Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовкастраница1/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6   7
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС

(Раздел: Литературно обучение)ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНАУроци за нови знания

(55%)

НЗ

57

Уроци за упражнения

(35%)

У

29

Уроци за обобщение и преговор

О/П

7

Уроци за диагностика

(3%)

Д

3

Уроци по извънкласно четене

(7%)

ИЧ

16

Годишен хорариум: 112 часа. Изготвил:

(име и фамилия)по ред

Уч. седмица

Тема на урочната единица

Уроч

на единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или по раздели

Заб.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

МОДУЛ 1. ЧЕТА, УЧА, ИГРАЯ

1

ІХ

1


Вече съм в трети клас!

Мария ДоневаУчилище, здравей!

Юлия СпиридоноваП

Чете с разбиране и се включва в диалог по дадена тема. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Открива повторенията и изброяването като изразни средства в конкретно литературно произведение. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на стихотворение. Ориентира се в последователността на епизодите и изразява предпочитания към герои и епизоди при четене на разказ. Споделя впечатленията си от прочетени произведения, установява сходство и различие между тях, изразява емоционално-оценъчно отношеине.
Новите пътешествия на ученика читател започват с четене за удоволствие и по личен избор и актуализация на опорни познания. Учениците се ориентират в оформлението на учебната книга: корица, страница, илюстрация, текст, заглавие на книга, запознават се с новата читанка чрез четене-разглеждане, сравняват читанките за втори и трети клас. Актуализират се подходи за работа с текста и книгата при самостоятелното четене, коментират се разнообразни стратегии за четене и учене, Съпоставят литературни произведения с обща тема и различни жанрове: стихотворение и разказ, диференцират стратегии за литературно четене на двата основни жанра.

Текущо оценяване

по задачи.

Устна проверка.

2
Алберт

Оле Лунд КиркегорП

Чете с разбиране разказ и разпознава жанра на литературния текст. Открива и осмисля образа на литературния герой в произведението. Ориентира се в случката в изучаваното литературно произведение. Включва се в диалог по темата на произведението: отговаря на въпроси по съдържанието на прочетенто, коментира постъпките на героите от изучавано произведение, изразява емоционално-оценъчно отношение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Разграничава пряко от непряко общуване. Споделя впечатления от прочетеното – устно или по записки, отразени в читателския дневник.
Учениците четат с разбиране художествен разказ, ориентират се в образа на литературния герой и в характера на произведението, като съотнасят текст и илюстрация. Доказват, че разбират прочетеното, като отговарят на въпроси към текста. Ориентират се в комуникативната ситуация, отразена в текста, и се включват в диалог по темата за ролята на книгата и четенето в живота на човека. Обменят впечатления за прочетеното през ваканцията, праят взаимни препоръки на книги за четене, описани в читателския им дневник. Рефлексират читателския си опит и обсъждат читателските си практики, като отговарят на въпросите от читателската анкета в учебната тетрадка. Ориентират се в новата тетрадка – дневник на пътешественика в Книжен свят. Планират новите пътешествия с четене и обсъждат идеи за проекти и работни екипи.

Формиращо оценяване чрез анкета за проучване на читателския опит и ценности и по резултатите, отразени в читателските дневникци.

Текущо оценяване по задачи за четене с разбиране.3
Вълк и вълче

Иван КриловУ

Чете с разбиране басня, като се ориентира в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Разпознава баснята като жанр и прави извод за поуката. Интерпретира текста чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми, дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите. Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Прави разлика при четене на текст от хартиена страница и дисплей.
Учениците се подготвят за входна диагностика: четат с разбиране, проследяват действията на героите и оценяват качествата им, откриват поуката и я формулират чрез пословица, съпоставят басня и приказка; разграничават изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни, установяват сходства и различия между две литературни и/или фолклорни произведения, съчиняват по подобие. Учениците се ориентират в е-библиотек@т@, различават четенето от хартия и от екран, обсъждат хигиена на учене и работа с компютър, правила за безопасно поведение в интернет.

Текущо оценяване по задачи: устна проверка.

Самооценяване със Стълбица на четенето.

Оценяване на четивната техника

4

2

Какво знам и мога преди трети клас? Гълъб и мравка Езоп

УТ


Вх.Д

Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение. Доказва, като отговаря на въпроси, разбиране на съдържанието на изучаваното литературно и/или фолклорно произведение.

Ориентира се в случката и озаглавява текста, открива героите и коментира постъпките им.

Открива поуката от баснята и я интерпретира чрез подходяща пословица.

Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения, разграничава разказ, басня и приказка.

Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

За да се мотивира ученика за съзнателно четене и самоконтрол върху разбирането, предварително се коментират критериите за установяване на разбирането при четене. За целта се припомнят видовете задачи (с избираеми и отворени отговори) и начините за решаването им. Коментира се прилагането на разнообразни учебни стратегии за четене с разбиране (как да чета, за да реша успешно теста) След като тестът е решен, децата оценяват многоаспектно дейността си чрез Личицата на читателя. Маркират задачите, с които смятат, че са се справили, задачите, които са ги затруднили и в решението на които, не са сигурни или не могат да обяснят Заедно с учителя определят брой точки за всяка задача и пресмятат общия си бал. Правят преценка за постиженията си, за силните и слабите си страни като читатели, поставят си нови цели в четенето и ученето.

Критерийно оценяване на четенето с разбиране чрез тест Формиращо оценяване и самооценяване с инструментите: Личицата на читателя и Светофарът на ученето и Стълбицата на четенето.

5
Труден въпрос

Юлия Момчилова

УТ


НЗ

Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Ориентира се в случката. Коментира постъпките на героите от изучавано произведение. Открива логически акценти в художествения текст.


художе-ствен текст

Учениците четат с разбиране приказка: отговарят на въпроси по съдържанието на текста и откриват връзката между текст и заглавие, проследяват действията на героите в отделните епизоди, коментират мислите и преживяванията им, оценяват качествата им. Учениците обсъждат как и защо авторката е измислила тези герои и тази история. На тази основа се обобщават представите им за литературен герой и за художествената измислица като основна характеристика на художествения текст. Дават примери за художествени измислици от изучавани произведения в различни жанрове. Учениците се запознават с авторката на приказката във виртуалната среда на е-библиотек@т@, разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервю с нея, отговарят на въпросите й, зададени към тях лично, четат нейните споделени тайни на писателското майсторство.

Формиращо оценяване и самооценяване по карта с умения за четене.

Текущо оценяване по задачи: устна проверка


6
Труден въпрос

Юлия Момчилова;Как става така Петя Александрова

У

Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения. Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация, отразена в текста (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Задава и отговаря на въпроси.
Учениците съпоставят героите в изучаваното литературното произведение по външен вид и по характер, четат ново произведение, близко по съдържание, но различно по жанр и съпоставят героите от различните произведения. Установяват сходства и различия между стихотворения и приказка с подобни герои и теми, правят извод за особеностите на художествените текстове.

Текущо оценяванепо задачи: устна проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.7
Книжка войник Леда Милева

УТ


ИЧ

Ориентира се в оформлението на книгата: корица, страница, илюстрация, текст, заглавие на книга. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение. Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Рецитира детски стихотворения от български автори. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Учениците споделят впечатления от лятното си четене, четат записки от читателския си дневник. Решават забавен тест по предварително прочетеното произведение на Леда Милева. Коментират общуването с книгата като диалог на читателя с героите, авторите и между читатели. Четат, рецитират и инсценират части от стихотворението в Книжния театър на класа. Ориентират се в е-библиотек@т@ на читанката, откриват видовете книги в нея и новия за тях Лексикон на читателя, който представя автори от читанката. Четат е-текста на Асен Босев за книгите и четенето. Планират продължение на работата по проектите Златна книга на класа, Календар на читателя, започнали във 2 клас. Обмислят нови читателски проекти за 3 клас.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене. Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.8

Х

3


Златни облачета Трайко Симеонов Планината от моя прозорец

Леда Милева

УТ

Световен ден на музиката Национален ден на поезията


НЗ

Разграничава епитета и сравнението като изразни средство в изучавано произведение.. Разпознава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни, разпознава описание в литературното произведение. Установява сходство и различия между две литературни произведения Рецитира детски стихотворения от български автори на или на части от тях.

епитет

сравнение

Учениците четат с разбиране стихотворения, представят си природните словесни картините, обрисувани от поета, и откриват образните думи, с които са описани пейзажите. Откриват епитетите и сравненията като думи, които изразяват чувството на героя и помагат на читателя да си представи картините. Разграничават епитета и сравнението с опора на примери от изучаваните и съпоставяни литературни произведения. Четат изразително стихотворенията, като открояват интонационно образните думи в текста.

Текущо оценяване: устна и писмена проверка.

9
Обичам есента

Асен Босев


Годишните времена

УТ


НЗ

Открива описания на външен вид на герой, на обстановка, на пейзаж в художествен текст. Установява сходство и различия между две литературни произведения Разпознава гатанката като художествено описание. Разграничава художествен от нехудожествен текст. Разграничава епитета от прилагателното име. Изразява предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно

художе-ствено описание

Учениците актуализират знанията си за текста описание, като съпоставят художествено и нехудожествено описание. Четат с разбиране стихотворение, в което герой е есента, и откриват средствата, с които е сътворен художествения образ, коментират ролята на епитети и сравненията в художественото описание. Съпоставят художествен и нехудожествен текст, установяват обща тема и разликите в изразните средства, използвани в описанията с различни цели. Преоткриват гатанките като художествени описания.

Текущо оценяване: устна и писмена проверка.
10
Питанка в час по рисуване

Петя КокудеваКое е важно Петя Кокудева

УТ

Световен ден на усмивкатаУ

Ориентира се в ситуация на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Употребява правилно личните местоимения и с опора на тях осмисля условния характер на художествения текст. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст Установява сходство и различие между две литературни произведения.
Учениците четат интерактивно стихотворения по личен избор и, като прилагат стратегии за диалог с текста, търсят връзката между текста и неговото заглавие. Откриват въпрос в заглавието на текста и четат с разбиране, за да намерят отговор в текста, интерпретират текста като отговор на въпрос. Съпоставят стихотворения близки по тема и герои и по стратегии на четене, коментират различни гледни точки по темата и ги илюстрират с примери от изучаваното литературно произведение. Учениците се запознават с авторката на стихотворенията във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателката Петя Кокудева и прочитат части от интервю с нея, разглеждат галерията със снимки на писателката пътешественик и правят по тях художествени описания .

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


11

4

Малкият писател Ран Босилек

УТ


НЗ

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация на пряко е непряко общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Открива описания на външен вид на герои в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.. Включва се в диалог по дадена тема, задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита си. Измисля история по преживяно и редактира собствен текст.


повествование

Учениците четат с разбиране, като съотнасят текст и илюстрация, откриват художественото описание на външния вид на герой и подреждат илюстрациите от серията картини според реда на действията на героя в текста. Обобщава се представата за повествованието като текст или част от текст, който отговаря на въпроса какво се случва и кое след кое става. Учениците обсъждат образа на малкия писател и влизат в ролята на малки писатели, за да измислят своя история по преживяно. Четат от Лексикона на читателя съветите на писатели към пишещите деца. Обсъждат нови проекти: Моята ръкописна книга и писателски сборник Златното перо с първи творчески опити на децата от класа, вземат решение за създаване на детска работилничка за творческо четене и писане и обсъждат организацията на дейността.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на писането по карта с умения.


12
Джиго заминава за пустинята

Юлия СпиридоноваНЗ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст. Проследява развитието на взаимоотношенията между героите. Открива епитети и сравнение в изучавано произведение Осмисля условния характер на художествения -текст. Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни. Открива логически акценти в художествения текст. Открива значението на непознати и на образни думи в контекста на изучаваното произведение, редактира текст на писмо от името на герой.
Учениците разширяват представата си за текст повествование, като разграничават сюжетните (случки) и извънсюжетните (картини) елементи в изучавано литературно произведение в жанра на авторовата приказка. Откриват, че връзките между епизодите се основават както на последователността в действията на героите, така и на причинно-следствени връзки между случките. Учениците коментират постъпките на героите и причините за техните действия, интерпретират развитието на историята чрез стратегията за разрешаване на проблеми.

Обсъждат проект за създаване на Енциклопедия с любими герои и съставят първата страничка от нея с визитката на Джиго.Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване.


13
Северно сияние за подарък

Петя Александрова

(УТ)


НЗ

Осмисля условния характер на художествения текст. Разграничава художествен и нехудожествен текст Разпознава художественото описание в литературното произведение. Открива логически акценти в художествения текст. Разграничава сведения от измислица. Редактира текст.
Учениците свързват тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Разграничават художествен от нехудожествен текст, като се позовават на съдържанието и целите на текста. Определят текста като художествен, разграничават в него художественото описание от повествованието Обсъждат предназначението на текста и стратегиите за литературно четене за удоволствие. Учениците се запознават с авторката на литературното произведение във виртуалната среда на е-библиотек@т@: разглеждат книжката за писателката и прочитат части от интервю с нея, коментират нейните съветите към децата, които обичат да четат и да пишат.

Текущо оценяване

по задачи:

устна и писмена проверка.


14
Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница