Доклад за дейността на Окръжен съд гр. Шумен и съдилищата от Шуменски съдебен окръг за 2014 гстраница14/14
Дата19.11.2018
Размер2.07 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ревизионна дейност.

През 2014 година бяха ревизирани всички Районни съдилища в съдебния район по отношение на образуването, движението на делата и постановяването на съдебните актове. Ревизиите са извършени след Заповед на Административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен от съдии по материи. Резултатите от проверката са анализирани и обобщени и са изпратени за вземане на мерки от ръководствата на районните съдилища. При извършените проверки беше констатирано следното:1. По отношение работата на Районен съд гр. Шумен.

1.1. В наказателно отделение е констатирано спазване на принципа на случайния подбор при определяне на докладчика и незначителни пропуски при насрочване на делото за разглеждане в инструктивните срокове. Спазва се двумесечния срок за насрочване на делата, а изключението - за насрочване в тримесечен срок се извършва след дадено съгласие от административния ръководител. Съдебните актове като цяло се изготвят в срок с единични изключения, при които забавянето е несъществено. Книгите се водят правилно и своевременно се обработват постъпилите документи. Констатирани са известни пропуски в сроковете за изготвяне на съдбените протоколи и при насрочване на делата при депозиране на споразумение след внесен обвинителен акт. Назависимо от това, организацията на работа е преценена като добра, а работата на съдиите и служителите – като професионална и отговорна.

1.2. При гражданските и търговските дела не са констатирани пропуски в книгите при воденето на делата. Установено е, че своевременно се образуват и разпределят.Съдебните протоколи се изготвят своевременно и са изчерпателни. Гтделни пропуски са установени при изготвяне на съдебните актове, където е констатирано, че има просрочване на дела. Просрочването е в рамките на няколко дни, но има и такива с повече от петнадесет дни. Няма постъпили жалби за бавност и молби за определяне срок при бавност. Установено е, че епизодично различни разпореждания се пишат от докладчика на ръка, което затруднява присъединяване им в програмата и съобщаването им на страните. В тази връзка са дадени препоръки. В работата на държавните съдебни изпълнители и съдия по вписванита не са констатирани пропуски.

2. При Районен съд гр. Нови пазар:

2.1. В работата на наказателното отделение е установено, че делата се насрочват преимуществено в предвидените в закона срокове. Делата се администрират своевременно. Разпределението се извършва чрез утвърдения от ВСС програмен продукт. Разликата в натовареността между различните съдии е незначителна, което е индиция за коректно ползване на посочения програмен продукт. Книгите се водят редовно и коректно. Водените книги и отразяванията в тях съответствуват на тези от деловодната сиестема. Съдебните актове се изготвят в срок. Организацията на работата е преценена като позитивна. Няма дадени препоръки.

2.2. По гражданските и търговските дела е установено, че са образувани и разпределени своевременно, както и че са насрочени в законоустановените срокове. Препоръките дадени от Инспектората на ВСС относно начина на използуване на програмния продукт за случайно разпределение на делата през съдебната ваканция са изпълнени. Съдебните протоколи се изготвят своевременно със необходимите реквизити. Не е констатирана отмяна на даване ход по същество. Болшинството от делата са изписани в срок, като само по отношение на няколко дела е констатирано незначително просрочие. В работата на съдия по вписванита не са констатирани пропуски. При държавните съдебни изпълнители също не са констатирани съществени пропуски. Проверяващите са констатирали, че в НПРС е създадена стройна организация по администриране и разглеждане на гражданските дела. Случаите на забавени дела са изключение, а продължителността на забавянията – незначитерна.

3. В работата на Великопреславския районен съд:

3.1. При наказателните дела е констатирано, че делата се разпределят на случаен принцип като се използва програмата за това. Насрочват се в предвидените законови срокове. Делата съдържат разпореждания по чл. 248 от НПК. Констатирано е намаление на наказателните дела. Констатирано е подобряване в срочността на изготвените актове в сравнение на предходни периоди. Установено е значително увеличение на неодобряване на сключени споразумения по досъдебни производства в сравнение с предходни години. Според проверяващите повечето от отказите за одобряване на споразумението не почиват на материалния и процесуален закон и са в разрез със принципа за разглеждане на делото в разумни срокове. Констатирано е, че по някои дела се намират актове с неясен процесуален характир и наименовани според докладчика по делото, с които се и правят разпореждания до административния ръководител. Проверяващите са счиле, че с тази си дейност докладчиците затормозяват работата на съда натоварвайки я с безмислен документооборот и несвойствени им задължения. В тази връзка са дадени препоръки. Констатирано е перфектно водене на книги. Като цяло на работата на съд е определена като много добра.

3.2. При проверка работата на гражданско и търговско отделение е установено, че книгите се водят редовно и съобразно законовите изисквания. Не са констатирани пропуски и грешки при образуването и разпределението на делата. Констатирано е, че порочната практика за несвоевременно насрочване на делата и необичайно забавяне при администрирането им след определяне на докладчик се запазва при някои от съдиите. Това създава усещане за трайна тенденция за неправилен начин на работа без основателни причини. Не са единични случаите на забавяне на съдебните актове, далеч над законовия срок, като забавянето е съществено. Констатирани са три дела с отменен ход по същество. Като препоръка е направено да се засили текущия контрол от страна на административния ръководител относно срочността като цяло, и най вече тази по насрочване на делата и изписване на актовете. Аналогична препоръка – за изготвяне на справки на шестмесечие е отправена и от ИВСС. В работата на държавните съдебни изпълнители и съдия по вписванита не са констатирани пропуски.

През 2014 година и в трите районни съдилища бяха извършени планови проверки и от Инспектората към ВСС.

За констатациите от извършените проверки са уведомени съответните административни ръководители, които следва да вземат необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ

Изложеното в доклада показва достигнатото от магистратите и съдебните служители от Окръжен съд Шумен и Шуменския съдебен окръг през 2014 година.

От представените и анализирани по-горе данни е видно, че съдиите и служителите през 2014 година са работили сериозно и отговорно. Годината беше трудна, но успешна. Година, с която съдиите и съдебните служители могат да бъдат горди и да се чувстват удовлетворени. Свършеното през 2014 година заслужава висока оценка, тъй като съдилищата в съдебния район са работили в условията на висока натовареност и при липсата на достатъчно финансови средства.

Резултатите показват, че всеки един от състава на съда е приемал и изпълнявал отговорно възложените му функции. Мотивирано и отговорно съдиите са подхождали при решаване на всеки казус, държейки сметка за моралната отговорност и дълга, които носят. Правораздаването е осъществявано обективно, качествено и срочно, въпреки опитите за създаване на негативно отношение към съдебната система като цяло.


Видно от отчетените резултати, подобряването на вътрешната комуникация, обмена на идеи, периодичните оценки и предложенията са спомогнали за подобряване ефективността на работните процеси във всички сфери от дейността на съда.
Следва да заявим, че и занапред правораздавателната дейност в Шуменския съдебен район ще бъде насочена към точното и правилно прилагане на закона, към подобряване на административните процедури и утвърждаване на добрите практики. Приоритетите – за повишаване качеството на правораздавателната дейност и по голяма информираност на гражданите в съдебните процеси, се утвърдиха като трайна политика на ръководството на съда.
Ще продължим да полагаме усилия за постигане на още по голяма ефективност и прозрачност в съответствие с целите на съдебната реформа и отговорностите на Република България като член на Европейския съюз.

Благодаря на целия екип от ръководството на Шуменски окръжен съд, на Административните ръководители на Районните съдилища и на техните заместници за положените усилия.
В заключение искам да благодаря и на всички съдии и служители за положените усилия и проявената отговорност, мотивираност и желание за работа, без които не бихме постигнали тези резултати и успех!

Пожелавам на всички здраве, кураж и сили през настоящата 2015 година!

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД

ГРАД Шумен:

/Нели Батанова/

Каталог: dokladi
dokladi -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна
dokladi -> Марин Цветков
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Таньо Танев, Ангел Манев Археометричният Сонометър на сент ив дꞌалвейдър
dokladi -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
dokladi -> Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
dokladi -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokladi -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница