Съобщение за членовете на епДата24.07.2016
Размер30.46 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/03/2013}27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0981/2012 внесена от Николае Мунтеану, с румънско гражданство, относно румънското законодателство относно интегрираното управление на крайбрежната зона1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от това, че разпоредбите на препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на интегрирано управление на крайбрежната зона в Европа (2002/413/EО) не биват прилагани в Румъния. Въпреки че правителството е издало съответен спешен указ (202/2002), вносителят изразява съжаление относно факта, че необходимите стратегии и секторни планове не са налице, не са определени зоните за обществено ползване и функционалните зони, и не е изготвен опис на екологичните съставни части на крайбрежните райони, въпреки че това са задължителни предпоставки, за да бъдат спазени принципите, заложени в закона за крайбрежната ивица. Вносителят призовава за по-добра защита на крайбрежните райони в Румъния.2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа 1 препоръчва на държавите членки да прилагат стратегически подход при управлението на техните крайбрежни зони. Този подход включва разработването на стратегии, в които са включени мерки за гарантиране на добро управление на крайбрежните зони, въз основа на общи принципи, установени в препоръката.

През 2006 и 2010 г.Румъния представи доклад относно прилагането на препоръката. Докладите разясняват правната рамка на интегрираното управление на крайбрежните зони, състояща се от редица законодателни актове и правителствени решения относно управлението на крайбрежните зони, в това число Извънредно постановление на правителството (202/2002), на което се позовава вносителя на петицията. Освен това Румъния докладва за редица проучвания, планове, проекти и други инициативи, целящи подкрепа за устойчивото управление на крайбрежните зони.
Комисията оценява факта, че румънските органи са предприели редица инициативи във връзка с препоръката. Тъй като естеството на инструмента не е правно обвързващо обаче държавите членки не са задължени да прилагат неговите разпоредби. Освен това, част от информацията, на която се позовава вносителят на петицията, е свързана с градското планиране и планирането на селските райони, което от изключителната компетентност на държавите членки 1.
Заслужава си да се отбележи, че ЕС е създал също така редица законодателни инструменти, насочени съм опазването на крайбрежните ресурси, в това число Рамковата директива за морската стратегия2, Директивата за птиците и Директивата за местообитанията3 и Рамковата директива за водите4. През 2011 г. Комисията прие Стратегията относно биологичното разнообразие 2020, чието прилагане има особено отношение към защитата на крайбрежните местообитания и крайбрежните видове. Комисията работи понастоящем по нова инициатива за подобряване управлението на крайбрежните зони в Европа и за насърчаване на устойчивото използване на крайбрежните и на морските ресурси.
Комисията наблюдава отблизо и при необходимост предприема мерки, за да гарантира правилното транспониране и прилагане на установените правно обвързващи инструменти в Румъния, каквото прави за всички държави членки.


1 Препоръка (2002/413/EО); OВ L 148/24, 6.6.2002 г.

1 Член 192, параграф 2, буква б) от ДФЕС.

2 Директива 2008/56/ЕО

3 Директива 2009/147/EО и Директива 92/43/EИО

4 Директива 2000/60/ЕО

CM\932006BG.doc


PE508.122v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница