Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 03Дата05.09.2016
Размер78.16 Kb.
#8321
ТипЛекции
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за дисциплината орнитология
включена като избираема в учебния план на
специалността «ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА»
област «4.ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
професионално направление «4.4.НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА»
за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код

Водещ преподавател

Основна

форма на контролЧасове

Кре-дитни

точки


Аудиторни

Извънаудиторни

Всичко

Лекции

Упражнения

семинари


Учебни практики

Други форми

01.01.03.

Доц.д-р Станчо Петров

автореферат

15

15

-

45

75

3II. АНОТАЦИЯ

Птиците са най-младата група гръбначни животни. Те населяват всички континенти и голяма част от островите на Земята. Живеят навсякъде, където има растения или животни, годни да им служат за храна.

Птиците са единствения клас гръбначни животни, който е сформиран еволюционно под влияние на приспособленията за летене.

Птиците имат голямо стопанско значение. Едни се хранят с насекоми и са полезни за селското и горското стопанство; други са санитари в природата (унищожават труповете на умрели животни); трети са ценни помощници в борбата с вредните мишевидни гризачи. Голям е броят на видовете, които са важни ловни обекти.

В предлагания курс се разглеждат важните въпроси, свързани с географското разпространение, биоритмиката и общуването, миграциите, охраната, размножаването и практическото значение на птиците. Разглеждат се мерките за опазване и привличане на птиците и някои нормативни документи,свързани с тази дейност.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ – 15 часаТема 1. Характеристика на клас Птици.

Прогресивни черти в организацията на птиците, отличаващи ги от останалите групи животни. Отличия и общи черти в строежа на птиците и влечугите. - 1 час

Систематика на птиците. Видове и подвидове. Индивидуална, географска и клинална изменчивост. Пръстеновидно препокриващи се ареали. Разкъсани ареали. Някои морфологични признаци използвани в систематиката. ………………………………… 1/2 часа

Тема 2. Географско разпространение и численост на птиците.

Разпространение по зоологически области. Птици на високите ширини и тропиците – численост на видовете. Вертикално и хоризонтално разпределение на птиците. Градация на числеността в различните групи. Разселване на птиците във връзка с градацията на числеността. Влияние на човека върху числеността и разселването на птиците. Аклиматизация. Принципи на отделяне на орнито-комплексите. ……………………..1/2 часа

Тема 3. Биоритмика на птиците.

Циркадни биоритми. Активна фаза и фаза на покой. Целогодишен ритъм на живот. Следгнездови период.Значение на ятата (търсещо и защитно). Следгнездови скитания

Общуване на птиците.

Звукови сигнали – призивни, защитни, ювенилни, агресивни, хранителни, размножителни. Значение на пролетната демонстративна песен. ……………..………..1/2 часа

Тема 4. Локомоторна дейност.

Запознаване с многообразните движения на птиците. Полет- основна и своеобразна форма на движение на птиците. Какво способства за полета на птиците? Типове полет във връзка с условията на обитаване – махащ, реещ, пикиране, излитане, кацане. Основни параметри на полета – скорост, продължителност, височина. Линеене на птиците във връзка с приспособленията за полет. Други начини на придвижване на птиците във връзка с приспособяването към воден, наземен и дървесен начин на живот – плаване, гмуркане, ходене, бягане, подскачане, лазене. ………………………………………………………1 час

Тема 5. Миграция на птиците.

Екологични групи птици в зависимост от степента на уседналост – постоянни, скитащи и прелетни птици. Миграционно състояние. Скорост, височина и направление. Ориентация при прелетните (хипотези). Следгнездови миграции и тяхното биологично значение. Истински прелети и инвазионни миграции. Дневни и нощни миграции. Постоянство на миграционните пътища, места за гнездене и зимуване. Фактори предизвикващи миграции. Произход на миграциите. Продължителност на миграциите. ……………………………………………………………………………………………….1/2 часа

Тема 6. Методи за изследване на миграциите на птиците.

Абсолютни отчети чрез картиране на гнездата. Отчети на гнездящи двойки или гнезда на пробни площадки. Маршрутни отчети. Отчети от постоянен наблюдателен пункт. Отчитане числеността на птичите ята. Опръстеняване на птиците. Способи за улов на птиците – мрежи и др. ……………………………………………………………………..1/2 часа

Тема 7. Нервна система и сетивни органи. Особености на нервната дейност. Безусловни и условни рефлекси. Памет.

Зрение на птиците. Особености в строежа във връзки с общите екологични особености на птиците. Цветно зрение. Акомодация. Моно- и бинокуларно зрение. Острота на зрението. Дневни и нощни птици. Слух. Основни особености на слуховия апарат. Ултразвукови колебания и слух. Ехолокация у птиците. Обоняние. Вкус. Осезание. …………………………………………………………………………………..…………….1/2часа

Тема 8. Хранене. Строеж на клюна у птиците и способи за добиване на храна. Способи за обработка на храната. Погадки. Хранене на малките и на възрастните птици. Интензивност на хранене на пиленцата през денонощието и в продължение на гнездовия период. Стенофагия и еврифагия. Сезонни изменения на хранителния порцион. Денонощна норма на хранене. Хранителен спектър.

Методики за вземане на проби от погадки и тяхната обработка. …………..…….. 1 час

Тема 9. Размножаване на птиците.

Начало на размножителния период. Определяне на пола по външни и вътрешни признаци. Полов диморфизъм. Полова зрялост. Типове брачен живот. Видове не образуващи двойки - моногамия. Полигамия. Гнезда на птици – гнездостроене. Гнездова територия. Брой на яйцата и тяхната окраска – биологично значение. Яйцеснасяне. Продължителност на мътене. Период на инкубация. Брой на пиленцата в люпилото, растеж и развитие, смъртност. Успешност на размножаването. Престой на пиленцата в гнездата и продължителност на тяхното изхранване от родителите. Гнездящи, полуотглеждащи и отглеждащи птици. Разпадане на отлеждащите двойки. Цикличност в размножаването. Гнездова консервативност.

Колониално гнездене. Гнездови паразитизъм. Междувидови взаимоотношения. Поведение. …………………………………………………………………………………….……………..1 час

Тема 10. Практическо значение на птиците.

Значение на птиците за унищожаване на вредните за селското стопанство животни – безгръбначни и гризачи. Птици унищожаващи семената на плевелните. Птици причиняващи загуби на различните отрасли на стопанството. Птици и авиация. Птици и медицина. Птици и ловна дейност. ………………………………………………………………………….…..1/2 часаТема 11. Опазване и привличане на птиците.

Нормативни документи за защита на птиците. Птици вписани в Червените книги на България и Европа. Редки, застрашени, изчезващи и малкоизучени птици в България и на Балканите и пътища за тяхното опазване. Привличане на птиците с помощта на изкуствени гнезда и къщички. Подхранване. Изкуствено развъждане на ценни и редки видове птици. …………………………………………………………………….…………………………1/2 часа


III. 2. УПРАЖНЕНИЯ – 15 часа
Тема 1. Определяне на птици и обитатели на полето. ………………………….…4 часа

Тема 2. Определяне на птици и обитатели на планините. .……………….……….4 часа

Тема 3. Птици в населените места – теренно занятие. …………………………….7 часа
III. 3. СЕМИНАРИ ЗАНЯТИЯ
III. 4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

III. 4. 1. Учебни практикиIII. 4.2. Разработка и защита на технологични карти /други форми/ - не

III. 4.3. Самоподготовка /за текущия контрол и изпита/ –

Консултации – 15 часа

Изпити /автореферат/ - 30 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Лекциите и упражненията се провеждат според общоприетите изисквания, при максимално използване на наличната учебна техника (шрайбпроектори, аспектомати, видеоапаратура) и самостоятелна работа с раздавателен биологичен материал.

Упражненията се заверяват при наличието на протоколи от всички теми.

Формата на изпит е чрез разработване на автореферат.

V. ПРОГРАМА /КОНСПЕКТ/
Автореферати върху част от темите:


 1. Надразред Плаващи (Impennes или Natamtes)

 2. Надразред Бягащи (Ratitae)

 3. Надразред Летящи (Volantes)

  1. Разред Гмурцоподобни (Podicipediformes)

  2. Разред Пеликаноподобни (Pelecaneformes)

  3. Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes)

  4. Разред Гъскоподобни (Anseriformes)

  5. Разред Дневни грабливи (Falconiformes)

  6. Разред Кокошеподобни (Gallieformes)

  7. Разред Чайкоподобни (Lariformes)

  8. Разред Гълъбоподобни (Columbiformes)

  9. Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)

  10. Разред Кълвачоподобни (Piciformes)

  11. Разред Пойни (Passeriformes)VІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Даракчиев А. Ръководство по орнитология. “Наука и изкустсво”, София, 1988 г, 308 с.

 2. Пешев Ц., Н. Боев. Фауна на България. Кратък определител на гръбначните. “Народна просвета”, София, 1962 г, 520 с.

 3. Пешев Ц., С. Симеонов. Атлас по зоология. “Народна просвета”, София, 1993 г, 360 с.

 4. Симеонов С., Т. Мичев. Птиците на Балканския полуостров. “Петър Берон”, София, 1991 г , 250 с.

Съставил: …………………………../ доц. д-р С. Петров /
Каталог: cntnr -> uchebni programi -> U programi RZA
U programi RZA -> Факултет растителна защита и агроекология
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения, семинари
U programi RZA -> Лекции Упражнения семинари Учебни практики Други форми 01. 01. 04
U programi RZA -> Програма за дисциплината цветарство включена като факултативна в учебния план на специалност екология и опазване на
U programi RZA -> Утвърждавам: р е к т о р: /доц. Д. Греков
U programi RZA -> ПроФ. дсн Йорданка Кузманова
U programi RZA -> Програма За дисциплината : Карантина на растенията Включена като: задължителна в учебния план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница