страната пък ползват хероин. Значи въпросът е следният – трябва ли парите на данъкоплатците да бъдат използвани, за да се лекуват други за­ради своите нещастия? Може ли едно капита­листическо общество да толерира подобна прак­тика? И ако вървим така, кога точно ще изпраз­ним напълно бюджета си?

Независимост

Наскоро България на­въртя 101 години незави­симост, ако не броим немско, съветско и евро­пейско влияние. Сега е времето и тук да се гор­деете с наследството си. Българи на първо място, европейци на второ - се­га е времето политиците да разберат, че кучето върти опашката, а не об­ратното. В лицето на Бойко Борисов сега.стра­ната има силен и реши­телен лидер, но задъл­жение на всички нас е да измъкнем България от блатото на корупцията и отчаянието и да я поста­вим на престижно място сред другите страни. Ни­кога не трябва да оста­вяме някаква чужда идентичност да узурпи­ра нашата собствена. По едно нещо шотландци и българи си приличат – и двата народа сме способни да обявим поражението далеч преди битката да е започнала. При нас това идва от над 300 – годишното английско господство, а при вас предполагам от турското робство. Така или иначе, ние трябва да оставим миналото зад нас, не да го забравяме, но просто да продължим напред.

Гняв

Наскоро четох, че изб­лиците на гняв и конф­ликти на пътя в България се увеличавали. Хей,то­ва е опасно. Вие сте едни от най-лошите шофьори на планетата, а в същото време голяма част от вас имат оръжие - много ло­ша комбинация. Както знаете, аз имигрирах в България и един от първите уроци, които научих, бе, че шофирането и условията на пътя са много относителни понятия. Ня­кога на околовръстния път имаше толкова голя­ма дупка например, че спрях колата и опитах да вляза в нея, мислейки че това е входът на софийс­кото метро. За съжале­ние и до днес в шотланд­ските вестници България влиза с негативите си. Миналата седмица исто­рията бе за нападнато и ограбено семейство имигранти от Абърдийн. Баба Хелън сега е със счупена ръка, след като със съпруга си Айвър би­ли атакувани непосредс­твено до хотела им в Слънчев: бряг. Хелън била блъсната на земята, а Айвър изял няколко тупаника в лицето. Така стигнах до заключението , че Слънчев бряг, Бургаз и другите ви курорти действат по организирана маркетингова стратегия, базирана на риалити шоуто „Сървайвър”. Идеята е да се намери най-държеливият и екшън турист, който обича приключенията и не го е страх от никакви предизвикателства.


Снимка на пет колони – Народите не трябва да губят идентичността си. Първо сме шотландци и българи, а после европейци.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница