Министерство на земеделието и храните областна дирекция “земеделие ” – габровоДата19.07.2018
Размер58.5 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ ” – ГАБРОВО

5300 Габрово, ул.“Брянска“ № 30, тел.: 066/ 804168, тел./fax: 066/ 801551З А П О В Е Д

РД- ЗА- 103/ 08.06. 2010 г.гр. Габрово

На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със Заповед № РД – 46 – 50/25.03.2010г. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр. 29/16.04.2010г.Н А Р Е Ж Д А М :
1. Откривам процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в Област Габрово за стопанската 2010 – 2011год, за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 стопански години и за ползване на ливади.

2. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, НТП, форма на отдаване, срок на предоставяне, начална тръжна цена, списък, който е неразделна част от настоящата заповед и образци на документи по чл. 47е, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, които са изложени в ОД “Земеделие” гр. Габрово за територията на областта.

3. Условия на търга. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на условията по чл.47в, ал.1, т. 1 7 от ППЗСПЗЗ за всички или за отделни поземлени имоти в землищата обект на търга.

4. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени съгласно Заповед № РД 46-50/25.03.2010 г. на Министъра на земеделието и храните.

Размерът на депозита за участие в търга е както следва:  • за отглеждане на едногодишни полски култури 20 % от определената началната тръжна цена умножена по площта на обявените имоти.

  • за ползване на ливади – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

5. Условия на плащанията на депозита и цената се извършват в български лева, по банков път, по сметка на ОДЗ – УниКредит Булбанк , IBAN BG 23 UNCR 70003319713688, BIC UNCRBGSF /депозит за участие в търг/ в срокове, условия, определени с писмо № 9166 148/29.07.2004г. на Директора на дирекция "Поземлени отношения" към МЗХ и в договора за наем или аренда.

6. Място за получаване на информация за земите от ДПФ – обект на търга. Списък на предложените имоти са изложени и подробно описани по общини в Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово, ул. “Брянска” №30, ет.3 и всички Общински служби по “Земеделие” на територията на областта за земите обект на търга в съответната община, всеки работен ден.

7. Място и срок за получаване на документи за участие в търга: Списък на предложените имоти са изложени в Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово, ул. “Брянска ” №30 ет. 3, всеки работен ден.

8. Място и срок за подаване на предложенията: Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово, ул. “Брянска” № 30, ет. 3 в 30 дневен срок, считано от последната дата на публикацията на обявата в местен ежедневник от 9.30 до 17.30 часа всеки работен ден / до 09.07.2010г. включително/. Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран до ОД “Земеделие” гр. Габрово само с указанието “Документи за участие в търг”.

9. Място и срок за разглеждане на заявленията – оферти: Три дни след изтичане срока за подаване на офертите от 10.00 часа в сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово, ул. “Брянска” № 30, ет. 3.

Търгът ще се проведе, както следва:  • на 15.07.2010г. за отдаване под аренда или наем /за 5г./. Начален час на търга 10.00часа задължително в присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

Не се разглеждат в тръжната сесия предложения при отсъствие на кандидата и/или упълномощено от него лице.

10. В случай, че от няколко участника в търга е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване, като стъпката за наддаване е в размер на един лев от предложената от кандидатите цена.

11. Място и срок за обявяване на спечелилия /спечелилите/ търга: Сградата на Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово, ул. “Брянска ” № 30, ет. 3.
САШКО СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ ” ГР. ГАБРОВО

ВК/ ГД”АР”vd/odz pl

Каталог: web -> odz gabrovo
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
odz gabrovo -> Приложение №2 към ч
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
odz gabrovo -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
odz gabrovo -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
odz gabrovo -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
odz gabrovo -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница