Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояниестраница1/31
Дата25.07.2016
Размер1.11 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Годишен доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Финансов отчет


ХИМИМПОРТ АД
31 декември 2009 г.


Съдържание


Страница

Годишен доклад за дейността

-

Доклад на независимия одитор

-

Отчет за финансовото състояние

1

Отчет за всеобхватния доход

3

Отчет за промените в собствения капитал

4

Отчет за паричните потоци

6

Пояснения към финансовия отчет

7


Пояснения към финансовия отчет
 1. Предмет на дейност


Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990г. Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Стефан Караджа 2, София.
Дружеството е регистрирано на Българска Фондова Борса – София на 30 октомври 2006 г.
Основната дейност на Дружеството се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност.

Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен съвет и Управителен съвет.


Членове на Надзорния съвет на дружеството са:

Химимпорт Инвест АД

ЦКБ Груп ЕАД

Марияна Баждарова


Членове на Управителния съвет на дружеството са:

Александър Керезов

Иво Каменов

Марин Митев

Никола Мишев

Миролюб Иванов

Цветан Ботев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев, заедно и поотделно. 1. Основа за изготвяне на финансовия отчет


Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на Дружеството.

Дружеството изготвя и консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). В него инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”.

 1. Промени в счетоводната политика

  1. Общи положения


Следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2009 г.:

 • МСФО 1 “Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане” (коригиран);

 • МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (коригиран);

 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”;

 • МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 23 „Разходи по заеми” (ревизиран 2007 г. и коригиран);

 • МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (коригиран);

 • МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (коригиран);

 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”;

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”;

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”;

 • КРМСФО 15 „Споразумения за строителство на недвижими имоти”;

 • КРМСФО 16 “Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция”;

 • Годишни подобрения 2008 г.: CМCC публикува Подобрения на Международните cтандарти за финанcово отчитане 2008 г. По-голямата чаcт от тези промени влизат в cила през отчетни периоди, започващи на или cлед 1 януари 2009 г.;

 • МСФО 4 „Застрахователи договори” (коригиран);

 • МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” (коригиран);

 • КРМСФО 9 „Преоценка на внедрени деривативи” (коригиран).

Съществените ефекти, както в текущия период, така и в предходни или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на новите изисквания във връзка с представяне, признаване и оценяване, са представени по-долу:

Прилагането на МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (ревизиран 2007 г.) води до някои промени във формата, заглавията и представянето на определени елементи във финансовия отчет, което е свързано и с допълнителни оповестявания. Оценяването и признаването на активите, пасивите, приходите и разходите на Дружеството остават непроменени.

Всички останали нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, в сила от 1 януари 2009 г., не са пряко свързани с дейността на Дружеството и нямат значителен ефект върху индивидуалния финансов отчет.


  1. Каталог: statements -> consolid
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
   consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
   consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
   consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница