{peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013Дата25.07.2016
Размер26.77 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/03/2013}27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0768/2012, внесена от Ана Мартина Варела Вело, с испанско гражданство, относно планове за дейности за открит добив на злато в община Кабана (Ла Коруня, Галисия)1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу плановете за дейности за открит добив на злато в зоната, известна като Коркоесто, разположена в община Кабана (провинция Ла Коруня, Галисия). Вносителката на петицията обръща внимание на опустошителното въздействие върху околната среда на подобни дейности за открит добив, преди всичко като се има предвид, че жизненият цикъл на проекта се очаква да бъде само 8 години. Освен това вносителката на петицията сигнализира, че заплануваното местоположение се намира на 140 метра от територии, включени в мрежата „Натура 2000“. В заключение вносителката на петицията счита, че проектът едва ли ще създаде работни места за местните жители, както обещава минната компания.2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителката на петицията изразява своето несъгласие с проекта за строеж на мина за добив на злато в община Коркоесто, провинция A Коруня в автономна област Галисия, Испания. По данни на вносителката този проект се базира на минни техники, включващи използването на арсеник и цианид, и ще бъде разположен на 140 метра от обект от „Натура 2000“.


Комисията отбелязва, че испанските компетентни органи са издали оценка на въздействието върху околната среда за златната мина в Коркоесто (Галисия)1.
В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията2 планове или проекти, които могат да окажат отрицателно влияние върху обекти от „Натура 2000“, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от оценката на въздействието компетентните органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия и когато е приложимо – след като са получили мнението на широката общественост. Ако това не може да бъде установено, изпълнението на плана или проекта може да продължи единствено при извънредни обстоятелства съгласно посоченото в член 6, параграф 4 от директивата и то при условие че се предприемат подходящи компенсаторни мерки.
Съгласно оценката на въздействието върху околната среда проектът ще бъде разположен на 140 метра от обекта от значение за Общността ES1110015 Река Анльонс.
Заключение

Комисията ще изиска от испанските органи информация относно разрешението, дадено за този проект на златна мина в Коркоесто, за да осигури пълното спазване на съответното законодателство на ЕС по отношение на околната среда, в това число и разпоредбите на Директивата за местообитанията.1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.

2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г.)

CM\931990BG.doc


PE508.107v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница