І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управлениестраница8/13
Дата20.09.2017
Размер2.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Таблица 1.25. Разпределение на типовете водните тела категория “река” по поречия

Тип водно тяло

Описание на типа

Поречие Струма

бр. ВТ

Поречие Места

бр.ВТ

Поречие Доспат

бр. ВТ

Общ бр. ВТ по типове в ЗБР

TR33

021111

9

8

5

22

TR26

011101

5

2

0

7

TR25

011011

13

1

0

14

TR32

021101

3

0

0

3

TR29

012101

1

0

0

1

TR27

011110

6

4

0

10

TR28

011111

20

3

0

23

TR31

020111

3

18

0

21

TR34

030111

8

2

0

10

TR30

012111

1

0

0

1

TR18

001110

3

0

0

3

TR19

001111

1

0

0

1
Общ брой за поречието

73

38

5

116

Водните тела категория “река” по основните поречия на реките Струма Места и Доспат са показани съответно в таблици 1.26 , 1.27 и 1.28.


Таблица 1.26. Водни тела категория “река” в поречието на река Струма

N по ред

Тип водно тяло

Описание на типа

Код EU_CD

Описание на водното тяло

FID

1

TR33

021111

BG4ST900R017

Река Струма от изворите до язовир Студена

1

2

TR26

011101

BG4ST900R001

Река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска

2

3

TR25

011011

BG4ST900R019

Река Мещичка от изворите до вливането й в река Конска.

3

4

TR26

011101

BG4ST900R020

Река Конска с десния си приток река Селска от изворите до вливането й в река Струма.

6

5

TR26

011101

BG4ST900R018

Река Струма от вливане на река Конска до язовир Пчелина.

3

6

TR32

021101

BG4ST900R021

Река Арката от изворите до язовир Долна Диканя.

55

7

TR29

012101

BG4ST900R022

Река Арката от язовир Долна Диканя до вливането й в река Струма.

54

8

TR32

021101

BG4ST900R023

Река Светля от изворите до язовир Пчелина.

53

9

TR26

011101

BG4ST900R002

Река Струма от язовир Пчелина до вливането на река Треклянска.

29

10

TR25

011011

BG4ST900R025

Река Оролачка (Косматица) от изворите до язовир Извор

103

11

TR25

011011

BG4ST900R026

Река Оролачка (Косматица) от язовир Извор до вливането й в река Струма

102

12

TR32

021101

BG4ST800R023

Река Треклянска с левия си приток река Явор от изворите до вливането й в река Струма.

18

13

TR27

011110

BG4ST700R003

Река Струма от вливането на река Треклянска до вливането на река Соволянска Бистрица.

30

14

TR33

021111

BG4ST700R027

Река Ломничка от изворите до вливането й в река Драговищица.

19

15

TR28

011111

BG4ST700R024

Река Драговищица от българо–сръбската граница до вливането й в река Струма.

20

16

TR33

021111

BG4ST700R028

Река Соволянска Бистрица от изворите до вливането й в река Струма.

84

17

TR27

011110

BG4ST700R004

Река Струма от вливане на река Соволянска Бистрица до вливането на река Елешница.

31

18

TR25

011011

BG4ST700R029

Река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й в река Струма.

113

19

TR25

011011

BG4ST700R030

Река Новоселска от изворите до вливането й в река Струма

24

20

TR25

011011

BG4ST700R031

Река Гращица от изворите до вливането й в река Струма.

12

21

TR31

020111

BG4ST700R033

Река Елешница от изворите до вливането на река Речица.

22

22

TR25

011011

BG4ST700R035

Река Елешница от вливането на река Речица до вливането й в река Струма.

25

23

TR33

021111

BG4ST700R034

Река Речица от изворите до вливането й в река Елешница.

13

24

TR27

011110

BG4ST700R005

Река Струма от вливането на река Елешница до вливането на река Джерман.

17

25

TR25

011011

BG4ST700R032

Река Лева (Кознишка) от изворите до вливането й в река Струма.

11

26

TR33

021111

BG4ST600R039

Река Джерман от изворите до водовземането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м (0,250 км под вливането на река Скакавица).

109

27

TR28

011111

BG4ST600R041

Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си притоци Фудина, Валявица и част от Горица.

21

28

TR28

011111

BG4ST600R040

Река Джерман с части от левите си притоци Отовица и Дупнишка Бистрица, в участъка от вливането на река Тополница до вливането й в река Струма.

8

29

TR28

011111

BG4ST600R037

Река Тополница от изворите до вливането й в река Джерман.

0

30

TR25

011011

BG4ST600R038

Река Джубрена от изворите до вливането й в река Тополница.

5

31

TR34

030111

BG4ST600R043

Река Горица от изворите до водохващането на “В и К” – гр. Дупница при село Овчарци на кота 814,25 м.

110

32

TR34

030111

BG4ST600R044

Река Отовица от изворите до водохващането на СД “Язовир Дяково” на кота 740 м.

108

33

TR34

030111

BG4ST600R045

Река Дупнишка Бистрица от изворите до водохващанията на “В и К” – гр. Дупница и СД “Язовир Дяково” на кота 740 м.

107

34

TR30

012111

BG4ST600R036

Река Разметаница от изворите до вливането й в река Джерман.

4

35

TR27

011110

BG4ST500R006

Река Струма от вливането на река Джерман до вливането на река Благоевградска Бистрица.

7

36

TR28

011111

BG4ST500R046

Река Копривен от изворите до вливането й в река Струма.

28

37

TR34

030111

BG4ST500R047

Река Манастирска и река Илийна от изворите до вливането им в река Рилска.

105

38

TR33

021111

BG4ST500R048

Река Рилска от вливането на реките Манастирска и Илийна до вливането на десния й приток Шарковица.

94

39

TR28

011111

BG4ST500R049

Река Рилска от вливането на река Шарковица до вливането й в река Струма.

95

40

TR28

011111

BG4ST500R050

Река Лисийска от изворите до вливането й в река Струма.

27

41

TR34

030111

BG4ST500R051

Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Славова от изворите до вливането им.

10

42

TR33

021111

BG4ST500R052

Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Хърсовска в участъка от вливането на река Славова до вливането на река Хърсовска.

9

43

TR28

011111

BG4ST500R053

Река Благоевградска Бистрица от вливането на река Хърсовска до вливането й в река Струма.

23

44

TR27

011110

BG4ST500R007

Река Струма от вливането на река Благоевградска Бистрица до вливането на река Ощавска (Дяволска).

51

45

TR28

011111

BG4ST500R054

Река Четирка (Логодашка) с десния си приток река Лещанска от изворите до вливането й в река Струма.

26

46

TR28

011111

BG4ST500R057

Стара река от изворите до вливането й в река Струма.

52

47

TR31

020111

BG4ST500R055

Река Градевска с десния си приток река Осеновска от изворите до вливането им.

35

48

TR28

011111

BG4ST500R056

Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането й в река Струма.

45

49

TR28

011111

BG4ST500R059

Река Сушичка от изворите до вливането й в река Струма.

46

50

TR28

011111

BG4ST500R058

Река Брежанска от изворите до вливането й в река Струма.

14

51

TR28

011111

BG4ST500R109

Река Лудата от изворите до вливането й в река Струма.

112

52

TR33

021111

BG4ST500R060

Река Ощавска (Дяволска) от изворите до вливането й в река Струма.

47

53

TR27

011110

BG4ST500R010

Река Струма от вливане на река Ощавска до вливането на река Белишка (Шашка)

50

54

TR34

030111

BG4ST500R062

Река Влахинска от изворите до вливането на левия й приток река Синанишка.

92

55

TR31

020111

BG4ST500R063

Река Влахинска от вливането на река Синанишка до вливането й в река Струма.

91

56

TR28

011111

BG4ST500R061

Река Брезнишка от изворите до вливането й в река Струма.

34

57

TR25

011011

BG4ST500R064

Река Врабча (Злинска) от изворите до вливането й в река Струма.

36

58

TR25

011011

BG4ST500R065

Река Белишка (Шашка) от изворите до вливането й в река Струма.

39

59

TR18

001110

BG4ST500R008

Река Струма от вливането на река Шашка до вливането на река Санданска Бистрица.

49

60

TR28

011111

BG4ST500R066

Река Цапаревска от изворите до вливането й в река Струма.

33

61

TR25

011011

BG4ST500R067

Река Седелска от изворите до вливането й в река Струма.

37

62

TR28

011111

BG4ST500R070

Река Лебница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

42

63

TR34

030111

BG4ST500R068

Река Санданска Бистрица от изворите до вливането на десния й приток река Бобов дол.

90

64

TR33

021111

BG4ST500R069

Река Санданска Бистрица от вливането на река Бобов дол до вливането й в река Струма.

89

65

TR18

001110

BG4ST500R009

Река Струма от вливането на река Санданска Бистрица до вливането на река Струмешница.

15

66

TR28

011111

BG4ST500R071

Река Лешнишка (Бождовска) от изворите до вливането й в река Струма.

44

67

TR19

001111

BG4ST400R073

Река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

41

68

TR28

011111

BG4ST400R074

Река Градешница от изворите до вливането й в река Струмешница.

38

69

TR18

001110

BG4ST300R009

Река Струма от вливането на река Струмешница до българо-гръцката граница.

48

70

TR25

011011

BG4ST300R072

Река Мелнишка от изворите до вливането й в река Струма.

40

71

TR34

030111

BG4ST200R075

Река Пиринска Бистрица от изворите до вливането на десния й приток Черешничка.

88

72

TR28

011111

BG4ST200R076

Река Пиринска Бистрица с притоците си Черешничка и Калиманска, в участъка от вливането на река Черешничка до вливането й в река Струма.

43

73

TR26

011101

BG4ST200R077

Река Петровска от изворите до вливането й в река Пиринска Бистрица.

32


Каталог: webdav -> CircaBC -> env -> wfd -> Library -> framework directive -> implementation documents 1 -> information consultation -> bulgaria -> rbd-west aegean
rbd-west aegean -> IV. Мониторинг на водите Повърхностни води
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
rbd-west aegean -> Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
env -> Executive Summary – Cement and Lime
env -> Изложение 1 Въведение
rbd-west aegean -> Програма от мерки Законова рамка и съдържание на раздела


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница