{peti}Комисия по петицииДата15.01.2018
Размер59.2 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{19/12/2013}19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0372/2011, внесена от S.M., с германско гражданство, относно разлики между Франция и Германия при признаването на медицинските квалификации на специалисти1. Резюме на петицията

Квалификацията на германска гражданка, която е преминала обучение за лекар специалист, не е призната във Франция, въпреки че тя е представила удостоверение, че обучението ѝ като анестезиолог е в съответствие с Директива 93/16/ЕО.2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

Вносителката на петицията е германски лекар, работила в продължение на много години в различни френски болници.


Петицията се отнася за следните два въпроса:

  • факта, че френската камара на лекарите признава квалификацията на вносителката, преминала обучение за лекар специалист (анестезиолог), с две години и половина закъснение;

  • факта, че в предишните години професионалният ѝ опит и придобито старшинство като лекар в Германия не са били зачетени от френските органи при определянето на условията на труд (напр. заплата, степен).
Комисията вече е получила жалба от вносителката на петицията. От предоставените на Комисията документи може да се счита, че вносителката е придобила професионална квалификация за лекар специалист по анестезиология в Германия на 5 февруари 2003 г. Според документите, подадени от вносителката, на 9 май 2005 г. германският компетентен орган е удостоверил, че квалификацията на вносителката за специалист отговаря на минималните изисквания от Директива 93/16/ЕИО1.

Както изглежда, решението за признаване на квалификацията на вносителката за специалист е било взето във Франция на 14 септември 2005 г.

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации2 определя крайни срокове за процедурата за признаване на квалификациите. Съгласно член 51, параграф 2 от директивата, процедурата за разглеждане на молби за получаване на правоспособност за упражняване на регламентирани професии трябва да се реализира във възможно най-кратък срок, като в резултат компетентният орган в приемащата държава членка издава надлежно обосновано решение не по-късно от три месеца след датата, на която са подадени окомплектованите документи на молителя.

Тъй като предоставената от вносителката на петицията информация не съдържа подробности относно датата на подаване на окомплектованите документи, службите на Комисията възнамеряват да се свържат с вносителката, за да получат тези данни.


- Относно признаването на професионалния опит и старшинство при определянето на условията на труд:Предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз3, Комисията счита, че релевантният предишен трудов стаж на работниците мигранти, придобит в друга държава членка, трябва да бъде вземан предвид от страна на органите на приемащата държава членка с цел осигуряване на достъп до позиции и за определянето на условията на труд (напр. заплата, и степен) по същия начин, както това се прави по отношение на натрупания трудов стаж в системата на приемащата държава членка.

В периода 2005–2008 г. службите на Комисията поддържаха директен контакт с вносителката относно този въпрос. Нейният случай беше разгледан в рамките на процедурите за нарушение срещу Франция, които се отнасят за вземането под внимание на професионалния опит и старшинство за предоставяне на достъп до работни позиции и за определянето на условията на труд (например заплата и степен) в обществения сектор.

През 2008 г. службите на Комисията информираха вносителката на петицията, че френските органи са привели приложимите правила в съответствие с правото на ЕС. Службите на Комисията не са получили каквато и да било информация, че случаят на вносителката не е бил разрешен в съответствие с правото на ЕС.

Тъй като предоставената в петицията информация не съдържа подробности относно предишните проблеми по този въпрос, службите на Комисията ще се свържат с вносителката, за да разберат дали тя все още среща трудности в това отношение.


След като получат повече информация от вносителката, службите на Комисията ще информират Европейския парламент относно становището си и относно евентуални последващи действия.
4. Отговор от Комисията (REV), получен на 19 декември 2013 г.

Службите на Комисията са разменили няколко писма с вносителката на петицията. Въз основа на получената информация позицията на Комисията е следната:
    - Относно признаване на професионалните квалификацииОказа се, че вносителката на петицията изразява оплакване от факта, че в решението относно признаването на нейната медицинска квалификация като специалист по анестезиология, което е било взето във Франция на 14 септември 2005 г., не се споменава датата, на която е придобита квалификацията.

Директива 2005/36 обаче не задължава органите на държавите членки да упоменават в решението за признаване на квалификация датата, на която е получена тази квалификация.

Съгласно член 51 от Директива 2005/36/ЕО компетентният орган трябва да предостави надлежно мотивирано решение в рамките на три месеца от датата, на която е било предадено пълното досие на кандидата. Този срок обаче може да бъде удължен с един месец.

Съгласно член 51, параграф 3 неиздаването на решение от компетентния орган в рамките на този срок подлежи на обжалване по реда на националното законодателство.

В заключение службите на Комисията считат, че решението на френската камара на лекарите не е в нарушение на Директива 2005/36 на Съвета по отношение на минималното съдържание на това решение. От вносителката на петицията зависи да обмисли подаване на иск за обезщетение пред националните съдилища за възможно забавяне при обработката на нейната молба за признаване.
- Относно признаването на професионалния опит и старшинството при определянето на условията на труд
Службите на Комисията отправиха към вносителката въпроса по какъв начин нейният стаж, придобит в други държави членки, не е бил взет под внимание. Тя беше приканена да изпрати информация за контактите си с френските власти по този въпрос, включително административни и/или съдебни решения, които да позволят на службите на Комисията детайлно да преценят нейния случай.

Вносителката на петицията твърди, че поради реформата на приложимите френски разпоредби тя все още не е получила заплатата, на която имат право лекарите с придобит във Франция съпоставим стаж. Тя обаче не е предоставила копия от своята кореспонденция с френските власти и/или административни или съдебни решения. Тя също така информира службите на Комисията, че след реформата на приложимите френски разпоредби е работила само като заместващ персонал (remplacant), а не са и́ предлагани позиции с адекватно заплащане.
Заключение
Френските разпоредби за отчитане на стаж, придобит в други държави членки за определяне на условията на труд в публичния сектор (също и за praticiens hospitaliers — лекари като вносителката на петицията), са приведени в съответствие с правото на Европейския съюз в рамките на процедура за нарушение, водена срещу Франция. Тъй като службите на Комисията не разполагат с достатъчно доказателства за административна практика с последователен и общ характер, която да е в противоречие с правото на ЕС, те не могат да установят възможно нарушение на правото на ЕС относно свободното движение на работници, което да бъде предявено пред френските органи. Вносителката на петицията е била съответно уведомена.


1 Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация, Официален вестник L 165 от 7 юли 1993 г., стр. 1.

2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации, Официален вестник L255 от 30 септември 2005 г. – стр. 22.

3 Дело C-419/92, Scholz ECR [1994] I-00505; Дело C-15/96, Schöning ECR [1998] I-00047; Дело C-187/96, Комисията срещу Гърция, ECR [1998] I-01095; Дело C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, ECR [2000] I-10497; Дело C-224/01, Köbler, ECR [2003] I-10239; Дело C-205/04, Комисията срещу Испания, ECR [2006] I-00031; Дело C-278/03, Комисията срещу Италия, ECR [2005] I-03747; Дело C-371/04, Комисията срещу Италия, ECR [2006] I-10257.

CM\1015815BG.doc


PE475.884v01-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница