Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)страница1/7
Дата22.08.2016
Размер1.05 Mb.
#7041
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7

Доклад за оценка на съвместимост

МВЕЦ “Живина”, на р.Равна (Бърза), поречие р.Лом, з-ще на с.Горни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин

ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА

НА Инвестиционно предложение за изграждане

на МВЕЦ „Живина” С ПЛОЩ 2.55 DKA В ЗЕМЛИЩето

НА село ГОРНИ ЛОМ, оБЩИНа Чупрене, ОБЛАСТ видин,

С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ:

BG0001040 «ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН» 

ПО ДИРЕКТИВА 92/43 ЕЕС И

BG0002002 «ЗАПАДЕН БАЛКАН» ПО ДИРЕКТИВА ЗА ПТИЦИТЕ
Изготвена от:

д-р Лъчезар Пехливанов - ихтиолог

д-р Диню Кючуков - орнитолог

Михаил Михайлов – биолог, ботаник и дендролог
София, май, 2008 г.

 1. Анотация

Целта на инвестиционното предложение (ИП) е създаване на МВЕЦ „Живина” на р. Равна (Бърза) в землището на с. Горни Лом, Община Чупрене, Област Видин.

Предвижда се изграждане и експлоатация на малка високонапорна централа на течащи води, деривационен тип, с мощност 800 kW и застроено водно количество до 0.94 м3/сек. Хидровъзелът включва две основни площадки – на водохващането (на кота дъно река 902.75 м) и на централата (на кота 798.25 м), свързани с напорен тръбопровод, като общата дължина на деривацията е 1.025 км. Конструктивното решение на водохващането е свързано с изграждане на водоподпорно съоръжение (отбивен яз) с височина 2.5 m оборудвано с рибен проход и водовземно съоръжение. В резултат от изграждането на водоподпорното съоръжение ще се формира завирен обем с площ около 300 м2 и обем около 600 м3. МВЕЦ „Живина” ще бъде изградена на левия бряг на реката, на площадка с размери около 750 м2, от които 150 м2 за сградоцентралата, около 50 м2 за долната вада и останалите 550 м2 за пътно и електропроводно отклонение и други помощни дейности и постройки. Долната вада, чрез която отработените води ще се връщат в реката е с дължина 7 м и зауства в реката на кота 797.8 м, на около 50 м над водохващането на новоизградена МВЕЦ „Флеш”. Напорният тръбопровод следва трасето на съществуващия горски път. Предвижда се той да бъде изграден от стъклопластови тръби с диаметър 700 мм, положени в укрепен траншеен изкоп откъм страната на ската, който след това ще бъде засипан и теренът ще бъде рекултивиран. Реализирането на инвестиционното предложение засяга речен участък с дължина около 1.05 км. Общата площ на терените, засегнати от заливане и изграждане на съоръжения по време на строителството е около 2.550 дка, от които 1.400 дка извън речното корито. Заетата ллощ по време на експлоатация е 1.15 дка, разположени в речното корито.

Предвидените за изграждане и експлоатация съоръжения на МВЕЦ „Живина” попадат на териториите на две Защитени зони (ЗЗ) от Екологичната мрежа НАТУРА 2000: ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕС (за хабитатите) „Западна Стара планина и Предбалкан”, код BG0001040, с обща площ 2197158.480 дка и ЗЗ по Директивата за птиците „Западен Балкан”, код BG0002002, с обща площ 1468204.800 дка. Засегнатата площ по време на строителството представлява 0.000116% от общата площ на Защитена зона BG0001040 (Западна Стара планина и Предбалкан) и 0.000153 % от общата площ на Защитена зона BG0002002 (Западен Балкан). Засегнатите площи извън речното корито са част от горски фонд. По време на експлоатацията, засегнатите площи ще са съответно 0,000052% и 0,000078% от двете защитени зони.


 1. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

Предвидено е долната вада на МВЕЦ «Живина» да се зауства на около 50 м над водохващането на действащата МВЕЦ «Флеш». Отбивният яз на водохващането на последната е с височина около 6 м, като площта на формираното задбаражно езеро е около 300 м2. Съоръжението е оборудвано със стъпаловиден рибен проход, през който преминават водите за осигуряване на минимално допустимия отток (около 60л/сек.).

По-надолу по течението е разположена каскада «Горни Лом», изградена през 50-те години на миналия век. Каскадата е оборудвана с водохващания от алпийски тип, чрез които се отнема почти цялата вода на р. Горни Лом, като на протежение около 3 км нейното корито се оводнява само от няколко малки притоци. Така, съществуващата каскада «Горни Лом» практически изолира двата речни участъка един от друг и представлява непреодолима преграда за придвижване на риби и водни безгръбначни в двете посоки (по и срещу течението). В участъка от р. Горни Лом, непосредствено засегнат от едноименната каскада, са създадени твърде неблагоприятни условия за развитието на водната биота. По неофициална информация, на около 50-1000 м над мястото на настоящото инвестиционно предложение има издадено разрешително за водоползване за друга МВЕЦ.

Сегашното състояние на хидроекосистемата в участъка, потенциално засегнат от реализацията на оценяваното инвестиционно предложение, отразява преди всичко ефекта от дълготрайното нарушаване на речния континиум чрез непреодолими прегради и обезводняване на значителни участъци от коритото на реката. Към настоящия момент времето, изминало от началото на експлоатацията на МВЕЦ «Флеш», е все още твърде кратко за да се прояви значим кумулативен ефект от надграждането на каскадата.

Потенциален кумулативен ефект от изграждането на МВЕЦ «Живина» на река Равна (Бърза) върху речната екосистема може да се очаква главно в количествен аспект, чрез разширяване на пространствения обхват на въздействието от застрояването на реката и свързаната с това урбанизация на поречието. Очакваният ефект на качествено ниво (върху видовия състав на съобществата) е значително по-слаб поради сравнително еднооразния характер на речните и крайречните местообитания по протежение на потенциално засегнатия участък.

Военният завод, който е разположен в района (под МВЕЦ “ФЛЕШ”), няма връзка с реализацията на настоящото инвестиционно предложение по отношение потенциално кумулативно въздействие върху околната среда.

В периметъра на инвестиционното предложение има разположени и др. обекти, които нямат отношение към МВЕЦ в района, а са по-скоро с туристически характер – в района има горски дом; малко преди предвидената площадка за централата; при мястото на инвестиционното намререние има мост, който води към паянтови постройки от другата страна на реката; успоредно на реката върви екопътека (по-скоро горски път) за връх Миджур и др., които до голяма степен определят известно антропогенно натоварване в района. Споменатият мост вероятно води до фрагментация на някои местообитания по течението на реката, като това е засегнато по-долу в текста.
 1. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи.

По отношение на близките естествени местообитания, включени в предмета и целите на опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”, идентифицираните елементи на инвестиционното предложение, които биха могли да окажат значимо въздействие върху местообитания от Приложение І на Директива 92/43, са показани в Таблица 1.

Таблица 1.

Елемент на инвестиционното предложение

Характер на потенциалните въздействия

Строителство на площадките на водохващането и на централата.

 • пряко унищожаване или увреждане на местообитания;

 • смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителство на типични видове за местообитанието или изсичане на крайречни гори);

 • увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм);

 • замърсяване със строителни и твърди битови отпадъци;

 • повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове, искри от машини, разливи на леснозапалими течности и др.);

Строителство на съпътстващи инженерни съоръжения – трасе на напорен водопровод.

 • пряко унищожаване на местообитания;

 • смъртност на индивиди (унищожаване по време на строителство на типични видове за местообитанието или изсичане на крайречни гори);

 • увреждане качеството на съседните местообитания;

 • увреждане на ландшафта, увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони (природосъобразен туризъм, земеделски земи);

 • повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове, искри от машини, разливи на лесно запалими течности и др.);

Временни строителни площадки и съоръжения, строителни дейности, вкл. временно депониране на инертни материали (пръст, скална маса).

 • пряко унищожаване на местообитания;

 • въздушно замърсяване (повлияване на растителните видове и растителните съобщества – физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества или групировки);

 • повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове, искри от машини, разливи на лесно запалими течности и др.);

 • опасност от инциденти замърсявания;

Увеличен антропогенен натиск при експлоатацията на МВЕЦ.

 • унищожаване на структура на местообита-нията вследствие утъпкване и др.;

 • повишена опасност от пожари (изхвърляне на фасове, искри от машини, разливи на леснозапалими течности и др.);

 • опасност от инцидентни - замърсявания при аварии в инфраструктурата ;

 • увреждане на възможностите за устойчиво природосъобразно развитие на защитените зони;

 • нарушаване на водния баланс на реката и крайречните местообитания, вкл. промяна на състоянието на крайречните гори (приоритетно местообитание 91 ЕО);

 • замърсяване на водите и терените с отпадни води и отпадъци, генерирани от обслужващия персонал;

Озеленителни и рекултивационни дейности.

 • нахлуване на агресивни или чужди видове, увреждане природните местообитания (видов състав);

 • промяна на структурата и видовия състав на местообитанията, което ги прави непригодни за видовете, обект на опазване;

По отношение на фаунистичните елементи, вкпючени в предмета и целите на опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”, идентифицираните елементи на инвестиционното предложение, които биха могли да окажат значимо въздействие върху видове от Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС са показани в Таблица 2:Таблица 2.

Елементи на инвестиционното предложение

Характер на потенциалното въздействие

Преграждане на речното течение с бент


Прекъсване на миграционните пътища на консервационно значими видове риби и водни безгръбначни, и създаване на предпоставки за фрагментиране на техните популации

Създаване на завирен обем – промяна на хидрологичните характеристики на р. Бърза (Равна) в задбаражната зона

Промяна на характера на местообитанията на консервационно значими видове риби и водни безгръбначни животни (ракообразни)

Отнемане на води – промяна на хидрологичните характеристики на реката в участъка между водохващането и сградоцентралата

Промяна на количествени и качествени характеристики на водни местообитания на консервационно значими видове риби и ракообразни

Водовземни съоръжения на ВЕЦ

Потенциална опасност за риби и земноводни от завирения речен участък от повишена смъртност във водовземните съоръжения и турбините на МВЕЦ

Строителни дейности в речната тераса

Заплаха за пряко унищожаване на индивиди – земноводни и влечуги
 1. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение.

4.1. Защитена зона „Западен Балкан”, код BG0002002

Защитената зона по Директивата за птиците „Западен Балкан”, код BG0002002 включва значителни територии от двете страни на билото на Стара планина в нейната най-западна част. Границите на мястото почти съвпадат с орографския обхват на западния дял на главната Старопланинска верига на северозапад от землищата на село Раковица и Подгоре до Петрохан и Понор планина на юг, и до долината на река Пробойница и Врачанска планина на югоизток. В границите на ЗЗ попадат Белоград-чишките скали и съседната на тях по-висока част на Предбалкана - простираща се на югоизток ивица от карстови хълмове (глами). На територията на ЗЗ се намира биосферният резерват “Чупрене” и резерва-тът “Горната кория”. Мястото обхваща предимно планински и полупланински горски местообитания.Общата площ на ЗЗ е 1468204.800 дка, в която се включват: широколистни листопадни гори – 59%, сухи тревни съобщества – 12%, влажни и мезофилни ливади – 10%, обработваема земя – 8%, храстови съоб-щества – 6%, иглолистни гори – 1%, негорски райони, култивирани с дървесна растителност – 1%, скали във вътрешността, сипеи – 1% и други земи (градове, села, пътища сметища, индустриални обекти) – 2%.

Защитената зона има за цел:

 • Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу гнездящи застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, за постигане на техния благоприятен природозащитен статус;

 • Подобряване на условията за гнездене на царския орел и белошипата ветрушка за възстановяване на популациите им в района;

 • Опазване местообитанията на други видове птици, застрашени в Европа, съгласно Бернската конвенция;

 • Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на опазване;

 • Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване;

 • Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на опазване.

Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница