Марин найденов нешковДата25.02.2018
Размер210.75 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
МАРИН НАЙДЕНОВ НЕШКОВ

Адрес
ул. „Генерал Скобелев” N:37, ет. 6., ап. 27. Варна, п.код. 9002

Телефон
00359 897 405 422; 00359 52 660 361;

Факс
-

E-mail
neshkov@ue-varna.bg;

Националност
българин

Дата на раждане
12 март 1950 г.


Трудов стаж


Дати (от-до)
Летен сезон 1971 и 1972

• Име и адрес на работодателя
ТК ”Златни пясъци”, 9007 Варна, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Туристическо обслужване

Заемана длъжност
Екскурзовод

Дати (от-до)
Летен сезон 1973

• Име и адрес на работодателя
ВТП “Балкантурист” гр. София, ТК ”Балкантурист-Албена”, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Туристическо обслужване

• Заемана длъжност
Инспектор

Дати (от-до)
Юли 1975 до сега

• Име и адрес на работодателя
ВИНС «Д. Благоев»/Икономически университет - Варна,

9002 гр. Варна, бул. «Княз Борис I”, 77• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател в катедра “Икономика и организация на туризма”:

Асистент-1975, ст.асистент-1977, гл.асистент-1979 и доцент от 1988 до сега• Заемана длъжност
1975 - асистент, 1977 - ст. асистент, 1979 - гл. асистент

и от 1988 до сега - доцент;

1985 - 1991 - Ръководител на научна лаборатория по «Икономика и

организация на туризма» към Научно-изследователски сектор;

1989 - 1994 - Декан на чуждестранните студенти;

1996 - 1999 - Директор на “Магистърски програми”;

1999 - 2004 - Директор на колежа по туризъм;

1999 - 2004 - Ръководител на катедра “ИОТ”;2003 - 2007 - Зам. Ректор по учебната работа;

Дати (от-до)
Април 1990 – април 1996 г.

• Име и адрес на работодателя
9002 Варна, ул. “Ген. Скобелев” 35

• Вид на дейността или сферата на работа
Туроператорска и агентска дейност в туризма

• Заемана длъжност
1990 - 1996 г. - ръководител на СД “Контур 2010” и собственик на ЕТ “Контур МН”
Образование и обучение
Дати (от-до)
Март 1988

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висша атестационна комисия при Министерски съвет на Р. България

• Наименование на придобитата квалификация
Доцент по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление на туризма”

Дати (от-до)
Март 1984

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висша Атестационна Комисия при Министерски съвет на Република България

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (кандидат на икономическите науки) по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление на туризма”

Дати (от-до)
1981- 1983

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Икономически университет-Варна

• Наименование на придобитата квалификация
Докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Икономика и организация на туризма”

Дати (от-до)
февруари, 1980 – април 1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по туризъм, регионално развитие и транспорт в Копенхаген, Дания

• Наименование на придобитата квалификация
Дългосрочна специализация по проблемите на туристическия автотранспорт, организаторската и посредническата дейност в туризма

Дати (от-до)
септември, 1985 – декември 1985

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по туризъм и изследване на свободното време към Стопанския университет във Виена, Австрия;

• Наименование на придобитата квалификация
Дългосрочна специализация по проблемите на управлението на пътническите агенции, планирането и туристическата политика

Дати (от-до)
1981, 1989, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Учебно-изследователски звена към висши училища в Будапеща (Унгария); Дрезден (ГДР), Лайпциг и Фройденщад (ФРГ); Хага (Холандия), Съри, Борнмът и Манчестър (Великобритания), Виена (Австрия) и Щутгарт (ФРГ).

• Наименование на придобитата квалификация
Каткосрочни специализации по икономика и управление на туризма

Дати (от-до)
1964 - 1969

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Немска езикова гимназия “Ернст Телман” – гр. Ловеч

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Немски език

Дати (от-до)
1957 - 1964

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Основно училище “В. Левски”, с. Ч. Осъм

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Основно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Стенография и машинопис.
Майчин език
Български

Други езици


немски английски руски

• Четене
отлично добро добро

• Писане
отлично добро добро

Разговор
отлично добро добро
Социални умения и компетенции

2005 до сега - Председател на Варненска туристическа камара;

1996 - 2008 г. - Председател на борда на директорите на “Турекспо” АД;

1990 - 2005 г. - Зам. председател на Варненска туристическа камара;

2006 до сега - член на УС на асоциация “Култура и туризъм на българския Североизток”;

2006 до сега - член на УС на Българска туристическа камара;

2007 до сега - член на УС на Варненска търговско-индустриална камара.


Технически умения и компетенции

Владеене на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet,


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
цигулка, китара, участие в хор «морски звуци»Свидетелство за управление на МПСОт 1969 г.


Приложения
Приложение 1: Участие в изследователски проекти;

Приложение 2: Публикации;Приложение 3: Преподавателска и научно-изследователска дейност.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Участие в изследователски проекти


Дати (от-до)
1.03.1999 г. – 30.06.1999 г.

• Име на проекта
«Насоки за обработка на туристическите рекламации»

• Финансираща организация (програма)
Програмата “Инициативи за развитие на туризма в България” на британския Ноу Хау Фонд за България

• Заемана длъжност
Член на екипа

Дати (от-до)
2004

• Име на проекта •
Развитие на културния туризъм.в гр. Разград

• Финансираща организация (програма)
PHARE Project за културния туризъм.

• Заемана длъжност
Лектор в обучение на ключов управленски персонал от туристически организации

Дати (от-до)
Март 2005 – септември 2006

• Име на проекта
Проект № BG 0202.02.ESC.G.DBET.008 “Шабленското и Дуранкулашкото езера – богатствата на Приморска Добруджа”

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР на ЕС

• Заемана длъжност
Ръководител проект

Дати (от-до)
Април 2006 – юни 2007

• Име на проекта
BG2003/004-937.11.03.01-27 “Повишаване конкурентоспособността на фирми от туристическата индустрия в СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал”

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР на ЕС

• Заемана длъжност
Лектор “Управление на качеството и сертификация в туризма

Дати (от-до)
2007

• Име на проекта
Проект № 014664 „Регионална иновационна стратегия на североизточен район за планиране”(ne-bg ris) направление „изследвания и иновации” в секторна група “Туризъм”;

• Финансираща организация (програма)
Vi рамкова програма на Европейския съюз;

• Заемана длъжност
Координатор по туризъм

Дати (от-до)
2007-2008

• Име на проекта
“СИТИРЕДЖИО I и ІІ

• Финансираща организация (програма)
Програма “Регионално икономическо развитие чрез сътрудничество в прилежащия регион”;

• Заемана длъжност
Член на екипа

Дати (от-до)
2006

• Име на проекта
„Развитие на гражданското общество - Подкрепа на предприемачеството за иновации в Североизточния регион на планиране – ключов елемент за развитие на икономика на знанието” bg 2005/017-353.01.01

• Финансираща организация (програма)
Програма ФАР 2005.

• Заемана длъжност
Член на екипа по частта за туризма.ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Публикации


 • Нешков, М. и к-в. Насоки за внедряване на концепцията „Зелени хотели“ в община Варна. „Данграфик” – Варна, 2009.

 • Нешков, М. Култура и туризъм – традиции и съвременност: [Сб. докл.]. - Варна: Сталкер, 2009, с. 198 – 212;

 • Нешков, М. и к-в. Екскурзоводство: [Учебник] / Варна , Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2008, 395 с.;

 • Нешков, М. Вино и туризъм – от традицията към съвременността: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2009, с. 7 - 22.

 • Нешков, М., Велина, К. Икономика и управление на туристическото предприятие: [Учебник]/Варна, Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2009, 271 с.;

 • Нешков, М. Вино и туризъм – от традицията към съвременността: София, сп. “ХоРеМаг”, бр. 65/09 2009, с.4-8.

 • Нешков, М. Религиозният туризъм – възникване, същност и съвременни форми: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2008, с. 24 - 36.

 • Нешков, М. и к-в. Prognosis for tourism development on Bulgarian Black Sea coast and the passenger traffic to and from the airports of Varna and Burgas for the period of 2008-2017. Фрапорт, Варна, 2008 (160 с., участие от 60 с. и обща редакция);

 • Нешков, М. Възможности за развитие на Варненска област като приоритетна туристическа дестинация. // Българският туризъм: приоритети за развитие: [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2007, с. 111 - 124. - (Библиотека Туризъм).

 • Нешков, М. Пътническите агенции в България, сп. “Туристически пазар”, бр.5/2007, с. 22.

 • Нешков, М. и к-в. Въведeние в туризма: [Учебник] / Варна , Изд. «Наука и икономика» на ИУ, 2007, 348 с.;

 • Нешков, М. Пътнически агенции и транспорт в туризма:[Учебник]:Изд.«Наука и икономика» на ИУ, 2007, 240 с.

 • Нешков, М. Управление на качеството и сертифициране в туризма, [Учебник] Проект «Повишаване конкурентоспособността на туристическите фирми от туристическата индустрия на СИРП чрез програми за обучение и консултации на ключов управленски персонал, ВАРХ&ВТК, Варна, 2007, 100 с.

 • Нешков, М., Казанджиева, В. Икономика на туристическата фирма: [Учебник], София, Нов български университет, 2007, 300 с.;

 • Нешков, М. България като грижливо пазена тайна,сп. “Мениджър”, бр.9/2006, с.100.

 • Нешков, М. България е далеч от изискванията на чуждестранния турист, сп.” ХоРеМаг”, бр. 6/2005, с.32.

 • Нешков, М. Кризите в туризма – генезис, последици и възможни противодействия. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХI век. Сб. докл. от науч. конф., посветена на 40-год. от създаване на спец. “Туризъм”, Варна, 2005.

 • Нешков, М. Кадровото осигуряване - стратегически шанс за поддържане на устойчиво качество на българския туризъм. // КАЧЕСТВОТО на българския туризъм : Мит и реалност : [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2003, с. 69 - 80. - (Библиотека Туризъм).

 • Нешков, М. Събитийният туризъм - ниша или стратегическа конкурентна позиция за дестинация България. // СПЕЦИАЛИЗИРАНИ туристически продукти на България : [Сб. докл.]. - Варна: Славена, 2002, с. 43 - 55.

 • Нешков, М., Н. Апостолов. Туристическата наука в края на XX век// Икономиката и развитието на обществото: Сб. докл. от междунар. юбил. науч. конф., юни 2000 г. [Т. 4]. - Варна : ИУ, 2002, с. 354 - 360.

 • Нешков, М. Проблемите на образованието по туризъм в колежите на Р. България: По примера на Колежа по туризъм към Икономическия университет - Варна. // ТУРИЗМЪТ през XXI век : Сб. докл. от юбил. науч. конф. По случай 35 год. специалност "Туризъм". - София: СУ Св. Кл. Охридски, 2002, с. 422 - 428.

 • Нешков, М. Туристическата индустрия на Варна - основни приоритети и бъдещи проекти. Доклад на Международен инвестиционен форум, Варна, 2002 (11 с.).

 • Нешков, М. Туристичката политика на Република Бугариjа во периодот на премин во пазарно стопанство. Международна конференция “Економски и правни аспекти на туризмот”, Охрид, 2000, 10 с.

 • Нешков, М. Водещи тенденции в развитието на висшето образование по туризъм. Научна конференция с международно участие, Варна, 1999, 12 с.

 • Нешков, М. и к-в. Въведение в туризма: [Учебник], Варна: Унив. изд. ИУ, 2001, 350 с.

 • Нешков, М. Туроператорска, агентска и транспортна дейност. Университетско издателство на ИУ. Варна, 2000, 380 с.

 • Нешков, М. Един знаменателен троен юбилей.//ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1999, N 2, с. 127 - 128.

 • Нешков, М. Качество и конкурентноспособност на туристическия продукт : Теория и реалности. // ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1997, N 4, с. 23 - 32.

 • Нешков, М. и к-в. Sozio-ökonomische Analyse der Region Varna. GOPA, Varna, 1995, 120 с. (80 с., участие с 25 с. и научно ръководство);

 • Нешков, М. Пътнически агенции и пътнически транспорт. - Варна : ИУ, 1996. 287 с.

 • Нешков, М. Съвременни подходи и методи за анализ и управление на туристическата дейност. // БЪЛГАРСКИЯТ туризъм и пазарната икономика : Сб. докл. от нац. конф. - Варна : ИУ, 1995, с. 75 - 83.

 • Нешков, М. Технология и организация на туристическата дейност. С., НБУ ФДО, 1995, 140 с.;

 • Нешков, М. и к-в. Маркетинг в туризма. Университетско издателство на ИУ. Варна, 1994, 400 с. ( 30 с.);

 • Нешков, М. и к-в. Икономика на туристическата фирма. С., НБУ ФДО, 1994, 160 с. (в к-в, участие 160 с.);

 • Нешков, М. и к-в. Маркетинг в туризма, Европейска програма “Темпус”, Университетско изд ателство на ИУ, Варна, 1994, 268 с.;

 • Нешков, М. и к-в. Система за обучение в Икономически университет – Варна: реалност, проблеми и нова алтернативна концепция. //ИЗВ. Сп. Икон. унив. - Варна, 1991, N 1, с. 75 - 82.

 • Нешков, М. Сборник задачи по анализ на стопанската дейност на туристическото предприятие. 2-ро преработено издание, Варна, ИУ, 1990, 74 с.

 • Нешков, М. и к-в. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация (на примера на ТК – Балкантурист “Сл. Бряг”, ДП “СТ. Д. Странджата”, 1990, 133 с.

 • Нешков, М. Ökonomische probleme der Wechselwirkungen zwischen Tourismus und Personenverkehr. 16. Verkehrswissenschaftliche Tage, 12-15 September, Dresden, Hochschule für Verkehrswesen, 1989, S. 47-50.

 • Нешков, М. Управление на качеството на туристическото обслужване. Сп. “Стандарти и качество”, No. 3, С., 1989, с. 18-20.

 • Нешков, М. и к-в. Състояние и перспективи за развитие на стопанския туризъм в ТП “Балкантурист” Ст. Загора до 2000 г. Варна, ДП “Ст. Д. Странджата”, 1989, 152 с.

 • Нешков, М., Ст. Тенев. Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт. Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1988, с. 284.

 • Нешков, М., Ив. Кълвачев. Системна характеристика на туристическия комплекс: програмиран текст за специализанти, учебно пособие, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1987, с. 54.

 • Нешков, М. Кръгла маса по проблемите на стопанския туризъм в НР България, сп. “Икономическа мисъл”, No. 4, С., 1987, с. 24-53.

 • Нешков, М. и к-в. Усъвършенстване на комплексната система за управление на качеството на туристическото обслужване в ТК “Балкантурист: - Зл. Пясъци, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1987, 255 с.

 • Нешков, М. и к-в. Икономика и организация на туризма, [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, «Г. Бакалов», 1987, 248 с.

 • Нешков, М., Ст. Качамаков. Тенденции при изграждането и функционирането на материално-техническата база за хранене и развлечение, “Известие на ВИНС”, No. 3, Варна, 1987, с. 91-100.

 • Нешков, М. и к-в. Съвременни проблеми на международния туризъм. [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1986, 118 с.

 • Нешков, М. и к-в. Административно обслужване. [Учебник за 11. клас], С., “Наука и изкуство”, 1986, 89 с.

 • Нешков, М., Ив. Кълвачев Проблеми и перспективи за изграждане на системи за управление на качеството на туристичесото обслужване (СУКТО): в Сб. доклади на научна к-я в Зл. Пясъци “Качество и интензификация на международния туризъм, Варна, 1985, с. 25-36.

 • Нешков, М. и к-в. Социална психология и организация на обслужването в туризма. Варна, “Г. Бакалов”, 1985, 328 с.

 • Нешков, М. и к-в. Състояние и перспективи за развитие на стопанския туризъм и отдиха на трудещите се във Великотърновски окръг до 1990 – 2000-та година, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1985, 264 с.

 • Нешков, М., Ст. Качамаков. Качеството – неотменна задача, сп. “Туризъм и отдих”, No. 8, С., 1985, ц. 27-30.

 • Нешков, М. и к-в. Экономика и организация международного туризма. Сокр. перевод с болгарский язьiк, Москва, “Экономика”, 1984, 168 с.

 • Нешков, М. и к-в. Икономически проблеми и перспективи на международния стопански туризъм в България, сп. “Ново време”, No. 2, 1984, с. 61-72.

 • Нешков, М. Усъвършенстване на специализирания туристически автотранспорт в НР България. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен “Кандидат на икономическите науки”, Варна, 1983, 23 с.

 • Нешков, М. Возможности оптимизирования спортивно-технического оснащения летних туристких центров, Tvorba a ochrana zivotneho prostredia pre cestovny ruch a zotavenie: Medzinar. konf. o cestovnom ruchu: Zbornik, Banska Bystrica, Dom kulturu, 1983, s. 172-178.

 • Нешков, М., Ст. Качамаков. Ролята на пътническите агенции на туристическия пазар при социализма. “Проблеми на туристическия пазар на социализма”, сб. докл. на научна к-я, 25-26 ноември 1981, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1983, с. 45-54.

 • Нешков, М. Социалистическата организация н труда в специализирания туристически автотранспорт на ТК “Балкантурист” Зл. пясъци” и насоки за нейното усъвършенстване. “Икономически проблеми на Варненски окръг”, Сб. докл. на научна к-я, Варна, ВИНС “Д. Благоев”, 1982, с. 62-72.

 • Нешков, М. Ловен туризъм. Енциклопедия “България”, т. 3., И-Л, София, БАН, 1982, с. 810.

 • Нешков, М. и к-в. Кратък терминологичен речник по икономика и организация на туризма. Варна, “Г. Бакалов”, 1982, 256 с.

 • Нешков, М. и к-в. Сборник от задачи по анализ на туристическата дейност. ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1980, 80 с.

 • Нешков, М., Ст. Качамаков. Състояние и по-важни насоки за усъвършенстване на базата за слънчеви и морски бани, морски атракции и забавни игри във Варненски окръг. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.3/1980, с. 59-69.

 • Нешков, М., Св. Ракаджийска. Реалният социализъм и развитието на международния стопански туризъм в НР България. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.2/1980, с. 110-120.

 • Нешков, М. Оптимизиране капацитета и структурата на специализирания автопарк за превоз на туристи в туристическите комплекси на НРБ. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.3/1979, с. 110-120.

 • Нешков, М. Насоки за усъвършенстване на социалистическата организация на труда в дейност “Автотранспорт” на ТК “Балкантурист” Албена. Сборник доклади на научна к-я в Албена, януари, 1979, 38-58 с.

 • Нешков, М. и к-в. Организация и технология на туристическото обслужване. [Учебник], ВИНС “Д. Благоев”, Варна, 1979, 240 с.

 • Нешков, М., Св. Ракаджийска. Качеството на туристическия продукт – фактор за повишаване ефективността на туризма (по примера на ТК “Балкантурист” Зл. пясъци). Сборник доклади на научна к-я в МДУ “Фр. Ж. Кюри”, октомври, 1979, 302-309 с.

 • Нешков, М. Влиянието на кризисните явления в съвременното капиталистическо стопанство върху развитието на международния туризъм. Сп. “Известия на ВИНС”, кн.4/1976, с. 28-42.Нучно-изследователски разработки

 • Нешков, М. и к-в. Prognosis for tourism development on Bulgarian Black Sea coast and the passenger traffic to and from the airports of Varna and Burgas for the period of 2008-2017. Фрапорт, Варна, 2008, 160 с.

 • Нешков, М. и к-в. Оптимизиране структурата на материално-техническата база за хранене и развлечение в ТК “Балкантурист” Златни пясъци, Варна, 1987, 173 с.

 • Нешков, М. в к-в. Ефективност на международния туризъм в НР България, Варна, 1985, 245 с.

 • Нешков, М. в к-в. Насоки за усъвършенстване използването на плажните ресурси в ТК “Балкантурист” Сл. Бряг. Варна, 1982, 216 с.

 • Нешков, М. и к-в. Модел на базата за слънчеви и морски бани, морски атракции и забавни игри за нуждите на стопанския туризъм във Варнрнски окръг, Варна, 1980, 440 с.

 • Нешков, М. и к-в. Проблеми на висшето образование по туризъм в страните-членки на СИВ, Варна, 1977, 270 с.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Преподавателска и научно-изследователска дейност
Преподавателска дейност • 1975 – 1984 - Ръководство на семинарни занятия по дисциплините: “Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт”; “Анализ на туристическата дейност”, “Икономика и организация на туризма”;

 • 1984 – 2007 - Титуляр и ръководител на лекционни курсове в ИУ - гр.Варна, Университет “Ас. Златаров” - гр. Бургас, ВТУ - гр. В. Търново, ЮзУ - гр. Благоевград (ИП Факултет в гр. Търговище), СА гр. Свищов, Международен Колеж в Албена, Колеж по туризъм гр. Варна, Нов български университет в София, Свободен университет в гр. Варна и Пловдивски университет – филиал в гр. Кърджали по дисциплините: “Анализ на туристическата дейност”, “Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт”, “Туристически продукт и управление на качеството му”, Стратегическо планиране на туризма”, “Водещи тенденции в развитието на туризма”, “Туристически панаири и борси”, “Конкуренция и монополи в туризма”, “Финансово-икономически анализ на туристическата фирма”, “Въведение в (икономиката на) туризма”, “Туроператорска, агентска и транспортна дейност”; “Пътнически агенции и транспор в туризма”, “Видове туризъм и туристическа политика”, “Туроператорство”, “Анализ на външно-икономическата дейност на фирмата”, “Макрорегулиране на туристическия бизнес”, “Туристическа анимация”, “Икономика на туристическата фирма”, “Технология и организация на туристическата дейност”, “Управление на туризма”, “Управление на качеството в туризма”, Екскурзоводство”.


Научно-изследователска дейност


 • 1976 – 2010 - Общо публикации и изследователски разработки - около 75 бр., от които: монографии и студии - 10 бр. (в т.ч. 1 в чужбина); научни статии - 15 бр.; учебници и учебни помагала - 19 бр.; научни доклади - 25 бр. ( в т. ч 3 в чужбина); други - 6 бр.

 • 1983 – 2008 - Публикации и участие на научни форуми в чужбина - 4 бр.;

 • 1977 – 2007 - Участие в и ръководство на около 10 изследователски проекти и разработки;

 • 1991 – 2007 - Участие в 4 международни и в 4 национални проекта.

Дата: 30.03.2010

гр. Варна
Подпис:

(Марин Нешков)

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница