Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница1/13
Дата02.01.2018
Размер2.15 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”

Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2012 година
май 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение……………………………………………………………………………… 9

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво................................................................................ 11

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение…………………………………………………………………………. 27

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ........................................................................................................................ 90

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни............................. 93

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми………………………………………………………….. 94

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие.......................................................... 95

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми………………… 96

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство….. 97

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година………………………………………………………………………….. 97

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……………………………………………………………… 98

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ........................................................ 103

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите……………… 104

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите …………….. 119

Списък на използваните съкращения

АЕЦ

Атомна електрическа централа

АИС

Автоматична измервателна станция

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДЗП

Българско дружество за защита на птиците

БДС

Брутна добавена стойност

БО

Битови отпадъци

БПК5

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГИС

Географска информационна система

ГМО

Генетично модифицирани организми

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМА-ЕП

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИП

Инвестиционно предложение

ИСПА

Инструмент за структурни политики по присъединяването

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КПКД

Комплексни проверки по контролната дейност

КР

Комплексни разрешителни

ЛМС

Локална мониторингова станция

ЛОС

Летливи органични съединения

МДК

Максимално допустимите концентрации

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МПС

Моторно превозно средство

НПР

Национална програма за реформи

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОО

Опасни отпадъци

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПДК ср.год.

Пределно допустима концентрация – средногодишна

ПЗ

Природна забележителност

ПО

Производствени отпадъци

ПП

Природен парк

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРЗ

Продукти за растителна защита

ПС

Прагова стойност

ПСБОВ

Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ

Преки чужди инвестиции

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РДНО

Регионално депо за неопасни отпадъци

РДТБО

Регионално депо за твърди битови отпадъци

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РЛ

Регионална лаборатория

РОУ

Район за оценка и управление

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средногодишна норма

СДН

Средно денонощна норма

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СПИ

Собствени периодични измервания

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СКОС

Система за качество на околната среда

СЧН

Средно часова норма

УО

Управляващ орган

ФК

Формуляр за кандидатстване

ФПЧ

Фини прахови частици

ФПЧ10

Фини прахови частици до 10 микрона

ХПК

Химическа потребност от кислород

Списък на използваните таблици и фигури

Таблици

Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2012 г.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2012 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво2 (в лева)

Таблица 5. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. по статистически области

Таблица 6 Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени) за периода 2008 - 2010 г.

Таблица 7. Битови отпадъци по райони и области (2010 – 2011 г.)

Таблица 8. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

Таблица 9. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към април 2013 г.

Таблица 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро

(2007 - 2011 г.)Таблица 11. Средногодишен доход на лице от домакинството за 2011 г.

Таблица 12. Приходи от нощувки - 2012 г.

Таблица 13. Брой проекти по оперативни програми към 22.04.2013 г.Фигури


Фигура 1. Индикативен списък на пътни проекти по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г.

Фигура 2. Пътни проекти по всички програми

Фигура 3. Лица, които никога не са използвали интернет (16 - 74 г.)

Фигура 4. Сключени договори по области в Северозападен район за периода 29.11.2012 г. – 15.03.2013 г.

Фигура 5. Договори в процес на изпълнение по области в Северозападен район

Фигура 6. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия 2007-2013 г.

Фигура 7. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) и Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC

Въведение

Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2012 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район e органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Съвета е 30 юни на всяка следваща календарна година.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2012 г. е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Северозападен район, в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:  • Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

  • Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

  • Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

  • Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящия доклад е да даде информация за постигнатото изпълнение на РПР на Северозападен район през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз.

Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на основни и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2012 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2012 г., данни предоставени от областните и общинските администрации, Oбластни пътни управления към Агенция „Пътна инфраструктура” и РИОСВ към Министерство на околната среда и водите в Северозападен район, актуални към 30.03.2012 г., както и данни за изпълняваните на територията на района проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Кратка характеристика на Северозападен район
Северозападен район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”. Районът граничи на север с Република Румъния и на запад с Република Сърбия, на изток със Северен централен район и на юг с Южен централен и Югозападен район. Формира се от областите Видин, Враца Монтана, Ловеч и Плевен (ниво NUTS 3). Площта на района е 19 070 кв.км, съставляваща 17,18% от територията на страната. В района има 51 общини.

Област Видин включва 141 населени места, обединени в 11 общини - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. В областта преобладава градското население, което е 63% от общото.

Област Монтана включва 151 населени места, разпределени в 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.

Област Враца включва 154 населени места, разпределени в 10 общини: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Област Ловеч включва 143 населени места в 8 общини - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.

Област Плевен обхваща 11 общини със 144 населени места - Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг. Над две трети от населението в областта живее в градовете.


Социални показатели
Броят на населението на Северозападен район през 2012 г. (данни на НСИ) наброява 823 467 души. Демографската ситуация в района е изключително неблагоприятна, тъй като само през 2012 г. общият брой на населението е намаляло с 13 134 души, спрямо предходната 2011 г. Населението на района се отличава с относително висока миграционна подвижност, което се дължи на неблагоприятната стопанска ситуация в територията му.

Северозападен район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (43.18 д/кв.км) при средна стойност за страната 65.60 д/кв.км.Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2012 г.

Области

Територия-

кв. км


Население


Гъстота на населението

Коефициент на безработица

Коефициент на заетост

Видин

3 032

97 536

32.17

17.4

37.0

Враца

3 619

181 559

50.17

9.4

39.9

Ловеч

4 128

137 708

33.36

13.4

38.3

Монтана

3 635

143 644

39.51

14.9

39.2

Плевен

4 653

263 020

56.53

10.3

41.2

Северозападен

19 070

823 467

43.18

12.3

39.6

България

111 001

7 282 041

65.60

12.3

46.6

Източник: Национален статистически институт

Коефициента на раждаемост през 2012 г. в СЗР е 8.4‰, при средна стойност за страната 9.5‰, което нарежда района на последно място по този показател. Наблюдава се тенденция на намаление на раждаемостта в района с 0.2‰ спрямо предходната 2011 г. (8.6‰). Областите Плевен и Видин се очертават като своеобразни полюси. По данни на НСИ за 2012 г. най-много раждания са отчетени в област Плевен – 2 312 бр., а най-малко в област Видин – 724 бр.

Наблюдава се тенденция на увеличение на коефициента на смъртност през 2012 г. в Северозападен район спрямо 2011 г. с 0.5‰. Коефициента на смъртност измерен в района през 2012 г. е 19.9‰, при средна стойност за България 15.0‰. Вариацията на стойността на коефициента за останалите райони от ниво 2 е в диапазона 13.4‰ (за Югозападен район) - 16.7‰ (за Северен централен район). На областно ниво най-висок е коефициента в област Видин – 23.2‰, което е и най-високата стойност спрямо останалите райони от ниво 3.Естественият прираст на населението в Северозападен район през 2012 г. е отрицателен – (-11.5‰), като тази стойност е най-висока спрямо останалите райони от ниво 2 и е два пъти по-висока от средната стойност за страната (-5.5‰). Данните на НСИ за 2012 г. на ниво области отчитат най-висока отрицателна стойност на естествения прираст в област Видин (-16.0‰), следвана от област Монтана (-12.8 ‰). Останалите области Враца, Ловеч и Плевен са с коефициент на естествен прираст под средната стойност за Северозападен район.

Ниската раждаемост, високата смъртност, ниската средна продължителност на живота, миграционните потоци са причина за поддържането на отрицателен естествен прираст в СЗР. Застаряването на населението е процес с дълбоки последици за пазарът на труда и пенсионната система, икономиката и финансите.

Област Видин е с най-малобройно население между областите в страната. Всички изследвани демографски показатели за областта имат изключително негативно развитие за последните десет години. Населението бележи най-голямо намаляване за изминалите десет години сред всички области. Коефициентите на механичен и на естествен прираст стабилно поддържат високи отрицателни стойности, което води до изключително неблагоприятната възрастова структура. В областта се наблюдават най-високите коефициенти на възрастова зависимост, т.е. делът на възрастните хора постоянно нараства, без да се наблюдава съответстващо увеличение на млади хора и такива в работоспособна възраст. Тези процеси и в момента оказват неблагоприятно влияние върху икономиката, като изгледите за бъдещето са още по-негативни.

В област Монтана регистрира втория най-голям спад на населението (след Видин) от над 22%. Основните причини са големият отрицателен естествен прираст, който през разглежданите десет години постоянно е над 10‰ годишно, както и постоянният отрицателен механичен прираст от над 5‰ годишно.

Комбинацията от напускане на населението, високите нива на смъртност и малкото новородени деца води и до влошаване на цялостната демографска картина. И двата коефициента за възрастова зависимост, показващи застаряване на населението, имат далеч по-високи от средните стойности за страната.

За периода 2001-2011 г. населението на областта е намаляло с над 17%, което прави Враца областта с най-бързо намаляващо население след Монтана (18,1%) и Видин (22,5%).Възрастовата структура на населението в областта се влошава през целия период, като през 2011 г. на всеки трима души в работоспособна възраст се пада по едно лице на възраст над 65 години. Макар коефициентът на раждаемост да остава постоянен от 2004 г. насам, а броят на населението да се понижава, относителният дял на лицата под 14 години продължава да намалява спрямо този на лицата над 65-годишна възраст.

За последните десет години населението в област Плевен намалява с почти 60 хил. души. Това е третото най-високото намаляване от всички области в страната. Основно влияние за това има отрицателният естествен прираст и в по-малка степен - миграцията на населението към други области, която в периода 2003-2005 г. и след 2009 г. отново са засилва като процес. Високият и постоянно нарастващ коефициент на възрастова зависимост показва влошаващи се демографски характеристики и неблагоприятни перспективи за пазара на труда.

Област Ловеч заема предпоследно място по своите демографски показатели сред всички области. Причините са комплексни. От една страна, коефициентът на естествен прираст поддържа постоянни отрицателни стойности от над 8‰ годишно, т.е. раждат се по-малко деца, отколкото са починалите.За влошаващата се демографска ситуация допринася и постоянният изходящ миграционен поток от областта – тя не успява да задържи и привлече достатъчно нови хора, които да компенсират мигриралите. Пикът на напускането на областта е през 2010 г., когато коефициентът на механичен прираст достига отрицателна стойност от над 9‰. Основните дестинации на напускащите областта са столицата и област Плевен. Това се отразява на коефициентите на възрастовите зависимости в областта, които са сред най-високите, т.е. все повече възрастни хора зависят от тези, които са в трудоспособна възраст.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница