Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавамстраница1/5
Дата18.06.2018
Размер0.7 Mb.
#74254
  1   2   3   4   5
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:

Директор:

(име и фамилия)

ПО български език и ЛИТЕРАТУРА

(компонент „Литература“) ЗА 6. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКАучебна ……………………. ГОДИНА


Уроци за нови знания

37 уч. часа

Уроци за упражнения

32 уч. часа

Уроци за преговор

6 уч. часа

Уроци за обобщение

4 уч. часа

Уроци за контролни и класни работи

6 уч. часа


ОБЩ БРОЙ уроци по литература – 85 учебни часа

Забележка: 17-те часа за развитие на комуникативните компетентности са съответно 2 за нови знания и 15 за упражнения

Първи учебен срокпо ред

Уч.

седмица

Тема на урочната единица

Урочна единица

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване по теми и/или по раздели


Заб.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

1.

Начален преговор

Преговор

Разпознаване по откъс от изучавано в 5. клас произведение на неговия автор и заглавието на самото произведение.

Свързване на имена на герои от изучавано произведение с името на неговия автор и със заглавието на произведението.

Свързване на изучавано произведение с името на автора, с жанра, с имена на герои от произведението, със сюжета и мотивите му.

Разпознаване на приказните опозиционни двойки. Съпоставяне, разсъждаване, обобщаване и изразяване на лично мнение.


Преговорът протича под формата на беседа върху изпълнявани от учениците задачи.

Дейности:

Учениците дават устно отговори на въпросите в задачите и изразяват мнения върху възникналите по време на беседата проблеми.Оценяването се осъществява чрез проверка на резултатите от изпълнението на задачите.
2.

1.

Български език3.

1.

Митология, фолклор, литература


Преговор

Познаване същността на понятията мит, фолклор и литература. Разпознаване и съпоставяне в зависимост от жанровите им характеристики на мита, вълшебната приказка, легендата и народната песен.

Познаване на основни персонажи на изучаваните в 5. клас митове и основни за изучаваните фолклорни произведения герои и конфликти.

Познаване и обясняване на значението на понятието сюжет.

Урокът в началото протича под формата на беседа, а после – упражнение за работа с откъси от изучавани произведения, принадлежащи към различни жанрове на словестността.

Учениците дават устно отговори на зададените от учителя въпроси и изразяват мнения върху разискваните в беседата проблеми.Дейности:

Изпълняват самостоятелно или по двойки упражнения върху откъси от изучаваните произведения. Преговорените знания се систематизират в табличен вид или в план на урока, който се записва в тетрадките.Оценяването се осъществява под формата на индивидуално изпитване или чрез проверка на резултатите от изпълнението на упражненията.
4.

1.

Български език5.

1.

Български език6.

2.

Контролна работа по български език и литература – входно равнище

Контролна работа

Проверка на степента на усвояване на знанията и уменията от учебното съдържание за 5. клас.
Тестови задачи по литература от затворен тип с избираеми отговори и задачи с отворен отговор, включени в общия тест за входното равнище.

Дейности:

Учениците изпълняват задачите в рамките на определеното време.Тестово изпитване.
7.

2.

Български език8.

2.

Човекът и природата

Нови знания

Достигане до разбиране за значението на връзката между човека и природата. Изразяване на позиция върху конфликтите, които възникват при нарушаването на тази връзка.
Урокът протича под формата на беседа върху хуманитарен проблем, открит в текстовете, публикувани в учебника.

Дейности:

Учениците четат текстовете от учебника, работят самостоятелно и/или по групи върху задачите след тектовете и след това под ръководството на учителя изразяват мнения и мисли, провокирани от извършената работа.Оценяването се осъществява под формата на коментар на резултатите от дейността на учениците и изпълнените от тях задачи.
9.

2.

Български език10.

2.

Хубава си, моя горо“ – Любен Каравелов

Авторът, произведениетоНови знания

Свързване на изучаваното произведение с името на неговия автор.

Разбиране на съдържанието на литературната творба – език, образи и чувства.


Представяне на автора и беседа върху задачите от учебника.

Дейности:

Учениците дават устни отговори на задачите от учебника, коментират, изказват мнения, формулират своя позиция.Оценяването се осъществява под формата на коментар на резултатите от дейността на учениците и изпълнените от тях задачи.
11.

3.

Хубава си, моя горо“ – Любен Каравелов

Героят и преживяванетоНови знания

Различават се и се тълкуват преживяванията, настроенията и състоянията на героя.
Беседа върху задачите от учебника.

Дейности:

Учениците описват устно героя в лирическата творба, изразяват мнения за настроението му и за причините за неговото състояние. Четат откъси от литературното произведение и определят чувството, което преобладава в тях. Свързват преживяванията на героя със своя житейски опит.Оценяването се осъществява под формата на коментар на резултатите от дейността на учениците.
12.

3.

Български език13.

3.

Хубава си, моя горо“ на Любен Каравелов

Идеите, ценностите, магията на словотоУпражнение

Достига се до идея за връзката на човека с родната природа, определя се ценността, която утвърждава литературното произведение, откриват се словосъчетания от думи с преносно значение и се обяснява значението им за изграждането на смисъла на текста.
Самостоятелна работа върху задачи от учебника и беседа върху резултатите от изпълнението им.

Дейности:

Учениците дават устни отговори и/или изпълняват самостоятелно задачи от учебника. Под ръководството на учителя коментират, тълкуват, изразяват мнения.
Индивидуално изпитване. Оценяването се осъществява под формата на коментар на резултатите от дейността на учениците и изпълнените от тях задачи.
14.

3.

Български език15.

3.

Български език16.

4.

Творческа задача върху текста на произведението „Хубава си, моя горо“ на Л. Каравелов

Упражнение

Достигане до разбиране за въздействието на различни видове изкуство – музика, литература, фотография.
Самостоятелна работа върху творчески задачи. Необходима е предварителна подготовка за часа чрез осигуряването на необходимата техника и материали.

Дейности:

Учениците предават впечатленията си от въздействието на творбата в продукта, който създават.Индивидуално изпитване. Оценява се самостоятелната работа на учениците, които презентират създадения от тях продукт.
17.

4.

Български език18.

4.

Обичта към родината


Нови знания

Достигане до разбиране на темата, изразяване на мнение за силната привързаност на човека към неговата родина. Изразяване на позиция върху проблемите, които възникват при нарушаването на свещената връзка човек – родина.
Беседа върху текстове по темата, работа върху задачи по темата.

Дейности:

Самостоятелно и/или по групи учениците изпълняват упражнение върху художествен текст, отразяващ темата, устно и писмено изпълняват задачи по темата, коментират, описват, изразяват мнение.Оценяването се осъществява под формата на коментар на резултатите от дейността на учениците и изпълнените от тях задачи.
19.

4.

Български език20.

4.

Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов

Авторът, произведениетоНови знания

Опознаване на автора на изучаваното произведение.

Разбиране на съдържанието на художествения текст – език, образи и чувства.


Беседа върху устно изпълнени задачи върху текста на произведението.

Дейности:

Учениците дават устни отговори на задачите, коментират, съпоставят своите мнения, описват образи, чувства и настроения.Оценяването се осъществява под формата на коментар на изпълнените от учениците задачи и коректността и пълнотата на техните отговори.
21.

5.

Отечество любезно, как хубаво си ти!“ на Иван Вазов

Героят и преживяванетоНови знания

Изграждане на мнение за образите на говорещия и на героя в художествения текст. Описание на чувствата на героя и изразяване на позиция за причините на възникването им.
Беседа върху съществени елементи от съдържанието на художествения текст.

Дейности:

Учениците отговарят устно на въпросите върху художествения текст, като описват образите, които авторът е изградил, и чувствата, които текстът предава.Оценяването се осъществява под формата на коментар на изпълнените от учениците задачи и коректността и пълнотата на техните отговори.
22.

5.

Български език23.

5.

Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов

Определяне на идеите, ценностите и анализ на ефекта от въздействието на художественото слово в творбатаУпражнение

Откритите в художествения текст идеи и ценности са обвързани с житейския опит на учениците. Обясняване значението на преносната употреба на думите и на отклоненията от обичайния за

българската реч словоред за изграждането на смисъла на фразата и текста.Беседа върху съществени елементи от съдържанието на художествения текст.

Дейности:

Учениците отговарят устно на въпросите върху художествения текст, изказват мнения и формулират позиция върху важни хуманитарни проблеми, обвързани с конкретни житейски ситуации.

Работят самостоятелно, като изпълняват задачи върху езика на художествения текст и представят устно резултатите от дейността си.


Индивидуално изпитване. Оценяването се осъществява под формата на коментар на изпълнените от учениците задачи и коректността и пълнотата на техните отговори.
24.

5.

Български език25.

5.

Български език26.

6.


Каталог: Razpredelenia-Anubis -> 6klas
6klas -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
6klas -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас
Razpredelenia-Anubis -> Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовка


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница