{peti}Комисия по петиции {30/01/2013}30 2013Дата09.01.2017
Размер62.72 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{30/01/2013}30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1120/2010, внесена от Hans-Georg Widmann, с германско гражданство, относно преустройството на железопътната гара в Щутгарт и свързаните с това нарушения на законодателството на ЕС в областта на опазването на дивата фауна1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква, че преустройството на железопътната гара в Щутгарт и свързаното с това изсичане на дървета, т.нар. проект „Щутгарт 21“, ще унищожи многобройни местообитания и места за размножаване на прилепи, включително на ръждивия вечерник (Nyctalus noctula), и на гълъба хралупар (Columba oenas). Като се позовава на приложимото законодателство на ЕС в тази област, и по-специално на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, вносителят на петицията призовава за намесата на Европейския парламент.2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Вносителят на петицията претендира, че преустройството на железопътната гара в Щутгарт и свързаното с това изсичане на дървета ще унищожи многобройни местообитания и места за размножаване на прилепи и птици и че съществува опасност от причиняване смъртта на тези животни. Според вносителя на петицията това представлява нарушаване на разпоредбите на член 5 от Директива 2009/147/ЕО 1 (директивата за птиците) и тези на членове 12а, б) и в) от Директива 92/43/ЕИО 2 (директивата за местообитанията).


Комисията е получила също жалба на тази тема от вносителя. Комисията е поискала от германските органи да се произнесат върху предполагаемото нарушение на директивите за местообитанията и птиците. Германските органи са информирали в отговор, че са били взети всички необходими мерки за предотвратяването на всяка загуба на живот или нанасяне на вреди на видовете по време на изпълнението на проекта и че разпоредбите на гореспоменатите директиви не са били нарушени. Германските органи са обяснили също така, че се предприети необходимите мерки за гарантиране спазването на разпоредбите.
Заключение
Комисията извършва понастоящем оценка на отговора на германските органи относно гарата в Щутгарт. Вносителят на жалбата е уведомен за етапа на развитие.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 17 февруари 2012 г.

След положителния резултат от референдума относно проекта „Щутгарт 21” Комисията поиска от германските органи информация за това какви дейности ще бъдат извършени и как ще бъде гарантирано спазването на изискванията за опазването на видовете на член 12 от директивата за местообитанията. Междувременно Комисията получи допълнителна информация (в рамките на жалбата и на петицията) и я взе предвид в своето разследвани на случая.


Въз основа на наличната информация ситуацията се оказва следната:
Строежа на железопътната гара ще изисква изсичане на дървета и отстраняването на друга растителност в парка, както и събарянето на южното крило на гарата и промени в големия салон на гарата.
Когато по време на изсичането на дърветата през септември 2010 г. беше установено присъствието на осмодерма компетентният орган нареди преустановяването на дейността до представянето на програма от мерки за опазване на вида от страна на организатора на проекта. Бяха проведени допълнителни проучвания за наличието на защитени видове и за въздействието на дейността върху тях. Тези проучвания показаха наличието на защитени птици, прилепи и осмодерма в парка, както и на прилепи в постройките на гарата. Проучването относно наличието на осмодерма в парка показа кои са дърветата, които са необходими за опазването на осмодерма. Тези дървета следва да бъдат защитени по време на строителните дейности.
Вече е взето решение и са приложени следните мерки за опазване на видовете по време на дейностите:
- разполагането на алтернативни местообитания за прилепите и гълъба хралупар, с които да се компенсира загубата на местообитания в парка;

- решение, че няма да бъде изсичано нито едно дърво по време на размножителния период на птиците;

- решение за ограничаване използването на изкуствена светлина, за да се избегне отрицателното въздействие върху осмодерма и прилепите.
Програмата от мерки за опазване на видовете все още не е финализирана, освен изложеното по-горе. Германските органи са потвърдили, че дейностите няма да бъдат провеждани преди програмата от мерки да получи разрешение от компетентния орган.
Комисията ще продължи да следи за правилното прилагане на член 12 от директивата за местообитанията по време на дейностите по реконструкция на железопътната гара в Щутгарт.


5. Допълнителен отговор на Комисията (REV. II), получен на 30 януари 2013 г.
Комисията продължи да наблюдава спазването на изискванията на ЕС за опазването на видовете в този случай.

На 26 януари 2012 г. компетентният орган прие решение, с което се одобрява предприемането на мерки за опазване на видовете по време на изсичането на дърветата в парка. Осигуряват се, по-специално, следните мерки:  • наблюдение за екологично строителство

  • никакво изсичане на дървета между 1 март и 30 септември

  • защита на останалите дървета

  • поставяне на защитна ограда около останалата растителност и местообитанията

  • опазване на дърветата от местообитанията и потенциалните дървета, които са местообитания за осмодерма и прилепите

  • поставяне на защитна ограда около дърветата по време на дейностите

  • наблюдаване на влажността на почвата и на напоителната система за останалите стари дървета

  • поставяне на кутии за прилепите като заместители на местообитанията

  • никакво допълнително осветяване на останалите стари дървета по време на дейностите

През март 2012 г. Комисията беше информирана от вносителя на петицията, че по време на изсичането на дърветата са били открити ларви на осмодерма в едно от изсечените дървета.

На „пакетното заседание”, проведено на 27 март 2012 г. в Берлин, германските органи представиха мерките за защита на видовете, одобрени с решение от 26 януари 2012 г. Те обясниха също така, че ларвите на осмодерма са били намерени само в едно от дърветата, че те са отнесени в лаборатория, където ще бъдат отгледани и след това пуснати в подходящо местообитание. Бяха извършени допълнителни прегледи на останалите дървета. Прегледите показаха, че едно от дърветата е потенциално местообитание и че второто е потвърдено местообитание за осмодермите. По този начин забраната за изсичане на тези дървета, установена с решението от 26 януари 2012 г., продължава да бъде в сила.

През септември 2012 г. Комисията беше информирана, че осмодерма е застрашен също така от дейностите, извършвани в обекта от значение за Общността, наречен „Stuttgarter Bucht”. Комисията поиска коментари от германските органи във връзка с това твърдение.

На 13 ноември 2012 г. германските органи информираха Комисията, че мерките за защита, посочени в решението от 26 януари 2012 г. и в изменението на разрешителното от 23 октомври 2012 г., за предотвратяване на влошаването на ситуацията с осмодерма, могат също така да бъдат приложени за обекта „Stuttgarter Bucht”, тъй като този обект е също засегнат от строителните дейности.

Изменението на разрешителното от 23 октомври 2012 г. съдържа мерки за опазване на видовете, свързани с дейностите по управление на подпочвените води.

Комисията е поискала от германските органи да гарантират, че информацията относно мерките за опазване на видовете е публично достъпна. Германските органи информираха Комисията, че общата информация относно екологичните аспекти на проекта може да бъде открита на уебсайта за проекта.

http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/details/umwelt/baeume/mittlerer-schlossgarten/
Решението на компетентния орган, свързано с разрешителното за проекта, е достъпно на следващия линк:

http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_758326/DE/Infothek/PF/Beschluesse/BW/bw__node.html?__nnn=true

Освен това, независимо от проекта „Щутгарт 21”, Комисията поиска от германските органи да изготвят програма от мерки за подобряване на статуса на опазване на осмодерма. Германските органи отговориха, че подобна програма ще бъде разработена от Баден-Вюртемберг. Изготвянето на програмата ще започне в началото на 2013 г., а нейното изпълнение в началото на 2014 г.

Въз основа на наличната информация Комисията счита, че в рамките на проекта „Щутгарт 21” германските органи са провели достатъчен брой тестове за откриване наличието на защитени видове и са предприели необходимите мерки, за да избегнат отрицателното въздействие върху тях, така че в този случай не може да бъде установено нарушение на член 12 от Директивата за местообитанията. Комисията възнамерява да приключи случая и е информирала жалбоподателя за това, като му дава възможност да внесе допълнителни коментари в рамките на един месец.


1 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

CM\925796BG.doc


PE462.674v03-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница