Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за


V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зонистраница5/12
Дата13.10.2018
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони


За определяне степента на въздействието са възприети четири степени за оценка, което позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на въздействието:

- без въздействие (0) - не се засягат типове природни местообитания, видове и техните местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона.

- незначително въздействие (1) - въздействие, което ще бъде краткосрочно и/или ще засегне незначителна площ от природно местообитание или вид, и засегнатата площ/част от популация е достатъчно малка, за да не предизвика промяна във функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената зона.

При все това тези въздействия се вземат под внимание и по експертна оценка могат да се предложат мерки за да се предотвратят или смекчат, когато е възможно.

- средно въздействие (2) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще засегне значителна площ от природно местообитание или вид, но няма да промени функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената зона.

Тези въздействия се отчитат и в комбинация с други фактори, които са задължителни при определянето на смекчаващите мерки с цел предотвратяване или намаляване на въздействието.

- значително въздействие (3) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще засегне значителна площ от съответното природно местообитание/вид и би могло да промени функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената зона.При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и контролируеми мерки за смекчаването му. В случай, че оценката на ефекта от прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и разглеждат алтернативни решения.
По отношение на земноводните и влечугите е приложена специфична скала за оценка на въздействието, тъй като методичният подход за тяхното оценяване (според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013; вж. методиките за определяне БПС на съответните видове) се различават значително от тези при другите групи животни и природните местообитания. Възприетите тук степени при оценката на степента на въздействие са дефинирани по следния начин:

Степен 0 – без въздействие. Не се очаква въздействие върху вида, тъй като той не се среща в гранците на засегнатата защитена зона (не е регистриран по време на проведените собствени полеви изследвания; няма литературни данни за присъствието му в тази територия; няма потенциални местообитания на вида в защитената зона според съответния специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013).

Степен 1 – незначително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде краткосрочно, пространствено ограничено (в рамките на не повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и няма да доведе до промяна на природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един от критериите. Въздействието може да бъде естествено компенсирано от екосистемата или ограничено чрез прилагане на мерки. Необходимостта от прилагане на мерки се основава на експертна преценка, освен в случай, че ПС на вида в рамките на защитената зона е определено като „неблагоприятно - лошо“ (според съответния специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013), когато прилагането на мерки и/или алтернативни решения е задължително.

Степен 2 – средно въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно и/или ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), но няма да доведе до промяна на природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един от критериите. Задължително е прилагането на мерки (и/или алтернативни решения в случай, че ПС на вида в разглежданата защитена зона е „неблагоприятно - лошо“), които биха могли да сведат степента на въздействие до 1 - незначително въздействие.

Степен 3 – значително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно и/или ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), като ще доведе до промяна на природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по един или повече от критериите.

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и контролируеми мерки за смекчаването им. В случай, че оценката на ефекта от прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и разглеждат „алтернативни решения”.

1.1. Защитена Зона „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493


Описание и анализ на въздействието на ИП върху природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ

Предмет на опазване в ЗЗ са 31 природни местообитания (вкл. такива, новоустановени в зоната при изпълнение на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013).По време на теренните проучвания в изследвания район (150 м около границите на имотите - зоната на максимално въздействие от ИП) са установени 10 типа хабитата, класифицирани според EUNIS (Davies et al. 2004), 3 от които са включени в Приложение 1 на ЗБР, но не попадат в границите на разглежданите имоти, и само едно местообитание – 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, попада в границите на ЗЗ „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493 (Таблица № V.1.1-1, Приложение № V.1.1-1).
Таблица № V.1.1-1: Хабитати, установени в района на проучване. EUNIS - код по EUNIS; Прил. 1 - код по Приложение 1 на ЗБР. Площите са в дка.Хабитат

EUNIS

Прил. 1

Площ в изсл. район

Засегната площ

1

Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion)

C2.121

7220*

НП**

0.000

2

Високо- и среднопланински потоци

C2.21
2.124

0.000

3

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

E1.11

6110

0.098

0.000

4

Неподдържани ксерофилни тревни места

E1.D
0.967

0.000

5

Неподдържани мезофилни тревни места

E2.7
7.931

3.095

6

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

G1.63

9130

102.868

0.000

7

Листопадни храсталачни гори

G5.61
0.875

0.000

8

Изоставени ниви с едногодишни и многогодишни плевелни съобщества

I1.53
1.626

0.000

9

Сгради с ниска плътност на застрояване

J2
1.676

0.910

10

Пътища с настилка

J4.2

 

1.549

0.000

* - приоритетен за опазване хабитат; ** - неприложимо (поради много малката площ представен като точка).
Теренът, който е обект на инвестиционно намерение, е равен, има почти южно изложение и наклон около 2º-3º. Зает е от тревиста растителност, изградена основно от представители на семейство Житни (родове Agrostis, Festuca, Bellardiochloa, Dactylis, Cynosurus), сред популациите на които проникват активно видове от групата на Разнотревието (родове Daucus, Hypericum, Verbascum, Veronica, Mentha, Cichorium, Achillea, Capsella), които са с ясно изразен рудерален характер. Общото проективно покритие на тревостоя е 100%, а височината на тревния етаж – около 35-40 см. Това тревисто местообитание е класифицирано като Неподдържани мезофилни тревни места (EUNIS код E2.7), и представлява по своята същност горска поляна. Състава на местообитанието е следния:
Вид

Оценка


Вид

Оценка

1

Agrostis capillaris

2-3
17

Primula veris

+

2

Festuca valesiaca

1
18

Veronica chamaedrys

+

3

Festuca sp.

+
19

Plantago lanceolata

+

4

Bellardiochloa violacea

+
20

Fragaria vesca

+

5

Dactylis glomerata

+
21

Bellis perennis

+

6

Cynosurus cristatus

+
22

Clinopodium vulgare

+

7

Lamium amplexicaule

+
23

Heleborus odorus

+

8

Cruciata laevipes

+
24

Achillea millefolium

+

9

Carex sp.

+
25

Hypericum perforatum

+

10

Rumex acetosella

+
26

Alchemilla xanthochlora

+

11

Capsella bursa-pastoris

+
27

Potentilla reptans

+

12

Trifolim pratense

+
28

Marrubium vulgare

+

13

Trifolium sp.

+
29

Daucus carota

+

14

Taraxacum officinale

+
30

Trifolium repens

+

15

Mentha spicata

+
31

Carduus sp.

+

16

Cichorium intybus

+
32

Verbascum sp.

+

Подобни съобщества не могат да се причислят към нито едно местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР. Това се потвърждава и от данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013). Според същите данни, частта от това местообитание извън границите на разглежданите имоти, от другата страна на асфалтовия път, е класифицирана като 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia). Както видовия състав (идентичен с този в границите на имотите), така и по-мезофитните условия, надморската височина, малката площ на картирания полигон, не предполагат присъствие на местообитание 6210 в изследвания район.


6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum album, S. acre, S. hispanicum om съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми петна в карстовите райони в ниските – до 700-1000 м н.в., континентални региони на страната. Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати – депозити от кариери, но те не бива да се вземат под внимание. От тях също трябва да се изключат и терофитните средиземноморски степи – клас Thero-Brachypodietea, които се срещат в най-южните части на страната.Един полигон от това местообитание бе установен северно от разглежданите имоти, без да се засяга от ИП. Разположен е на склон с предимно южно изложение и наклон около 35º-40º, на места и повече. По периферията му има неголеми екземпляри от леска, глог и мъждрян. Срещат се и отделни екземпляри от шипка, което говори, че в скоро време този терен ще бъде силно охрастен, което е признак за възстановяване на горско съобщество, типично за този район. По повърхността има излази на каменни късове, които заемат около 35-40% от него. Общото проективно покритие на тревистия етаж е около 70%, видовият състав е сравнително богат, което е характерно за варовикови местообитания по южни склонове:
Вид

Оценка


Вид

Оценка

1

Corylus avellana

+
10

Teucrium chamaedrys

+

2

Crataegus monogyna

+
11

Asplenium ruta-muraria

+

3

Fraxinus ornus

+
12

Calamintha nepeta

+

4

Rosa canina

+
13

Taraxacum officinale

+

5

Brachypodium pinnatum

1
14

Primula veris

+

6

Fragaria vesca

+
15

Achillea clypeolata

+

7

Dianthus petraeus

+
16

Tragopogon pratensis

+

8

Ajuga genevensis

+
17

Linaria vulgaris

+

9

Clematis vitalba

+
 

 

 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013), площта на това местообитание, както и на обширна територия около него, включваща ксерофилните тревисти места, туфестите формации, съседните букови гори и коритото на р. Черни Вит, е класифицирана като местообитание 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите SedoScleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, което не съответства на реалната обстановка на терена – скалната основа в района е варовик, и растителността е предимно дървесна, с изключение на местообитание Неподдържани ксерофилни тревни места (EUNIS код E1.D), разположено около картираното от нас местообитание 6110.


7220* Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion)

Извори с твърда вода и с активно формиране на бигор в карстови райони. Тези образувания могат да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки размери и точкова или линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към варовикови терени. Отнасят се към съюз Cratoneurion commutati.

Местообитанието бе установен северно от разглежданите имоти, без да се засяга от ИП. Разположено е на склон с южно изложение и наклон около 35º-40º, на места и повече. Обхваща площ от 10-15 м2 и представлява големи скални отломки от бигор. Повишеното присъствие на вода в този микрохабитат е дало отражение върху видовия състав на растителния компонент, като на това място е засилено участието на представители на групата на папратите: Asplenium ruta-muraria, Asplenium viride, Lactuca muralis, Stellaria media, Parietaria officinalis, Arabis procurens, Campanula sp., Geranium robertianum. Тези видове са типични сциофити, които растат и се развиват в условията на повишена въздушна и грунтова влажност. Голямо е участието на мъхове от различни групи, които формират по-голямата част от растителната компонента на това малко местообитание.

Местообитанието е извън границите на ИП и не се засяга от него.


Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница