{peti}Комисия по петиции {27/03/2013}27 2013Дата06.02.2018
Размер37.73 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{27/03/2013}27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1186/2012, внесена от г-жа T.T., с британско гражданство, относно правосъдие в областта на ядрената безопасност, дискриминация, основана на пола в стандартите за безопасност

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията поставя под съмнение решенията, взети при определянето на стандартите за ядрена безопасност, тъй като те дискриминират жените, които са по-чувствителни към радиоактивни емисии от мъжете. В резултат на определянето на този стандарт, който е установен от мъже, жените са изложени на по-голям риск от смърт от ракови заболявания, причинени от радиация, отколкото мъжете. Вносителката на петицията твърди, че в резултат на настоящото положение (радиационно облъчване) в световен мащаб са родени по-малко момичета. Въпросите относно основните стандарти за безопасност, оценките на риска от радиация, понятието за поносимост и дали анализите на разходите и ползите измерват адекватно или прогнозират резултатите или не, следва да не се оставят за решаване в ръцете на мъже.2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Радиоактивността и йонизиращите лъчения се срещат навсякъде по земята. Земната кора съдържа естествени радионуклиди, които могат да попаднат в хранителната верига, и изпуска газ радон, който може да бъде вдишан от хората. Космическата радиация, която влиза в земната атмосфера, облъчва директно хората на земята и произвежда космогенни радионуклиди. След откриването на радиоактивността хората получават чрез физичните процеси делене, синтез и активация произведени от човека изкуствени радионуклиди, които могат да бъдат открити в околната среда в резултат от атмосферни опити на ядрено оръжие, ядрени аварии и рутинни изпускания от ядрени и неядрени инсталации. Накрая, използването на генератори на йонизиращи лъчения и радиоактивни вещества вече е от първа необходимост за медицинската диагностика и лечение, което все повече допринася за излагането на хората на лъчението. По този начин всеки човек е подложен на редица източници на радиация, които според UNSCEAR водят до средно в световен мащаб облъчване от около 3 mSv годишно, от които 80% се дължат на естествени източници на лъчение, главно чрез вдишване на радон, и около 20% са медицинско облъчване. Дялът от изкуствени радионуклиди, който включва замърсяване от атмосферни опити на ядрено оръжие през 50-те и 60-те години, от ядрени аварии като Чернобил и Фукушима, както и исторически и настоящи емисии от ядрени и неядрени инсталации, отговаря на по-малко от 1% от общото облъчването на хора.


Радиобиологичните проучвания потвърждават, че е налице зависимост от рискове от лъчение съобразно възрастта и пола, като признават, че при същото равнище на лъчение при бебета и деца има по-висок риск в сравнение с възрастните. Също така при жените и мъжете има различия в чувствителността на различните органи към йонизиращото лъчение. Тези различия бяха обсъдени от експертната група, посочена в член 31 от Договора за Евратом (член 31, Експертна група) в хода на научни семинари (например през 2006 г. относно новите идеи в риска от лъчение и основните стандарти за безопасност и през 2011 г. относно индивидуалната радиочувствителност) и бяха разгледани при установяването на основни стандарти на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.
Изглежда, че няма научни доказателства за промяна, причинена от лъчението, в съотношението между половете на новородените.
За практическото прилагане на радиационна защита международната комисия за радиационна защита (МКРЗ) препоръчва допълнителното радиационно облъчване на дадено лице от всички човешки практики да се ограничава до 1 mSv годишно. Настоящите европейски основни стандарти на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, предвиждат също пределна доза за облъчване на обществеността от 1 mSv годишно. Това ограничение гарантира подходяща защита срещу рисковете от йонизиращото лъчение както за жени и мъже, така и за бебета и деца. Основните европейски стандарти за безопасност в момента се обсъждат в Съвета и в Европейския парламент въз основа на предложение на Комисията, което потвърждава валидността на двете дози за облъчване на обществеността и на подхода към различията в зависимост от възраст и пол.
Заключение
Комисията е наясно с актуалните научни знания за зависимост от рискове от лъчение съобразно възрастта и пола. Комисията счита, че настоящата система за радиационна защита взема предвид тези зависимости и осигурява подходяща защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, както за жени и мъже, така и за бебета и деца. Комисията не знае за никакви необорими доказателства за промяна, причинена от лъчението, в съотношението на пола на новородените. Накрая, Комисията отбелязва, че важни научни органи в областта на радиационната защита понастоящем са председателствани от жени.


CM\932043BG.doc


PE508.155v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница