{peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012Дата06.01.2017
Размер41.69 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{18/12/2012}18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0840/2011, внесена от Нели Петрова Арабаджиева, с българско гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно забавяне в определянето на буферна зона по Натура 2000 в Рила

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията молят Европейския парламент да упражни натиск върху българското правителство с цел да бъде гарантирано, че буферната зона около Рила планина ще бъде определена като територия по „Натура 2000“. Според вносителите българското правителство бави това определяне вече повече от три години. Те посочват също така, че въпросната територия е от огромно значение за опазването на кафявата мечка, европейския лалугер (Spermophilus citellus) и много други животински видове.2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителите на петицията поддържат становището, че като не определя буферната зона около Рила планина като територия от значение за Общността, България не отговоря на изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията).


Наблюдения на Комисията
След като се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 г., България определи 34 % от националната си територия за включване в мрежата „Натура 2000“ в съответствие с директивите за местообитанията и птиците, с цел да опазва своето богато биологично разнообразие.
Първоначалният национален списък с предложените територии от значение за Общността (ТЗО) съгласно Директивата за местообитанията, Директива 92/43/ЕИО1, беше внесен в Комисията на три етапа, последният от които — на 18 януари 2008 г. Малко след това беше получена жалба от неправителствена организация относно невключването на други определени потенциални територии от значение за Общността, сред които е част от Рила планина (т. нар. „буферна зона на Рила“).
Оценката за списъка на България, изготвена въз основа на научни критерии на биогеографския семинар (състоял се през юни 2008 г.), показа, че макар и да не бяха открити големи пропуски по отношение на определянето на териториите от значение за Общността, България трябваше да коригира редица слабости по отношение на някои типове местообитания от приложение I и животински видове от приложение II на Директивата за местообитанията. В резултат на това първоначалните списъци на териториите от значение за Общността в България бяха приети чрез решение на Комисията през декември 2008 г., а България беше помолена да отстрани откритите пропуски до ноември 2010 г.
За да изпълни коригирането на гореспоменатите слабости, през ноември 2010 г. България определи три нови територии и разшири 25 вече съществуващи територии. С тази съществена стъпка, чрез решение на Съвета на министрите, обнародвано в Държавен вестник, бр. 96 от 7 декември 2010 г., към мрежата „Натура 2000“ бяха добавени територии с обща площ над 47 000 хектара. Съответните данни впоследствие бяха официално предоставени на Комисията и в момента са подложени на оценка.
За да обсъди резултатите от анализите върху наскоро определените територии от значение за Общността, за да направи проверка на изграждането на мрежата и да открие оставащите пропуски, Комисията възнамерява да проведе нов биогеографски семинар в България през втората половина на тази година. Освен това въпросът с определянето на ТЗО „буферна зона на Рила“ ще бъде отново тема на обсъждания с българските органи по време на „комплексната среща“ през май 2012 г.
Заключение
Службите на Комисията продължават да следят отблизо ситуацията в България, с цел да гарантират, че достатъчно територии са определени като обекти по „Натура 2000“, както и да осигурят тяхната адекватна закрила съгласно директивите за местообитанията и птиците. Ако е необходимо, Комисията ще предприеме допълнителни действия в съответствие с член 258 от Договора, за да се гарантира съответствие със законодателството на ЕС в областта на опазването на природата.

4. Допълнителен отговор от Комисията (REV.), получен на 18 декември 2012 г.

С цел да извърши оценка на това, дали мрежата „Натура 2000“ обхваща достатъчна площ, Европейската комисия в сътрудничество с българските органи организира двустранен биогеографски семинар, който се проведе на 9 октомври 2012 г. в София.


По време на този семинар се стигна до заключението, че въпреки че българската мрежа „Натура 2000“ вече се е утвърдила и има добър обхват, по отношение на два животински вида, включени в списъка в приложение II към Директивата за местообитанията — кафявата мечка (Ursus arctos) и главоча (Cottus gobio), териториите в Рила, включени в мрежата „Натура 2000“, са недостатъчни, тъй като много важни и ценни местообитания на тези два животински вида са извън мрежата. Ето защо се направи заключението, че България следва да обозначи допълнителни територии в Рила (в т.нар. подножие на Рила) като ТЗО, с цел да коригира този недостиг и да осигури добра защита за тези два животински вида от значение за Общността.
Европейската комисия определи 30 септември 2013 г. като краен срок, в рамките на който България трябва да коригира все още съществуващите недостатъци и да спази член 4, параграф 1 от Директивата за местообитанията.
Службите на Комисията ще продължат да следят отблизо ситуацията в България и при необходимост ще предприемат допълнителни действия в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с цел да се гарантира съответствие със законодателството на ЕС в областта на опазването на природата.


1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


CM\922953BG.doc
PE483.590v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница