Отчет за изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добричстраница1/5
Дата25.01.2018
Размер0.71 Mb.
#51326
ТипОтчет
  1   2   3   4   5
Приложение 1


ОТЧЕТ

за изпълнение на Програмата за реализация на План за развитие на Община Добрич –

Актуализация 2012 г.


Сумите са в лева

Програма за реализация на План за развитие на Община град Добрич за 2012 г.

Приоритет

Цел

Мярка

Име на проекта

Дейности

Предвидено

финансиране
Отчетени разходи към 31.12.2012 г. по източници на финансиране

Извършено /

постигнато


РБ


ОБ

Други

из - ци

РБ

ОБ

Други

из-ци

Приоритет 1 - Постигане на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна икономика, основана на знанието, реализираща местните потенциали и предимства.

Цел 2: Създаване на условия, благоприятстващи развитието на малкия и среден бизнес

Мярка 3: Популяризиране европейските стандарти за качество и програмите по фондовете на ЕС.

Проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център Добрич“ ОПТП (юли 2011 – юли 2014)

Сключен договор м. юли 2011 година. Създаване и ефективно функциониране на „ОИЦ Добрич“; назначаване на експерти, предоставяне на пакет от услуги на областно и местно ниво за информиране, относно НСРР, ОП и др. възможности за финансиране

62 268

-

352 854

Създаден, оборудван и обзаведен ОИЦ, както и избран екип от експерти. Офисът популяризира европейската кохезионна политика и предоставя пълна информация относно нейните цели и съществуващите в България възможности финансирани чрез оперативните програми. До момента екипът на центъра е провел над 50 информационни събития/срещи с над 1000 потенциални бенефициенти

11 999

-

67 990


Цел 4: Развитие на туризма.

Мярка 1: Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство.
Проект „Йовковия Добрич – съвременна туристическа дестинация“ Договор BG161PO001/3.1-03/2010/020 (11.2011 – 11.2013) Схема за предоставяне на БФП „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“.

Развиване на културно – исторически атракции чрез реставрация и консервация на културните паметници в Община град Добрич; създаване на интегриран туристически продукт чрез обособяване на нов тематичен маршрут, включващ основните културно – исторически атракции на територията на града

533 986

42 144

3 025 922

-Проведени процедури за обществени поръчки, избрани изпълнители;

-Извършена доставка на оборудване и обзавеждане на музеите;

-Стартирали СМР на петте обекта, Етнографска къща актувана;

-Популяризиране на дейностите по проекта и финансирането от ЕС


152 697

22 908


865 284

Изпълнение на план „Културен календар – Добрич 2012“ Раздел „Съхранение на културно – историческото наследство“

Съхранение и опазване на сградния фонд и на културни ценности

-

10 000

20 000

1.Реставрирани и консервирани 300 броя движими културни ценности;

2.Продължава изграждането на лапидариум;

3.Създаден интерактивен кабинет в РБ „Дора Габе“;

4.Издигнат 1 войнишки паметник – мемориална плоча на загиналите при изпълнение на войнския си дълг български войни;

5.Подготвена ОП за ремонтни дейности с цел модернизиране на Концертна зала „Добрич“;

6.Ремонт на покрив на ОМЦ


-

27 000


6 000

Мярка 2: Валоризиране на потенциалите за развитие на туризма в град Добрич.

POFTIC „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион“ – Програма ТГС Румъния – България 2007 – 2013 година (04.2011 – 10.2012)

Сключен договор през м. април 2011 година. Подобряване, модернизиране и разширяване инфраструктурата на ЦЗПЖ град Добрич и музеенн комплекс град Констанца. Съвместни туристически инициативи.

226 434

37 971

1 477 398

Проектът е приключил на 08.10.2012 г. Построени са ветеринарна лечебница, стопанска сграда, складова база, мечкарник, волиера, езеро за фламинго, лабиринт, свързващи алеи. Оборудван е информационен център. Обособени са 5 съвместни туристически маршрута, тествани са два българо – румънски продукта.

180 976


30 348


1 180 798

Програма за развитие на туризма за 2012 година

Изграждане на лапидариум

-

40 000

-

Частично изграден лапидариум

-

25 500


-

Приоритет 2 – Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене.

Цел 1: Постигане на ефективно развитие на елементите на инфраструктурата на общинско ниво.

Мярка 1: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.

Проект „Интегриран план за възстановяване и развитие на град Добрич“ ОПРР (06.2011 – 12.2013)

Сключен договор през м. юни 2011 година. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване с прилежащите необходими ПУП – ове.

42 325

21 162

359 764

-сключени договори с изпълнители за публичност, одит и изработване на ИПГВР;

-избрани и одобрени зони за въздуйствие, целеви и проблемен анализ и визия за развитието на града.16 624

8 312

141 304

Проект „Социално включване“

Преутройство, пристройка и настройка на сграда по ул. „Теменуга“ за разкриване на Общностен център за деца и семейства

-

-

1 199 806*

Преустроена сграда за нуждите на Общностен център за деца и семейства

*Разплаща се от МТСП-


-


-

Изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв. 631 в Ж.К. «Русия 3,4»

/нов обект/
-

4 244

-

Не е сключен договор за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І, кв. 631 в Ж.К. „Русия 3, 4“

-


-


-

Актуализация на ОУП гр.Добрич

Общата стойност на актуализацията на ОУП е 250 000 лв. и ще се реализира до 2014г. Средствата за 2012г са 50 000лв.

-

50 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

ПУР на местност „Лозята”
-

34 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

ПУР на бивше «Опитно поле»
-

6 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

Конкурс за проектиране на обществена сграда в УПИ II – „За обществено ползване”, кв.15, ЦГЧ
-

15 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-


-


-

Строителен надзор на преустройство на сграда за „Общностен център за деца и семейства”

Обектът е преходен

Дейността е приключила-

3 000

--


3 000


-

Авторски надзор на преустройство на сграда за „Общностен център за деца и семейства»

Обектът е преходен

Дейността е приключила-

1 080

-
-


1 080


-

СМР за изпълнение на жилищен блок „Добрич“
64 669

2 000 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.. Извършените плащания са със средства от републиканския бюджет и са за 2011г.

64 669

-


-

Авторски надзор на ЖБ”Добрич”
-

2 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

Строителен надзор на ЖБ «Добрич»
-

8 370

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012

-

-


-

Изготвяне на проект за укрепване на подпорни стени по бул. Добруджа в участъка от мостовото съоръжение на площад «Вица Попова» до края на подпорните стени

-

49 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

Обследване на мост по бул. «Добруджа» - над Агромагазин
-

40 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-


-


-

Неотложни превантивни мерки по видими проблеми на мостове

Предприемане на превантивни дейности по констатирани проблеми на съществуващи мостови съоръжения

-

100 000

-

Обекта не е заложен в ПКР 2012 г.

-


-


-

Изграждане на плочести водостоци във връзка с проект « Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка»

Изграждане на 10 бр. плочести водостоци по протежението на дерето на р.Добричка

-

150 000
/ В ПКР са заложени 31 800/

-

Във връзка с реализацията на проект « Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр.Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка» са изградени 2 бр. плочести водостоци

-


31 800

-

Мярка 2: Подновяване и модернизация на електрическата проводна мрежа

Аварийно възстановяване на уличното осветление
-

180 000


/Отпуснатите от бюджета средства са в размер на 150 000лв/

-

Текущо през годината е осигурено аварийно поддържане на системата за улично осветление

-

150 000

-


Реконструкция и допълване на съществуваща мрежата за улично осветление

Рехабилитация на стълбове, демонтаж на стари осветителни тела и др.

-

120 000

-

Не е заложен в ПКР 2012 г.

-

-


-

Мярка 3: Изграждане на отговаряща на потребностите газопроводна мрежа в града.

Проектиране и изграждане на трасе за разпределителен газопровод и СГИ на сграда по ул.”Теменуга” № 5

Ще се извърши газифициране на сградата, в която ще се помещава „Общностен център за деца и семейства”

-

10 000


-

Проектирано и изградено е трасе за газифициране на сградата, в която ще се помещава „Общностен център за деца и семейства”.

-

10 000


-

Изготвяне на технически паспорти на пакети от сгради

Наредба № 5 изисква да бъдат изготвени технически паспорти на всички общински сгради.

-

10 000


-

Не е заложено в ПКР 2012 г.

-

-


-

Извършване на първоначална проверка и обследване на енергийната ефективност на водогрейни котли

По Закона за енергийната ефективност е нужно да бъде извършено такова обследване на водогрейните котли в общинските сгради

-

10 000


-

Не е заложено в ПКР 2012 г.

-


-


-

Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.

Каталог: files -> info pages
info pages -> Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г
info pages -> Кметства в общината Телефонен код Служебен телефон
info pages -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
info pages -> Технически спецификации технически изисквания за безоловен бензин а – 95Н
info pages -> Програма за развитие на читалищната дейност в община град добрич 2015
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Технически спецификации охраната на общинските обекти чрез охранители
info pages -> Програма за опазване на околната среда 2016 2020 г. Общинска програма за опазване на околната среда 2016 2020 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница