Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница3/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
#877
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Източник: Национален статистически институт
Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите (който непрекъснато нараства), където се формира 76% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2010 г. (72,1% през 2009 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 22,5% от регионалната добавена стойност (26,4% за 2009 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,5% - най-нисък от всички райони от ниво 2 (1,5% за 2009 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор, което в значителна степен доближава Югозападния район до потенциала, необходим за справяне с конкурентния натиск в ЕС. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава 89% от дела на услугите в ЮЗР по данни за 2009 г. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия, представени в следната фигура:
Фигура 1. БДС на областите в ЮЗР за 2010 г. по секториИзточник: Национален статистически институт
Отрицателната тенденция на намаление на преките чуждестранни инвестиции в ЮЗР, започнала през 2009 г., се запазва и през 2011 г. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2011 г. е отрицателна за първи път - минус 871 602,3 хил. евро (за сравнение 422 623,3 хил. евро за 2010 г. и 1 019 360 хил. евро за 2009 г.) Това се дължи на област София (столица) и Софийска област, където чистата стойност на направени през 2011 г. ПЧИ е съответно минус 880 261,6 хил. евро и минус 24 251,2 хил. евро. Увеличение се наблюдава при областите Кюстендил, Благоевград и Перник.

Въпреки отрицателната тенденция на намаление на ПЧИ в ЮЗР, и през 2011 г. районът запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 62% от всички ПЧИ за България (за сравнение делът през 2010 г. е 64,6%). Това се дължи на област София (столица), чиито стойности за периода 2008-2011 г. надминават останалите пет района от ниво 2, взети заедно.В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя ПЧИ, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, мястото на ЮЗР в структурата на разпределение на ПЧИ в страната (със стойност от 1 837 338 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2011 г.) няма да е първо, а четвърто – след Югоизточен, Южен централен и Североизточен район. В такъв случай относителният дял на ПЧИ, привлечени в ЮЗР от всички ПЧИ за страната за 2011 г. ще възлиза на 8,5%, а делът само на област София (столица) на 53,5% (11 586 556,9 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2011 г.)
Таблица 4. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2008-2011 г. (в хил. евро)

Район, област

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

БЪЛГАРИЯ

19 185 003

20 441 581

22 114 446,3

21 644 918,0

Северозападен район

500 961

495 574

512 142,0

539 099,1

Северен централен район

797 174

759 508

815 908,1

807 175,4

Североизточен район

2 053 309

2 083 919

2 102 923,2

2 018 734,6

Югоизточен район

1 639 288

1 857 192

2 728 916,2

2 947 248,8

Южен централен район

1 340 758

1 372 515

1 659 060,5

1 908 766,1

Югозападен район

12 853 513

13 872 873

14 295 496,3

13 423 894,0

Благоевград

215 233

252 672

251 985,2

257 517,3

Кюстендил

19 990

15 960

16 046,4

25 891,6

Перник

283 712

240 148

240 797,6

258 330,8

София

662 669

815 676

1 319 848,6

1 295 597,4

София (столица)

11 671909

12 548 417

12 466 818,5

11 586 556,9

Източник: Национален статистически институт
През 2011 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Югозападен район се е увеличил минимално – с 0,7% спрямо 2010 г. и възлиза на 136 264 бр. (за сравнение увеличението за 2010 г. спрямо 2009 г. е също с 0,7%.) Обратна е тенденцията за страната, където отчитаме намаление на броя на предприятията с 689 – с 1,9% спрямо 2010 г. (за сравнение през 2010 г. спрямо 2009 г. намалението за страната е 0,4%). Минималното увеличение на броя на предприятията в ЮЗР се дължи на нарасналия брой на микро фирмите (до 9 заети) с 1 228 броя или с 1,0% спрямо 2009 г. (за сравнение за 2010 г. спрямо 2009 г. има увеличение с 1,5%.) При малките и средните предприятия в ЮЗР отчитаме намаление. И през 2011 г. най-голяма концентрация от всички предприятия се получава в ЮЗР в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната – 37,2%.
Таблица 5. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица за периода 2006-2011 г.

Големина на предприятията

Предприятия

(брой)

Година

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

БЪЛГАРИЯ

257 950

283 444

307 831

368 229

366 929

366 240

Микро фирми (до 9)

228 039

251 834

273 853

335 929

337 147

336 631

Малки фирми (10-49)

24 125

25 472

27 559

26 463

24 368

24 317

Средни фирми (50-249)

4 980

5 309

5 573

5 071

4 662

4 536

Големи фирми (250+)

806

829

846

766

752

756

Югозападен район

74 319

92 829

103 680

134 146

135 114

136 264

Микро фирми (до 9)

63 994

81 588

9 1403

121 846

123 730

124 958

Малки фирми (10-49)

8 225

8 950

9 821

9 974

9 223

9 214

Средни фирми (50-249)

1 794

1 950

2 104

1 999

1 836

1 762

Големи фирми (250+)

306

332

352

327

325

330

Източник: Национален статистически институт
Данните за туристическия интензитет, изразен чрез приходите от реализирани нощувки в хотели и други подобни средства за подслон, показват ръст за страната с 14% през 2012 г. (за сравнение за 2011 г. спрямо предходната ръстът е с 12%). В ЮЗР също се наблюдава постепенно възстановяване на сектора туризъм от влиянието на финансовата криза, макар и по-слабо от това за страната. През 2012 г. отчитаме увеличение на приходите от нощувки в района с 13 218 928 лв. спрямо 2011 г., което е нарастване с 9,3% на годишна база (за сравнение за 2011 г. спрямо 2010 г. – нарастване с 1%; за 2010 спрямо 2009 г. – спад с 1,5%). Нарастване на приходите от нощувки се отбелязва във всички области от ЮЗР, като най – голямо е в областите Кюстендил и Благоевград, съответно с 19% и с 14%. В съвкупните приходи от нощувки през 2012 г. Югозападният район запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи в размер на над 155 млн. лв., което се равнява на 18,5% от приходите от нощувки общо за страната. Тази стойност, макар и с малко, е по-ниска от стойностите през периода 2008-2011 г. – около 19% - 22%. И през 2012 г. област София (столица) запазва водещия си дял в общите приходи от нощувки в ЮЗР с дял от 65,7% (следвана от област Благоевград – 24,1%) и 12,2% от приходите от нощувки в страната (12,8% през 2011 г.)

Увеличение през 2012 г. се отчита и при реализирания брой нощувки в средствата за подслон в ЮЗР (17,9% в сравнение с 2011 г.), както и при броя на пренощувалите лица (с 14,7% в сравнение с 2011 г.) През 2012 г. средствата за подслон и местата за настаняване в района са се увеличили с 20,7% (90 бр.) при сравнение на годишна база.


Таблица 6. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2012 г.

Район, област

Средст-ва за подс-лон

(бр.)

Легла

(бр.)

Реализирани нощувки

(бр.)

Пренощували лица

(бр.)

Приходи от нощувки

(лв.)

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

ОБЩО

в т.ч.: чужденци

БЪЛГАРИЯ

2 758

301 140

20 252 038

13 451 440

5 494 014

2 632 062

836 210 287

597 968 371

Северозападен район

192

8 780

483 858

62 377

255 233

25 450

17 298 253

2 571 376

Северен централен район

244

11 894

671 282

138 152

403 259

81 040

24 787 980

6 961 943

Североизточен район

528

89 148

6 618 837

5 253 112

1 320 107

855 743

248 967 819

208 398 915

Югоизточен район

745

124 395

7 784 126

6 115 444

1 334 005

871 692

315 504 729

261 023 693

Южен централен район

524

26 486

1 828 180

405 140

806 890

140 617

74 541 961

20 599 811

Югозападен район

525

40 437

2 865 755

1 477 215

1 374 520

657 520

155 109 545

98 412 633

Благоевград

249

18 043

962 067

435 552

374 011

143 705

37 400 279

17 906 566

Кюстендил

50

2 825

149 324

19 391

78 008

12 210

3 793 705

903 562

Перник

15

658

23 592

3 012

12 532

987

511 737

98 255

София

81

6 906

436 598

167 733

162 722

39 117

11 491 433

4 403 343

София (столица)

130

12 005

1 294 174

851 527

747 247

461 501

101 912 391

75 100 907Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница