Доклад оценка за степента на въздействие върху защитени зони bg 0001040 "западна стара планина и предбалкан"страница1/5
Дата22.08.2016
Размер0.58 Mb.
#7022
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
ДОКЛАД

ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ


ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ BG 0001040 “ЗАПАДНА СТАРА
ПЛАНИНА И ПРЕДБАЛКАН” И BG 0002002 “ЗАПАДЕН БАЛКАН”
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МВЕЦ ”БЪРЗА”


(ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОВОС)
София, юли 2008 година
СЪДЪРЖАНИЕ1. Анотация на Инвестиционното предложение
за МВЕЦ ”Бърза” 1

2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване,


които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 2

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация


с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи 4

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето


на инвестиционното предложение 5

5. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване


на защитените зони 16

5.а. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания


и видовете – предмет на опазване в защитените зони 16

5.б. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитените зони с оглед


на тяхната структура, функции и природозащитни цели.
Загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване
на видове, нарушаване на видовия състав (химически, хидроложки и геоложки промени) както по време на реализация,
така и при експлоатация на инвестиционното предложение 27

6. Предложение за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване


на инвестиционното предложение върху ЗЗ и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането
на предложените смекчаващи мерки 35

7. Алтернативни решения 37

8. Картен материал 39

9. Заключение 39

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение
за конкретни компенсиращи мерки по чл.34 ЗБР – когато заключението по т.9 е, че предметът на опазване
на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията
на инвестиционното предложение и че не е налице
друго алтернативно решение 40

11. Използвани методи на изследване, методи за прогноза


и оценка на въздействието, източници на информация 40

12. Документи по чл. 9 ал. 2 и 3 41
ПРИЛОЖЕНИЯ

С П И С Ъ К

на колектива, изготвил Оценката за степента на въздействие

Ръководител на колектива: доц. д-р инж. Росица Николаева

ЕКСПЕРТИ:


1. ст.н.с. ІІ ст. д-р Теньо Мешинев

2. ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Мечева

3. ст.н.с. ІІ ст. д-р Лъчезар Пехливанов

4. ст.н.с. ІІ ст. д-р Владимир БешковОценка за степента на въздействие

1. Анотация на Инвестиционното предложение
за МВЕЦ ”Бърза”

Осъществяването на МВЕЦ ”Бърза” има за цел използване на хидроенергийния потенциал на р.Бърза (р.Равна) в участъка от кота 905,00 до кота 797,00. Централата е от деривационен тип и работи на течащи води като няма регулиращ обем. В схемата на централата са включени:  • Водохващане.  Водохващането се предвижда на кота дъно река 905,00 след десен приток на реката. То представлява масивен бетонов яз с височина 2,5 m с преливен отвор, рибен проход и утаечна камера.

  • Напорен тръбопровод.  Тръбопроводът е предвиден от стъклопластови тръби с 800. В началния участък с дължина около 120 m е положен в стоманобетонова коруба, след което преминава под пътя с.Горни Лом – връх Миджур и продължава в банкета на пътя към ската като е положен в траншея. В края преди централата пресича реката по мостово съоръжение и достига до МВЕЦ. Трасето до мостовото съоръжение е засипано и засегнатите площи се възстановяват. Дължината на напорния тръбопровод е Lн.тр. = 1075 m.

  • Сграда на МВЕЦ.  Площадката на централата е разположена на десния бряг на р.Бърза в частен имот – ССФ на кота 797,50, незаливаема при преминаване на висока вълна с обезпеченост 0,1%.

Основните характеристики на МВЕЦ “Бърза” са: Застроено водно количество

m3/s

0,800

 Средногодишно обработвани обеми вода

m3

12,1.106

 Кота горно водно нива
907,50

 Кота долно водно ниво
797,00

 Бруто пад

m

110,50

 Нетен пад

m

100,50

Застроена мощност

kW

640

 Тип турбина
Францис

 Брой агрегати

бр.

2

 Електропроизводство (средногодишно)

GWh

2,7

 Годишна часова използваемост

h

4220

Схемата на МВЕЦ ”Бърза” е съобразена с наличието на общинския път, по който се осигурява достъп до всички съоръжения.

След извършване на рекултивация на засегнатите земи от съоръженията на МВЕЦ се засягат трайно 0,7 dka.

МВЕЦ “Бърза” е разположена на територията на ЗЗ “Западна Стара планина и Предбалкан” с код BG 0001040 по Директива 92/43 ЕЕС с обща площ 2197158,42 dka и ЗЗ “Западен Балкан” с код BG 0002002 по Директива за птиците 79/409 ЕЕС с обща площ 1468204,80 dka и ОВМ BG 002.

Трайно засегнатата от инвестиционното предложение площ е съответно 0,00003% от площта на ЗЗ “Западна Стара планина и Предбалкан” и 0,00004% от площта на ЗЗ “Западен Балкан”.

Поради това, че не се разполага с техническата документация на съседните обекти, не е възможно да се изчисли точната площ на трайно променената природна среда в резултат на кумулативния ефект. Ако се допусне, че съседните две МВЕЦ са от мащаба на МВЕЦ “Бърза”, сумарно трите МВЕЦ ще променят сегашния облик на ЗЗ “Западна Стара планина и Предбалкан” с пренебрежимо нисък процент от общата й площ – от порядъка на стохилядни части от процента.

Системата от последователно разположени деривационни МВЕЦ ще се отрази на състоянието на речния отток. Завирените части не формират големи площи, но речното корито ще провежда само екологични води по протежение на няколко километра в периода на маловодие. Необходими са надеждно функциониращи рибни проходи при всяка от електроцентралите, за да се осигури нормалната миграция на рибите.


Каталог: old -> reports
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Доклад за оценка на съвместимост мвец "Живина", на р. Равна (Бърза)
reports -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
reports -> Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
reports -> Информация за дейността на риосв – Монтана за периода 11. 07. 2008 г. 17. 07. 2008 г
reports -> Програма за управление на дейностите по отпадъците, отчетна книга за заверка, необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Съставен е акт на управителя на фирмата
reports -> Програма за опазване на околната среда. Извършена е и проверка на държавно лесничейство Лом по приложение на Закона за лечебните растения. При проверката не са констатирани нарушения на злр


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница