Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоциДата22.07.2016
Размер185.94 Kb.
ТипОтчетХИМИМПОРТ АД

Междинен финансов отчет

30 юни 2007 г.

Съдържание

Страница

Междинен баланс

2

Междинен отчет за доходите

4

Междинен отчет за паричните потоци

5

Междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

7


Междинен баланс
Пояснение

30 юни

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

3

19 101

20 074

Нематериални активи
371

495

Инвестиционни имоти
1 214

1 253

Инвестиции в дъщерни дружества
185 909

151 995

Инвестиции асоциирани предприятия
18 052

27 935

Дългосрочни финансови активи
17 699

30 072

Дългосрочни вземания

 

12 674

11 691255 020

243 515

Краткотрайни активи


Материални запаси
296

302

Вземания от свързани лица
63 472

17 492

Краткосрочни финансови активи
2 517

1 864

Предоставени заеми
5 107

11 348

Търговски вземания
2 824

4 315

Съдебни и присъдени вземания
145

145

Други вземания
15 959

8 282

Парични средства
30 455

26 392

 

 

120 775

70 140

 
 

 

Общо активи

 

375 795

313 655Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 26 Юли 2007 г.

Междинен баланс

Пояснение

30 юни

31 декември2007

2006000 лв

000 лв

Капитал


Акционерен капитал

4

130 000

130 000

Премии от емисии
32 925

32 925

Други резерви
7 119

7 125

Натрупана печалба
65 945

36 709

Текущ финансов резултат
41 307

29 236

Общо капитал

 

277 296

235 995

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни банкови заеми
1 788

1 723

Дългосрочни търговски задължения
8 242

8 502

Дългосрочни задължения към свързани лица
27 235

7 760

Пасиви по отсрочени данъци
539

539

 

 

37 804

18 524

Краткосрочни пасиви


Краткорочни задължения към свързани лица
35 548

21 860

Краткосрочни банкови заеми
9 137

10 339

Търговски задължения
5 579

7 773

Данъчни задължения
6

1 895

Задължения към персонала и осигурителни институции
554

524

Други задължения
9 871

16 745

 

 

60 695

59 136 
Общо пасиви

 

98 499

77 660

Общо капитал и пасиви

 

375 795

313 655Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 26 Юли 2007 г.Междинен отчет за доходите

Пояснение

30 юни 2007

30 юни 2006000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
49 168

71

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(6 588)

(5)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
42 580

66

Приходи от лихви
7

187

Разходи за лихви

 

(933)

(484)

Нетни разходи за лихви
(926)

(297)

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
279

-

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

(5)

(4)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове
274

(4)

Други финансови приходи/(разходи), нетно
(75)

(46)

Приходи от оперативна дейност
2 982

4 369

Разходи за оперативна дейност

 

(3 528)

(1 747)

Нетен резултат от оперативна дейност
(546)

2 622

Резултат за периода преди данъци

 

41 307

2 341

Разходи за данъци, нетно

 

-

(341)

Нетен резултат за периода

 

41 307

2 00030 юни 2007

30 юни 2006лв

лв

Доход на акция

5

0.32

0.02
Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 26 Юли 2007 г.
Междинен отчет за паричните потоци

Пояснение

30.6.2007

30.6.2006000 лв

000 лв

Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми
70 052

49 207

Плащания по краткосрочни заеми
(47 785)

(28 973)

Придобиване на краткосрочни финансови активи
1 161

4 617

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи
(1 112)

(5 391)

Постъпления от клиенти
6 882

2 316

Плащания към доставчици
(2 950)

(1 204)

Парични потоци от промени във валутните курсове
6

(4)

Постъпления от лихви
7

-

Плащания към персонал и осигурителни институции
(278)

(94)

Платени данъци
(1 926)

(145)

Други парични плащания от основна дейност
(50)

(57)

Други парични постъпления от основна дейност
48

63

Нетен паричен поток от оперативна дейност

 

24 055

20 335

Инвестиционна дейност


Придобиване на дълготрайни активи
(25 016)

(172)

Постъпления от продажба на дълготрайни активи
41 195

214

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества
(31 950)

(12 569)

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

 

(15 771)

(12 527)

Финансова дейност


Плащания по получени банкови заеми
(2 499)

(6 656)

Плащания по финансов лизинг
(1 133)

-

Плащания на лихви
(589)

(185)

Други парични плащания за финансова дейност
-

(184)

Други парични постъпления от финансова дейност
-

182

Нетен паричен поток от финансова дейност

 

(4 221)

(6 843)

Парични средства в началото на периода
26 392

3 607

Нетно увеличение на парични средства

 

4 063

965

Парични средства в края на периода

 

30 455

4 572


Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 26 Юли 2007 г.
Междинен отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Невнесен капитал

Вноски за увеличаване на капитала

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

 

Салдо към 01януари 2006

60 000

(2 082)

58 916

7 596

36 708

161 138


Вноски за увеличаване на капитала

58 916

2 082

(58 916)

-

-

2 082

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

2 000

2 000

Дарения

-

-

-

(133)

-

(133)

Други промени в капитала

-

-

-

(1)

1

-

 Салдо към 30 юни 2006

118 916

-

-

7 462

38 709

165 087Всички суми са в ’000 лв

Акционерен капитал

Премии от емисия

Други резерви

Финансов резултат

Общо капитал

 

 

 

 

 

 

Салдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

7 125

65 945

235 995Нетен резултат за периода

-

-

-

41 307

41 307

Други промени в капитала

-

-

(6)

-

(6)

 
Салдо към 30 юни 2007

130 000

32 925

7 119

107 252

277 296Изготвил: ____________________

Изпълнителен

Директор: __________________

Дата: 26 Юли 2007 г.

Съкратени пояснения към междинния финансов отчет

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Дружеството се състои в:

  • Внос, износ, ре-експорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти;

  • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

  • Търговско представителство и посредничество;

  • Продажба на стоки собствено производство;

  • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

  • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

  • Туристическа дейност.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е ул. Ст. Караджа 2, София.


Междинният финансов отчет към 30 юни 2007 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 26 Юли 2007 г.

2Основа за изготвяне на междинните финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.
Основните счетоводни политики на дружеството съответстват на тези, изложени в годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2006 г.

3Имоти, машини, съоръжения и оборудванеЗеми

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други ДМА

Разходи за придоб. на ДМА

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Към 1 януари 2006 г.

Отчетна или преоценена стойност

200

654

1 030

13 255

193

606

100

16 038

Натрупана амортизация

-

(100)

(962)

(1 326)

(192)

(433)

-

(3 013)

Балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025
За 2006 г.

Начално салдо балансова стойност

200

554

68

11 929

1

173

100

13 025

Новопридобити активи

401

-

28

8 787

-

1

11 392

20 609

Отписани активи

(200)

-

(11)

-

(14)

-

(11 492)

(11 717)

Отписана амортизация

-

-

11

-

15

-

-

26

Начислена амортизация за периода

-

(26)

(51)

(1 765)

(2)

(25)

-

(1 869)

Крайно салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
Към 31 декември 2006 г.

Отчетна или преоценена стойност

401

654

1 047

22 042

179

607

-

24 930

Натрупана амортизация

-

(126)

(1 002)

(3 091)

(179)

(458)

-

(4 856)

Балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074
За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

Новопридобити активи2


161

163

Начислена амортизация за периода
(15)

(7)

(1 102)

-

(12)
(1 136)

Крайно салдо балансова стойност

401

513

40

17 849

-

137

161

19 101
Към 30 юни 2007 г.

Отчетна или преоценена стойност

401

654

1 049

22 042

179

607

161

25 093

Натрупана амортизация

-

(141)

(1 009)

(4 193)

(179)

(470)

-

(5 992)

Балансова стойност

401

513

40

17 849

-

137

161

19 101


4Акционерен капитал

На 15.02.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 60 000 000 лв. на 118 916 086 лв. и за започване на процедура по преобразуване на дружеството в публично. Това увеличение на капитала влиза в сила със съдебно решение №24 от 10.04.2006 година на Софийски Градски Съд. На 31.03.2006 г. Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 118 916 086 лв. на 130 000 000 лв, чрез издаване на 11 083 914 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 4 лева всяка. Увеличението на капитала чрез издаване на акциите от тази емисия е извършено, чрез първично публично предлагане на акциите на неопределен кръг лица. Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 618-Е от 09.08.2006 г., което увеличение на капитала на Дружеството влиза в сила със съдебно решение № 25 от 29.09.2006 г. на Софийски Градски Съд.5Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за знаменател е използвана величината – нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции.


Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:

30 юни 2007

30 юни 2006


Нетен резултат за периода в лв.

41 307 000

2 000 000


Средно-претеглен брой на емитираните обикновени акции

130 000 000

86 512 239


Основен доход на акция (лева за акция)

0,3177

0,0231
Каталог: statements -> individualni
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци
statements -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
statements -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
individualni -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
statements -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Отчет за паричните потоци
individualni -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница